Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului ? Sistemul national de e-guvernare cu nivel 3 de sofisticare pentru suportul aviatiei civile


Anunt de participare numarul 131342/02.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Transporturilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Laura Puscasu, Tel. 319.61.56, Email: [email protected], Fax: 319.61.99, Adresa internet (URL): www.mt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare a activitatilor de transport
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului ? Sistemul national de e-guvernare cu nivel 3 de sofisticare pentru suportul aviatiei civile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul MTI, B.dul Dinicu Golescu nr.38, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dezvoltarea unei solutii de e-guvernare cu nivel de sofisticare minim 3 pentru suportul aviatiei civile prin intermediul careia se va realiza centralizarea datelor statistice specifice, necesare adoptarii unor decizii strategice la nivelul managementului superior si care va permite accesul bidirectional la informatii de interes public din domeniul transportului aerian catre publicul larg respectand prevederile Legii 544/2001 precum si strategiile de e-Guvernare dezvoltate de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de consultanta pentru managementul proiectului
Valoarea estimata fara TVA: 333, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in suma de 6.670 lei, garantie de buna executie - 10% din pretul contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind situatia personala
2.Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69ยน din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
3.Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta
4.Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale5.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala6.Certificat constatator7.Certificat de inregistrare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale2.Bilantul contabil la data de 31.12.2010, vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa/fisele de informatii privind experienta similara2.Listei personalului cheie
3.Curriculum Vitae - pentru fiecare expert cheie propus
4.Declaratie privind lista principalelor prestarii de servicii in ultimi 3 ani5.Obligatii contractuale, in desfasurare fata de alti beneficiari/clienti, unde exista6.Documente emise de catre organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii (ISO 9001/2008 sau echivalent) pentru ofertant
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.11.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2011 11:00
Locul: Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta G, int. 112, 613
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale operatorului economic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se regaseste ca attach la prezentul anunt de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul independentei, nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. 021/319.51.81
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: B.dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Adresa internet (URL): www.mti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2011 12:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer