Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE CURATENIE


Anunt de participare (utilitati) numarul 147298/16.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr.3, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Punct(e) de contact: Serv. APMD, Serv. CSM, Tel. +40 0374172600, In atentia: Mirea Dana, Jurcan Voicu, Email: [email protected], Fax: +40 0374172601, Adresa internet (URL): www.snimvj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE CURATENIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: sucursalele beneficiare, mina Petrila, mina Paroseni, mina Uricani, sediu administrativ SNIMVJ
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 261, 917RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual, valoarea estimata a primului contract subscvent: 410.570 lei, fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea curateniei spatiilor in care isi desfasoara activitatea lucratorii, pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare a suprafetelor, pardoselilor, peretilor si plafoanelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-estimari pe durata intregului acord cadru:
-min 2520 mp suprafete bai, vestiare , grupuri sanitare , birouri si holuri /zi x 3 ani, respectiv:
o 1185 mp suprafete bai, vestiare si grupuri sanitare x 3 ani;
o 1335 mp suprafete birouri si holuri x 3 ani;
-maxim 10074 mp suprafete bai, vestiare , grupuri sanitare , birouri si holuri /zi x 3 ani, respectiv:
o 4738 mp suprafete bai, vestiare si grupuri sanitare x 3 ani;
o 5336 mp suprafete birouri si holuri x 3 ani;
- estimari pe durata unui singur contract subsecvent:
-min 2520 mp suprafete bai, vestiare , grupuri sanitare , birouri si holuri /zi X 1 an, respectiv:
o 1185 mp suprafete bai, vestiare si grupuri sanitare x 1 an;
o 1335 mp suprafete birouri si holuri x 1 an;
-maxim 10074 mp suprafete bai, vestiare , grupuri sanitare , birouri si holuri /zi x 1 an, respectiv:
o 4738 mp suprafete bai, vestiare si grupuri sanitare x 1 an;
o 5336 mp suprafete birouri si holuri x 1 an;
Valoarea estimata fara TVA: 1, 261, 917RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Potrivit art. 43. 1 din OUG 34 / 2006, garantia de participare este obligatorie. Garantia de participare reprezinta 2 % din valoarea estimata a acordului cadru, fara TVA, respectiv: 25.238 lei.Perioada de valabilitate: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia pentru participare se exprima in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: 1. Instrument de garantare (emis de o banca sau o societate de asigurari) -original (nu se admit copii). 2. Ordin de plata ( in cont nr RO14RNCB0165130168580006, deschis la BCR Filiala Petrosani ) confirmat de banca emitenta sau fila CEC ? confirmat de banca pana la data si ora deschiderii ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% la criteriul: cuantumul garantiei de participare. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Nota: Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 278 indice 1 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, in conditiile prevazute la art. 87 din HG 925/2006. Pentru garantiile de participare exprimate in alta moneda: data la care se face echivalenta lei/alta valuta, la curs BNR: 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Reprezinta 5 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui conform prevederilor art. 90 ( 1 ) din HG 925 / 2006, prin: 1. Instrument de garantare (emis de o banca sau o societate de asigurari) -original (nu se admit copii)2. retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia SNIMVJ SA. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.IMM-urile pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la criteriul : cuantumul garantiei de buna executie a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii.Plata: compensare cu energie electrica; OP. Prestatorul are obligatia de a initia lantul de compensare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
in conformitate cu prevederile art. 5 ( 3 ) din Ordinul ANRMAP 509 / 2011, documentele intocmite de ofertant se vor prezenta in original, conform formularelor din SECTIUNEA MODELE DE FORMULARE1.Date generale ofertant- formular E1.1. Formularul se completeaza si de subcontractanti, asociati sau terti sustinatori ( daca este cazul )
2 Declaratie privind eligibilitatea-formular E1.2 . Declaratia se va prezenta atat de fiecare asociat ( in cazul unei asocieri ) sau de tertii sustinatori ( in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 ).
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006-formular E1.3.Nu se exclud din procedura de atribuire ofertantii care nu si ?au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidate. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 , formularul se va completa si de sustinatorii acestuia .
4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 ind.1 din OUG 34/2006- formular E1.4.Declaratia se va prezenta atat de subcontractanti cat si de tertii sustinatori.Persoanele cu functie de decizie din cadrul SNIMVJ SA, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent achizitiei: ing. Anghel Aurel, ing. Dragoescu Petru, ec. Dondera Nicolita, ing. Nicolescu Cristian, ing. Dragulescu Florica, ing. Abraham Beatrice, ing. Ghicajanu Nicolaie, ing. Timisan Viorel, ing. Ibanescu Ion, ing. Mirea Dana, ec. Borca Simona, ing. Holingher Sorina, ing. Radescu Nicolae, ing. Sienerth Ion, ing. Boteanu Daniel, ing. Bogdan Emil, jr. Colda Veronica.5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura - formular E1.5. Declaratia se va prezenta si de fiecare asociat ( in cazul unei asocieri )
6.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -formular E1.6. Formularul se va prezenta si de fiecare asociat ( in cazul unei asocieri )
Bugetul aferent autoritatii contractante necesar finantarii contractelor de achizitie publica a fost aprobat prin HG 328 / 2013. in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentelor solicitate se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Cerinta nr.1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Operatorii economici isi asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Din certificat trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat. In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia economica si financiara a ofertantului. Ultimul bilant contabil (2012) vizat de Directia Generala a Finantelor sau alte documente edificatoare
Modalitatea de indeplinire
in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentului solicitat se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Ultimul bilant contabil vizat de Directia Generala a Finantelor sau alte documente edificatoare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Lista cuprinzand subcontractantii ( daca e cazul ).In cazul in care oferta sa va fi desemnata castigatoare, operatorul economic are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica, contractul incheiat cu subcontractantul / subcontractantii nominalizati in oferta. Contractul prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si va constitui anexa la contractul de achizitie publica
Modalitatea de indeplinire
se va completa Formularul E 4.1. In cazul in care oferta sa va fi desemnata castigatoare, operatorul economic are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica, contractul incheiat cu subcontractantul / subcontractantii nominalizati in oferta. Contractul prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si va constitui anexa la contractul de achizitie publica.
Cerinta nr. 2 . Acord de asociere ? in cazul in care mai multi operatori economici doresc sa se asocieze cu scopul de a depune oferta comuna.
Modalitatea de indeplinire
in cazul asocierii, toti operatorii economici trebuie sa indeplineasca cerintele solicitate la: Situatia personala, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara. Situatia economica si financiara precum si Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, atat oferta tehnica cat si oferta financiara vor fi semnate de toti asociatii.
Cerinta nr. 3.Experienta similara . Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertei, a mai prestat servicii de curatenie pentru cel putin 1 ( un ) beneficiar. Anexat formularului se vor depune documente / certificate emise si contrasemnate de o autoritate sau de un client beneficiar privind modul de prestare a serviciilor prezentate in anexa la formular.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza formularul E 4.2. Anexatformularului se vor depune documente emise si contrasemnate de o autoritate sau de un client beneficiar privind modul de prestare a serviciilorprezentate in anexa la formular
Cerinta nr. 4 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine baza materiala si echipamentul specific pentru prestarea serviciului.
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca ofertantul detine baza materiala si echipamentul specific pentru prestarea serviciului si care sa contina anexat si o lista cu enumerarea echipamentelor si starea tehnica a acestora.Lista va fi intocmita distinct pe fiecare beneficiar in parte ( MINA PETRILA, MINA PAROSENI, MINA URICANI, sediu administrativ SNIMVJ )
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca ofertantul detine baza materiala si echipamentul specific pentru prestarea serviciului si care sa contina anexat si o lista cu enumerarea echipamentelor si starea tehnica a acestora.Lista va fi intocmita distinct pe fiecare beneficiar in parte ( MINA PETRILA, MINA PAROSENI, MINA URICANI, sediu administrativ SNIMVJ )
Cerinta nr. 5. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine personal suficient si calificat pentru prestarea serviciului.
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca ofertantul detine personal suficient si calificat pentru prestarea serviciilor si care sa contina anexat si o lista cu repartizarea personalului pe fiecare beneficiar in parte ( MINA PETRILA, MINA PAROSENI, MINA URICANI, sediu administrativ SNIMVJ ).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca ofertantul detine personal suficient si calificat pentru prestarea serviciilor si care sa contina anexat si o lista cu repartizarea personalului pe fiecare beneficiar in parte ( MINA PETRILA, MINA PAROSENI, MINA URICANI, sediu administrativ SNIMVJ ).
Certificate emise de organisme independente abilitate, prin care se atesta faptul ca ofertantul are implementat si mentine anumite standarde de asigurare a calitatii (SR EN ISO 9001) si a mediului ( SR EN ISO 14001 ) sau echivalent. Certificatele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentelor solicitate se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii si mediului nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana ( tert sustinator )
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.11.2013 11:00
Locul: sediul SNIMVJ, Petrosani, str. Mihai Viteazu, nr. 3, et.2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Evaluarea ofertelor Atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului ?pretul cel mai scazut?, respectiv valoarea totala cea mai scazuta ( V ). Valoarea totala ofertata V= Va + Vb+Vc, cu conditia ca Va sa reprezintemax 55 % din V, Vb sa reprezinte max 41 % din V si Vc sa reprezinte max 4 % din V, unde: Va= valoarea serviciilor de curatenie intretinere bai, vestiare, grupuri sanitare, care se calculeaza astfel: Va = T1 ( tarif unitar lei / mp / zi ) x 4718 mp ( suprafata totala aferenta ) x 365 zile ? pentru sucursalele MINA PETRILA, MINA PAROSENI, MINA URICANI la care se adauga Va = T1( tarif unitar lei / mp / zi ) x 20 mp ( suprafata aferenta ) x 21, 25 zile / luna x 12 luni ? pentru sediu administrativ; Vb=valoarea serviciilor de curatenie intretinere birouri si holuri, care se calculeaza astfel: Vb= T2 ( lei / mp / zi ) x 5336 mp ( suprafata totala aferenta ) x 21, 25 zile / luna x 12 luni.; Vc= valoarea serviciilor de curatenie generala, care se calculeaza astfel: Vc= T3 ( lei / mp / zi ) x 10074 mp ( suprafata aferenta ) x 4 ori / an. Verificarea incadrarii propunerii financiare ( a valorii totale V ) in valoarea estimata a acordului cadru se va raporta la valoarea estimata a primului contract subsecvent, si anume: 410.570 lei, fara TVA x 3 ( ani ). Evaluarea ofertelor se realizeaza prin comparareavalorii rezultate pentru V pentru fiecare oferta admisibila in parte si prin intocmirea, in ordine crescatoare a V - urilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare. In cazul in care exista doua sau mai multe oferte cu acelasi pret cel mai scazut ( V cel mai scazut ), atunci autoritatea contractanta va atribui contractul ofertantului care a carei propunere financiara contine Va cel mai scazut. In cazul in care exista doua sau mai multe oferte cu Va cel mai scazut, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic Va egal o noua propunere financiara, in plic inchis. Reofertarea nu poate fi mai mare decat oferta initiala. 2.Conform art. 11 ( 4 ) din HG 925 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea criteriilor de calificare prevazute la III: 2, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca au fost indeplinite cerintele de calificare, asa cum au fost ele solicitate la cap. III.2 . Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succintdar precis modul concret de indeplinire a cerintelor ( formular E 4.4 si anexa 1 la formular.).3.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala ( utilaje, echipamente, personal ) invocand si sustinerea acordata de un tert, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm din partea unui tert in care sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului. Angajamentul ferm va face parte integranta din contractul de achizitie publica. Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 si 181 lit. a, c ^1, si d din OUG 34/2006, sens in care vor completa si prezenta formularele E 1.2, E 1.3, E 1.4. Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii si mediului nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
prevazute la art. 256, ind. 2 din OUG 34 / 2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comp. LCJ - SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 3, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Tel. +40 0374172618, Fax: +40 0374172601, Adresa internet (URL): www.snimvj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 15:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer