Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de consultanta in management in vederea implementarii proiectului si organizarea procedurilor de achizitii publice in cadrul proiectului ?Campus Scolar Grup Scolar Cumpana?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
236.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CAPITAL PROJECT CONSULTING SRL
Anunt de atribuire numarul 142972/16.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140849
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CUMPANAJUDETULCONSTANTA
Adresa postala: Soseaua Constantei nr. 132, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Punct(e) de contact: PIRVU PAULA, Tel. +40 241730788, Email: [email protected], Fax: +40 241739003, Adresa internet (URL): www. primaria-cumpana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Servicii de consultanta in management in vederea implementarii proiectului si organizarea procedurilor de achizitii publice in cadrul proiectului?Campus Scolar Grup ScolarCumpana?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul Primariei Cumpana, Str. Soseaua Constantei, nr. 132, Comuna Cumpana, judetul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta in management in vederea implementarii proiectului siorganizarea procedurilor de achizitii publice in cadrul proiectului?Campus Scolar Grup ScolarCumpana?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
236, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2439/21.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S071-118410din11.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7533 Denumirea: Servicii de consultanta in manag de proiect si org proc de achiz publ Campus scolarCumpana
V.1) Data atribuirii contractului 03.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CAPITAL PROJECT CONSULTING SRL
Adresa postala: Str. Izvorului. Nr. 13, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900206, Romania, Tel. 0733001360, Email: [email protected], Fax: 0340819063
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 236000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentatul legal sau dupa caz, de catre o alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire ( Formularul nr.9).Clarificarile si/sau eventualele modificari aduse documentatiei de atribuire vor fi facute cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic pe site-ul dedicat www.e-licitatie.ro. Riscurile neaccesarii clarificarilor cad in sarcina operatorului economic.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer