Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta in managementul investitiilor, Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentr


Anunt de participare numarul 107499/09.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA COZMESTI
Adresa postala:  COMUNA COZMESTI, JUDETUL IASI, Localitatea:  Cozmesti, Cod postal:  707140, Romania, Punct(e) de contact:  VALERIU ENCIU, Tel. 0232413444, Email:  [email protected], Fax:  0232413551, Adresa internet (URL):  www.cozmesti.iasinet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiilor publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta in managementul investitiilor, Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru : "Proiect integrat pe Masura 322, pentru modernizarea infrastructurii, imbunatatirea serviciilor si protejarea patrimoniului cultural in comuna Cozmesti, judetul Iasi"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Cozmesti, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectele de investitii vizate prin acest proiect integrat se vor amplasa in comuna Cozmesti, astfel: Lot 1: Servicii de consultanta in managementul investitiilor pentru toate obiectivele proiectului: ?Proiect integrat pe Masura 322, pentru modernizarea infrastructurii, imbunatatirea serviciilor si protejarea patrimoniului cultural in comuna Cozmesti, judetul Iasi"Lot 2: Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru:
Obiect 1: ?Modernizare drumuri satesti? comuna Cozmesti, judetul Iasi.?Obiect 2: ?Reabilitare biblioteca? in satul Cozmesti, comuna Cozmesti, judetul Iasi;
Obiect 3: ?Infiintare centru After School? in satul Cozmesti, comuna Cozmesti, judetul Iasi;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul contractului il reprezinta realizarea serviciilor de consultanta, Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistentatehnica din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru proiectul integrat mentionat, detaliat astfel:
Lot 1: Servicii de consultanta in managementul investitiilor pentru toate obiectivele proiectului: ?Proiect integrat pe Masura 322, pentru modernizarea infrastructurii, imbunatatirea serviciilor si protejarea patrimoniului cultural in comuna Cozmesti, judetul Iasi"Lot 2: Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru:
Obiect 1: ?Modernizare drumuri satesti? comuna Cozmesti, judetul Iasi.?Obiect 2: ?Reabilitare biblioteca? in satul Cozmesti, comuna Cozmesti, judetul Iasi;
Obiect 3: ?Infiintare centru After School? in satul Cozmesti, comuna Cozmesti, judetul Iasi;
Valoarea estimata fara TVA: 9, 621, 430RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare in cuantum de Lot 1 2350 lei, Lot II 180.000 lei.gar de buna executie: 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din fonduri europene- FEADR Masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere, subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006-Declaratie privind eligibilitatea- Formular 12A ;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, Formular 12B, Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura ? formular 12C, Certificatul de inregistrare emis ORC, Certificatul constatator emis de ORC, Certificat de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale , emis de autoritatile locale pe raza carora isi desfasoara activitatea economica, atat pentru sediul principal, cat si pentru toate punctele de lucru declarate in certificatul constatator emis de ONRC, Operatorii economici nerezidenti (straini): au obligatia de aprezenta orice documente edificatoare in conditiile prevazute de art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, Persoanele fizice autorizate: vor prezenta Autorizatia de functionare sau alte documente echivalente , pentru ONG: Certificat de inscriere a persoanelor juridice fara scop patrimonial, Certificat de grefa, statut autentificat al ofertantului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale privind cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani -formularulB1-Identificare financiara-Anexa la Formularul B1;
-Copii ale bilanturilor contabile la31.12.2007. 31.12.2008 si 31.12.2009 vizate si inregistrate de organele competente.
- numai pentru lotul II -prezentare documente pentru demonstrarea ca operatorul economic are acces la sau ca are disponibile resurse financiare reale , linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii -prezentare unei Scrisori de bonitate din partea unei banci cu care lucreazaofertantul, valabila la data deschideriiofertei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Media cifrei de afaceri a candidatului pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) minim : lot 1 235.000 , lot II 19.000.000 , - Lot II-cashflow minim 2.000.000 lei-Ofertantul nu figureaza cu incidente majore de plati, cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 24 de luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii privindprincipalele prestari de servicii in ultimii 3 ani-Formularul nr. 12E- Informatii privindprincipalele lucrari din ultimii 5 ani-Formularul nr. 12F
-Informatii privind dotarile specifice-Formularul nr. 12H-Informatii referitoare la persoanele responsabilStandarde de protectie a mediuluie de indeplinirea contractului-Formularul nr. 12I-Standarde de asigurare a calitatii
-Informatii privind protectia muncii
-Standarde de protectie a mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Lot I- maxim 3 contracte de servicii de consultantacu valoare cumulata de minim 119.000, 00 lei fara TVA. Lot II- un contractproiectare tehnica drumuri in valoare de minim 120.000 lei fara TVA;un contract proiectare tehnica constructii civile(modernizare) in valoare de minim 50.000 lei ( fara TVA), un contract proiectare tehnica constructii civile (constructie noua)in valoare de minim 29.000 lei fara TVA ;Executarea si finalizarea in ultimii 5 ani a: maxim doua contractede lucrari de drumuri cu valoare cumulata de minim 7.700.000 lei fara TVA, unui contract de executie lucrari de constructii civile(modernizare)in valoare minim 945.000lei fara TVA, unui contract de executie lucrari de constructii civile(constructie noua) in valoare de minim 575.000 lei fara TVA.-Lot I-Ofertantul va face dovada faptului ca detine personal specializat pentru indeplinirea contractului;LOT II-Ofertantul trebuie sa dispuna de personal cu experienta in domeniul proiectarii tehnice, pentru executie lucrari ofertantul trebuie sa faca dovada faptului ca detine personal: sefi de santier si responsabili tehnici cu executia, responsabili tehnici cu controlul calitatii pentru specificul fiecarei lucrari.-ISO 9001 sau echivalent (ambele loturi)-ISO 14001 sau echivalent(Lot II)-OHSAS 18001 sau echivalent (Lot II)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie lucrari
20%
Descriere: Punctaj tehnic 1
3.
Tehnologia de executie propusa
20%
Descriere: Punctaj tehnic 2
4.
Termen de predare al proiectului tehnic
5%
Descriere: Punctaj tehnic 3
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2010 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2010 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2010 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante , Comuna Cozmesti, Judetul Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor pe baza de imputernicire si copie CI, reprezentanti CRPDRP Iasi si UCVAP, alti reprezentanti imputerniciti ai autoritatii contractante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin FEADR Masura 322
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire: Fisa de date, fomulare si memoriu tehnic sunt disponibile pe SEAP - www.e-licitatie.ro, plansele se vor ridica gratuit de la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatilor
Adresa postala:  str. Stravropoleos nr.6 , sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 - 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021- 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  Str. A. Panu nr. 25 bis, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  0232- 260600, Romania, Tel. 0232- 260600, Email:  [email protected], Fax:  0232 ? 255.907, Adresa internet (URL):  portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare emiterii oricarui act al autoritatii contractante considerat ilegal .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul juridic al Comunei Cozmesti
Adresa postala:  Sat Cozmesti, Comuna Cozmesti, judetul Iasi, Localitatea:  Cozmesti, Cod postal:  6667, Romania, Tel. 0232413551, Email:  [email protected], Fax:  0232413551, Adresa internet (URL):  www.cozmesti.iasinet.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.09.2010 17:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer