Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta pentru supervizarea lucrarilor la proiectul ?Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, in sate lineare si puncte negre? si audit siguranta circulatiei


Anunt de participare numarul 117333/17.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  CNADNR SA ? Directia Licitatii Contractare si Servicii Suport, Tel. 021.264.32.99, In atentia:  Dl. Horia NICOLAE, Director Licitatii Contractare si Servicii Suport, Email:  [email protected], Fax:  021.264.32.98, Adresa internet (URL):  www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta pentru supervizarea lucrarilor la proiectul ?Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, in sate lineare si puncte negre? si audit siguranta circulatiei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: DN 1, SAFTICA, TINCABESTI, CIOLPANI, POTIGRAFU, PUCHENII MOSNENI, PUCHENII MARI, BARCANESTI-ROMINESTI, PUNCT PERICULOS KM. 78+985-79+985, BANESTI, PUNCT PERICULOS KM 91+200-92+700 , CORNU, NISTORESTI, COMARNIC, SINAIA, PREDEAL, TIMISU DE SUS, SACEL, APOLDU DE SUS, MIERCUREA SIBIULUI, PUNCT PERICULOS KM 386+900-387+900, SINTIMBRU, UNIREA, TURENI, VILCELE.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt descrise in Caietul de Sarcini (Capitolul 2 din Documentatia de atribuire).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79212000-3-Servicii de auditare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de consultanta pentru supervizarea lucrarilor la proiectul ?Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, in sate lineare si puncte negre? si audit siguranta circulatieiA se vedea detalii in Documentatia de Atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 4, 393, 270RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
51 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare, eliberata in numele ofertantului in cuantum de 87.000 Lei sau 20.665 Euro. Garantie de buna executie 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat de Uniunea Europeana in cadrul POS ? T Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 2, Instrument structural F.E.D.R.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul atribuirii contractului, acordul de asociere va fi legalizat in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Form. 1-? Decl. privind neincadrarea in sit. prev. la art 180 din OUG 34/2006?; Form 2- ? Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.181/OUG 34/2006?; Certif./ Doc edificatoare: Certificate atestare Fiscala si Certificate constatoare privind indeplinirea oblig exigibile de plata ?pct 5.1.2 din Fisa de Date. Form. 3 ?Declaratie privind capacitatea de exercitare a activ. prof.? ; Certif./ Doc edificatoare: certificat de inregistrare (C.U.I.), emis de ORC de pe langa Tribunal teritorial, certificat constatator emis de ORC care sa ateste ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, in original, valabil la data prezentarii lui, in conformitate cu legisl. in vigoare. Pt pers juridice/ fizice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Media cifrelor de afaceri globale ale ofertantului pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009), trebuie sa fie in valoare de minim 6.500.000 Lei. Se va completa Form. 4 si Anexa Form. 4 din Capitolul 3- Formulare a Documentatiei de Atribuire; Certif./ Doc edificatoare: Bilanturile contabile pe ultimii trei ani(2007;2008;2009) inreg. la organele competente conf.prev.legale in vigoare insotite de Rapoartele de Audit.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a finalizat in ultimii 5 ani* cel putin 1 contract/proiect de supervizare lucrari de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national/drum expres/autostrada, contract in care a avut de indeplinit si activitatea de audit de siguranta circulatiei si/sau studiu de trafic, in care participarea ofertantului la contract a fost de minim 4.000.000 Lei** fara TVA, iar pentru contractul de executie a lucrarilor pentru care s-a asigurat supervizarea au fost aplicate conditiile de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/conditii similare FIDICOfertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorii experti cheie: Manager de Proiect : Calificari si Abilitati: Diploma de Inginer - Licentiat al unei Facultati de Constructii;Bune cunostinte de limba romana si/sau engleza.Exp. prof. gen.: Minim 5 ani exp. prof. in domeniul drumurilor (autostrazi, drumuri nationale, drumuri expres, drumuri judetene si strazi in localitati urbane) in activitati de lucrari de constructii si /sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect/contract si/sau proiectare.Exp. prof. spec.: Minim 3 ani exp. prof. in supervizarea lucrarilor de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau autostrada, in pozitiile Director Proiect/Manager Proiect sau Adjunct Director Proiect/Adjunct Manager Proiect/ Inginer Rezident SeniorMinim 2 ani exp.prof.in supervizarea lucrarilor de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau autostrada conform condiitiilor de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/conditii similare FIDIC.2 Manageri de Proiect AdjunctCal.si Abilitati: Diploma de Inginer - Licentiat al unei Facultati de Constructii;Bune cunostinte de limba romana si/sau engleza.Exp. prof. gen: Min 5 ani exp. prof. in domeniul drumurilor (autostrazi, drumuri nationale, drumuri expres, drumuri judetene si strazi in localitati urbane) in activitati de lucrari de constructii si /sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect/contract si /sau proiectare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Exp. prof.spec.: Min 3 ani exp. prof. in supervizarea lucrarilor de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire drum national si/sau expres si/sau autostrada, in calitate de Adjunct Director Proiect/Adjunct Manager Proiect/Inginer Rezident Min 2 ani exp. prof. in supervizarea lucrarilor de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau autostrada conform condiitiilor de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/conditii similare FIDIC. 2 Ingineri Rezidenti.Cal. ai Abilitati: Diploma de Inginer - Licentiati al unei Facultati de Constructii;Cunostinte bune de limba romana si/sau engleza.Exp. prof. gen.: Min 5 ani exp.prof. in domeniul drumurilor (autostrazi, drumuri nationale, drumuri expres, drumuri judetene si strazi in localitati urbane) in activitati de lucrari de constructii si /sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect/contract si /sau proiectare. Exp.prof.spec: Min 3 (trei) ani exp. prof. in supervizarea lucrarilor de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau autostrada, in calitate de Inginer Rezident. Min 2 ani exp. prof. in supervizarea lucrarilor de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau autostrada care s-au executat conform condiitiilor de contract FIDIC Cartea Rosie/Galbena/conditii similare FIDIC. Auditor de siguranta circulatiei: Calif si Abilitati: Diploma de Inginer Licentiat al unei Facultati de Constructii;Cunostinte bune de limba romana si/sau engleza. Exp. prof. gen.Min 5 ani exp. in proiecte de infrastructura rutiera care sa cuprinda si teme de Audit de siguranta circulatiei si/sau Studii de trafic.Exp.prof. spec.: Min 1 contract de proiectare si/sau lucrari si/sau asistenta tehnica care sa cuprinda si teme de Audit de siguranta circulatiei si/sau studii de trafic .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunerea tehnica
60%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.05.2011 11:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.05.2011 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.05.2011 14:00
Locul: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA, B-dul Dinicu Golescu, Nr. 38
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte, in baza unei imputerniciri.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat de Uniunea European in cadrul POS ? T Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 2, Instrument structural F.E.D.R.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
a)Documentatia de atribuire este disponibila gratuit in format electronic pe site-ul www.e-licitatie.ro si www.cnadnr.ro b) Moneda in care trebuie intocmita oferta ? Lei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (021) 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021) 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios din cadrul CNADNR SA
Adresa postala:  Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 021.264.34.07, Adresa internet (URL):  www.cnadnr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2011 17:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer