Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de creditare pentru finantarea capitalului de lucru


Anunt de participare (utilitati) numarul 148399/06.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, Parter, ET 3-11, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Punct(e) de contact: Antonio Robert LORENTZ, Tel. +40 212009313/+40 212009330/+40 212007475, In atentia: Valentina MARIN, Email: [email protected], Fax: +40 212007411, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
intreprindere publica cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Servicii po?tale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de creditare pentru finantarea capitalului de lucru
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: contul bancar al C.N Posta Romana S.A, deschis la banca-ofertant castigator cu care se va incheia contractul de achizitie publica
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Linii de credit pentru capital de lucru (carevor fi utilizate pentru finantareacapitalului de lucru) ? perioada de rambursare 12 luni, in suma totala de 20.000.000 lei (douazecimilioane lei), sub forma de loturi, astfel: 2 (doua) loturi a cate 10.000.000 lei (zecemilioane lei) fiecare lot.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Linii de credit pentru capital de lucru (carevor fi utilizate pentru finantareacapitalului de lucru) ? perioada de rambursare 12 luni, in suma totala de 20.000.000 lei (douazecimilioane lei), sub forma de loturi, astfel: 2 (doua) loturi a cate 10.000.000 lei (zecemilioane lei) fiecare lot.
Valoarea estimata pentru fiecare lot = 730.000, 00 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 460, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie pe fiec.lot, astfel lot1= 14600 lei, lot2= 14600 lei, valabila cel putin 120 zile de la termenul limita de depunere a candidaturilor (indicat la art.IV.3.4 din anuntul de participare). In cazul constituirii garantiei de participare in valuta, cursul de referinta leu/valuta este cel comunicat de BNR pentru data publicarii anuntului de participare. Cuantumul ce se retine cf. art.278^1 din OUG nr34/2006 este pt fiec din lot 1 si 2 = 4.510, 00lei. Modalitatea de constituire a garantiei de participare este cf. art.86, alin(1) din HG925/2006. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar prin ordin de plata, contul autoritatii contractante este RO23BPOS85002717790ROL02 deschis la BancPost Reprezentanta. Candidaturile care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Candidatul are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea de catre autoritatea contractanta a garantiei de participare pana la data stabilita pt. deschiderea candidaturilor (indicat la art. IV.3.7 din anunt de participare), direct sau pe cale postala, la Registratura, parter din sediul C.N. POSTA ROMANA S.A. din Bucuresti, Bd-ul Dacia, nr. 140, sect.2, cod postal 020065. Nota: a.In cazul constituririi garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa respectand modelul prevazut in Sectiunea Formulare si se va depune in original. b.In cazul unei candidaturi (oferte) comune garantia de participare va fi constituita pe numele operatorului economic desemnat liderul asocierii. In cazul incadrarii in prevederile art.278^1, alin.(4)din OUG nr.34/2006 CNPR va returna contestatorului suma retinuta. a)Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de prestare servicii, pt fiecare lot = 2% din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA. b) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (cf. art. 90 alin(1) din HG. nr925/2006). Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii CN Posta Romana SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 - completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Formularul din Sectiunea Formulare.
Persoane cu functii de decizie in cadrul CN Posta Romana SA in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ion SMEEIANU - Director General, Alexandru PETRESCU -Director Executiv Directia Strategie si Dezvoltare, Gabriel Eugen DUMITRU ? Director Directia Logistica, Gabriela Isabela MANTU ? Director Directia Economica si Dezvoltare, Valentina MARIN - Sef Departament Trezorerie, Eugenia STANCU- Expert Departament Trezorerie, Cornelia BUSCU -Sef Departament Bugete, Analize Economice si Controlling, Rosita ALEXE - Sef Departament Juridic si Reglementari Nationale, Comunitare si Internationale, Antonio Robert LORENTZ - Sef Serviciu Achizitii;
Fiecare operator economic care participa la procedura de atribuire in calitate de candidat/ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator are obligatia de a depune declaratia privind art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj)- eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, in original/copie legalizata/copie cf cu originalul, din care rezulta: candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor;Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale- eliberat de Primaria locala, in original/copie legalizata/copie cf cu originalul, din care rezulta: candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor;Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completata in conformitate cu Formularul B1 din Sectiunea Formulare.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completat in conformitate cu Formularul B1a din Sectiunea Formulare.Nota: a. Existenta datoriilor privind obligatiile de plata la bugetul consolidat sau bugetul local vor conduce la descalificarea candidatului.b. Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, compensari, etc.) de catre organele competente in domeniu, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor, candidatul anexand documente justificative in acest sens.c. Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013.d. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana a) Pentru persoane juridice romane:
Certificat constatator, cu mentiunea conform cu originalul, emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor, respectiv:
- domeniul de activitate al candidatului corespunde obiectului procedurii;
Pentru persoane fizice/juridice straine:
- documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/ atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident, insotite si de traducerea autorizata in limba romana.
In etapa evaluarii ofertelor, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte pentru conformitate, certificatul constatator sau documentul echiv. in original sau copie legalizata.
b)Autorizatie de functionare emisa de BNR sau echivalent -copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - conform Ordonanta de urgenta nr. 99 din 6 decembrie 2006, privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nota:
Atunci cand un grup de operatori economici depune candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Modalitatea de indeplinire
-
b)declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.
Modalitatea de indeplinire
1. Se va completa si depune Formularul B2 din Sectiunea Formulare.
2.Media cifrei de afaceri se calculeaza ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale anuale pentru ultimii trei ani, la cursul leu/valuta mediu comunicat de BNR aferent anilor de referinta (2010, 2011, 2012).
a)bilantul contabil la 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente.
Nota: Operatorii economici nerezidenti (straini): In masura in care pentru operatorii economici nerezidenti, publicarea bilantului contabil nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Modalitatea de indeplinire
-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
continuare Nota: Angajamentul este ferm si prin acesta sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Angajamentul din partea sustinatorului trebuie sa contina cele solicitate in art. 11^1, alin (3) sau (4), dupa caz, din HG nr. 925/2006, precum si prevederea???????. (se completeaza cu denumirea sustinatorului raspunde pentru prejudiciile cauzate CN Posta Romana SA ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva ?????? (se completeaza cu denumirea sustinatorului).?
Modalitatea de indeplinire
-
Nota: a)In cf. cu art.190 din OUG nr34/2006 si art.11^1 din HG nr 925/2006, in cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre candidat si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, cf. preved. art.180, art.181 lit.a), c^1) si d) si art69^1 din OUG nr34/2006." b) Atunci cand un grup de operatori economici depune candidatura comuna, capac.tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. ln cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehn. si profesionala a unei/ unor terte persoane, capac. tehn. si profesionala se demonstreaza in cond lit.a
Modalitatea de indeplinire
-
b) declaratie pe propria raspundere privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Nota: A se avea in vedere prevederile art. 96 din HG nr 925/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul D din Sectiunea Formulare.
a) lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (calculati pana
la data limita de depunere candidatura - art. IV.3.4 din anuntul de participare), continand valori, perioade de prestare,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul C2 din Sectiunea Formulare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Procedura CNPR nr. 65/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2014 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2014 12:00
Locul: sediul C.N. POSTA ROMANA S.A. din Bucuresti, Bd-ul Dacia, nr. 140, sect. 2, cod postal 020065.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice candidat are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai, la sedinta de deschidere a candidaturilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu prevederile art. 251 din OUG nr. 34/2006 si art. 53, alin(2) din HG nr. 925/2006 procedura selectata de CN POSTA ROMANA SA este NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE.Pentru fiecare lot: Perioada de valabilitate a ofertei 120 zile de la termenul limita de primire a ofertei. Orice oferta valab. pt o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma. Numarul de agenti economici preconizat este 3. Numarul agentilor economici preconizat nu este limitativ. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de selectie precizate la punctul III.2 vor fi selectati la etapa de negocierePentru fiecare lot, in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Nota: a) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.b) Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.c) documentatia de atribuire se poate obtine accesand SEAP (www.e-licitatie.ro), prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul sectiunii "Documentatie, clarificari si decizii? din anuntul de participare;c) orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta poate fi obtinuta in conditiile mentionate la punctul c).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic si Reglementari Nationale, Comunitare si Internationale
Adresa postala: B-dul Dacia nr. 140, parter, etaj 3-11, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel. +40 212009258, Fax: +40 212009260
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2013 15:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer