Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile si managementul implementarii acestora


Anunt de participare numarul 110752/04.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT
Adresa postala:  Ramnicu Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, Localitatea:  Ramnicu Sarat, Cod postal:  125300, Romania, Punct(e) de contact:  -, Tel. 0238561946, In atentia:  Primar Viorel Holban, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0238561947, Adresa internet (URL):  www.primariermsarat.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile si managementul implementarii acestora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante si/sau sediul prestatorului
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 500, 000 si 17, 000, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
pregatirea dosarelor continand documentatia suport la cereri de finantare pentru accesarea de fonduri prin: REGIO POR-Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, cu exceptia Domeniului de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbanaAxa prioritara 4 - Sprijinirea mediului de afaceri regional si local, Domeniul major de interventie 4.2 : Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitatiAxa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismuluiDomeniul major de interventie 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turisticeDomeniul major de interventie 5.3: Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turisticaPOS-Mediu: Axa Prioritara 2 ?Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric? Domeniul Major de Interventie 2 ?Reabilitarea zonelor poluate istoric?Programul Intelligent Energy Europe, Facilitatea de asistenta tehnica ELENA, care are drept scop facilitatea mobilizarii de fonduri pentru investitii in energii durabile la nivel local si sprijinirea investitiilor inovante locale si regionale in domeniul energiilor regenerabile si eficientei energetic, cu precadere pentru constructii si transporturi.Alte finantari nerambursabile din fonduri europene si/sau nationale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimarile cantitatilor minime si maxime sunt prevazute in caietul de sarcini - parte a Documentatiei de atribuire, document atasat prezentului anunt
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 500, 000 si 17, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare - 85.000 lei; Garantia de buna executie - 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local, buget national, FEDR/coeziune, FSE si FC
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
decl priv eligibilitatea, decl priv calitatea de participant la proced, decl priv neincadrarea in art. 181, certificate care atesta indepl obligatiilor de plata catre bugetul consolidat si bugetul local, certificat constatator ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilanturi contabile (2007, 2008, 2009), contract colaborare pt cofinantare cu o banca.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra Medie de Afaceri pe ultimii 3 ani: minim 2.000.000 euro. Ofertantii trebuie sa faca dovada detinerii unui contract de colaborare pentru cofinantarea proiectelor pe fonduri structurale cu o banca din Romania.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani; Cerintele minime stabilite la punctul Nivel specific minim necesar sunt acordate cu proiectele avute in vedere a fi derulate in cadrul acordului-cadru.Ofertantul trebuie sa faca dovada atestarii in specializarea Management Strategic pentru Administratii Publice Locale;Decl priv efectivele medii anuale ale personal angajat si al cadrelor de conducere inultimii 3 ani, Certificatul de implementare ISO 9001, ISO 18001 si ISO 14001 sau echivalent;Declaratia privind respect conditiile de munca; Declaratia privind subcontractantii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara - Ofertantii trebuie sa faca dovada indeplinirii in prealabil de servicii de proiectare tehnica si/sau consultanta in vederea atragerii de fonduri nerambursabile pentru proiecte finantate din fonduri nerambursabile structurale pentru proiecte a caror valoare totala depaseste 1.000.000 euro, din care cel putin un proiect aprobat de un organism de implementare si cofinantat de o banca care sa fi depasit valoarea de 500.000 euro. Ofertantii trebuie sa faca dovada finalizarii unui proiect si sau realizare/ implementare infrastructura de acces fizica si/sau tehnica sau similar in valoare de minim 2.000.000 euro. Ofertantii trebuie sa faca dovada finalizarii unui proiect si sau realizare/implementare proiect dezvoltare durabila in valoare de minim 2.000.000 euro. Ofertantii trebuie sa faca dovada finalizarii unui proiect si sau realizare/implementare proiect de tip infrastructurii de productie/afaceri/ educatie/centre formare profesionala, etc in valoare de minim 2.000.000 euro. Echipa de proiect trebuie sa includa minim: 1Expert contabil certificat ACCA, 1 economist/analist financiar, 1 Sef proiect avand specializarea Urbanist cu drept de semnatura RUR, 1 Arhitect sau Urbanist, 1 Auditor Financiar recunoscut CAFR, 1 Expert Marketing, 1 Expert in managementul calitatii, 1 Specialist Integrare Europeana, 1 Inginer constructii civile, 1 Consultant programe finantare, 1 Project Manager
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
intentia de a accesa fonduri pt realizare proiecte - POR axele 1, 4.2, 5.2, 5.3, si POS Mediu Axa Prioritara 2 DMI 2, Elena deja deschise pentru accesare in sistem primul venit, primul servit
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 5
experienta similara (70%), cifra medie de afaceri (30%)
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.11.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.11.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.11.2010 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai candidatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Buzau
Adresa postala:  B-dul N. Balcescu nr. 8, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120640, Romania, Tel. 0238.717.960, Email:  [email protected], Fax:  0238.717.959, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
potrivit art 255 si urmatoarele din OUG 34/2006 actualizata: 10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat ilegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Ramnicu Sarat
Adresa postala:  Ramnicu Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, Localitatea:  Rm Sarat, Cod postal:  125300, Romania, Tel. 0238/561946, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0238/561947, Adresa internet (URL):  www.primariermsarat.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2010 18:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer