Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE CURATENIE


Anunt de participare numarul 47551/24.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR BRASOV
Adresa postala: Brasov, str.Poienelor, nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500419, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Chete, Tel.0723655489, Email: [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE CURATENIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante: Brasov, str.Poienelor, nr. 5
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 168, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: an 2008=28000ron , an 2009=42000ron , an 2010=42000ron , an 2011=42000ron , an 2012=14000ron
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatenie pentru 48 de luni, cu structura de suprafete si periodicitate, descrise in caietul de sarcini, care constituie anexa la fisa de date a achizitiei.Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru suplimentarea sau diminuarea cantitatilor de servicii, conditionata fiind de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74750000-1 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de curatenie pentru 48 de luni, cu structura de suprafete si periodicitate, descrise in caietul de sarcini, care constituie anexa la fisa de date a achizitiei.Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru suplimentarea sau diminuarea cantitatilor de servicii, conditionata fiind de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Valoarea estimata fara TVA: 168, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.05.2008 pana la 30.04.2012
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata se efectueaza in contul de trezorerie al prestatorului, in termen de 5 zile de la primirea facturii.Factura se emite in luna imediat urmatoare lunii pentru care s-a executat prestatia.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contractant
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea(Cerinta obligatorie: prezentare formular A-model atasat in documentatia de atribuire, semnat si stampilat)
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 (Cerinta obligatorie: completare formular B-model atasat in documentatia de atribuire, semnat si stampilat)
Cerinta obligatorie: Certificat constatator al inregistrarii emis de Oficiul registrului comertului .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiara - Cerinta obligatorie: Se solicita informatii cu privire la declararea cifrei de afaceri pe anul 2007
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: -Lista principalelor prestatii in anul 2007(Se completeaza formularul C2-model atasat in documentatia de atribuire, semnat si stampilat) .
-Lista contractelor aflate in desfasurare la momentul prezentarii ofertei.
-Se solicita numarul total de angajati personal de executie al ofertantului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.04.2008 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2008 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.04.2008 09:00
Locul: sediul autoritatii contractante: Brasov, str.Poienelor, nr.5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
- Oferta se va intocmi pe structura de suprafete, asa cum este descrisa in caietul de sarcini, se vor subtotaliza categoriile (functie si de periodicitatea efectuarii lor), si se vor totaliza la final. Totalul, va reprezenta pretul prestarii serviciilor de curatenie, pentru 48 de luni, pentru partea de manopera.-Materialele de curatenie vor fi asigurate de catre beneficiar, pe toata durata de derulare a acordului cadru.- Separat se va completa si formularul 10B, semnat si stampilat- Se solicita deviz de calcul cu elementele constitutive ale ofertei, avandu-se in vedere cerinta autoritatii contractante de a se asigura un personal de curatenie format din 3 (trei) persoane care vor activa 8 ore/zi, 5 zile/saptamana.-Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.- Accidentul de munca produs in timpul prestarii serviciilor prezentului contract se inregistreaza la prestator. Prestatorul este direct raspunzator fata de accidentul de munca suferit de o persoana aflata in indeplinirea indatoririlor de serviciu prevazute de prezentul contract. Se va consulta H.G. nr. 1425/2006
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021.3118900, Fax: 021.3118095
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.03.2008 14:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer