Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta si livrare platforma I.T. destinata implementarii pietei de echilibrare gaze naturale in Romania


Anunt de participare (utilitati) numarul 149260/11.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Laura Filipas, Tel. +40 269803202, Email: [email protected], Fax: +40 269839029, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de consultanta si livrare platforma I.T. destinata implementarii pietei de echilibrare gaze naturale in Romania
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: SNTGN Transgaz SA
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta si livrare platforma I.T. destinata implementarii pietei de echilibrare gaze naturale in Romania
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72220000-3 - Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)
48100000-9-Pachete software pentru industrie (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In conformitate cu detaliile tehnice cuprinse in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare :112.000 lei.Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este 7 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor la cursul stabilit de BNR.Valabilitatea garantiei: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor, dar cel putin egala cu valabilitatea ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare: - Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante ( in original), completata in conformitate cu Formular 11 - virament bancar , Ordin de plata vizat de banca in contul autoritatii contractante: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Medias; - Depuneri la caseria Transgaz - Orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societatede asigurari.Dovada constituirii garantia de participare la licitatie, constituita in una din formele mentionate anterior, se va prezenta , cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Neprezentarea atrage dupa sine respingerea ofertei. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine si de a incasa in nume propriu garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: ? revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia; ? fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sa semneze contractul in termenul stabilit; ? fiind declarat castigatorul procedurii, nu constituie garantia de buna executie a contractului; ? ofertantul se incadreaza la prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006, modificata. Garantie de buna executie 5 % din valoarea contractului fara TVA .Modul de constituire a garantiei de buna executie : - scrisoare de garantie de buna executie, sau retineri succesive din facturile partiale.In cazul constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale : in conformitate cu Hotararea 1045/19.10.2011 contractantul are obligatia de a deschide la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante- Orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii; Plata serviciilor de consultanta business si IT va fi realizata in doua etape, conf detalii din draft contract
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea: Se va completa Formularul 12 A;Declaratie privind situatia personala (neincadrarea in prevederile art.181 din Ordonanta): Ofertantii vor completata o declaratie pe proprie raspundere: in conformitate cu Formularul nr. 12 B .Persoana care asigura sustinerea tehnica si /sau profesioanla si cea care asigura sustinere economico financiara ( tertul sustinator)nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180si 181 lit a c^1 si d) .( Formular 13 B si Formular 13 A).
Operatorii economici care se afla in una din situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/2006, modificata vor fi exclusi de la procedura de atribure a contractului.Declaratie privind calitatea de participant la procedura: se va completa Formularul 12 C care se va completa cu toate datele de identificare ale operatorului economic/ subcontractant/tert sustinator.CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta, : se va completa Formularul 12 D;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69¹ din OUG nr 34/2006, modificata: Se solicita operatorilor economici sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere prin care sa mentioneze ca nu se incadreaza in situatiile prevazute de art 69¹ din OUG nr 34/2006, modificata. Persoanele de decizie din cadrul SNTGN Transgaz SA sunt : Dir. General : Petru Ion Vaduva, Director Gen.Adjunct : Gheorghe Hategan, Director Gen. Adj Rusu Ioan, Director Deparrament : Marius Vasile Lupean, Director Departament : Ion Tataru,
Director Directie Olga Idu;Director Directia : Adela Pinzar;Sef Birou: Laura Filipas, Hadambas Ovidiu Gheorghe ? Sef Serviciu, Director Departament Florea Vasile Vladimir, Director Directie -Ioan Rau, Director Directie Deac Suteu Dorin, Sef Serviciu Wilhelm Untch, Sef Serviciu Baciu Elena Marioara,
consilier Juridic Ana PinteaDirector Directie - Stroia Gheorghe Marius;
Consilier Director General ? Stefan Gheorghe.
Sef Serviciu ? Baturas Cezar DumitruSef Serviciu ? Goage Mihai- se va completa Formular 12 E.Declaratia 69 indice 1 se va completa si de catre tertii sustinatori ai capacitatii economico financiara si respectiv a capacitatii tehnico si/sau profesionala , si de asemenea de catre subcontractanti, daca este cazul.
- Certificate constatatoare scadente in luna anterioara a termenului limita de depunere ofertelelor(in original/copie legalizatsa/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul") privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident. Din formulare trebuie sa reiasa ca ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut TERMENUL LIMITA de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
-Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de e genul esalonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse. Persoane juridice/ fizice romane: Pentru persoanele juridice romane : certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, sau alte documente echivalente, din care trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC.Persoane juridice /fizice strainePentru persoanele fizice / juridice straine : documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident; In cazul ofertei comune: Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus , pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita ca media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani( 2011, 2012, 2013), sa fie de minim 11.200.000 lei. Pentru echivalenta se va tine cont de cursurile medii anuale lei/valuta comunicate de BNR pentru anii indicati.
In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens sau prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) cifra de afaceri este in procent de 50% din cuantumul mai sus precizat
Modalitatea de indeplinire
declararea cifrei mediide afaceri globale pe ultimii 3 ani completare Formularul IV.3
Se vorprezenta: -bilanturile contabile, pe ultimii trei ani, din care rezulta cifra de afaceri globala, vizate de organele in drept sau dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, sau orice alte documente edificatoare cu conditia ca acesatea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea economico-financiara se vor respecta prevederile art. 36 din Legea 82/1991;In ceea ce priveste prezentarea bilantului contabil inregistrat pe anul 2013, vor fi admise si alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta: - ultimele bilanturi contabile
In conformitate cu prevederile art. 186 din OUG nr.34/2006, capacitatea economica-financiara a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana ^. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, prin prezentarea unui angajament ferm.Persoana care asigura sustinerea economico-financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180si 181 lit a c^1 si d) si 69 indice 1.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formular 13 A.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Tertul sustinator va prezenta o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69¹ din OUG nr 34/2006, modificata.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formular 12 E
In conformitate cu prevederile art. 190 din OUG nr.34/2006, Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana ^. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, prin prezentarea unui angajament ferm.Persoana care asigura sustinerea tehnica si /sau profesioanla nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180si 181 lit a c^1 si d) .( Formular 13 B).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formular 13 B.
informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Se solicita completarea Formular 12 G
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 12 G
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de urmatorul pers. de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului (echipa de proiect): - Manager de proiect, avandexperienta intr-un proiect similar;cu studii superioare; experienta nationala/internationala in managementul proiectelor-analist de businesscu experienta in dezvoltarea unor proiecte IT;
- consultant/consultanti cu diploma de inginer in domeniul gazelor naturale cu experienta in derularea unor activitati similare celor care fac obiectul procedurii;
- arhitect IT caresa fi fost implicatintr-un contract/proiect la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor care fac obiectul procedurii, certificat pentru sistemul informatic ofertat.- - dezvoltator de aplicatii de prezentare (portal) certificat pentru sistemul informatic ofertat;
-dezvoltator de aplicatii certificat pentru sistemul informatic ofertat-un administrator de baze de date certificat DBA pentru Oracle-administrator server certificat pentru sistemele de operare care va fi livrat cu platforma .-administrator de system certificat pentru serverele si storage-ul livrate cu platforma de echilibrare. Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta CV-ul, insotit de diploma de studii si orice document prin care poate demonstra experienta si pregatirea profesionala.- dezvoltator SAP cu minim 2 ani de experienta si certificari PI si ABAP, sau similar;
Modalitatea de indeplinire
- Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta CV-ul, insotit de diploma de studii si orice document prin care poate demonstra experienta si pregatirea profesionala.
Ofertantul va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, care sa confirme prestarea serviciilor similare. cu obiectul achizitiei . Din lista prezentata trebuie sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare a caror valoare cumulata a fost de minim 5.600.000 lei.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicate de BNR . Contractele de servicii similare se confirma prin prezentarea unor certificari/ procese verbale de receptie/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Certificarile/ procesele verbale/ documentele trebuie sa fie semnate si inregistrate de catre beneficiarii respectivi si se vor prezenta obligatoriu in original sau in copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul. In cazul in care beneficiarul este client privat si, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea obtinerii unor certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se face printr-o declaratie a operatorului economic( cf. art 188 (2) a din OUG 34/2006, modificat).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 12 F
Ofertantii vor prezenta ISO/IEC 20000-1 sistemul de management al serviciilor IT.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta documente de atestare a sistemul de management al serviciilor IT, ISO/IEC 20000-1
Se vor prezenta documente de atestare a sistemului de management al securitatii informatiei ISO 27001 2005, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta documente de atestare a sistemului de management al securitatii informatiei ISO 27001 2005, sau echivalent.
Ofertantii vor prezenta: -documente de certificare a sistemului calitatii ISO 9001:2008, sau echivalent, domeniul de activitate fiind similar cu obiectul achizitiei;
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor prezenta: -documente de certificare a sistemului calitatii ISO 9001:2008, sau echivalent, domeniul de activitate fiind similar cu obiectul achizitiei;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Oferta depusa in alta limba decat lb roman va fi insotita de o traducere legalizatain limba romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.03.2014 10:00
Locul: sediul SNTGN TRANSGAZ SA Medias
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai operatorilor participanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru intocmirea unei oferte comune operatorii economici vor respecta prevederile art. 186 alin 3 si 190 alin 3 din OUG 34/2006, modificata. Pentru ofertantii din categoria IMM ? urilor : pot participa ca ofertanti firme sau asociatii de firme cuprinse in categoria IMM-urilor (Intreprinderi Mici si Mijlocii) conform legislatiei in vigoare. Acestea beneficiaza de facilitatile prevazute in art. 16 pct. 2 din Legea 346/2004, cu modificari si completari ulterioare.In cazul depunerii ofertei de catre o asociere , pentru a beneficia de reducerea de 50 %, conditiua este ca fiecare membru al asocierii sa fie IMM. Pentru a demonstra incadrarea in categoria IMM-urilor ofertantii sunt obligati sa prezinte o declaratie pe propria rasundere conform art. 7 din Legea nr. 346/2004 cu modificari si completari ulterioare. In situatia depunerii a doua mai multe oferte cu acelasi pret ( cel mai scazut), acestea se vor departaja prin reofertare in plic inchis.( in termen de 24 de ore de la solicitare). Reofertarea se solicita doar ofertantilor clasati pe primul loc care au preturi egale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN Transgaz SA
Adresa postala: P-ta Constantin I Motas nr. 1, Localitatea: Medias, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 269803090, Fax: +40 269839029
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 10:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer