Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta pentru lucrarile de reparatii strazi executate pe raza administrativ teritoriala a sectorului 1 .


Anunt de participare numarul 146235/03.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Adresa postala: BD. POLIGRAFIEI NR.4 , SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013705, Romania, Punct(e) de contact: DANIEL ANDRONIE, Tel. +40 0213193264, In atentia: d-lui Daniel Andronie, Email: [email protected], Fax: +40 0213193264, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta pentru lucrarile de reparatii strazi executate pe raza administrativ teritoriala a sectorului 1 .
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Raza administrativ teritoriala a sectorului 1.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 40 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 729, 220.16RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: An 2013 = un contract :246.699, 81; An 2014 = un contract :583.578, 15; An 2015 = un contract :408.675, 80.; An 2016 = un contract :490.266, 40
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta pentru lucrarile de reparatii strazi executate pe raza administrativ teritoriala a sectorului 1 . Serviciile ce fac obiectul procedurii de atribuire sunt prezentate in caietul de sarcini anexat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71530000-2 - Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Suprafetele (minim si maxim) pe care se vor presta serviciile de consultanta conform cantitatilor estimate din caietul de sarcini sunt: - suprafata minima :132.487 m.p.- suprafata maxima :638.449 m.p.din care : anul 2013: - suprafata minima :22.875 m.p.
- suprafata maxima :113.474 m.p.anul 2014: - suprafata minima :29.711 m.p.
- suprafata maxima :161.832 m.p.anul 2015: - suprafata minima :36.260 m.p.
- suprafata maxima :162.820 m.p.anul 2016: - suprafata minima :43.641 m.p.
- suprafata maxima :200.323 m.p.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 729, 220.16RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
40 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 34.000 lei. Echivalenta pt. o garantie de participare depusa in valuta se va stabili avand in vedere cursul comunicat de catre BNR cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Pentru IMM-uri garantia de paticipare poate fi constituita in cuantum de 50% din valoare. In acest caz dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de o declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM completata, prezentata in original, la vedere ( Formularul 12 - Sectiunea Formulare). Forma de constituire a garantiei de participare: Conform prevederilor Cap. VII sectiunea 1, din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 garantia de participare se poate constitui prin: 1. - instrument de garantare irevocabil emis in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau2. - virament bancar in contul nr. RO50TREZ7015006XXX000219 deschis la Trezoreria Sectorului 1; cod fiscal: 4602068 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea autoritatii contractante. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. ? Dovada constituirii garantiei de participare va fi prezentata (in original) la sediul aut. contra. ( Servicul juridic ? etaj 1 cam. 3 ).In situatia respingerii contestatiei de catre C.N.S.C. ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, se va retine contestatorului o suma calculata conf. preved.art. 278 ind. 1 OUG nr. 34/2006. Cuantumul garantiei de buna excutie este de 5% din valoarea contractului subsecvent fara T.V.A. Constituire - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Prin retineri din sumele datorate si cuvenite prestatorului. Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la Trezorerie. Suma care se depune de catre prestator in acest cont e de 0.5% din pretul contractului fara T.V.A. Perioada de valabilitate a garantiei trebuie sa fie cel putin egala cu durata contractului. Ofertantul declarat castigator este obligat sa constituie garantia in termen de 14 zile de la data incheierii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 completare formular 1 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus;
- In caz de sustinere, persoana care asigura sustinerea va prezenta declaratia mai sus mentionata.Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 - completare formular 2 din Sectiunea Formulare, in original.Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afa intr-una din stuatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus;
- In caz de sustinere, persoana care asigura sustinerea va prezenta Formularul 2A.Atentie!In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea asocierii de ofertanti din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.3. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie conforma cu originalul, semnata si stampilata;4. Certificat de atestare fiscala emis in conditiile art 113 din Codul de procedura fiscala al Romaniei, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie conforma cu originalul, semnata si stampilata5. Certificat de cazier fiscal valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original sau copie conforma cu originalul, semnata si stampilata.Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie pe care se va mentiona, pe fiecare pagina, ?conform cu originalul?, semnata si stampilata, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.Nota: Certificatele sau documentele echivalente trebuie sa ateste situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei care se depun a ofertelor.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Nota: se accepta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor.c. Certificatele se vor prezenta pentru punctul de lucru implicat in derularea contractului.d. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru a demonstra ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.7. Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? completare formular 4 din Sectiunea Formulare , in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta certificatul mentionat mai sus.8. Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind.1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? completare formular 5 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.- De asemenea, declaratia trebuie prezentata si de catre fiecare subcontractant declarat prin oferta.- De asemenea, declaratia trebuie prezentata de catre sustinator, in cazul in care ofertantul apeleaza la aceasta modalitate.Subcontractanti: pe langa obligatia prezentarii Formularului 5 din Sectiunea Formulare ( Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind.1 din OUG nr. 34/2006)subcontractantii au obligatia prezentarii si a datelor de recunoastere.Nota: Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: - Dinu Marian Geani - director general adjunct;
- Liana Roxana Duta- director economic;
- Bechir Lucian- sef serv. tehnic - achizitii publice;
- Andronie Daniel- sef serv. juridic.NOTA: a) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din declaratiile prezentate de ofertanti. Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.Nota: a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.b. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator in original/copie legalizata pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a). Bilant contabil- bilanturile contabile vizate si inregistrate de organele competente sau extrasele de bilant aferente ultimilor 3 ani 2010-2012, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
b). Cifra de afaceri- ofertantii trebuie sa demonstreze ca au realizat o medie a cifrei de afaceri globala, in ultimii 3 ani 2010 -2012, de cel putin 1.100.000 lei. Pentru calculul echivalentei lei/alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pt. fiecare an in parte. Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii sumele mai sus mentionate se reduc cu 50%.
c).Informatii privind sustinerea - art. 186. alin. (1) si (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: - alin. (1): `` Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva``. - alin. (2): `` In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.Precizari privind sustinerea: Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d). b), art. 186 alin 1 si 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art 69 ind.1 OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Precizari privind sustinerea in privinta situatiei economice si financiare: - in privinta cifrei de afaceri: cifra de afaceri prezentata de catre sustinator ( in cazul in care operatorul economic apeleaza la aceasta modalitate ), nu se poate cumula cu cifra de afaceri prezentata de catre ofertant. Cerinta privind cifra de afaceri trebuia sa fie indeplinita integral, fie de catre ofertant fie de catre sustinator.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a).Copie certificata de ofertant pe propria raspundereb).Completare Formular 6 din Sectiunea Formulare in original.c).Completare Formular 14 din Sectiunea Formulare in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a). Experienta similara- lista principalelor servicii similare realizate in ultimii 3 ani insotita de: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar( pentru cele mai importante servicii, care vor indica: beneficiarii, valoarea, perioada si locul, daca au fost prestate in raport cu normele profesionale si daca au fost duse la bun sfarsit)/contracte/procese verbale de receptie/recomandari/etc., conform prevederilor Ordinului 509/2011 al Presedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie, lit. a).Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei) au realizat servicii similare (servicii de consultanta pentru lucrarile de drumuri) , prezentand in acest sens, maxim 3 (trei) contracte similare cu o valoare insumata de cel putin 550.000 lei (exclusiv T.V.A.).Precizari privind experienta similara: in situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.) Nota: In cazul asocierilor, cerinta minima mai sus mentionata se va considera indeplinita in mod cumulativ, prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
b). Informatii privind personalul: - declaratie pe proprie raspundere privind numarul mediu al personalului angajat in ultimii 3 ani. - informatii privind personalul de specialitate solicitat + cv-uri. . Ofertantul va prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea acestuia. Pe langa prezentarea de contracte de colaborare cu persoane de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, operatorii economici pot prezenta angajamente. In cazul in care ofertantul este declarat castigator, acesta are obligatia de a incheia contract/contracte individuale de munca.
b1)Precizari privind personalul de specialitate : ofertantii trebuie sa faca dovada ca dispun de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: - minim 4 diriginti de santier cu experienta in domeniu de minim 3 ani , care sa fi participat in cadrul unui proiect similar.In cazul personalului de specialitate solicitat, ofertantii vor prezenta : - copii ale documentelor de absolvire si/sau specializare /atestare/autorizare obtinute, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
b2). Precizari privind personalul de specialitate: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o declaratie centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul. pe langa prezentarea de contracte de colaborare cu persoane de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, operatorii economici pot prezenta angajamente. In cazul in care ofertantul este declarat castigator, acesta are obligatia de a incheia contract/contracte individuale de munca.
c). Informatii privind asocierea: conform art. (44) alin. 1) din OUG 34/2006. Se va prezenta acordul de asociere, din care vor rezulta cel putin urmatorele: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului; -nominalizarea liderului asociatiei; - comunicarile se vor face cu liderul asociatiei; -partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte; - precizari privind modalitatea de plata. Nota: - platile se pot face atat liderului asocierii cat si fiecarui membru al asocierii in baza unor situatii de lucrari distincte. In cazul asocierii, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au obligatia de a depune documentele relevante mai sus mentionate.
d).Informatii privind sustinerea- art. 190. alin. (1) si (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: - alin. (1): `` Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva``. - alin. (2): ``In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Precizari privind sustinerea in privinta capacitatii tehnice si profesionale: - in privinta resurselor umane ( certificate, atestate, autorizatii ): resursele umane prezentate de catre sustinator, se pot cumula cu resursele umane prezentate de catre ofertant. in privinta resurselor tehnice ( certificate, atestate, autorizatii ): resursele tehnice prezentate de catre sustinator , se pot cumula cu resursele tehnice prezentate de catre ofertant.
e). Informatii privind subcontractantii- informatii privind partea din contractele ce urmeaza sa fie indeplinita de catre subcontractanti si specializarea acestora. In cazul in care o parte din contracte va fi indeplinita de catre un subcontractant, se va preciza partea din contract care urmeaza sa se subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi In cazul in care ofertantul este declarat castigator, se vor incheia subcontractele respective, pina la semnarea contractului.Subcontractele vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. Precizari privind subcontractantii: Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante.Nota: a. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
a)Standarde de asigurare a calitatii- Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 in domeniul ce face obiectul contractului sau echivalent. Precizari: Standardele de calitate nu pot fi sustinute de catre o alta persoana. Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si ca din ele reiese faptul ca ofertantii vor primi certificarea. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus pt. partea din contract pe care o realizeaza.
b)Standarde de protectie a mediului- certificarea sistemului de management de mediu ISO 14001 in domeniul ce face obiectul prezentului contract sau echivalent Precizari: Standardele de protectie a mediului nu pot fi sustinute de catre o alta persoana. Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si ca din ele reiese faptul ca ofertantii vor primi certificarea. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus pt. partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a).Completare Formular 7 din Sectiunea Formulare in original.b ). Completare formular 8 din Sectiunea Formulare, in original. - Completare Formular 8 A din Sectiunea Formulare, in original. - Completare Formular 8B din Sectiunea Formulare, in original. - Completare Formular 8C din Sectiunea Formulare, in originalb1).Completare Formular 8 A din Sectiunea Formulare in original.b2).Completare Formular 8A din Sectiunea Formulare in original.c). Completare Formular 11 din Sectiunea Formulare in originald).Completare Formular 15 din Sectiunea Formulare in originale).Completare Formular 10 din Sectiunea Formulare in original.a).Certficat ISO 9001 sau echivalentb).Certficat ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.10.2013 11:00
Locul: A.D.P. sector 1 din bd.Poligrafiei nr. 4 - Sala de Consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor egale situate pe primul loc: pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici reofertarea pretului in plic inchis, in sensul imbunatatirii propunerii financiare.Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 10 zile potrivit prevederilor art. 256 ind. 2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: BD.POLIGRAFIEI NR.4, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 013705, Romania, Tel. +40 213193264, Email: [email protected], Fax: +40 213193264
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2013 14:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer