Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de creditare pentru acoperirea partiala a sumelor restante din activitatea de cash collection.


Anunt de participare (utilitati) numarul 147050/08.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Punct(e) de contact: Antonio Robert LORENTZ, Tel. +40 212007475/2007399/2009313, In atentia: Valentina MARIN, Email: [email protected], Fax: +40 212007411, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii po?tale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de creditare pentru acoperirea partiala a sumelor restante din activitatea de cash collection.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: contul bancar al Companiei Nationale ?Posta Romana? S.A, deschis la banca-prestatorului cu care se va incheia contractul de achizitie publica
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de creditare in vederea finantarii pentru acoperirea partiala a sumelor restante din activitatea de cash collection, in valoare totala de 100.000.000 lei (unasutamilioane lei), cu perioada de rambursare de 24 luni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de creditare in vederea finantarii pentru acoperirea partiala a sumelor restante din activitatea de cash collection, in valoare totala de 100.000.000 lei (unasutamilioane lei).
Valoarea totala estimata a achizitiei: 13.100.000, 00 RON
Valoarea estimata fara TVA: 13, 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Candidatul trebuie sa constituie garantia de participare, valabila cel putin 120 zile de la termenul limita de primire a candidaturilor.Garantia se va constitui in cuantum de 200.000 lei.Cuantumul ce se retine cf. art. 278^1, alin.(1), OUG nr. 34/2006 este de 8.869, 99 lei. Modalitatea de constituire a garantiei de participare este cf. art. 86, alin(1), HG 925/2006.In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contulautoritatii contractante este RO23BPOS85002717790ROL02 deschis la BancPost Reprezentanta. Candidaturile care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse.Neprezentarea dovezii constituirii garantiei de participare in cuantumul, forma si termenul de valabilitate solicitate, atrage respingerea candidaturii.In cazul in care op. ec. se incadreaza in IMM, conform Legii nr. 346/2004, acestia au dreptul de a constitui garantia in cuantum de 50% din valoare, dar nu mai mica decat cuantumul mentionat la art278^1, alin(1) din OUG nr. 34/2006.Nota: a.Garantia de participare se va completa si se va depune in original, pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertei, la punctul declarat pentru depunerea ofertei, prevazut la I.1), paragraf 2 a prezentei Fise de Date.b.In cazul unei oferte comune, garantia de participare va fi constituita pe numele operatorului economic desemnat liderul asocierii. In cazul incadrarii in prevederile art.278^1, alin.(2) din OUG nr.34/2006 CNPR va returna contestatorului suma retinuta.c. Cursul euro/VALUTA utilizat pentru calcului echivalentei va fi cel comunicat de catre BNR la data publicarii anuntului de participare. a)Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este 2% din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA. b)Garantia de buna executie se constituie prin oricare dintre modalitatile prevazute la art. 90 din HG nr. 925/2006, respectiv printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin virament bancar. Operatorul economic declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus in termen de maxim 15 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii CN Posta Romana SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea conform art.180 din O.U.G. nr. 34/2006 - completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare;2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare;3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Formularul din Sectiunea Formulare; Persoane cu functii de decizie in cadrul CN Posta Romana SA in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ion SMEEIANU-Director General, Alexandru PETRESCU-Director Executiv Directia Strategie si Dezvoltare, Gabriel Eugen DUMITRU?Director Directia Logistica, Gabriela Izabela MANTU?Director Directia Economica si Dezvoltare, Rosita ALEXE-Sef Departament Juridic si Reglementari Nationale, Comunitare si Internationale, Cornelia BUSCU - Sef Serviciu Bugete si Analize Economice, Valentina MARIN-Sef Departament Trezorerie, Antonio Robert LORENTZ-Sef Serviciu Achizitii. Fiecare operator economic care participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator are obligatia de a depune declaratia privind art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.4. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj)- eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat; in original/copie legalizata/copie cf cu originalul; din situatia prezentata sa reiasa ca operatorul economic nu are obligatii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut temenul limita de depunere a candidaturii.
5. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale- eliberat de Primaria locala; in original/copie legalizata/copie cf cu originalul; din situatia prezentata sa reiasa ca operatorul economic nu are obligatii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut temenul limita de depunere a candidaturii.
6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completata in conformitate cu Formularul B1 din Sectiunea Formulare.7. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completat in conformitate cu Formularul B1a din Sectiunea Formulare.Nota: a. Existenta datoriilor privind obligatiile de plata la bugetul consolidat sau bugetul local pot conduce la descalificarea candidatului.b. Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, compensari, etc.) de catre organele competente in domeniu, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor, candidatul anexand documente justificative in acest sens.c. Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente
echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs.d. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. 1) Documente care dovedesc forma de inregistrarePentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, in original, copie legalizata sau copie certificata, din care sa rezulte urmatoarele:
- informatiile cuprinse in interiorul certificatului sa prezinte situatia operatorului economic reala/actualizata la data limita de depunere a candidaturilor;
- domeniul de activitate al candidatului corespunde obiectului procedurii.Pentru persoane fizice/juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident, se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se vor depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In etapa evaluarii candidaturilor, se va solicita operatorului economic clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate, certificatul constatator in original/copie legalizata (daca la deschiderea ofertelor a prezentat acest document in copie lizibila ?conform cu originalul?).2)Autorizatie de functionare emisa de BNR sau echivalent, in conformitate cu prevederile OUG 99/2006 cu modificarile si completarile ulterioare -copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2.2.1)ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente - in copie cu mentiunea conform cu orginalul. Nota: Operatorii economici nerezidenti straini:
In masura in care pentru operatorii economici nerezidenti, publicarea bilantului contabil nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Modalitatea de indeplinire
-
2.2.2) declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.Media cifrei de afaceri se calculeaza ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri anuale pentru perioada solicitata la cursul mediu lei/valuta utilizata de ofertant si comunicat de BNR, aferent anilor de referinta 2010, 2011, 2012.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul B2 din Sectiunea Formulare.
Nota: a) In cf. cu art.186 din OUG nr.34/2006 si art.11^1 din HG nr.925/2006, in cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica
si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre candidat si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana care
asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit.a), c^1) si d)."
b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea inconsiderare a resurselor tuturor membrilor grupului. ln cazul in care grupul beneficiaza
de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in cond. lit.a
Modalitatea de indeplinire
-
continuare Nota: Angajamentul ferm va fi depus in original. Prin acesta sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele financiare invocate. Angajamentul din partea sustinatorului trebuie sa contina cele solicitate in art. 11^1, alin (3) sau (4), dupa caz, din HG nr.925/2006, precum si prevederea ???????. (se completeaza cu denumirea sustinatorului) raspunde pentru prejudiciile cauzate CN Posta Romana SA ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva
?????? (se completeaza cu denumirea sustinatorului).?
Modalitatea de indeplinire
-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2.3.1)lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere oferta), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau clienti privati.-se va prezenta cel putin un certificat/document, emis si/sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, prin care sa se confirme
prestarea de servicii similare, din cele numerate in lista. Certificatele/documentele prezentate vor fi certificate prin semnarea pe proprie raspundere a documentelor (numele, prenumele si semnatura reprezentantului
legal), cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila candidatului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul C2 din Sect.Formulare
2.3.2) declaratie pe propria raspundere privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul D din Sectiunea Formulare.
Nota: a)In cf. cu art.190 din OUG nr34/2006 si art.11^1 din HG nr925/2006, daca candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre candidat si
persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, cf. prevederi art.180 si ale art.181 lit.a), c^1) si d)."b)Atunci cand un grup de
operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.ln cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte
persoane, capacitatea tehn. si profesionala se demonstreaza in cond lit.a.
Modalitatea de indeplinire
-
continuare Nota: Angajamentul ferm va fi depus in original. Prin acesta sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Angajamentul din partea sustinatorului trebuie sa contina cele solicitate in art. 11^1, alin (3) sau (4), dupa caz, din HG nr. 925/2006, precum si prevederea???????. (se completeaza cu denumirea sustinatorului)raspunde pentru prejudiciile cauzate CN Posta Romana SA caurmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva ?????? (se completeaza cu denumirea sustinatorului).?
Modalitatea de indeplinire
-
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CNPR 56/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2013 11:00
Locul: Bd. Dacia, nr. 140, parter, camera P05, sector 2, Bucuresti, 020065
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La deschiderae candidaturii-etapa I-Calificare, pot participa reprezenantii oferatntilor, pe baza de imputernicire. Prezenta la etapa I-Calificare nu este obligatirie.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In conformiatte cu prevederile art. 53, ALIN.(2) procedura selectata de CN POSTA ROMANA SA este NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE. Perioada de valabilitate a ofertei 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Orice oferta valab. pt o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma. Numarul de agenti economici preconizat este 3. Numarul agentilor economici preconizat nu este limitativ. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi invitati la etapa de negociere. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Note: a) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita candidatilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b)candidatul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c)candidatul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei si a propunerilor tehnice si financiare - Romana - Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.a) documentatia de atribuire se poate obtine accesand SEAP (www.e-licitatie.ro), prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul sectiunii , ,Documente si clarificari? din anuntul de participare;b) orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta poate fi obtinuta in conditiile mentionate la punctul a).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este conform art. 256^2 din OUG nr .34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN POSTA ROMANA SA ? Departament Juridic
Adresa postala: B-dul Dacia nr. 140, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel. +40 212009258, Fax: +40 212009260, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2013 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer