Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de conversie carti funciare intr-o baza de date textuala si arhiva digitala in judetele Bistrita Nasaud, Mures, Bihor, Alba, Caras-Severin, Harghita, Arad, Brasov, Timis


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
171.292.160 RON

Castigatorul Licitatiei: TEAMNET INTERNATIONAL S.A.
Anunt de atribuire numarul 140970/18.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143696
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.202A, Sect.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Nicoleta Cercelaru, Tel. +40 213152520, In atentia: Nicoleta CERCELARU, Brindusa BIBIRI, Email: [email protected], Fax: +40 213152520, Adresa internet (URL): www.ancpi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de conversie carti funciare intr-o baza de date textuala si arhiva digitala in judetele Bistrita Nasaud, Mures, Bihor, Alba, Caras-Severin, Harghita, Arad, Brasov, Timis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul operatorului economic
Cod NUTS RO112 Bistrita Nasaud, RO125 Mures, RO111 Bihor, RO121 Alba, RO124 Harghita, RO422 Caras Severin, RO421 Arad, RO424 Timis, RO121 Brasov
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordul-cadru are ca obiect prestarea de servicii de conversie de carti funciare intr-o baza de date textuala si arhiva digitala.Scanarea cartilor funciare se va realiza la locatia/locatiile autoritatii contractante, respectiv la sediul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara / Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara de pe raza judetelor precizate in cadrul celor 3 loturi aferente prezentei proceduri.Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente in baza acordului ? cadru care se va atribui la finalizarea prezentei proceduri.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79999100-4 - Servicii de scanare (Rev.2)
72252000-6-Servicii de arhivare computerizata (Rev.2)
72311100-9-Servicii de conversie de date (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
171, 292, 152.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
17081/12.11.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S237-390466din08.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20034 Denumirea: Servicii de conversie carti funciare intr-o baza de date textuala si arhiva digitala - Lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEAMNET INTERNATIONAL S.A.
Adresa postala: Str. Mihai Bravu, nr.10, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100550, Romania, Tel. +40 0213116631, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213116632, Adresa internet (URL): www.teamnet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 57838671.92 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57838671.91 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 5
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 20033 Denumirea: Servicii de conversie carti funciare intr-o baza de date textuala si arhiva digitala - Lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEAMNET INTERNATIONAL S.A.
Adresa postala: Str. Mihai Bravu, nr.10, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100550, Romania, Tel. +40 0213116631, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213116632, Adresa internet (URL): www.teamnet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 57609150.32 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57609150.32 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 5
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 20035 Denumirea: Servicii de conversie carti funciare intr-o baza de date textuala si arhiva digitala - Lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEAMNET INTERNATIONAL S.A.
Adresa postala: Str. Mihai Bravu, nr.10, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100550, Romania, Tel. +40 0213116631, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213116632, Adresa internet (URL): www.teamnet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 55844330.42 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 55844330.42 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 5
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In sensul preved de la Cap.II.3, durata acordului?cadru se calculeaza de la semnarea acestuia si se intinde pana la data expirarii termenului precizat.In aceasta perioada, AC va atribui contracte subsecvente, in functie de fondurile disponibile la acel moment.Durata contr subsecvente nu va depasi, de regula, 12 luni (anul calendaristic in curs)In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj in urma reofertarii de pret din cadrul rundei finale de licitatie electronica, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta castigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte sunt clasate pe pozitia 1 a clasamentului, autoritatea contractanta va reface clasamentul in ordinea descrescatoare a valorii ob?inute de ofertele in discu?ie pentru factorul de evaluare urmator (primul factor de evaluare al propunerii tehnice), oferta ca?tigatoare fiind cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul refacut potrivit acestei reguli.Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe pozitia 1 in clasament.In situa?ia in care prin aplicarea acestui sistem ofertele nu vor putea fi departajate in continare, autoritatea contractanta va regurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret.Cerin?ele tehnice ?i cele referitoare la condi?iile ?i modalitatea de participare laetapa finala de licita?ie electronica ?i de desfa?urare a acesteia sunt disponibile pe site-ul www.e-licitatie.ro in cadrul sectiunilor Termeni ?i condi?ii ?i Ajutor precum ?i in manualul de utilizare.Pe parcursul licitatiei electronice ofertantii vor avea la dispozitie informatii privind pozitia pe care o ocupa in clasament.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ANCPI - Directia Achizitii Publice
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.202A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 213152520, Email: [email protected], Fax: +40 213152520, Adresa internet (URL): www.ancpi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2014 16:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer