Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE CONSULTARE A GRADULUI DE CONSTIENTIZARE PUBLICA pentru ?SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR IN JUD. CARAS- SEVERIN?


Anunt de participare numarul 145934/21.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CARAS-SEVERIN
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr.1, Localitatea: Resita, Cod postal: 320084, Romania, Punct(e) de contact: Naidan Victor, Tel. +4 0255216247, In atentia: Naidan Victor, Email: [email protected], Fax: +4 0255216247, Adresa internet (URL): www.cjcs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE CONSULTARE A GRADULUI DE CONSTIENTIZARE PUBLICA pentru?SISTEM INTEGRAT DEMANAGEMENT AL DESEURILOR INJUD. CARAS- SEVERIN?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Resita, jud. Caras Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
I. COMUNICARE ?REALIZAREA STRATEGIEI DE PUBLICITATE
II. IMAGINE COMPLEXA ? Realizarea si aplicarea de insemne si panouri publicitare
III. MATERIALE PROMOVARE ? Productia si distributia de tiparituri
IV. PUBLICITATE - Realizarea unei campanii de promovare a proiectuluiV. MATERIALE PERSONALIZATE - Realizarea de materiale promotionaleVI. Campanie de promovare a proiectului (relatii publice - PR
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
79342200-5-Servicii de promovare (Rev.2)
79824000-6-Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)
79970000-4-Servicii de editare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
. COMUNICARE ?REALIZAREA STRATEGIEI DE PUBLICITATE
a. Realizare site ? pagina web
b. Realizare sistem Newslettere
c. Campanii online (cercetare de piata, bannere electronice, concurs de promovare site, newslwetere terti)
d. Realizare de CD ?uri de prezentareII. IMAGINE COMPLEX ? Realizarea si aplicarea de insemne si panouri publicitare
a. Realizare si aplicare de autocolante
b. Realizare si montare de placi temporare si permanente
c. Realizarea de fotografiiIII. MATERIALE PROMOVARE ? Productia si distributia de tiparituri
a. Realizare si distributie brosura , , Poveste de succes, ,
b. Realizare si distributie pliantec. Realizare si distributie flyere
d. Realizare si amplasare de postere si afise
e. Realizare si amplasare bannereIV. PUBLICITATE - Realizarea unei campanii de promovare a proiectuluia. Realizare si publicare articole presa scrisa
b. Creatie, productie si difuzare spot radio
c. Creatie, productie si difuzare spot videod. Publicitate exterioara (outdoor)
e. Publicitate interioara (displayuri interioare)
f. Creatie, productie si amplasare sigle (semnalistica)V. MATERIALE PERSONALIZATE - Realizarea de materiale promotionalea. Genti documenteb. Tricouric. Agended. Calendare de peretee. Mape pentru documente
f. Truse pix-stilou
g. PixuriVI. Campanie de promovare a proiectului (relatii publice - PR)
a. Realizarea si transmiterea de comunicate si stiri de presa, b. Organizarea si participarea la eveniment
Valoarea estimata fara TVA: 1, 450, 106.64RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei este de 29.000lei, se constituie in conf cu prevederile art.86 din HG nr.925/2006 pt aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiz.publica din OUGnr.34/2006.In cazul constituirii garantiei de participare in alta valuta, echivalenta se va face la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru LUNA DESCHIDERI OFERTELOR. - prin virament bancar plata se va face in contul deschis la Trezoreria Municipiului Resita RO02TREZ1815006XXX000149, CUI 3227890, pentru a fi considerata indeplinita cerinta privind constituirea garantiei de participare prin virament bancar este obligatoriu ca la data deschiderii ofertelor trebuie sa existe dovada constituirii garantiei sau- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada de valabilitate.Minimul de cerinte care trebuie cuprinse in instrumentul de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari se afla in Formularul nr.1?Scrisoare de garantie , din sectiunea III Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 de zile.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare este preferabil sa fie constituita in numele si pentru liderul asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Indiferent de modalitatea de constituire a garantiei de participare, in conformitate cu prevedrile art.278 1, alin.(1), lit.b) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei contestatii si in masura in care CNSC respinge contestatia, din suma constituita drept garantie de participare se va retine in favoarea AC suma de 5.230, 11 LEI Cuantumul gar de buna execu?ie10% din val fara TVA.Gar de buna execu?ie se va constitui in termen de max 10 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti. Modul de constiture: in cf cu prevart 90 alin(1) din HG 925/2006.In cazul in care partile convin asupra modalitatii de constituire a gar bancare prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale cf art I din HG nr 1045/2011 privind modific alin(3) al art 90 din HG nr.925/2006 contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul org fiscal competent in adm acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia AC. Suma initiala care se depune nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului fara TVA.Prestatorul va prezenta AC, in max 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti, extrasul contului de garantii de buna executie, insotit de o scrisoare din partea trezoreriei adresata prestatorului, prin care aceasta confirma deschiderea contului de gar de buna executie aferent acestui contract si alimentarea lui cu suma initiala stabilita mai sus.AC are dreptul de a emite pretentii asupra gar de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra gar de buna executie AC are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.In situatia in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM-urilor acesta beneficiaza de o reducere de 50% a gar de participare. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM-urilor se va completa formularul9. In cazul asocierii dintre doi op ec, fiecare din acestia incadrandu-se in categoriaIMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerileprevazute la art.16 alin.(2)din Legea nr. 346/2004. AC va elibera/restitui gar de buna executie, cf art.92 alin.(2) din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POS Mediu 80%, Bugetul de stat- 18%, Buget local (contributia beneficiarului) ? 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelorI. Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)
Modalitatea de indeplinire
1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Completarea si prezentarea Formularului nr. 3 - ?Declaratie privind eligibilitatea? din ?Sectiunea III -Formulare?.
2. Cazier judiciar al operatorului economic se va prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
3. Cazier fiscal al operatorului economic se va prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Nota: Conform Art.180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? autoritatea contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarare definitava a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. In acest sens, fiecare membru al grupului este obligat sa prezinte acest document.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180.
Completarea si prezentarea Formularului nr. 3din partea tertului sustinator.
II. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire
1. Formularul nr. 4-?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006? din ?Sectiunea III ? Formulare?.
Operatorii economici care se aflain una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, vor fi exclusi de la procedura de atribure a contractului.
Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, acesta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. In acest sens, fiecare membru al grupului este obligat sa prezinte acest document.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181 lit a), c^1) si d). In acest sens se solicita completarea si prezentarea Formularului nr. 4din ?SectiuneaIII ?Formulare?, adaptat corespunzator, de catre tertul sustinator.
2. Prezentarea Ceritificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii SCADENTELA PLATA IN LUNA ANTERIOARA celei in care se depun ofertele, . Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
3. Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale, din care sa rezulteca ofertantul nu are datorii SCADENTE LA PLATA IN LUNA ANTERIOARA celei in care se depun ofertele..Certificatele se vor prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
4. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si local, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Aceste documente vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
In cazul in care s-a aprobat de catre organul fiscal o facilitate fiscala, se vor prezenta documentele aferente(decizia, conventia), precum si dovada respectarii facilitatii fiscale acordate, in copie legalizata sau copii lizibile certificate , ,conform cu originalul?
Observatii: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat facilitati fiscale de catre organele competente si in masura in care sau respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul de stat sau catre bugetul local(indiferent de cuantumul acestora) scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
III. Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Modalitatea de indeplinire
Se va completa : Formular nr. 5?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?din ?Sectiunea III ? Formulare? .
IV. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Modalitatea de indeplinire
Se va completa: Formularul nr. 6din " Sectiunea III ?Formulare?.V. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG nr 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul nr. 7din " SectiuneaIII ?Formulare?.
Nota: Aceasta declaratie va fi prezentata si de subcontractantii mentionati de ofertanti in ?Lista privind subcontractantii? (Formularul nr. 16 si anexa acestuia din ?Sectiunea III ?Formulare?) cat si de tertul sustinator daca este cazul.
Persoanele din cadrul Autoritatii contractante cu functie de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: FRUNZAVERDE SORIN- presedinteConsiliul Judetean Caras-Severin
GHIORGHIONI IONESIE- vicepresedinte Consiliul Judetean Caras-Severin , presedinte comisia deevaluare
IOVA ILIE- vicepresedinte Consiliul Judetean Caras-Severin
IMBRESCU ION- secretarul judetului Caras-Severin
CIOBANU LAURENTIU DARIAN- director general Consiliul Judetean Caras-Severin, AMZOI ELENA ? director general adjunct Consiliul Judetean Caras-Severin
PAVEL NUTA GINA- director general Consiliul Judetean Caras-Severin , membru in comisia de evaluare
BITEA C-TIN VASILE- director executiv Consiliul Judetean Caras-Severin
BITEA CRISTIAN FLORIN- director executiv Consiliul Judetean Caras-Severin
SUSCO CAMELIA ? sef serviciu Consiliul Judetean Caras-Severin, membru in comisia de evaluare
GHERGHINA SPERANTA CAMELIA - consilier Consiliul Judetean Caras-Severin, membru in comisia de evaluare
DAN DORINA ? sef serviciu Consiliul Judetean Caras-Severin, membru rezerva in comisia de evaluareNAIDAN VICTOR BORISLAV- arhitect sef Consiliul Judetean Caras-Severin, presedinte supleant in comisia de evaluare
BARBULESCU MIHAELA RODICA- director executiv Consiliul Judetean Caras-Severin, membru rezerva in comisia de evaluare
MOTOLAN MARTIN - sef serviciu Consiliul Judetean Caras-Severin, membru rezerva in comisia de evaluare
FILIP LAVINIA- sef serviciu Consiliul Judetean Caras-Severin , membru rezerva in comisia de evaluare
CIRLUGEA CARMEN LUMINITA - consilier Consiliul Judetean Caras-Severin, membru rezerva in comisia de evaluare
In cazul ofertei comune: - Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, acesta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. In acest sens, fiecare membru al grupului este obligat sa prezinte acesta declaratie Cerinta nr. 1
Documente care dovedesc forma de inregistrare persoane juridice /fizice romane
Modalitatea de indeplinire
1. Certificat constatator in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? emis de Oficiul National al Registrului Comertului.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Nota: Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a Certificatului Constatator in original/copie legalizata;
Persoane juridice /fizice straine vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii
Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Ofertantii, persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, se angajeaza ferm ca inaintea incheierii contractului, sa asigure inregistrarea societatii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare. Declaratia va fi tradusa autorizatin limba romana.
In cazul ofertei comune: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului. In acest sens, fiecare membru al grupului este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii generale si documente financiar-contabile pentru ultimii trei ani financiari incheiati 2010, 2011, 2012.Cerinta minima:
Se solicita ca media cifrei de afaceri globale pentru ultimii trei ani financiari incheiati sa fie de minim 2.900.214lei, calculata conform art. 9, lit. b) din
H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta urmatoarele documente1. Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 anifinanciari incheiati. Se va completa Formularul nr. 8 din SectiuneaIII - Formulare2. Prezentarea dococumentelor financiar-contabile pentru ultimii trei ani financiari incheiati din care sa reiasa cifra de afaceri (Copie lizibila cu mentiunea conf cu originalul)Nota: In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativPentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta monedadecat lei se va folosi cursul mediu lei/valuta comunicat de catre BNR la adresa http: //www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx pentru anii 2010, 2011, 2012. Pentru euro, cursul de schimb este: 2010:4, 2099 lei2011:4, 2379 lei2012:4, 4560 leiDaca din motive obiective justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documentedin care sa reiasa indeplinirea cerintei de mai sus Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Pentru operatorii economici nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2012 documentele-financiar-contabile nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta documente financiar contabile intocmite la 31.12.2012, insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati, sau de cenzori dupa caz.Operatorii economici nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.In cazul in care Ofertantul este o asociere, pentru incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va completaFormularul nr. 9 din SectiuneaIII- FormulareIn cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o terta persoana atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al tertei persoane, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele economice si financiare invocate.Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii contractului.Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garantezeAutoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, terta sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.Prin semnarea angajamentului ferm terta sustinatoare raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, autoritatea contractanta avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.Terta sustinatoare care asigura sustinerea economica si financiara trebuie sa-si demonstreze situatia personala.Pentru a-si demonstra situatia personala Terta sustinatoare care asigura sustinerea trebuie sa prezinte urmatoarele declaratii: Completarea si prezentarea Formularului nr. 3- ?Declaratie privind eligibilitatea? dinSectiunea III- FormulareCompletarea si prezentarea Formularului nr. 4-?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 din Sectiunea III- FormulareCompletarea si prezentarea Formularului nr. 7 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrar
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul depunerii unei Oferte comune:
Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Lista privind subcontractantii
Personal
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere
Nominalizarea personalului ?cheie? de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant
Declaratii semnate privind disponibilitatea de a lucra pe toata perioada in cadrul acestui contract
Personalul cheie:
1 Manager de Proiect
? Studii superioare, atestat manager proiect
? Experienta ca manager sau ca expert intr-un proiect similar1 Specialist copywriter
? Studii superioare filologie/ stiintele comunicarii/ jurnalism/ publicitate
? Experienta dovedita prin implicarea in cel putin un contract1 Specialist grafica/ design
? Studii superioare arte plastice/ arhitectura/ publicitate/ stiintele comunicarii
? Experienta dovedita prin implicarea in cel putin un contract1 Fotograf/cameraman
? Specializare in domeniu? Experienta dovedita prin implicarea in cel putin un contract1 Sociolog
? Studii superioare sociologice sau stiinte sociale, experienta in realizarea de studii de piata si cercetarii de piata
? Experienta dovedita prin implicarea in cel putin un contractSe vor prezenta si - CV-uri pentru personalul cheie nominalizat
Experienta similaraO lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data LIMITA de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Cerinta minima: - Operatorul economic va face dovada ca a prestat servicii de publicitate si constientizare similare cu activitatile solicitate in prezentul contract in valoare cumulata de minim 1.450.000lei, fara TVA, la nivelul unuia sau maxim 3 documente/contracte/procese-verbale de receptie. Se calculeaza avand in vedere numai valorile serviciilor prestate in ultimii 3 ani, pana la data LIMITA de depunere a ofertelor.Se accepta si contractele care la data depunerii ofertelor sunt in curs de derulare. In acest caz se va prezenta si se va lua in calcul numai valoarea serviiilor prestate pana la data LIMITA de depunere a ofertelor, asa cum reiese din documentele prezentate de ofertant si vizate de beneficiarul contractului, in acest sens.Se vor prezenta documente/contracte/procese-verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea serviciilor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?
Utilaje/Dotari1.2 x laptop, 2.2x videoproiector + 2x ecran de proiectie cu trepied, 3.2x Aparat Foto + card memorie SD 4. 4x Flipchart Cerintele minime impuse privind dotarile au ca principal obiect asigurarea ca Prestatorul sa poata duce la bun sfarsit pe o perioada de 3 ani, perioada de derulare a contractului, masurile si actiunile privind campania de constientizare a populatiei. Prestatorul se obliga sa sustina seminarii, intalniri cu publicul tinta, intalniri cu grupuri universitare, elevi, etc si are obligatia de a asigura logistica si mobilitatea in acest sens.Cerintele minime privind dotarile iau in calcul o proiectie pentru urmatorii 3 ani privind uzura morala si fizica a echipamentului si gradul de performanta al acestuia care trebuie sa ramana in pas cu progresul tehnologic, asigurandu-se astfel indeplinirea in conditii optime a cerintelor impuse pe toata durata contractuala.Prin impunerea unor cerinte minime de mobilitate (laptop), Prestatorul are avantajul de a se asigura ca isi poate desfasura activitatile nefiind constrans, in acelasi timp, de niciun factor care sa reiasa din aceasta cauza. De asemenea pentru sustinerea actiunilor ce reies din activitatile de constientizare: intalniri cu publicul tinta, intalniri cu grupuri universitare, elevi, etc, videoporiectorul si aparatul foto sunt minim necesare pentru indeplinirea obiectivelor cerute.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului pentru activitatile care fac obiectul prezentei proceduri, ISO 9001 sau echivalent. In cazul unei asocieri aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii(pentru partea de contract pe care o va indeplini)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Capacitatea tehnica si profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de catre o Terta sustinatoare, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si terta sustinatoare.Terta sustinatoare care asigura sustinerea tehnica si profesionala trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in situatiile prevazute art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) ?i 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare prin completarea formularelor.In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta terta sustinatoare, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al tertei sustinatoare, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.Se solicita completarea formularelor: - Angajamentului ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune ladispozitia ofertantului resursele financiare invocate, conform art.186 alin (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr. 17 din " Sectiunea III ?Formulare ".- Angajamentului ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune ladispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, conformart.190 alin (2) din OUG 34/2006, cumodificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr. 18din " Sectiunea III ?Formulare ".- Declaratie tert sustinator, privind disponibilizarea neconditionata a resurselor tehnice si a celor profesionale care urmeaza a fi folosite/alocate efectiv pentru indeplinirea contractului. Se va completa Formularul nr. 19 si Formularul nr. 20 din " Sectiunea III ? Formulare ".Angajamentul ferm de sustinere al tertei persoane, va trebui sa respecte conditiile specifice prevazute la art. 11^1 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului.Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garanteze Autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, terta sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.Prin semnarea angajamentului ferm terta sustinatoare raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatiicontractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, autoritatea contractanta avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertei sustinatoare.Terta sustinatoare care asigura sustinerea economica si financiara trebuie sa-si demonstreze situatia personala.Pentru a-si demonstra situatia personala terta sustinatoare care asigura sustinerea trebuie sa prezinte: Declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d)din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarilesi completarile ulterioare.Se va completa Formularul nr. 16 si anexa acestuia din " Sectiunea III ? Formulare ", care va fi semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte.Nota: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu estenecesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.Se completeaza Formularul nr.12din " SectiuneaIII ?FormulareModalitatea de indeplinireSe va completa Formularul nr.13din " Sectiunea III ?Formulare ".NOTA: Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta autoritatii contractante, contractele de munca/prestari servicii/colaborare, incheiate cu personalul ?cheie? declarat, pentru care a obtinut si depus in cadrul ofertei, declaratia privind disponibilitatea de a lucra pe toata perioada in cadrul acestui contract, inregistrate conform prevederilor legale in vigoare.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica daca Ofertantul dispune de personalul necesar indeplinirii obligatiilor din prezentul contract.Prezentarea Angajamentului ofertantului privind resursele umane ca: -in cazul indisponibilitatii pe timpul delularii contractului a unor persoane dintre cele nominalizate pentru indeplinireacontractului, le va inlocui numai cu persoane avand cel putincalificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei.- ofertantul va comunica orice schimbare care intervine in ceea ce priveste resursele umane.Modalitatea de indeplinireSe va completa Formularul nr. 15 din " Sectiunea III ?FormulareModalitatea de indeplinire- diplome sau certificate care atesta specializarea personalului(copii lizibile certificate ?conform cu originalul?)- Se va completa Formularul nr. 14 din " Sectiunea III ?Formulare "NOTA Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CVSe va completa Formularul nr. 10 si anexa aferenta din "SectiuneaIII ?Formulare".
Se solicita ofertantului indeplinirea ca unic contractor, asociat sau ca subcontractant, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) a unor certificate/documente/contracte/procese-verbale de receptie de servicii de publicitate si constientizare similare cu activitatile solicitate in prezentul contract.
- Se vor prezenta certificate/documente/contracte/procese-verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar din care sa rezulte prestarea serviciilor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
NOTA: Din documentele prezentate trebuie sa reiasa valoarea finala, real executata, aferenta serviciilor prezentate ca experienta similara.
- Pentru demonstrarea experientei similare, operatorul economic va prezenta paginile din certificatele/documentele/contractele/procesele-verbale de receptie care contin referintele privind: partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului precum sisemnaturile/stampila partilor copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru certificatele/documentele/contractele/procesele-verbale de receptie prezentate ca experienta similara, ofertantul va completa Formularul nr. 11 ? Formular de experienta similara din " Sectiunea III ?Formulare".
Operatorul economic va prezenta un Portofoliu rezultat din activitati proprii, continand materiale print, video, audio relevante pentru a demonstra capacitatea realizarii activitatilor si serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri. (Se va pune la dispozitie minim cate o mostra pentru fiecare dintre urmatoarele medii: audio/ video/ print/ promotionale.Ofertantul va completa formularul nr 25 din sectiunea 3 Forumulare.Se va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.10.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.10.2013 11:00
Locul: Resita, P-ta 1 Decembrie 1918 nr.1, Consiliul Judetean Caras-Severin, cam 9
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, comisia de evaluare, reprezentanti UCVAP daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Mediu
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea constractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.Toti ofertantii participanti la procedura vor tine cont de specificatiile prevazute in cadrul documentuluiConcept strategic de informare si publicitate a proiectului " Sistem integrat de management al deseurilor in Judetul Caras Severin".Oferta urmand a fi in concordanta cu specificatiile acestui document. fara a se exclude recomandarile prezente.DocumentulConcept strategic de informare si publicitate a proiectului " Sistem integrat de management al deseurilor in Judetul Caras Severin"se regaseste atasat documentatiei
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaCNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 ^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica, Servicii Publice Administrative si Resurse Umane
Adresa postala: Piata 1 Decembrie 1918nr.1, Localitatea: Resita, Cod postal: 320084, Romania, Tel. +4 0255214292, Email: [email protected], Fax: +4 0255214292, Adresa internet (URL): www.cjcs.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2013 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer