Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatare a birourilor la sediile Oficiilor Judetene din Hunedoara, Dolj, Caras Severin, Arad, Gorj, Mehedinti


Anunt de participare numarul 135230/07.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: str. Horia, nr. 24, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300342, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul Achizitii Regionale, Tel. +40 372845920, In atentia: Ramona Humita, Email: [email protected], Fax: +40 256471699, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice generale avand ca rol punerea in aplicare a politicii nationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, inclusiv prin reglementarea pietei si reglementarea tehnica in aceste domenii.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de curatare a birourilor la sediile Oficiilor Judetene dinHunedoara, Dolj, Caras Severin, Arad, Gorj, Mehedinti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Sediile ANCOM DR Timis - Oficiile Judetene din judetele Arad, Hunedoara, Gorj, Dolj, Mehedinti, Caras Severin
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contracte de servicii avand ca obiect prestarea serviciilor de curatare birouri, in conformitate cu prevederile din Sectiunea a 2-a - Caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90919200-4 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestari servicii de curatare a birourilor :
LOTUL 1 ? Sediul OJ Hunedoara, constructie (P+1), suprafata utila 94 mp/nivel, compusa din 4 camere, 1 oficiu, 2 grupuri sanitare. Curte cu pavele si spatiu verde 180 mpLOTUL 2- Sediul OJ Dolj, constructie (P+1) , suprafata utila 90 mp/nivel, compusa din6 camere, 1 oficiu, 2 grupuri sanitare. Curte betonata si spatiu verde 220 mpLOTUL 3 - Sediul OJ Caras Severin , constructie (P+1), suprafata utila 170 mp, compusa din 5 camere, 1 oficiu, 1 magazie, 1 grup sanitar. Curte cu dale 70 mp.LOTUL 4 - Sediul OJ Arad , apartament 3 camere, suprafata utila 70 mp
LOTUL 5 ? Sediul OJ Gorj , apartament 3 camere, suprafata utila 61, 10 mpLOTUL 6- Sediul OJ Mehedinti, apartament 2 camere, suprafata utila 53, 58 mp
Valoarea estimata fara TVA: intre 32, 880 si 49, 320RON
II.2.2) Optiuni
Da
32880 lei pt anul 2012 si 16440 lei pt ian-apr 2013;800lei/luna lot 1, 2, 3 si 570lei/luna lot 4, 5, 6
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de : a)120 lei pentru lotul 1.b)120 lei pentru lotul 2.c)120 lei pentru lotul 3.d)90 lei pentru lotul 4.e)90 lei pentru lotul 5.f)90 lei pentru lotul 6.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Modul de constituire a garantiei de participare: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 prin: a) virament bancar in contul RO22TREZ7005005XXX000932, deschis laTrez. OperativaaMun. Bucuresti, in favoarea ANCOM, CUI: 14751237saub) instrument de garantare (scrisoare de garantie).Instrumentul de garantare (scrisoare de garantie) trebuie constituit irevocabil in favoarea autoritatii contractante (Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii) de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari si trebuie prezentat, in original, in conformitate cu Formularul nr. 11, din Sectiunea a 4-a - FormulareIn cazul in care instrumentul de garantare (scrisoarea de garantie) nu este redactat in limba romana, acesta trebuie insotit de o copie tradusa in limba romana efectuata de un traducator autorizat.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.In cazul in care dovada constituirii garantiei de participare nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate prevazute mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa conform prevederilor art. 33 alin. (3) lit. b) coroborate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 925/2006.Garantia de participare se restituie in conformitate cu prevederile art.88 din HG nr. 925/2006, daca nu au fost ridicate pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: Bugetul de venituri si cheltuieli al ANCOM.Modalitate de plata: Conform prevederilor art. 36 din OUG nr. 34/2009
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 - Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cuFormularul nr. 1din Sectiunea a 4-a - Formulare.
Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularulnr. 2 din Sectiunea a 4-a - Formulare.
Cerinta nr. 3: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 - Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularul nr. 3 din Sectiunea a 4-a - Formulare.
Cerinta nr. 4: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Ofertantul va prezenta, in original, ?Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta? semnat de reprezentantul legal in conformitate cu Formularul nr. 4 din Sectiunea a 4-a - Formulare.
Cerinta nr. 5: Lista intreprinderilor afiliate - Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularul nr. 5 din Sectiunea a 4-a - Formulare. Cerinta nr. 1: Documente edificatoare privind forma de inregistrare
Modalitatea de indeplinire:
1. Persoane fizice/juridice romane: Ofertantul va prezenta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat constatator (extras de registru) eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial cu maxim 30 de zilecalendaristice inainte de data depunerii ofertei, din care sa rezulte ca:
a) obiectul de activitate al ofertantului include prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul procedurii de atribuire;
b) ca persoana juridica este in functiune si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la intrarea in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;
c) persoanele care reprezinta entitatea in relatia cu tertii
2. Persoane fizice/juridice straine: Ofertantul va prezenta, documente edificatoare tradusein limba romana de catre un traducator autorizat, valabile la data depunerii ofertei, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta, in original, o declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului in conformitate cu Formularulnr. 6 din Sectiunea a 4-a.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2012 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.05.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.05.2012 13:00
Locul: ANCOM-DRT, str. Horia, nr. 24, Timisoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor pot fi prezenti la sedinta de deschidere a ofertelor cu prezentarea unor imputerniciri scrise.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au preturile ofertate egale, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita ofertantilor, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta a rezultatului procedurii, conform prevederilor art.2562 din cadrul OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ANCOM-Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339, Email: [email protected], Fax: +40 372845406, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.05.2012 08:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer