Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de Consultanta pentru obiectivul de investitii Lucrari de proiectare si executie piste speciale pentru biciclisti si implementarea semaforizarii destinate acestora in Municipiul Bucuresti


Anunt de participare numarul 90789/13.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI
Adresa postala: Domnita Ancuta , nr. 1 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010941, Romania, Punct(e) de contact: BOGDAN TAT, Tel.0213138170, Email: [email protected], Fax: 0213138170, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de Consultanta pentru obiectivul de investitii Lucrari de proiectare si executie piste speciale pentru biciclisti si implementarea semaforizarii destinate acestora in Municipiul Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de Consultanta pentru obiectivul de investitii Lucrari de proiectare si executie piste speciale pentru biciclisti si implementarea semaforizarii destinate acestora in Municipiul Bucuresti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71600000-4 - Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de Consultanta pentru obiectivul de investitii Lucrari de proiectare si executie piste speciale pentru biciclisti si implementarea semaforizarii destinate acestora in Municipiul Bucuresti
Valoarea estimata fara TVA: 1, 250, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare - 12.500 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/2006Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat;Certificat de inregistrare;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara;
Obligatii contractuale-daca exista;
Bilant Contabil;
Informatii privind cifra de afaceri;
Lichiditate generala;
Situatia financiara;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilantul contabil la 31.12.2008;Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani;Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie minim 2.400.000 RON;Indicatorul de lichiditate generala trebuie sa fie de cel putin 95% pentru calificarea ofertantului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind capacitatea tehnica;
Fisa experienta similara;
Istoricul litigiilor;
Informatii privind dotarile specifice;
Resurse umane;
Informatii privind subcontractantii/Asocierea;
Standarde;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita experienta in ultimii 3 ani a 2 contracte (finalizate sau aflate in derulare) care au avut ca obiect servicii de consultanta de supervizare a lucrarilor de proiectare si executie de lucrari de drum (orasenesti si/sau centuri ocolitoare municipii), care sa fi avut incluse si lucrari de semaforizare rutiera si semnalizare verticala si orizontala cu o valoare de minim 1.250.000 lei.Cel putin unul dintre contractele prezentate ca experienta similara trebuie sa fi avut ca activitate distincta verificarea de proiecte in sensul prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si HG 925/1995 privind aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;Personal Cheie :1.Director de proiect2.Expert in domeniul implementarii sistemelor automate de dirijarea a circulatiei3.Inspector trafic (1 persoana)4.Verificator de proiect retele electrice5.Verificator de proiect drumuriPersonal secundar : Inspector drumuri (2 persoane)Inspector utilitati retele electrice (1 persoana)Inspector asigurarea calitatii (1 persoana)Inspector cantitati (1 persoana)Topometrist (1 persoana)Specialist SSM (1 persoana);Standard de securitate si sanatate in munca - Certificat OHSAS 18001 sau echivalent;Standard de asigurare a calitatii- Certificat ISO 9001 sau echivalent;Standard de protectia mediului Certificat ISO 14001;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.12.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.12.2009 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.12.2009 11:30
Locul: Administratia Strazilor - Str. Domnita Ancuta, Nr.1, Sector 1, Bucuresti - Sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii legali, imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.021.319.51.80, Fax: 021.319.51.80
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Strazilor - Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Domnita Ancuta, nr 1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021310870, Fax: 021310870
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2009 11:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer