Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de contractare a unei finantari ramburasabile ? linie de credit in valoare de 900.000 lei


Anunt de participare numarul 139048/20.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
Adresa postala: LOC. JIMBOLIA, JUD. TIMIS, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4, Localitatea: Jimbolia, Cod postal: 305400, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA CIRLIG, Tel. +40 256360655, Email: [email protected], Fax: +40 256360682, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de contractare a unei finantari ramburasabile ? linie de credit in valoare de 900.000 lei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: str. Contele Csekonics, nr. 4, orasul Jimbolia, jud. Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractare linie de credit in valoare de 900.000 lei necesara finantarii cheltuielilor eligibile pentru contractul nr. 41/ 12.03.2012 cu finantare europeana, contract ce are ca obiect achizitia de Echipamente medicale pentru dotarea salii de operatii pentru interventii in ortopedie ? traumatologie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractare linie de credit in valoare de 900.000 lei
Valoarea estimata fara TVA: 90, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 1.800 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cuprevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor deachizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si acontractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in modsolidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limbaromana.In cazul in care garantia de participare se va constitui prin virament bancar, contul autoritatii contractante este .RO73TREZ6255006XXX000540, deschis la Trezoreria Jimbolia, cod fiscal 2502771In masura in care Consiliul respinge contestatia, aut. Contract. va retine contestatorului din garantia de participare, conform art. 278^1, alin.1, lit. (a) din OUG nr. 34/2006 suma de 900 lei.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.(Model orientativ Formular nr. 1)In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se va constitui in oricare din formele prevazute deart. art. 90 , alin 1-3, din HG 925/2006 , Garantia de buna executie va fi anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens)garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii din subventii de la bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4 )Daca este cazul, documentul va fi depus de fiecare asociat si/sau de tertul sustinator.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4 )Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local
(indiferent de cuantumul acestora) ? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in
care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu
originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de
traducere autorizata si legalizata.Daca este cazul, documentele vor fi depuse de fiecare asociat.Daca este cazul, Tertul sustinator va depune Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/20063. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 5 )4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 6 )Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Comitetul Director cu factor de decizie ( Manager- Ec.
Cirlig Daniela, Dir. Financ. Contabil- Ec. Buciuman Adriana, Dir. Medical- Dr. Costea Stefan , Sef Serviciu Administrativ ?Augustin Boldor) , Consiliul de Administratie( dr. Sanmarghitan Adrian, Careba Aurica, Tinei Valentin, Scrob Radu, Paudics Tundike) , Consiliul Local al
Orasului Jimbolia.( Barna Petru Ladislau, Baca Ioan, Ciuciulete Petru, Corneanu Constantin, Ferescu Laura Marioara, Gorgan Daniel, Kaba
Gabor, Kasa Ioan Tiberiu, Mihaila Timotei, Meszaros Stefan, Nicorici Vasile, Pop Eugen Constantin, Prcsina Iancu Constantin, Scrob Radu
Nicolae, Tabeica Neculai, Tinei Valentin, Toth Gabor)Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru
persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si
legalizata.Pentru persoanele juridice romane1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, eliberat cu maxim 30 de zile
inainte de data depunerii ofertei, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru
activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovadaautorizariiconf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.2. Autorizatie de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei.Pentru persoanele juridice straine1. Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme
legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)2. Autorizatia de functionare eliberata de organismul de reglementare din tara de domiciliu a ofertantuluiAtentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate. Documentele trebuie sa fie
valabile la data limita a depunerii ofertei.In cazul in care este depus in copie simpla, certificatul constatator se va solicita in original/copie legalizata ofertantului clasat pe primul loc
inainte de comunicarea rezultatului procedurii.Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani Documente relevante: Copii conform cu originalul dupa ultimul bilant contabil si contul de profit si pierdere anual, vizat si inregistrat la organele competente sau orice alte
documente echivalente.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului
resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate
modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B, Formularul nr. 4si Formular nr. 6.
Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani.
Cerinta nr. 2
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, inten?ia sa o subcontracteze. In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din contract, atunci are
obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situa?ia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana
(conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 8A, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens
Formularul nr. 8B, Formularul nr. 4 si Formularul nr. 6.
Atentie! Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
? Spit. Dr. Karl Diel Jimbolia are in derul. contr nr41/ 12.03.2012 ce are ca ob. achiz. de Echip. medicale pentru dotarea salii de operatiipentru interv. in ortopedie ?traumatologie in val. de 1.174.258 lei, fara TVA, din care au fost achiz. si achitate pana in prezent echip. in val.totala de 241.675 lei, fara TVA;? Contr. nr 41/12.03.2012 are finan. externa prin Progr. de coop. transfrontaliera Ungaria ? Romania 2007 ? 2013;? contr. de finan. europ. are ter. de finaliz. luna dec. 2012.? Fara asig. cofinant. contr. anterior mentionat, intrucat fondurile asig. Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia sunt insuficiente, iar Spitalul este inimposibilitate de a atrage alte fonduri pentru finaliz. acestui contr., se va ajunge la blocarea proiect. investitionale si suspend. contr., maiales in cond. in care la data prezentei, neexistand nicio optiune pentru plata fact. aferente acestui contr., exista premiza acumularii unor platisuplim. constand in penalitati si daune interese
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 5
Cifra medie de afaceri globala (CMA) pe ultimii 3 ani. Pres. in ord. descr.. AC va real. un clas. al candid.in baza CMA ptr. per. 2009-2011, conf. dat. din Fisa de infor. gen..(Formular 7)
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.10.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.10.2012 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Vor fi preselectati candidatii, in ordine descrescatoare a clasamentului realizat in functie de valoarea cifrei medii de afaceri globala (CMA) pe ultimii 3 ani. Astfel candidatul cu valoarea cea mai mare a acestui indicator se va clasa pe locul 1 fiind urmat de ceilalti candidati in ordinea descrescatoare a valorii indicatorului. In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate. In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.In cazul in care, in urma derularii rundelor de negocieri, pe locul I se afla doua sau mai multe oferte care contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza sa prezinte o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru a se beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic - Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia
Adresa postala: str. Contele Csekonics, nr. 4, Localitatea: Jimbolia, Cod postal: 305400, Romania, Tel. +40 256360655, Email: [email protected], Fax: +40 256360682
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2012 14:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer