Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta pentru implementarea proiectului ?Harti de hazard si de risc la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad?


Anunt de participare numarul 108091/21.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Punct(e) de contact:  ADRIAN HARAT, Tel. 0232218192, Email:  [email protected], Fax:  0232213884, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: Gospodarirea apelor.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta pentru implementareaproiectului ?Harti de hazard si de risc la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Iasi (Bazinul hidrografic Bahlui)
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii stiintifice si tehnice, servicii de software pentru realizarea hartilor de hazard si de risc la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71350000-6 - Servicii stiintifice si tehnice in inginerie (Rev.2)
72212600-5-Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date si operare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestari de servicii de consultanta pentru implementareaproiectului ?Harti de hazard si de risc la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad?se afla detaliate in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 051, 220EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 342.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se va realiza: de la bugetul de stat, prin Ministerul Mediului si din Grantul UE-Fondul de coeziune din cadrul POS de mediu Axa prioritara 5.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Cazierul judiciar al persoanelor aflate la conducerea operatorului economic; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006; Istoricul litigiilor din ultimii 3 ani; Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat; Certificat privind plataobligatiilor catre bugetul local; Cazier fiscal eliberat de organele fiscale competente; Cazier judiciar al companiei; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Copie a certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturi contabile pentru ultimii 3 ani, respectiv 2007, 2008, 2009.Informatii generale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani(2007, 2008, 2009)fie cel putin egala cu 68.400.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu serviciile prestate in ultimii 3 ani;Fisa de experienta similara; Recomandari; Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe de care vpoate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului;Informatii generale privind angajatii;Informatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru prestarea serviciilor;Certificat ISO 9001 sau certificat echivalent;ISO 14001 sau certificat echivalent;OHSAS 18001 sau certificat echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Realizarea in ultimii 5 ani, cel putin a unui contract de complexitate si amplitudine similara care a avut ca obiect prestarea unor servicii similare pentru o suprafata de cel putin 5.000 km2, in cadrul unui bazin/subazin hidrografic.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
Organizare si metodologie
50%
Descriere: Gradul de intelegere a obiectivelor proiectului
3.
Durata de realizare a serviciilor
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S107-162701 din 04.06.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.10.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.10.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.10.2010 13:00
Locul: ABA Prut Barlad, str.Theodor Vascauteanu, nr.10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire prezentata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere(trimiteri)la proiect(e)si/sau program(e): "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad". Finantarea se va realiza: de labugetul de stat, prin Ministerul Mediului si din Grantul UE- Fondul de coeziune in cadrul POS de Mediu Axa prioritara 5.
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  Str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232/217808, Fax:  0232/255907
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic A.B.A. Prut-Barlad
Adresa postala:  Str, Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Tel. 0232/218192, Fax:  0232/213884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2010 14:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer