Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta pentru elaborarea programelor operationale Romania - Ucraina si Romania - Republica Moldova 2014-2020


Anunt de participare numarul 146458/10.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 372111432, In atentia: Adina GOLACHE, Email: [email protected], Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta pentru elaborarea programelor operationale Romania - Ucraina si Romania - Republica Moldova 2014-2020
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de consultanta pentru elaborarea programelor operationale Romania - Ucraina si Romania - Republica Moldova 2014-2020.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71621000-7 - Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1: Consultanta pentru elaborarea Programului Romania-Ucraina 2014-2020 - 528.629, 03 lei fara TVALot 2: Consultanta pentru elaborarea Programului Romania - Republica Moldova 2014-2020 - 528.629, 03 lei fara TVALot 3: Consultanta pentru elaborarea Evaluarii Strategice de Mediu pentru Programele Romania-Ucraina si Romania - Republica Moldova - 352.419, 35 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 1, 409, 677.41RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentrut participare ?detaliat in Anexa B pentru fiecare Lot in parte.Valabilitate: 90 de zile(de la termenul limita de primire a ofertelor).Se constituie prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;
- prin virament bancar: Cont RO03 TREZ 005 005X XX004475, deschis la DTMB, Cod Fiscal 26369185.Eliberarea/restituirea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 88 alin(4)respectiv art.87 HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Echivalenta leu/ valuta se va face la cursul de schimb stabilit de BNR cu 6 zile lucratoare inainte de termenul limita de primire a ofertelor.Autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare in conformitate cu art.278┬╣ alin.(1), lit.b) din OUG nr.34/2006, respectiv art.278┬╣alin.(2) ceea ce reprezinta lot 1 - 4308, 63, lot 2 - 4308, 63, lot 3 - 3524, 20lei. 5 % din valoarea contractului fara TVA pentru fiecare lot in parte. Se constiuie in conformitate cu cu art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va elibera/restitui in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Asistenta Tehnica a Programului Operational Comun ?Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, a se completa formularul
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;b) Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;c) Certificatul de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si plata taxelor ?i impozitelor locale - in conformitate cu art. 181. lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Din datele inscrise in certificatul de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale trebuie sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor; Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.d) Declaratie privind calitatea de participant la procedura - art. 46 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;e) Declaratie pe proprie raspundere ca Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire, in conformitate cu art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de atribuire sunt: Liviu Nicolae Dragnea - ministru;Shhaideh Sevil, Secretar de stat;Matache Iulian-Ghiocel, Secretar de stat;Banu Constantin Marius, Secretar de stat;Niculescu Marian, Secretar General;Burduja Claudiu, Secretar General Adjunct;Boldea Cristian Robert, Secretar General Adjunct;Rusnac Melania, Director, Directia Buget, Financiar Contabilitate;Vasile Ionela, Sef serviciu, Serviciul Avizare Acte Normative;Coman Laura, Sef serviciu, Serviciul Achizitii Publice;Friptu Gabriel Laurentiu, Director general, Directia Generala Programe Europeane;Coporan Iuliana Camelia, Director general adjunct, Directia Generala Programe Europene;Surcel Cornelia Doina, Director general adjunct, Directia Generala Programe Europene;Surdeanu Catalin Virgiliu, Director, Directia AM POR;Idu Pompilia, Sef birou, Biroul evaluare program;Caprian Laurentiu, Sef Serviciu, Serviciul contractare axe proioritare;Tigau Bogdan, Sef Serviciu, Serviciul asistenta tehnica si relatia cu organismele intermediare;Radu Luiza Nicoleta, Sef serviciu, Serviciul planificare;Hertzog Iulia Stela, Director, Directia AM Programe Cooperare Teritoriala Europeana;Glavan Ioana Cristina, Sef Serviciu, Serviciul AM RO-BG;Cristea Oana Veronica, Sef Serviciu, Serviciul AM RO-SE;Popescu Daniela Antoaneta, Sef Serviciu, Serviciul AM RO-UA-MD;Dobrota Carmen Elena, Director, Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative;Vladoi Janina Mirela, Sef Birou, Biroul verificare la fata locului;Baly Roxana Elena, Sef Serviciu, Serviciul Management Financiar;Zezeanu Luminita, Director, Directia Autorizare Programe;Voicu Gina Adela, Sef Serviciu, Serviciul Autorizare Programul Operational Regional;Enescu-Florica Gheorghe Leonard, Sef Serviciu, Serviciul Verificare Achizitii Publice si Conflict de Interese POR;Muresan Irina Oana, Sef Serviciu, Serviciul Autorizare Programe de Cooperare Teritoriala Europeana;Costea Corina, Director, Directia Plati si Contabilitate;Voicu Daniel, Sef serviciu, Serviciul plati programe;Epure Iuliana, Sef serviciu, Serviciul contabilitate programe;Chiriacescu Cristina, Sef serviciu, Serviciul gestionarea sistemului unic de management al informatiilor pentru programul operational;Paraschivescu Nicoleta, Sef birou, Biroul Control Financiar Preventiv Programe;Stoica Roxana, Sef serviciu, Serviciul Urmarire si Recuperare Creante Nereguli;Tudorache Diana Gabriela, Director, Directia control prim nivel;Muceanu Theodora, Sef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli FEDR si IPA;Enache Marieta, Sef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli ENPI;Baicoianu Lucia Ioana, Director, Directia monitorizare;Nicolaescu Daniel Valentin, Sef serviciu, Serviciul monitorizare POR;Calotita Gina Alexandra, Sef serviciu, Serviciul monitorizare Programe de Cooperare Teritoriala Europeana;Teodorovici Bogdanel Madalin, Director, Directia Constatare si stabilire Nereguli;Vasiliu Marius Mihai, Sef serviciu, Serviciul Constatare si Stabilire Nereguli ? POR;Radutiu Mihai, Sef serviciu, Serviciul Constatare si Stabilire Nereguli - Programe Cooperare Teritoriala Europeana si Programe PHARE;Tanasoff George Valeriu, Sef serviciu, Serviciul constatatre si stabilire nereguli PODCA;Racovita Jalova Voinea Maria Magdalena, Sef serviciu, Unitatea autoritati nationale pentru programe europene;Ghergut Mihaela Tamara, Sef serviciu, Unitatea gestionare nereguli fonduri europeneIn cazul unei asocieri/tertului sustinator/ subcontractantului fiecare va completa acest formular.f) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independentag) Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (daca este cazul). Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte ca domeniul de activitate principal sau secundar are corespondent in codul CAEN, informatiile trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea Conform cu originalul.Copii ale documentelor oficiale privind infiintarea si functionarea daca este cazul.In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoane fizice sau juridice, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globale a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici, impreuna) pe ultimii trei ani bugetari incheiati (2010, 2011 si 2012) in valoare de minim: LOTUL 1:500.000 lei LOTUL 2:500.000 lei LOTUL 3:350.000 lei Pentru calculul echivalentei leu/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea bilantului contabil/extras de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor etc. Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Fisa de informatii generale ? Formular nr ?. Documentele se vor prezenta"conform cu originalul" in forma reglementata in statul in care este rezident ofertantul) aferente ultimilor trei ani financiari incheiati(2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate de organele competente. mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea de maxim 3 contracte similare(constatator/recomandare/proces verbal de receptie/ copii dupa elemente relevante ale contractelor) a caror valoare, individuala sau cumulata, sa fie de minim valoarea contractului pentru care se depune oferta. LOT 1:528.629, 03 lei fara TVA, LOT 2:528.629, 03 lei fara TVA, LOT 3:352.419, 35 lei fara TVA.
Pentru lotul 3 echipa de proiect este formata din liderul de proiect si doi experti cheie.In vederea indeplinirii in mod corespunzator a sarcinilor din proiect liderul trebuie sa indeaplineasca urmtoarele criterii: ? Studii superioare finalizate cu diploma de licenta
? Experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor superioare absolvite
? Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in unul din domeniile: evaluarii mediului, impact ecologic, ? Competente de management si coordonare? Competente de limba engleza (scris si vorbit la un nivel care sa permita la un nivel adecvat indeplinirea cu succes a contractului)
? Competente de utilizare a calculatorului nivel avansatCei doi experti cheie solicitati pentru derularea proiectului trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: ? Studii superioare finalizate cu diploma de licenta in unul din domeniile: economic, geografie, planificare spatiala/teritoriala, mediu, ecologie, biologie, inginerie.
? Experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor superioare absolvite
? Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in unul din domeniile evaluarii mediului, impact ecologic.? Competente de limba engleza (scris si vorbit la un nivel care sa permita indeplinirea cu succes a contractului)
? Competente de utilizare a calculatorului nivel avansat
Contractantul trebuie sa faca dovada calificarii personalului prin punerea la dispozitie a unui curriculum vitae pentru fiecare membru al echipei si a unor documente suport pentru calificarile solicitate.
Echipele pentru loturile 1 si 2sunt alcatuite din team leader si doi experti cheie.In vederea realizarii cu succes a sarcinilor prezentate consideram necesar ca liderul de proiect sa aiba:
? Studii superioare finalizate cu diploma de licenta.
? Experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor superioare absolvite
? Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in unul din domeniile: planificare/programare, politici publice, strategie.
? Competente de management si coordonare? Competente de limba engleza (scris si vorbit la un nivel care sa permita indeplinirea cu succes a contractului)
? Competente de utilizare a calculatorului nivel avansat.
Expertul cheie 1 (expert sistem de management si control) din cadrul celor doua echipe trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
? Studii superioare finalizate cu diploma de licenta in unul din domeniile: economic, juridic, stiinte politice, sociologie, administratie, statistica.? Experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor superioare absolvite
? Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in unul din domeniile: planificare/programare, politici publice, strategie, elaboarea siteme de management si control.
? Competente de limba engleza (scris si vorbit la un nivel care sa permita la un nivel adecvat indeplinirea cu succes a contractului)
? Competente de utilizare a calculatorului nivel avansat
Expertul cheie numarul 2 (expert analiza teritoriala) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
? Studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul planificare teritoriala, urbanism, geografie, statistica.? Experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul studiilor superioare absolvite
? Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in unul din domeniile: planificare/programare/analiza teritoriala.? Competente de limba engleza (scris si vorbit la un nivel care sa permita la un nivel adecvat indeplinirea cu succes a contractului)
? Competente de utilizare a calculatorului nivel avansat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru contracte incheiate in alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual declarat de BNR pentru anul repectiv. Se confirma prin: prezentarea unor certificate / documente (constatator/recomandare/proces verbal de receptie/ copii dupa elemente relevante ale contractelor) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca serviciile au fost efectuate inPentru indeplinirea cerintelor se va prezenta: copie dupa diploma de licenta/fisa postului/contract de munca/recomandare//atestate sau certificari privind competentele in ceea ce priveste limba engleza su utilizarea calculatorului sau orice alte documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintelorPentru indeplinirea cerintelor se va prezenta: copie dupa diploma de licenta/fisa postului/contract de munca/recomandare/atestate sau certificari privind competentele in ceea ce priveste limba engleza su utilizarea calculatorului sau orice alte documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.10.2013 11:00
Locul: Sediul MDRT, Apolodor nr.17, latura nord, sector 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale operatorilor economici insotite de copie dupa cartea de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Asistenta Tehnica a Programului Operational Comun ?Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013"
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
In cazul IMM - urilor cuantumul garantiei de participare, garantiei de buna executie, respectiv cifra de afaceri va fi redus la jumatate.Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate. Declaratia va fi completata conform modelului prevazut in Anexa 1 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru o oferta depusa de o asociere, reducerea cuantumului se aplica numai in cazul in care asocierea este alcatuita exclusiv din IMM-uri, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice, romane ori straine. Oferta se va prezenta in engleza sau romana.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul solutionare contestatii
Adresa postala: Apolodor nr.17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 372111473, Fax: +40 0372111483, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2013 12:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer