Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta si asistenta in afaceri pentru someri indemnizati si neindemnizati


Anunt de participare numarul 56282/19.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IASI
Adresa postala: Iasi, str. Cucu, nr. 1, jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700082, Romania, Punct(e) de contact: CIPRIAN NECULA, Tel.0232/254578, Email: [email protected], Fax: 0232/264682
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta si asistenta in afaceri pentru someri indemnizati si neindemnizati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: JUDETUL Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE CONSULTANTA SI ASISTENTA PENTRU INCEPEREA UNEI ACTIVITATI INDEPENDENTE SAU PENTRU INITIEREA UNEI AFACERI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74140000-2 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
300 someri indemnizati / neindemnizati vor beneficia de servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.Cel putin 21 persoane vor trebui sa devina, pana la finele contractului, mici intreprinzatori.
Valoarea estimata fara TVA: intre 200, 000 si 230, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare in cuantum de 2200 lei.garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul asigurarilor pentru somaj
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract autentificat sau contract sub semnatura privata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Operatorii economici trebuie sa fie acreditati, conform prevederilor H.G. nr. 277/2002 privind criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea;decl. privind neincadrarea in situatiile prev. la art. 181;certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
certificat de atestare fiscala;certificat privind plata impozitelor si taxelor locale;bilant contabil la 31.12.2007
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista serviciilor similare prestate;decl. privind echipamentele tehnice;decl. referitoare la pregatirea personalului implicat in contract + C.V.-uri
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.07.2008 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.07.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.07.2008 12:00
Locul: sediul A.J.O.F.M. Iasi din Iasi, str. Cucu, nr. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare ofertant va putea fi reprezentat oficial in fata comisiei de evaluare de o singura persoana.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare:
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232.217808, Fax: 0232.217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3104641, Email: [email protected], Fax: 021.3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data comunicarii privind rezultatul aplicarii procedur
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3104641, Email: [email protected], Fax: 021.3104642
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2008 16:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer