Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI


Anunt de participare numarul 143139/16.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR BRASOV
Adresa postala: Brasov, str.Poienelor, nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500419, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Chete, Tel. +40 268315113, Email: [email protected], Fax: +40 268315113, Adresa internet (URL): www.crfpabv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul CRFPA Brasov, str. Poienelor, nr.5
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii financiare, juridice, monitorizare, promovare, publicitate, diseminare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii consultanta in managementul proiectului
Valoarea estimata fara TVA: 1, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in cuantum de 8.000 Lei, constituita prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sussau Virament bancar/ Ordin de plata in contul autoritatii contractante RO91TREZ1315005XXX005092, deschis la TREZORERIA BRASOV.Cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, ofertantul trebuie sa prezinte dovada constituirii garantiei de participare.Conform art. 278^1, din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma de 5.280 lei.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, mentionam faptul ca, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.Pentru ofertantii din categoriaIMM cuantumul garantiei de participare se reduce cu50% . Garantia de buna executie se constituie de catre contractant in cuantum de 5 %din valoarea contractului incheiat, fara tva. Modul de constituire a garantiei de buna executie: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari in original, sau alta modalitate dintre cele prevazute la art. 90 din HG nr. 925/2006, alin (2) si (3) , in cuantumul si pentru perioada de pana la finalizarea si incasarea contravalorii ultimei cereri de rambursare dupafinalizarea proiectului.Restituirea garantiei de buna executie a contractului se face in termen de 3 zile lucratoare de la data incasarii contravalorii ultimei cereri de rambursare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltatea Resurselor Umane 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I.Art. 180 Se solicita document pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006, inclusiv pentru tertul sustinator, daca este cazul. Formular 2II.Art. 181 Se solicita document pentru neincadrarea in prevederile art. 181, lit. a), lit. c1) si lit. d)din OUG nr. 34/2006, inclusiv pentru tertul sustinator, daca este cazul. Formular 3 .Se solicita certificate fiscale in original sau copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, la bugetul de stat si la bugetul local, in Romania sau in tara in care este stabilit.(art.181, lit.c)
III.Se solicita prezentarea ?Certificatului de participare cu oferta independenta? ? conform Ordinului nr.314/2010.
IV.Se solicita prezentarea ? Declaratieiprivind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr.34/2006 ? ? se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator (se va avea in vedere Ordinul ANRMAP nr. 170/2012). Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, aferente procedurii sunt : Director? Gheorghe Marmalichi, Responsabil Achizitii Publice ? Mihaela Chete, Director adjunct ? Claudiu Bordea, Asistent Manager Proiect ? Gabriela Stanbeca, Expert Proiect ? Marcel Arefta.In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat, nu este permisa completarea ulterioara si conduce la excluderea din prezenta procedura. 1.Persoane juridice: se solicita Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca pentru activitatea principala, codul CAEN este 7022, informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 2. Pentru persoane juridice/fizice straine se solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs.Ofertantii ? persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundereprin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una dintre cele doua optiuni: - Ca in termen de 45 zile de la comunicarea instiintarii, vor prezenta dovada deschiderii unui sediu permanent sau a unui punct de lucru in Romania sau ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asocierii si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.3.Pentru persoane fizice se solicita autorizatie de functionare valabila, cu viza la zi.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima: media cifrei globale deafaceri pe ultimii 3 ani sa fie de minim 1.100.000 lei. Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formular 5 din Sectiunea FORMULARE ? Fisa de informatii generale cu cifra globala de afaceri pe ultimii 3 ani, din care sa reiasa o valoare de minim 1.100.000 lei. Bilantul contabil pe ultimii 2 ani , insotit de contul de profit si pierdere, vizat si inregistrat la organele competente, in copie semnata si stampilata de catre societate ?conform cu originalul?. Demonstrarea acestor cerinte se va face exclusiv de catre ofertant. Prin ofertant se intelege o persoana juridica sau o asociere de persoane juridice. Nu sunt asimilate ofertantului persoanele juridice care au calitatea de subcontractant. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Se accepta depunerea unei oferte comune, prin insumarea resurselor mai multor operatori economici--valabil si la situtia tehnica si profesionala !Operatorul economic are dreptul sa prezinte si alte documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Personal: Consultanta in domeniul financiar:
Expertul Cheie 1?Responsabil financiarCalificari si abilitati: 1.Absolvent de studii superioare economice.2.Minim stagiar CECCAR.3.Minim 1an experienta in functia de responsabil financiar.
4.Participarea in calitate de responsabil financiar la intocmirea documentatiilor specifice in cel putin un proiect similar.
Consultanta juridica: Expertul Cheie 2?Consilier juridic.Calificari si abilitati:
1.Trebuie sa fie consilier juridic definitiv si sa fie membru al unei asociatii profesionale a consilierilor juridici (constituita in conformitate cu reglementarile legale privind asocierea si constituirea de persoane juridice);trebuie sa aiba experienta profesionala si bune cunostinte de drept civil, drept comercial, dreptul muncii si cunostinte temeinice in domeniul achizitiilor publice.2.Absolvent de studii superioare juridice.3.Minim 1 an experienta in functia de consilier juridic.4.Participarea pe o pozitie similara la intocmirea documentatiilor specifice in cel putin un proiect similar.
Consultanta in domeniul monitorizarii proiectului : Expertul Cheie 3 ? Expert Monitorizare Proiect.Calificari si abilitati: 1.Absolvent de studii superioare
2.Minim 1 an experienta ca manager.3.Sa fi participat in calitate de manager in cel putin un proiect si implicarea intr-un contract cu obiect similar actualului contract.Consultanta in activitatilede publicitate si informare: Expertul Cheie 4?Promovare, publicitate si diseminarea proiectului.Calificari si abilitati: 1.Absolvent de studii superioare.2.Sa fi participat in calitate de expert promovare, publicitate si diseminare in cel putin un proiect si implicarea intr-un contract cu obiect similar actualului ontract. Personalul solicitat va presta activitatea in cadrul programului si la sediul autoritatii contractante, in limita maxima a 8 ore pe zi.
Informatii privind subcontractantii, specialitatea acestora si serviciile furnizate. Daca nu exista subcontractanti, se va declara acest fapt in continutul formularului.
Prezentarea a min.1 - max.2 contracte, in domeniul managementului proiectului, indeplinite in ultimii 3 ani in calitate de contractant/executant, avand un obiect similar cu cel al prezentului contract.Contractele prezentate ca experienta trebuie sa insumeze o valoare totala mai mare sau egala cu 650.000 lei.Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru fiecare expert in parte, se vor completa : Declaratia de disponibilitate ? Formular 8, CV? Formularul 10 si Formular 10.1 ? Recomandare experti.Se va completa Formularul 9 ? personalul propus pentru implementarea proiectului.Se vor atasa in copie contracte de munca-parti relevante/ angajament, diplome, certificate, atestate, pentru fiecare expert in parte in functie de calificarile si abilitatite cerute.Se va prezenta Formularul nr. 7 Informatii privindsubcontractantii, specializarea acestora si serviciile prestate.Copii dupa partile relevante ale contractelor prezentate pentru dovedirea experientei similare.Se va prezenta Formularul nr. 6 - Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.05.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.05.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.05.2013 12:00
Locul: Sediul CRFPA Brasov, Str. Poienelor, nr. 5, Localitatea Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Chete Mihaela - presedinte comisie, Bordea Claudiu - George - membru, Arefta Marcel - membru
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROIECTUL«Modernizare pentru Eficienta si Calitate in SERViciile de Formare Profesionala a Adultilor - MECSERV? POSDRU/111/4.1/S/92695
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
VI.3) Alte informatii
Avand in vedere ca, procedura de atribuire este offline, fara etapa finala de licitatie electronica, daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Modalitatea de departajare va tine cont de continutul ofertei, si nu de cerinte de calificare/selectie.In ceea ce priveste Formularul nr. 14 ? Contract de prestare de servicii, ofertantul are obligatia de a prezenta draftul de contract semnat si stampilat, insotit de o declaratie de acceptare a tuturor conditiilor contractuale. In caz contrar, de neprezentare a unei declaratii de acceptare a tuturor conditiilor contractuale, oferta va fi considerata neconforma, conform art. 36 alin. (2) lit. b) din H.G. 925/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Brasov
Adresa postala: Brasov, str. Poienelor, nr. 5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500282, Romania, Tel. +4 0268315113, Email: [email protected], Fax: +4 0268315113, Adresa internet (URL): www.crfpabv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.04.2013 11:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer