Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta tehnica si financiara pentru perioada de executie a proiectului Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare, in municipiul Slatina, cod SMIS 21389


Anunt de participare numarul 146683/19.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala: Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MOANTA, Tel. +40 249439377/ +40 249407002, Email: [email protected], Fax: +40 249431708/ +40 249439336, Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta tehnica si financiara pentru perioada de executie a proiectului Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare, in municipiul Slatina, cod SMIS 21389
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: municipiul Slatina
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta tehnica si financiara pentru perioada de executie a proiectului Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare, in municipiul Slatina, cod SMIS 21389
Obiectul contractului va consta in:
1. Urmarirea (monitorizare si evaluare) activitatii constructorului;
2. Urmarirea (monitorizare si evaluare) activitatii supervizorului;
3. Furnizarea de servicii de consultanta tehnica si financiara echipei de management;
4. Elaborarea de rapoarte tehnice si financiare periodice de executie a lucrarilor proiectului
5. Contributia la elaborarea, impreuna cu constructorul si furnizorul de utilaje si echipamente, materialului suport pentru sesiunile de instruire/formare a personalului de operare al investitiei.
Astfel activitatea Consultantului va fi direct subordonata echipei de management si va creste nivelul expertizei tehnice specifice contribuind semnificativ la derularea executiei investitiei in conditii optime.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
66171000-9-Servicii de consultanta financiara (Rev.2)
71621000-7-Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de consultanta tehnica si financiara pentru perioada de executie a proiectului Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare, in municipiul Slatina, cod SMIS 21389
Obiectul contractului va consta in:
1. Urmarirea (monitorizare si evaluare) activitatii constructorului;
2. Urmarirea (monitorizare si evaluare) activitatii supervizorului;
3. Furnizarea de servicii de consultanta tehnica si financiara echipei de management;
4. Elaborarea de rapoarte tehnice si financiare periodice de executie a lucrarilor proiectului
5. Contributia la elaborarea, impreuna cu constructorul si furnizorul de utilaje si echipamente, materialului suport pentru sesiunile de instruire/formare a personalului de operare al investitiei.
Astfel activitatea Consultantului va fi direct subordonata echipei de management si va creste nivelul expertizei tehnice specifice contribuind semnificativ la derularea executiei investitiei in conditii optime. Serviciul de consultanta se va acorda pe toata perioada de implementare a proiectului.
Valoarea estimata fara TVA: 293, 148RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este de 5.800 lei.Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art.86 din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care garantia de participare se constituie prin ordin de plata, contul in vare va fi virata suma este RO41TREZ5065006XXX000249.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Pentru echivalenta lei/valuta se va lua in calcul cursul de schimb valutar afisat de BNR la data publicarii invitatiei de participare.IMM-urile pot prezenta garantia de participare in cuantum de 50% din valoarea mai sus precizata, in baza prevederilor art.16 alin.(2) din Legea nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare se va restitui in conformitate cu art.88 din H.G.925/2006.Conform art.278^1 alin.(1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, daca ofertantul depune o contestatie la CNSC si, in masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarea suma 2.931, 48 lei.Garantia de participare se va posta in SEAP (scanata) si va fi prezentata la sediu de catre toti operatorii economici, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire a garantie de buna executie va fi specificat de catre ofertant in oferta sa alegandu-se din: Orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; sau Retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale si finale. In acest caz ofertantul are obligatia de a deschide la Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala pe care o va depune ofertantul in contul astfel deschis va fi de 1% din pretul contractului. In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat, in baza prevederilor art.16 alin.(2) din Legea nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art.92 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea contractului se face conform POSCCE, Axa prioritara 4, Domeniul de interventie 4.2. Fonduri Europene si Buget de stat: 98%, Buget Local: 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii.
Ofertantul va prezenta:
- Declaratia de eligibilitate privind neincadrarea in prevederile art.180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator daca este cazul);
- Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator cu referire doar la punctele a, c^1) si d), daca este cazul)
- Declaratia privind calitatea de participant la procedura;
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr. 34/2006 (care va fi prezentata atat de catre ofertant si ofertantul asociat cat si de catre subcontractant si de tertul sustinator daca este cazul). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt urmatoarele:
- Minel Florin PRINA ? Primar;
- Constantin Cristian CISMARU ? Administrator Public;
- Mihaela Stana ? Viceprimar;
- Bircea Cristian ? Viceprimar;
- Florin Ionut Barbu ? Director economic;
- Stoicanescu Ileana - Responsabil financiar;
- Valceanu Maria - Responsabil achizitii;
- Moanta Daniela ? Responsabil achizitii;
- Duminecianu Ana Maria ? Responsabil achizitii;
- Ciobanu Ioana ? Responsabil achizitii;
- Scarlat Ofelia ? Responsabil achizitii;
- Mierlesteanu Floarea ? Responsabil tehnic;
- Necsulescu Liliana ? Responsabil tehnic;
- Calapod Ioana ? Responsabil tehnic;
- Iancu Ion ? Responsabil tehnic;
- Dune Constatntin ? Responsabil tehnic;
- Spalatelu Lavinia ?
- Serban Cristiana -
- Popescu Adriana ? Responsabil juridic
- Otincelescu Mihaela ? Responsabil juridic
- Diaconu Gheorghe ? consilier juridic;
- Certificat de atestare fiscala, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (sau certificat echivalent-pentru persoane juridice straine). Cerintele referitoare la obligatiile de plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite si in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Mentionam ca data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor locale, pentru sediul principal, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (sau certificat echivalent-pentru persoane juridice straine). Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Cazier fiscal al societatii/(certificat echivalent-pentru persoane juridice straine) ? in conformitate cu H.G. nr.31/2003, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Cazier judiciar al societatii asa cum este precizat in Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi traduse in limba ramana de un traducator autorizat.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Persoane juridice romane
Operatorii economici vor prezenta in original, copiei legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Pentru persoane fizice romane:
Se vor prezenta Autorizatii de functionare, certificate de atestare tehnico-profesionala, legitimatii, valabile la data limita de depunere a ofertelor/alte documente care dovedesc o forma de inregistrare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Pentru persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduse in mod obligatoriu in limba romana de catre un traducator autorizat.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mai sus mentionate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.180 si art.181 din OUG nr.34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Toate documentele oficiale depuse de persoanele juridice/fizice straine, precum si documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani, vor fi insotite de traduceri in limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea bilanturilor contabile pe 2010, 2011, 2012 vizate si inregistrate de organele competente. Bilanturile se vor prezenta in copie lizibila stampilata si semnata cu mentiunea conform cu originalul pe fiecare pagina. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste bilanturi contabile.Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
Nota: Bilantul contabil va fi prezentat in cazul in care publicarea acerstor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul.
Declaratii prin care ofertantul va demonstra ca cifra de afaceri globale pe ultimii 3 ani de minim 500.000 lei. In acest sens ofertantul va prezenta Fisa de informatii generale (Formularul BAP PO02/F17 din sectiunea de formulare semnat pe propria raspundere) din care sa rezulte date generale despre ofertant: adresa, obiect activitate, principala piata a afacerilor precum si cifra de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
Capacitatea economico - financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, in conditiile si cu respectarea prevederilor art.186 din OUG nr.34/2006, coroborat cu art.11^1 din HG nr. 925/2006, prin Angajament ferm.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta bilanturile in copie lizibila stampilata si semnata cu mentiunea ?conform cu originalul? pe fiecare pagina.Echivalenta in lei se va face la cursul BNR al respectivei valute din data publicarii anuntului de participare in SEAP.In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004) media cifrei de afaceri globale se considera indeplinita in proportie de 50% din cuantumul precizat. Pentru ca o asociere sa beneficieze de facilitatile oferite de Legea nr.346/2004, operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare dintre ei indeplineste conditia de IMM. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1) art.186 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit.a), c^1) si d) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Angajamentul ferm de sustinere financiara reprezinta un act juridic unilateral prin care persoana care sustine, confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratiei privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.
Ofertantii participanti la procedura vor face dovada ca au prestat in ultimii 3 ani servicii similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri. Se vor prezenta unul sau maxim doua contracte ce au avut ca obiect servicii de consultanta in managementul proiectelor in valoare cumulata de minim 290.000 lei fara TVA. Dovada indeplinirii acestor experiente similare se face, in mod obligatoriu cu fisele de experienta similara in original, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre un client privat beneficiar, din care sa reiasa beneficiarul, valoarea si perioadele de prestare. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nota: In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractare/asociere, cu indicarea partii indeplinita de acesta.Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.
Declaratie privind personalul specializat de care dispune operatorul economic in vederea indeplinirii contractului sau al carui angajament de participare a fost obtinut.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.
minim 1 (un) absolvent de studii superioare, cu experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor absolvite si experienta profesionala specifica de minim 3 ani in servicii de consultanta, care va indeplini functia de Manager Proiect - Lider de echipa. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor superioare, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)).
minim 1 (un) absolvent de studii superioare absolvite cu diploma de licenta, cu experienta generala de minim 3 ani in domeniul studiilor absolvite si experienta profesionala specifica de minim 2 ani in servicii de consultanta in management si servicii conexe, care va indeplini functia de Expert 2 ? Asistent de contract. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor superioare, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/ contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)).
minim 1 (un) absolvent de studii superioare absolvite cu diploma de licenta, cu experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor absolvite si experienta profesionala specifica de minim 3 ani in servicii de consultanta in management si servicii conexe, care va indeplini functia de Expert 3 ? Expert achizitii publice. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor superioare, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/ contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)).
minim 1 (un) absolvent de studii superioare superioare juridice absolvite cu diploma de licenta, cu experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor absolvite si experienta profesionala specifica de minim 3 ani in care sa fi acordat asistenta/expertiza juridica in cadrul proiectelor, care va indeplini functia de Expert 4 - Expert juridic. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor superioare, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)).
minim 1 (un) absolvent de studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta, cu experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor absolvite si experienta profesionala specifica de minim 3 ani in domeniul managementului financiar al proiectelor, care va indeplini functia de Expert 5 ? Expert financiar. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor superioare, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)).
minim 1 (un) absolvent de studii superioare absolvite cu diploma de licenta, cu experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor absolvite si experienta profesionala specifica de minim 3 ani in monitorizarea activitatilor proiectelor, care va indeplini functia de Expert 6 - Expert monitorizare. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor superioare, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)).
minim 1 (un) absolvent de studii superioare tehnice in constructii absolvite cu diploma de licenta, cu experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor absolvite si care sa fi participat ca si consultant tehnic in cel putin un proiect cu obiect similar activitatilor proiectului licitat, care va indeplini functia de Expert 7 ? Expert tehnic. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor superioare, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)).
minim 1 (un) absolvent de studii superioare in administratie publica absolvite cu diploma de licenta, cu experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor absolvite si experienta profesionala specifica de minim 3 ani in implementarea proiectelor, care va indeplini functia de Expert 8 - Expert administratie publica. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor superioare, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)).
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Daca parti din contractul urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta solicita, la incheierea contractului cu ofertantul declarat castigator, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, in conditiile si cu respectarea prevederilor art.190 din OUG nr.34/2006, coroborat cu art.11^1 din HG nr. 925/2006, prin Angajament ferm.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta in original declaratia privind lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani, in conformitate cu formularul anexat in sectiunea formulare.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre BCE (info: www.ecb.ro) pentru anul in care contractul pentru respectivul proiect a fost semnat.Se va prezenta Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani ? completata conform formularului anexat in sectiunea formulare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Se va prezenta Declaratie privind personalul specializat de care dispune operatorul economic in vederea indeplinirii contractului sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant in special pentru asigurarea executiei lucrarilor ? prin care sa faca dovada ca are capacitatea de a asigura desfasurarea activitatii in regim de continuitate si ca va asigura personal competent pentru desfasurarea activitatii ? completata conform formularului anexat in sectiunea formulare.Se vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitate.Se va prezenta Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii completata conform formularului anexat in sectiunea formulare.Ofertantii vor prezenta in original Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare, precum si informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora (daca este cazul) ? formular anexat in sectiunea formulare.Capacitatea tehnica si profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajamentferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit.a), c^1) si d) din OUG34/2006. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2) al art.190 din OUG 34/2006.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara 4-Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice, Domeniul de interventie 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Nu se accepta oferte alternative. Documentatia de atribuire se va descarca din sectiunea Documentatie si clarificari a anuntului de participare publicata in SEAP.Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele de calificare solicitate conduce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila in conformitate cu prevederile art.36 din HG 925/2006. In conformitate cu art.11, alin.4 si 5 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (Formular BAP PO02/F11 - Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. Precizari valabile pentru sectiunile III.2.1), III.2.2) si III.2.3) Modul de indeplinire a criteriilor de calificare, de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie emis de catre ANRMAP. Modul de obtinere a Documentatiei de Atribuire: Autoritatea contractanta a publicat toata documentatia in SEAP. Toti operatorii economici vor avea acces la toate informatiile care vor apare pe parcursul derularii procedurii de achizitie. Daca valorile prezentate in documente sunt exprimate in euro, pentru conversia in LEI se va utiliza cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Documentele exprimate in alte monede decat euro, pentru conversie se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anul in care documentul a fost emis. In cazul ofertantilor straini documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise insotite de traducere autorizata in limba romana.Toate ofertele tehnice, financiare, documentele de calificare, certificatele si formularele solicitate, precum si corespondenta dintre ofertant si autoritatea contractanta vor fi redactate in mod obligatoriu in limba romana. Toate documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani sau straini, vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de traduceri in limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati. Nerespectarea acestor conditii duce la descalificarea ofertantului aflat in culpa.Ofertantilor clasati pe primul loc, cu oferte egale, le va solicita sa posteze in SEAP o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantii au obligatia de a respecta data si ora limita de depunere a noii propuneri financiare, solicitata de autoritatea contractanta prin intermediul SEAP. Ofertele postate dupa data si ora notificata vor fi respinse ca inacceptabile in conf. cu art.33 al.(3) lit a din HG 925/2006. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoanele vatamate pot sesiza Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: strada Mihail Kogalniceanu, nr.1, Slatina, judetul Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Tel. +40 249407004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2013 07:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer