Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie


Anunt de participare numarul 144827/10.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA
Adresa postala: P-ta Victoriei, Nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 0256403151, In atentia: Dana Suba, Email: [email protected], Fax: +40 0256403153, Adresa internet (URL): www.upt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA, Tel. +40 256403035, Fax: +40 256403153
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de curatenie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Universitatea Politehnica din Timisoara, P-ta Victoriei nr.2, Timisora
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 77, 513.56 si 1, 060, 711.89RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia la fiecare modificare a suprafetei supusa curateniei, in limitele minime si maxime ale acordului cadru.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatenie:
Stergerea prafului si curatarea mobilierului (birouri, mese, etc.), spalarea pardoselilor din birouri, camere, holuri, scari de acces interioare/exterioare, in grupurile sanitare ? gresia, faianta, chiuveta, oglinda, toaleta etc., se vor spala, curata, dezinfecta cu solutii specifice, la stergerea suprafetelor de inox se vor folosi materiale de curatenie si intretinere special destinate pentru acestea. Echipamentul utilizat pentru efectuarea curateniei in grupurile sanitare va fi utilizat numai in acestea. Aerisirea spatiilor interioare se va face minim 30 minute, in timpul efectuarii curateniei.
Golirea cosurilor de gunoi din birouri si grupurile sanitare se va efectua selectiv, in locurile special amenajate. Igienizarea pubelelor de gunoise va face saptamanal.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Suprafata minima este de 1.900 mp, iar suprafata maxima este de 26.000 mp.
Suprafata utila care se ia in considerare la incheierea primului contract subsecvent este de 5.209, 30 mp.
Valoarea estimata fara TVA: intre 77, 513.56 si 1, 060, 711.89RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.34/2006, in cuantum de :21.214lei- virament bancar in contul RO16TREZ6215005XXX000312 deschis la TREZORERIA TIMISOARA , CUI 4269282, - numerar la casieria autoritatii contractantesau- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Valabilitatea garantiei este de minim 90 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor.- In cazul in care un operator economic depune contestatie, iar aceasta este respinsa de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractantava retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului, o suma conformArt. 278^1- (1) din OUG 34/2006 actualizata.In cazul ofertantilor din categoria intreprinderilor mici si mijlocii (daca fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare), garantia de participare se poate constitui in procent de 50% din cuantumul precizat mai sus. Echivalenta in euro se va calcula la cursul BNR din data de 04.06.2013 de 4, 4008 lei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea maxima fara TVA a fiecarui contract subsecvent;
- garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract, conform art.90 din HG 925/2006 actualizata si care va acoperi minim durata fiecarui contract subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare - venituri propriiPlatile se deruleaza prin Trezoreria Timisoara, in maxim 30 de zile de la emiterea facturii, in perioada 24-31 ale lunii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Certificat / certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor emis de Autoritatea Publica Locala? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea in conformitate cu originalul semnata si stampilata4. Certificat de atestare fiscala privind obligatiile fata de bugetul national consolidat si bugetul asigurarilor sociale emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea in conformitate cu originalul semnata si stampilata
Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta oferta.5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.
6.Declaratie privind conflictul de interese (neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006).LISTA PERSOANELOR CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE IN CADRUL UNIVERSITATII ?POLITEHNICA? DIN TIMISOARA
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Serban Rector
Prof.univ.dr.ing. Corneliu- Mircea Davidescu Prorector
Prof.univ.dr.ing.Marius- Emil Otesteanu Prorector
Prof.univ.dr.ing. Mircea Popa Prorector
Conf.univ.dr.ing. Daniel Dan Prorector
Dr.ing. Florentiu StaicuDirector General Administrativ
Prof.univ.dr.arh. Ioan Andreescu Decan Facultatea de Arhitectura
Prof.univ.dr.ing. Horia Ciocarlie Decan Facultatea de Automatica si Calculatoare
Prof.univ.dr.ing. Nicolae Vaszilcsin Decan Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Lucaci Decan Facultatea de Constructii
Prof.univ.dr. ing. Ivan-Iuliu BogdanovDecan Facultatea de Electronica si TelecomunicatiiLector.univ.dr. Mirela-Cristina PopDecan Facultatea de Stiintele Comunicarii
Prof.univ.dr.ing. Monica Petrea - Izvercian Decan Facultatea de Management in Productie si Transporturi
Prof.univ.dr. ing. Inocentiu ManiuDecan Facultatea de Mecanica
Conf.univ.dr.ing. Virgilius - Caius Panoiu Decan Facultatea de Inginerie Hunedoara
Ec. Florian MicleaDirector Directia Financiar Contabila
Ing. Dorina RusetDirector Directia Resurse Umane Salarizare
Ing. Cristian TelescuDirector Directia Tehnica
Student Norbert KazamerConsilier in Consiliul de Administratie
Ing Dana SubaSef Serviciu Achizitii Publice
Ing. Maria FilipescuSef Birou Achizitii Lucrari si Servicii
Ing. Claudia MiceaSef Birou Achizitii Produse
Ec. Daniela HudacSef Birou Contabilitate
Ec. Cristiana Marchis Sef Birou Financiar
Cj. Constantin Alecsa Consilier juridic
ing. Violeta Sumalan Birou achizitii lucrari si servicii
Prof.univ.dr.ing. Petru Negrea Membru in comisie
Ing. Gabriela Tutuianu Sef Birou Evidenta si Exploatarea Patrimoniului
Ec. Bosioc FeliciaSefServiciu - Directia Sociala
Filip AurelAsist.- Dep. de Electrinica Aplicata
Andras Sorina-Sidica Administrator PatrimoniuBirou EEP
Lazar GheorgheTehnicianFacultatea de Electrotehnica si Electroenergetica
Botea MirceaInginer - Dep. C-tii Civile si Instalatii 1.Certificat constatator emis de ORC ?in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea in conformitate cu originalul semnata si stampilata. Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
Ofertantul clasat pe primul loc, inaite de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.
2. Ofertantul va face dovada incadrarii minim a unei persoane, cu functie decoordonator, pentruorganizarea, conducerea, supravegherea si verificarea activitatilor de curatenie .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale, cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
conform Anexa 11Echivalenta leu/ euro medie anuala, la care se calculeaza cifra medie de afaceri este: 2010 ? 4, 2106 lei/euro; 2011 ? 4.2362 lei/euro, 2012 - 4, 4291 lei/euro , comunicate de BCE.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani? servicii similare celor care fac obiectul procedurii, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
2. In cazul asocierii se va prezenta acordul de asociere
1.ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Anexa nr. 16Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.anexa nr. 44- copie lizibila cu mentiunea in conformitate cu originalul semnata si stampilata
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7654/11.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.08.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.09.2013 12:00
Locul: Universitatea Politehnica din Timisoara, P-ta Victoriei nr.2 - Rectorat
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul locau acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vedera departajarii.-Ofertantul castigator va depune in termen de 48 ore o noua oferta financiara cu noua valoare.-Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.?
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza C N S C conform art.256^2, alin.(1), lit.a), din OUG 34/2006 actualizata, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la conostinta despre act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNIVERSITATEAPOLITEHNICA DIN TIMISOARA - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Tel. +40 256403027, Email: [email protected], Fax: +40 256403153
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2013 15:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer