Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta pentru implementarea proiectului - Identificarea/simplificarea barierelor administrative cu care se confrunta mediul de afaceri; elaborarea si implementarea unor indicatori calitativi si cantitativi de monitorizare


Anunt de participare numarul 117891/26.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
Adresa postala:  CALEA VICTORIEI NR.152, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010096, Romania, Punct(e) de contact:  DGAPCSI, Tel. 0212025227, In atentia:  Florentina Constantinescu, Email:  [email protected], Fax:  0212025294, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta pentru implementarea proiectului - Identificarea/simplificarea barierelor administrative cu care se confrunta mediul de afaceri; elaborarea si implementarea unor indicatori calitativi si cantitativi de monitorizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - Calea Victoriei 152, Sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consultanta pentru realizarea unor analize si studii, pentru organizarea unor sesiuni de instruire si transfer de know-how si pentru promovare - mediatizare:
? Sprijinirea Directiei Mediul de Afaceri (DMA)in procesul de evaluare a progresului si impactului masurilor de reforma deja implementate;? Cresterea gradului de cunoastere si intelegere a problematicii referitoare la barierele administrative de natura legislativa cu care se confrunta mediul de afaceri;
? Sprijinirea DMA in domeniul implementarii masurilor de reducere a barierelor administrative pentru mediul de afaceri.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
79419000-4-Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
79421200-3-Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
80400000-8-Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Consultanta pentru realizarea unor analize si studii, pentru organizarea unor sesiuni de instruire si transfer de know-how si pentru promovare - mediatizare, conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 814, 288RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar. part. 56.285 lei, gar. buna exec. 10%. Detalii in sectiunea Alte informatii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Prin pr. ?Identificarea/simplificarea barierelor administrative cu care se confrunta mediul de afaceri; elab. si implem. unor indicatori calitativi si cantitativi de monit., finantat prin PODCA?.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea (Form 1)
- Cazier judiciar/fiscal societate + administrator/administratori
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (Form. 2)
- Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertelor
- Certificat eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor
- Certificatului constatator ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii generale aferente anilor 2007, 2008 si 2009 (Form. 3)
- Bilanturi contabile, pe ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009), vizate si inregistrate de organele competente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie egala sau mai mare cu suma de 5.628.576 Lei.- Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic/alta institutie bancara prin care se confirma ca acesta are acces la forme de finantare neconsumate/are un cash-flow (linie de credit/depozite la termen) de cel putin 469.084 Lei, care va fi alocata pentru o perioada de min. 3 luni pentru indeplinirea viitorului contract, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista privind principalele servicii executate in ultimii 3 ani (Form 4)
- Recomandari/certificate constatatoare din partea beneficiarilor acestuia pentru contractele prezentate in scopul demonstrarii cerintei privind experienta similara.
- Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari (For. 5)
- Declaratiei privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului (Form. 6)
- Angajamentul ofertantului privind resursele umane (For. 8)
- Acord de asociere (daca este cazul)
- Lista cuprinzand subcontractantii (Form. 9)
- Certificat ISO 9001 sau echivalent
- Declaratie pe proprie raspundere conform careia operatorul economic se angajeaza sa tina cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii
- Declaratie pe proprie raspundere conform careia operatorul economic se angajeaza sa tina cont de toate obligatiile referitoare la conditiile de munca conform legislatiei in vigoare, precum si la conditiile care stau la baza implementarii sistemului management al solidaritatii sociale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Dovada ca a incheiat in ultimii 3 ani (36 de luni) unul sau mai multe contracte similare in cadrul carora au fost prestate servicii de natura celor prevazute in caietul de sarcini, a caror valoare cumulata sa fie de minim 2.814.288 Lei, avand cel putin urmatoarele componente: -servicii de realizare sondaje de evaluare sociologica;
-servicii de realizare studii in domeniul politicilor publice;
-realizarea unui manual operational/ghid in domeniul politicilor publice;
-servicii de formare profesionala pentru minim 80 de participanti;
-organizarea si derularea unei campanii de promovare/mediatizare/informare, la nivel national;
-rezultate dovedite (livrabile) privind in reforma/cresterea capacitatii dministrative a institutiilor publice in beneficiul beneficiarilor privati/mediului de afaceri.- Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau dispune (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere), de urmatoarele tipuri de echipamente: -cel putin 2 autovehicule prin intermediul carora se va asigura deplasarea echipei de experti in vederea realizarii serviciilor;
-cel putin 1 calculatorPC tip laptop/expert;
-facilitati necesare pentru imprimare, multiplicare si scanare a documentelor;
-facilitati de comunicare/internet mobilepentru fiecare expertcheie propus.- Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului, conform profilului descris in caietul de sarcini: -Expert cheie nr. 1 (manager de proiect) ? 1 expert;
-Expert cheie nr. 2 (politici publice) ? 1 expert;
-Expert cheie nr. 3 (expert juridic) ? 1 expert;
-Expert cheie nr. 4 (expert competitivitate si evaluare) ? 1 expert.-Personal non-cheie/suport.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
40%
40
Descriere: Componenta financiara
2.
2. Modul in care ofertantul intelege obiectivele proiectului si rezultatele asteptate
15%
15
Descriere: Cf. Fisei de date
3.
Metodologia de prestare a serviciilor
20%
20
Descriere: Cf. Fisei de date
4.
Organizarea si planificarea in timp a activitatilor
25%
25
Descriere: Conf. Fisei de date
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
Pondere componenta tehnica: 60 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.05.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.05.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, reprezentantii UCVAP - dupa caz.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Continuare din Sectiunea III.1.1 Depozite valorice si garantii solicitate: - Forma de constituire a garantiei de participare: 1. Un instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau2. Ordin de plata in contul RO05TREZ7005005XXX002305 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti in favoarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor- Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. Suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stravropoleos, Nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 4(021)310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  4(021)310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conf. cu art. 256² din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MECMA - Directia Generala Juridica si Relatii Institutionale
Adresa postala:  Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010096, Romania, Tel. 0212025424, Fax:  0212025473
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2011 14:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer