Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta pentru realizarea analizei privind situatia existenta a datelor spatiale in Romania si colectarea, respectiv generarea metadatelor aferente datelor spatiale, consultanta pentru dezvoltarea de servicii de informare si corelare a in


Anunt de participare numarul 145062/23.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.202A, Sect.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Nicoleta Cercelaru, Tel. +40 213152520, In atentia: Karla Docan, Email: [email protected], Fax: +40 213152520, Adresa internet (URL): www.ancpi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta pentru realizarea analizei privind situatia existenta a datelor spatiale in Romania si colectarea, respectiv generarea metadatelor aferente datelor spatiale, consultanta pentru dezvoltarea de servicii de informare si corelare a informatiilor cadastrale in contextul Directivei INSPIRE, inclusiv infrastructura hardware si software necesara realizarii activitatii de analiza a situatiei existenteadatelor spatiale din Romania
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultan?a pentru realizarea analizei privind situa?ia existenta a datelor spa?iale in Romania ?i colectarea, respectiv generarea metadatelor aferente datelor spa?iale, consultan?a pentru dezvoltarea de servicii de informare ?i corelare a informa?iilor cadastrale in contextul Directivei INSPIRE, inclusiv infrastructura hardware ?i software necesara realizarii activita?ii de analiza a situa?iei existenteadatelor spa?iale din Romania. Crearea cadrului tehnic necesar realizarii infrastructurii de date spa?iale din Romania in vederea alinierii la exigen?ele europene impuse prin Directiva INSPIRE.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72262000-9 - Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
38221000-0-Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent) (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72212900-8-Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 16, 351, 279.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 327.000 Lei. Echivalenta leu/alta valuta pentru garantia de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.Suma ce se va retine din garantia de participare in cond. art. 2781 din OUG 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii sau retragerii acesteia: intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei, adica 9.195, 13 lei;Perioada de valabilitate: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: 1.Scrisoare de garantie bancara/instrument de garantare emisa/emis in favoarea autoritatii contractante si in conditiile legii de o societate bancara/de o societate de asigurari din Romania sau dupa caz, din strainatatesau2.Ordin de plata in contul Autoritatii Contractante: RO63TREZ7005005XXX000970, deschis la ATCPMB cu conditia prezentarii ordinului de plata avizat de banca emitenta, in original.Nota: 1.In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 10 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.2. Garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante si va fi incarcata si in SEAP, scanata, la sectiunea Documente de calificare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative si Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.180 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor prezenta:
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 - Formularul nr. 1, semnat si stampilat;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic ? original / copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
Cerinta nr. 2Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor prezenta:
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 - Formularul nr. 2, semnat si stampilat;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, in luna anterioara celei in care se depune oferta - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, in luna anterioara celei in care se depune oferta - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
- Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010: Formularul nr. 2A, semnat si stampilat
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006 Formularul nr. 2B, semnat si stampilat. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Marius Arthur Ursu, Adrian Lucian Nica, Cernea Marian Simion, Camelia Zisu, Gabriel Cosmeanu, Nicoleta Cercelaru, Mihaela Duca, Gabriela Dragan, Ginu Popescu, Andreea Crasnopolschi, Karla Docan.
Note: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit. a), c)1 si d)din OUG nr. 34/2006 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul;
Documentele privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul;
Declaratia privind neincadrarea in prev. art. 691din OUG 34/2006, se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul;
Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse;
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs, ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Formulalele/declaratiile se vor prezenta scanate si semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere, iar documentele eliberate de terti se vor prezenta scanate si semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere, cu mentiunea ?conform cu originalul?. Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economicSe va prezenta:
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului; informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.
Note:
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol
Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Documentele eliberate de terti se vor prezenta scanate si semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere, cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 32.700.000 lei.
Se vor prezenta documente edificatoare din care rezulta cifra de afaceri globala, cum ar fi: bilanturi contabile sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financ. sau societa?i specializ., ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte doc. edificatoare, cu condi?ia ca acestea sa con?ina inform. relevante prin care ofertantul probeaza capacit. sa econ.-financ.
Nota:
a) Pt. operatorii econ. nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legisl. tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul econ., at. va prezenta alte doc. edif. care sa reflecte o imagine fidela a situatiei econ. si financ. a operatorului econ..Doc. se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legaliz. a acestora in lb. romana.
b) Pentru calculul echivalentei altor monede se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: Formularul nr. 3 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Experienta similara
Ofertantul va face dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, in cadrul unuia pana la maxim 2 contracte, servicii de natura similara celor mentionate in caietul de sarcini, respectiv: analiza, dezvoltare si configurare aplicatie GIS in cadrul unui sistem informatic; livrare, instalare si configurare software si hardware, integrare cu aplicatii GIS si instruire utilizatori in cadrul unui sistem informatic care sa gestioneze date in conformitate cu Directiva INSPIRE.
Valoarea solicitata in scopul indeplinirii cerintei privind experienta similara trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului ce se doreste a fi atribuit.
Continuare Cerinta nr. 1:
Se va prezenta cel putin un document (datat, semnat si parafat de catre beneficiar)/certificat constatator emis in conformitate cu prevederile art. 188 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 si ale 971 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, pentru fiecare tip de contract/activitate sau serviciu care face obiectul experientei similare.Nota: Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului.
Cerinta nr. 2 Personal:
Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini;
Continuare Cerinta nr. 2:
Nota: Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.
In sensul prevederilor de mai sus ofertantii vor prezenta documente suport corespunzatoare din care sa rezulte indeplinirea cerin?elor solicitate, cum ar fi: diplome privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala), documente prin care se sustin informatiile din CV.In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va prezenta dovada relatiei contractuale intre expert si ofertant si/sau se va completa de catre titular, se va semna si se va prezenta Declara?ia de disponibilitate conform modelului prevazut la Formularul nr. 7.
Continuare Cerinta nr. 2:
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin de urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
A. Manager de proiect ? 1 expert, cu urmatorul profil:
Absolvent de studii superioare;
Experienta generala profesionala de minim 5 ani;
Experienta dovedita in calitate de manager de proiect sau o alta pozitie similara, in cadrul a cel putin unui proiect;
Participarea in cadrul unui proiect similar (sistem informatic cu functionalitati de inregistrare/ gestionare date geospatiale), indiferent de pozitia detinuta;
Cunostinte privind o metodologie de management de proiect, dovedite prin diploma/certificare de tip PRINCE2/PMPsau echivalent;
Continuare Cerinta nr. 2:
B. Expert cheie DIRECTIVA INSPIRE ? 1 expert, cu urmatorul profil:
Absolvent de studii superioare;
Experienta generala profesionala de minim 5 ani;
Experienta dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect similar (sistem informatic cu functionalitati de inregistrare/gestionare date geospatiale);
Cunostinte privind fluxurile de lucru GIS, dovedite prin diploma/certificare in domeniu cum ar fi Fluxuri de lucru GIS sau echivalent;
Cunostinte privind Directiva INSPIRE, dovedite prin diploma/certificare/recomandare eliberata de organizatii/institutii care au responsabilitati in implementarea obligatiilor ce decurg din acest act normativ la nivelul statelor membre ale U.E.;
Continuare Cerinta nr. 2:
C. Expert analiza ? 2 experti, cu urmatorul profil:
Absolvent de studii superioare, domeniu: Ing. sistemelor, calc. si teh. Inform./Cibernetica, statistica si info. econ./Ing. electronica si telecomunicatii;
Experienta generala profesionala de minim 5 ani;
Experienta dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect similar (sistem informatic cu functionalitati de inregistrare/gestionare date geospatiale);
Cunostinte privind analiza de business in contextul sistemelor informatice, dovedite prin diploma/certificare de tip CBAP sau echivalent;
Cunostinte privind analiza si fluxurile de lucru GIS, dovedite prin diploma/certificare in domeniu cum ar fi Fluxuri de lucru/Analize GIS sau echivalent;
Continuare Cerinta nr. 2:
D. Expert proiectare solutie? 1 expert, cu urmatorul profil:
Absolvent de studii superioare, domeniu: Ing. sistemelor, calc. si teh. Inform./Cibernetica, statistica si info. econ./Ing. electronica si telecomunicatii;
Experienta generala profesionala de minim 5 ani;
Experienta dovedita prin participareain cadrul a cel putin un proiect similar (sistem informatic cu functionalitati de inregistrare/gestionare date geospatiale);
Cunostinte privind proiectarea arhitecturilor de tip enterprise, dovedite prin diploma /certificare de tip TOGAF sau echivalent;
Continuare Cerinta nr. 2:
E. Expert tehnologii GIS ? 2 experti, cu urmatorul profil:
Absolvent de studii superioare, domeniu: Ing. sistemelor, calc. si teh. Inform./Ing. civila/Cibernetica, statistica si info. econ./Geografie;
Experienta generala profesionala de minim 5 ani;
Experienta dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect similar (sistem informatic cu functionalitati de inregistrare/gestionare date geospatiale);
Cunostinte privind gestionarea datelor GIS si fluxurile de lucru GIS, dovedite prin diploma/certificare cum ar fi Gestionare Date in Geodatabase sau echivalent, Fluxuri de lucru/Analize GIS sau echivalent;
Cunostinte privind configurarea si optimizarea sistemelor de tip GIS, dovedite prin diploma/certificare in domeniu cum ar fi Configurare/Optimizare GIS sau echivalent;
Continuare Cerinta nr. 2: F. Expert baze de date ? 1 expert, cu urmatorul profil: Absolvent de studii superioare, domeniu: Ing. sistemelor, calc. si teh. Inform./Cibernetica, statistica si info. econ./Ing. electronica si telecomunicatii;Experienta generala profesionala de minim 5 ani;Experienta dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect similar (sistem informatic cu functionalitati de inregistrare/gestionare date geospatiale);Cunostinte privind administrarea bazelor de date, dovedite prin certificare/diploma in domeniu cum ar fi Database Administrator sau echivalent;Cunostinte privind limbajele de dezvoltare a aplicatiilor pentru bazele de date, dovedite prin diploma/certificare in domeniu cum ar fi Developer Certified sau echivalent;
Continuare Cerinta nr. 2: G.Programator ? 2 experti, cu urmatorul profil: Absolvent de studii superioare, domeniu: Ing. sistemelor, calc. si teh. Inform./Cibernetica, statistica si info. econ./Ing. electronica si telecomuncatii;Experienta generala profesionala de minim 5 ani;Experienta dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect similar (sistem informatic cu functionalitati de inregistrare/gestionare date geospatiale);Cunostinte privind dezvoltarea software, dovedite prin certificare/diploma in domeniu ;
Continuare Cerinta nr. 2: H. Expert arhitect hardware ? 1 expert, cu urmatorul profil: Absolvent de studii superioare, domeniu: Ing. sistemelor, calc. si teh. Inform./Cibernetica, statistica si info. econ./Ing. electronica si telecomuncatii;Experienta generala profesionala de minim 5 ani;Experienta dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect similar (sistem informatic cu functionalitati de inregistrare/gestionare date geospatiale);Cunostinte tehnice privind echipamentele hardware (de tip stocare si server), dovedite prin certificare/diploma in domeniu ;Cunostinte privind proiectarea infrastructurilor IT, dovedite prin diploma/certificare in domeniu cum ar fi Solution Architect sau echivalent;
Continuare Cerinta nr. 2: I. Specialist infrastructura software ? 1 expert, cu urmatorul profil: Absolvent de studii superioare, domeniu: Ing. sistemelor, calc. si teh. Inform./Cibernetica, statistica si info. econ./Ing. electronica si telecomunicatii;Experienta generala profesionala de minim 5 ani;Experienta dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect similar (sistem informatic cu functionalitati de inregistrare/gestionare date geospatiale);Cunostinte privind sistemele de operare, dovedite prin certificare/diploma in domeniu Cunostinte privind instalarea si administrarea tehnologiilor de virtualizare, dovedite prin diploma/certificare in domeniu;
Continuare Cerinta nr. 2: J. Expert testare sistem informatic ? 1 expert, cu urmatorul profil: Absolvent de studii superioare, domeniu: Ing. sistemelor, calc. si teh. Inform./Cibernetica, statistica si info. econ./Ing. electronica si telecomuncatii;Experienta generala profesionala de minim 5 ani;Experienta dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect similar (sistem informatic cu functionalitati de inregistrare/gestionare date geospatiale);Cunostinte privind stabilirea activitatilor optime de testare a sistemelor informatice, dovedite prin diploma/certificare de tip ISTQB Certified Tester sau echivalent;Cunostinte privind automatizarea fluxurilor de testare de baza pentru implementarea proceselor repetitive de testare, dovedite prin diploma/certificare in domeniu cum ar fi Functional Testing sau echivalent;
Continuare Cerinta nr. 2: K. Expert instruire ? 1 expert, cu urmatorul profil: Absolvent de studii superioare, domeniu: Ing. sistemelor, calc. si teh. Inform./Cibernetica, statistica si info. econ./Ing. electronica si telecomunicatii;Experienta generala profesionala de minim 5 ani;Experienta dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect similar (sistem informatic cu functionalitati de inregistrare/gestionare date geospatiale);Cunostinte privind tehnicile de instruire privind platformele informatice, dovedite prin diploma/certificare in domeniu cum ar fi Certified Trainer sau echivalent;Cunostinte privind realizarea activitatilor de formare profesionala, dovedite prin diploma/certificare de tip CNFPA sau echivalent;
Continuare Cerinta nr. 2: L. Specialist suport tehnic pt. sistemul informatic ? 1 expert, cu urmatorul profil: Absolvent de studii superioare, domeniu: Ing. sistemelor, calc. si teh. Inform./Cibernetica, statistica si info. econ./Ing. electronica si telecomunicatii;Experienta generala profesionala de minim 3 ani;Experienta dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un proiect similar (sistem informatic cu functionalitati de inregistrare/gestionare date geospatiale);Cunostinte privind asigurarea suportului tehnic pentru bazele de date, dovedite prin diploma/certificare in domeniu cum ar fi Database Technology Support Specialist sau echivalent;Cunostinte privind asigurarea suportului tehnic pentru o solutie de business intelligence, dovedite prin diploma/certificare in domeniu cum ar fi Business Intelligence Support Specialist sau echivalent;
Continuare Cerinta nr. 2: M. Ofertantul va prezenta o echipa formata din 14 persoane - Experti non cheie, responsabili cu relationarea cu gestionarii de date geospatiale care sa detina studii superioare si experienta in implicarea a cel putin unui proiect in care s-au desfasurat activitati de inregistrare/gestionare date geospatiale.
Cerin?a nr.3N. Informatii privindsubcontractan?iiLista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.Nota: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Nota:
Formulalele/declaratiile se vor prezenta scanate si semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere, iar documentele eliberate de terti se vor prezenta scanate si semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere, cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 1
Se solicita certificarea privind implementarea unui sistem de asigurare a calitatii conform cerintelor standardului ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Copie conform cu originalul. Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o va executa.
Cerinta nr. 2
Sistem de management al securitatii informatiilor dupa unul din standardele seriei ISO 27001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Copie conform cu originalul. Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o va executa.
Cerinta nr. 3
Se solicita certificarea ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Copie conform cu originalul. Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o va executa.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: Formularul nr. 4 - Lista privind principalelor prestari de servicii/furnizari de produse in ultimii 3 ani;Formularul nr. 5 ? Fisa de experienta similaraA se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1Se vor prezenta: Formularul nr. 6 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului.Anexa la formularul nr 6 ? CV EuropassFormularul nr. 8 ? Angajamentul privind resursele umane.Formularul nr. 7 - Declara?ia de disponibilitate/angajament de participareA se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2Se va prezenta:
Formularul nr. 9 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia).Nota: Formulalele/declaratiile se vor prezenta scanate si semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere, iar documentele eliberate de terti se vor prezenta scanate si semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere, cu mentiunea ?conform cu originalul?.Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/ documente prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Copie conform cu originalul. Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parteCertificatul privind sistemul de management al securitatii informatiilor din seria ISO 27001 sau certificate echivalente.Copie conform cu originalul. Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o va executa.Certificatul privind sistemul de Management de Mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente/documente prin care se confirma asigurarea unui impact minim asupra mediului.Copie conform cu originalul. Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o va executa.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura prin intermediul SEAP si va fi initiata dupa o prima evaluare integrala a ofertelor. La etapa finala de licitatie electronica vor fi invitati sa participe doar operatorii economici ale caror oferte au fost declarate admisibile. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor operatorilor invitati sa participe (prin e-mail generat si transmis automat de catre operatorul SEAP pe adresa de e-mail a ofertantului care are dreptul sa participe la etapa finala de licitatie electronica si totodata postata in cadrul sectiunii Notificari de sistem, sectiune accesibila din contul utilizatorului caruia i se adreseaza, dupa autentificare). Licitatia electronica va incepe la cel putin doua zile lucratoare de la data transmiterii invitatiei si se va desfasura in perioada precizata in cadrul invitatiei de participare/detaliului licitatiei electronice.Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare sunt: 1. Pretul ofertei.Numar de runde ale licitatiei electronice: 1.Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului (in ultimul minut al rundei): Da (prelungirea de face cu o perioada de timp stabilita de SEAP, de regula, a cate 5 minute).Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: Nu (optiune valabila doar in cazul optarii pentru mai multe runde).Ofertantii vor avea la dispozitie informatiile privind pozitia pe care o ocupa in clasament pe parcursul desfasurarii rundei de licitatie electronica: Da.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu.Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Nu.Pasul minim obligatoriu de licitare (in procent care se va aplica la valoarea estimate sau in suma fixa calculate prin aplicarea procentului la valoarea estimate): 0, 01%.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10708/08.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.08.2013 23:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, axa prioritara 2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, domeniul major de interventie 2.2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Desemnarea ofertei castigatoare: Oferta care are pretul cel mai mic va fi declarata castigatoare.- In situatia in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret in urma reofertarii de pret din cadrul rundei finale de licitatie electronica, autoritatea contractanta va recurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret)- Cerintele tehnice si cele referitoare la conditiile si modalitatea de participare laetapa finala de licitatie electronica si de desfasurare a acesteia sunt disponibile pe site-ul www.e-licitatie.ro in cadrul sectiunilor Termeni si conditii si Ajutor precum si in manualul de utilizare.Pe parcursul licitatiei electronice ofertantii vor avea la dispozitie informatii privind pozitia pe care o ocupa in clasament.Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: cursul mediu B.N.R. comunicat la data publicarii anuntului de participare in SEAP.Coduri CPV suplimentare: 71621000-7 Servicii de analiza sau consultanta tehnica
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii Publice
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 202A, etaj 10, camera 30, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060022, Romania, Tel. +40 213152520, Email: [email protected], Fax: +40 213152520, Adresa internet (URL): www.ancpi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2013 09:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer