Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie


Anunt de participare (utilitati) numarul 92752/31.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, Parter, ET 3-11, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Punct(e) de contact: Bianca Virca, Tel.021/2007407, Email: [email protected], Fax: 021/2007411, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii potale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de curatenie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: Sediile si locatiile C.N. Posta Romana S.A. prevazute in Anexele documentatiei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 43, 973, 027.28RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent se incheie odata cu semnarea acordului-cadru si va avea valabilitate 12 luni.Urmatoarele contracte subsecvente se vor incheia la data expirarii contractului subsecvent anterior. Acordul cadru si contractele subsecvente se vor incheia tinand cont de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incheierea unui acord cadru pentru servicii de curatenie cu maxim un operator economic pentru fiecare lot.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 - D.R.P BUCURESTI+SUCURSALE SPECIALIZATE(CNPR SEDIUL CENTRAL, DIRECTIA DE POSTA RAPIDA, CASA DE EXPEDITII, FABRICA DE TIMBRE, DIRECTIA SERVICII FINANCIARE, MUZEUL NATIONAL FILATELIC)
Lot.2 - D.R.P PLOIESTI
Lot.3 - D.R.P CRAIOVA
Lot.4 - D.R.P TIMISOARA
Lot.5 - D.R.P CLUJ NAPOCA
Lot.6 D.R.P BRASOV
Lot.7 D.R.P IASI
Lot.8 D.R.P BACAU
Lot.9 D.R.P GALATI
Lot.10 D.R.P CONSTANTA
Valoarea estimata fara TVA: 43, 973, 027.28RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de: Lot1-36928lei, Lot2-17293lei, Lot3-17200lei, Lot4-26674lei, Lot5-29083lei, Lot630775lei, Lot722190lei, Lot812670lei, Lot914386lei, Lot1012660lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii CN Posta Romana SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform ar. 44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrea in situatiile prevazute la art. 181;Certificat privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat;Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale;Certificat de cazier fiscal;Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Certificat constator emis de ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2008 si la 30.06.2009;Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani(2007, 2008, 2009);Valoarea minim impusa pentru cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, pentru fiecare lot in parte, este egala sau mai mare, decat valoarea corespunzatoare lotului cu valoarea cea mai mica respectiv 633.050, 55 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie referitoare la echipaentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii;Declaratie la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;Lista principalelor servicii similare pe ultimii 3 ani;Ofertantii vor prezenta 3 contracte similare incheiate in ultimii 3 ani in opie legalizata, insotite de recomandari.Declaratie la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere;Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;Declaratie referitoare utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune;Declaratie privind repsectarea conditiilor de munca si protectia muncii;Declaratie privind proportia in care contractul de servici urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti;Informatii privind asocierea;ISO 9001;ISO 14001;BS OHSAS 18001.Polita de asigurare de raspundere civila pentru daune provocate tertilor in valoare minima 100.000euro.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.02.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.02.2010 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2010 10:00
Locul: CN Posta Romana SA, Bd. Dacia, parter, et. 3-11, sector 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Garantia de participare se va depune in contul CN Posta Romana SA RO23 BPOS 8500 2717 790 RO02 deschis la BancPost Reprezentanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Constestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3118090
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN Posta Romana SA - Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd. Dacia, nr. 140, parter, et. 3-11, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel.021/2009257, Fax: 021/2009260
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2009 17:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer