Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie, igienizare si dezinfectie


Anunt de participare numarul 144822/10.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI BUCURESTI
Adresa postala: STR.CAL.GRIVITEI NR.218 SECT.1-BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010761, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA NAVODARU, Tel. +40 0212240946/ 47, Email: [email protected], Fax: +40 0212241800, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de curatenie, igienizare si dezinfectie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: SPITALUL CLINIC DE URGENTA DE CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE si ARSURI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 707, 553.44RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: trimestrial
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru prestari servicii de curatenie, igienizare si dezinfectie (profilactica, curenta si/sau terminala prin mijl chimice a supraf si echipamentelor noncritice) in interiorul si exteriorul unitatilor sanitare cu paturi, cu produse/materiale/substante/agenti de curatare si dezinfectie (necesare indepl activitatilor/operatiunilor) incluse in pretul serv, asa cum acestea sunt detaliate in contextul caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minimasi maxima ce va face obiectul acordului cadru de prestarii de servicii:
? minim 3 LUNI ? maxim 24 LUNI
Cantitatea minima si maxima ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent:
?minim 3 LUNI ? maxim 8 LUNI
- valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent: 569.184, 48 Lei
? Obiectul principal al acordului cadru vizeaza asigurarea suportului din punct de vedere al serviciilor necesare corespunzatoare (curatenie, igienizare, dezinfectie, intretinere) in conformitate cu actele si normativele in vigoare aplicabile in unitati sanitare cu paturi, la cantitatea si calitatea ceruta in caietul de sarcini, pentru spatiile situate in incinta interioara si exterioara apartinand autoritatii contractante, in vederea desfasurarii activitatii specifice in conditii de eficienta si siguranta maxima.
? Obiectele complementare ale acordului cadru vizeaza: asigurarea indeplinirii necesitatilor prezente si viitoare ale autoritatii contractante din punct de vedere al serviciilor necesare din sfera de cuprindere a domeniilor de activitate: curatenie, igienizare, dezinfectie, intretinere pentru spatiile interioare si exterioare; reducerea unor riscuri specifice domeniului de activitate al autoritatii contractante; asigurarea serviciilor suplimentare si/sau complementare/conexe realizarii obiectivului pentru spatiile din incinta apartinand autoritatii contractante; asigurarea unor contacte stabile, bazate pe eficienta si promptitudine cat si continuitate, cu un prestator de servicii capabil sa asigure indeplinirea obiectivelor autoritatii contractante.
? suprafata estimata: 2474, 13 mp.
? Contractul va fi atribuit numai acelor operatori economici care prezinta oferta pentru toate activitatile inclusiv materiale necesare, conform Caietului de sarcini.
? ? Pretul ofertei va fi pretul abonamentului lunar, respectiv valoarea fara TVA pentru cantitatea de servicii prestate din acordul-cadru (se va atasa obligatoriu un centralizator de preturi pentru serviciile ce se vor fi prestate, materialele utilizate si celelalte cheltuieli din care sa reiasa pretul mediu lunar pe mp).
? Pentru departajare se va compara pretul abonamentului lunar (PAL), corespunzator fiecarei oferte, determinat prin inmultirea pretului mediu lunar unitar (PMU) fara TVA / mp cu suprafata totala estimata:
PAL=PMU x SE, unde:
- PAL ? pretul abonamentului lunar (lei);
- PMU ? pretul mediu lunar unitar pe mp (lei/mp * luna);
- SE ? suprafata totala estimata (2.474, 13 mp);? Evaluarea ofertelor privind incadrarea in art. 36 din H.G. nr. 925/2006 se va realiza prin compararea propunerilor financiare totale (PFT), determinate prin inmultirea pretului mediu lunar unitar fara TVA / mp cu suprafata estimata si cu nr. maxim de luni pentru care urmeaza a fi incheiat acordul-cadru (24 luni):
PFT=PMU x SE x 24 luni, unde:
- PFT ? propunerea financiara totala (lei);
- PMU ? pretul mediu lunar unitar pe mp (lei/mp * luna);
- SE ? suprafata totala estimata (2.474, 13 mp);
- 24 luni ? durata maxima a acordului-cadru
? ATENTIE, se solicita ca in toate documentele intocmite sa fie pastrata aceeasi numerotare ca si cea din Documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 707, 553.44RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare (GP), in numele ofertantului, in cuantum: 34.150, 00 sau echiv euro.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in EURO se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.2) Perioada de valabilitate a garantiei de participare: este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (minim 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor pecizata in anuntul de participare). 3) Modalitatea de constituire: modalitatile de constituire reglementate de art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Garantia de participare se poate constitui si prin depunere la casieria unitatii in numerar, sau ordin de plata, cont trezorerie RO07TREZ7015041XXX000407, fila CEC, vizat de catre banca. 4)Sunt aplicabile prevederile art.2781 din OuG nr.34/2006, conform prevederilor acestuia. Garantia de buna executie (GBE) se constitue in suma fixa de 5 % din valoarea fiecarui contract subsecvent cu valoare mai mare decat echivalentul in lei a 130.000 euro fara TVAModalitate de constituire a GBE: conf art. 90 din H.G. nr. 925/2006Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui GBE in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii acestuia, sub sanctiunea rezilierii contractului subsecvent si acordului-cadru.Daca partile convin, GBE se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale confH.G. nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PLATA PRIN OP, VENITURI BUGETARE, VENITURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Documente solicitate privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 (vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul):
1. Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea ? completarea formularului nr.2 ? original;II. Documente solicitate privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006:
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 - completarea formularului nr.3 - original
ATENTIE!
Tertul sustinator, daca este cazul, va depune declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006.III. Prezentarea ?Declaratiei privind calitatea de participant la procedura? ? completarea formularului nr.6 - originalIV. Prezentarea ?Certificatului de participare cu oferta independenta? ? conform Ordinului nr. 314/2010 ? completarea formularului nr.7 ? original;
Conditie de calificare:
Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 46 alin. (1) si (2) din OUG 34/2006 atrage excluderea operatorului economic din procedura pentru atribuirea contractului.V. Documente solicitate privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006?:
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006? ? completarea formularului nr.8 original ? se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator
MENTIUNE: Conform Ordinului nr. 170/2012 al ANRMAP, in aplicarea prevederilor art. 691 din O.u.G. nr.34/2006, precizam persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
- Dr. STAN VITALIE ? Manager;
- Ec. PIRVU LILIANA IONELA ? Director financiar-contabil;
- Jr. VLAD ELENA ? Consilier juridic;
- MOISA BOGDAN ? Sef serviciu administrativ
- MILOS ADINA ? sef laborator analize medicale
- POPA RAZVAN ? asitent de igiena
- GEBESCU LUCIAN ? medic epidemiolog
- NAVODARU MIHAELA ? Sef compartiment achizitii
Conditie de calificare:
Operatorul economic care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire), va fi exclus din procedura. Persoanele fizice/juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.VI. Documente solicitate din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii la bugetul de stat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele:
1. Certificat eliberat D.G.F.P ? original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor eliberat de Directia Impozite si Taxe a Primariei ? original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
MENTIUNE: certificatele fiscale se solicita doar pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.Precizari:
a) Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
b) Dovada indeplinirii obligatiilor, asa cum sunt acestea solicitate, se va face la nivelul societatii/companiei in ansamblul sau.Criteriu/Conditie de calificare:
- Cu exceptia impozite si taxe si/sau alte fonduri care urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate la bugetul general consolidat pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora si/sau operatorii economici nu au obligatia achitarii acestora, operatorii economici care figureaza cu datorii restante/neachitate (indiferent de cuantumul acestora) la bugetele componente ale bugetului general consolidat si/sau la alte fonduri care urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate acestuia sau catre bugetul local si/sau faptul ca operatorul economic nu face dovada ca nu are obligatia achitarii acestora, la data de 25 ale lunii anterioare celei in care se depun ofertele in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care operatorul este stabilit, vor fi exclusi din procedura aplicata;In situatia in care s-au acordat inlesniri la plata/operatorul economic nu are obligatia achitarii acestora, asa cum se mentioneaza mai sus, operatorul economic va prezenta inscrisuri edificatoare in acest sens.
- Oferta va fi considerata inadmisibila daca: a fost depusa de un operator economic care a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; in ultimii 2 (doi) ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor/cerinetelor/conditiilor de calificare.Nota:
a. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
b. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181 din OUG 34/2006, atunci operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta: fie o declaratie pe propria raspundere (original); fie o declaratie autentica (art. 58 din Legea nr. 36/1995) data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens; fie orice documente edificatoare precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal incheiat/pentru anul calendaristic in curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document sau deschiderea unui punct de lucru in Romania, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta in limba in care au fost emise insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
- Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
- In conformitate cu art. 11 alin (3) din OUG 34/2006, autoritatea contractanta, isi rezerva dreptul de a verifica informatiile prezentate de catre operatorul economic prin consultarea mijloacelor edificatoare (orice site oficial al unei institutii publice sau al unei alte entitati abilitate prin lege in acest scop, in masura in care sursa de date respectiva contine informatii actualizate, cum ar fi https: //e-justice.europa.eu; http: //recom1-ssl.onrc.ro/cgi-bin/recom.cgi; www.mfinante.ro /pjuridice.html si altele asemenea).- In documentele intocmite nu se vor folosi prescurtari. Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta.
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, din care sa rezulte: codurile CAEN; codul unic de inregistrare; sediul social actual, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati; structura actionariatului; numele administratorilor (reprezentatilor legali) ai operatorului economic; domeniul de activitate principal; domeniile de activitate secundare; situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, faliment sau suspendare temporara a activitatii; inscrierea in certificatul constatator a declaratiei/iilor tip pe propria raspundere (conform legii 359/2004-art.15 alin.(1) lit.b) potrivit careia persoana juridica/fizica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru desfasurarea activitatii in afara sediului social/secundar. Datele trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Conditie de calificare: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN (activitati principale si/sau secundare) si sa fie autorizat conform prevederilor art. 15 din Legea 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota:
- Persoanele juridice/fizice autorizate straine vor prezenta documente edificatoare (echivalente) care dovedesc o forma de inregistrare/atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (stabilit) din care sa reiasa indeplinirea conditiei. Informatii generale cu privire la modelele certificatelor emise de institutiile din statele membre UE, se pot obtine accesand: http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do. Documentele se vor prezenta in limba in care au fost emise insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celui solicitat, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
- Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea cerintelor/conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie
- Se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte Certificatul constatator in original sau in copie legalizata, pentru conformitate, daca anterior a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?..
- In conformitate cu art. 11 alin (3) din OUG 34/2006, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica informatiile prezentate de catre candidat/ofertant prin consultarea mijloacelor edificatoare (orice site oficial al unei institutii publice sau al unei alte entitati abilitate prin lege in acest scop, in masura in care sursa de date respectiva contine informatii actualizate, cum ar fi https: //e-justice.europa.eu; http: //recom1-ssl.onrc.ro/cgi-bin/recom.cgi; www.mfinante.ro /pjuridice.html si altele asemenea).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului a ofertantului pe cel mult ultimii 3 ani (pentru care exista exercitiu financiar incheiat), calculata in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului trebuie sa fie egala sau mai mare cu suma de 1.138.368, 00 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completareaformularului nr. 4 (Informatii generale) - original;Prezentare bilanturi contabile (completari/extrase relevante) pentru ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente sau, in cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator in scris, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta aceste documente, se pot prezenta alte documente legale edificatoare (ex: raport de audit financiar in conformitate cu legea 346/2004 si OMFP 3055/2009 executat de entitati autorizate/certificate in Romania, raport al cenzorilor si altele asemenea) din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative, a valorii reprezentand cifra de afaceri care vizeaza activitatea in domeniul de activitate aferent obiectului contractului din ultimii 3 ani, prin care operatorul economic isi poate dovedi capacitatea economica si financiara, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare.Nota: a. Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea cerintelor/conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie;c. Cerinta privind CA in domeniul de activitate aferent obiectului contractului poate fi indeplinita avand in vedere cod CAEN pentru obiectul principal al contractului, mentionat la sect III.2.1.b), ca si activitate preponderenta mentionata in bilant.d. Daca operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, CA neta se va calcula corespunz perioadei efective de activitate.f. Valoarea aferenta acestui indicator financiar trebuie sa se regaseasca in bilanturi contabile sau in alte documente prin care se reflecta o imagine fidela a situatiei economico ? financiare pe care Autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.g. Cu exceptia formularelor/declaratiilor care se vor depune in origal, se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectinui in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Experienta similara nivel financiarOfertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat servicii similare cu domeniul de activitate principal al contractului, duse la bun sfarsit/finalizate, in unitati de stat sau private, in ultimii 3 ani impliniti de la data limita de depunere a ofertelor (36 de luni calculate prin raportare la data limita de depunere), in care participarea ofertantului sa fi fost cu o valoare egala sau mai mare decat suma de 569.184, 00 lei fara TVA.Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Ofertantii vor face dovada prin prezentarea de certificari / documente ca au prestat in ultimii 3 ani servicii similare in valoare cumulata de cel putin 569.184, 00.
.
Cerinta nr. 2: Utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice
Pentru demonstrarea potentialului tehnic al ofertantului, acesta trebuie sa sa faca dovada ca poate dispune de utilaje, instalatii, echipamente tehnice (sa poata fi disponibilizate) specifice profesionale necesare indeplinirii serviciilor / activitatilor conform cerintelor mentionate in caietul de sarcini, determinate conform necesitatilor concrete impuse de complexitatea si riscurile asociate contractului si ?OMSP nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare?:
1. Carucior profesional transport materiale curatenie pentru efectuarea activitatilor in mai multe zone simultan astfel incat activitatea sa se finalizeze cat mai repede datorita necesitatii reducerii expunerii pacientilor internati la inconfortul creat de aceste activitati ?5 buc;
2. Aspirator dual(praf+lichide) special conceput pentru spitale pentru efectuarea activitatilor in mai multe zone simultan astfel incat activitatea sa se finalizeze cat mai repede datorita necesitatii reducerii expunerii pacientilor internati la zgomot - 5 buc;
3. Masini de polisare - 1 buc;
4. Masini curatare pavimente special conceputa pentru spitale -1 buc;
5. Masina de spalat pentru spalarea si dezinfectia materialului moale folosit in activit. de curatenie -1 buc.
Cerinta nr. 3: PersonalInformatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate (dupa caz) de care dispune, sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant din care sa reiasa ca pot fi disponibilizate un numar de persoane apte, responsabile (agenti de curatenie) care au absolvit cursuri de igiena, necesare indeplinirii serviciilor/activitatilor mentionate in caietul de sarcini, conform necesitatilor concrete impuse de complexitatea si riscurile asociate contractului si prevederile?OMSP nr. 261/2007?, ?OMSP nr. 1778/2006? calculate conform prevederilor ?Ordinului MS nr. 1224/2010?.
Cerinta nr. 1: STANDARDE PRIVIND MANAGE-MENTUL CALITATII
Ofertantul va demonstra ca a implementat si mentine cerintele standardului de management al calitatii, respectiv detine certificare SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent in domeniul ?servicii curatenie, igienizare si dezinfectie la interiorul si exteriorul unitatilor sanitare?.
Cerinta nr. 2: STADARDE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI
Ofertantul va demonstra ca a implementat si mentinecerintele standardelor de protectie a mediului in timpul indeplinirii contractului de servicii prinprezentarea unor certificate, emise de organisme acreditate, respectiv detine certificare SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent in domeniul ?servicii curatenie, igienizare si dezinfectie la interiorul si exteriorul unitatilor sanitare?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completareaformularului nr. 5 - original;Se va prezenta o lista a principalelor servicii similare cu domeniul de activitate principal al contractului, duse la bun sfarsit/finalizate, continand cel putin refererinte privind: parti contractante, val fara TVA, obiect detalaliat al contractului, perioade de prestare/durata pentru fiecare din pozitiile prezentate in lista (conform formular nr.5).Prin sintagma "servicii duse la bun sfarsit" se intelege prezentarea cel putin a unui contract de servicii receptionat/finalizat (servicii receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii).Pentru calculul pretului pentru contract/servicii finalizat, exprimat in Euro/alta valuta, se va folosi cursul mediu comunicat de BNR pentru anul/anii la care s-au finalizat activitatile efectuate in baza contractului respectiv.Documente probante: - prezentarea de certificari / documente (copii dupa informatii relevante), aferent listei prezentate, care sa confirme indeplinirea cerintei ? original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: a) Se vor prezenta documente edificatoare ptr. serviciile duse la bun sfarsit, ptr. contractele respectiv(e) prezentate in scopul demonstrarii cerintei ? cel putin: proces verbal de receptie (partial/final) si/sau recomandare/referinta/document constatator emis in conf. cu prev. art. 97_1 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 925/2006.Inscrisurile vor fi emise sau contrasemnate de catre beneficiar, vor contine informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant si, daca este cazul, la eventuale prejudicii, si vor fi aferente (corelate) contractelor prezentate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei.b) Daca se demonstreaza indeplinirea cerintei prin prezentarea unui acord-cadru, documentul constatator, va fi luat in considerare fiind considerat document edificator, daca confirma terminarea prestatiei aferente acordului-cadru respectiv (conf. art. 97_1 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006).c) Daca contractul a fost semnat/inceput inainte de perioada de 3 ani/contractele sunt in derulare, se vor lua in considerare serviciile prestate, cu mentiunea ca ptr indeplinirea nivelului valaloric impus, se vor cuantifica numai acele servicii receptionate/prestate efectiv/duse la bun sfirsit in intervalul de 36 de luni.d) Data finalizarii prestarii de servicii trebuie sa se incadreze in acest interval (sf./finalizarea prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie);e) Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea cerintelor/conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie.f) Daca ofertantantul a participat la prestarea unor servicii conform cu domeniulde activitate principal al contractului, in calitate de asociat, valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a acestuia in cadrul contractuluiprezentat.g) Autoritatea contractanta are dreptul de a verifica informatiile prezentate direct de la beneficiarul declaratiei sau de la ANRMAP (dupa caz).Completareaformularului nr. 9 - original;
- Declaratie referitoare la echipamentele tehnice specifice (conform formularului nr.9 din sectiunea formulare) ? original;
- Informatii referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice specifice de care poate dispune (sa poata fi disponibilizate) operatorul economic ptr. indeplinirea corespunzat a contractului de servicii (implicate in realizarea contractului) (conform formularului nr.9 din sectiunea formulare) ? original.Documente probante: Documente de proprietate, detinere in dotare (contract inchiriere sau comodat prin care se face dovada detinerii) a nr. minim de echipamente/utilaje profesionale necesare pentru indeplinirea tuturor activitati precizate in caietul de sarcini.Nota: a) Inscrisurile prezentate pentru demnostrarea cerintei, trebuie sademonstreze atat dreptul de proprietate sau de folosinta ori existenta reala a posibilitatii asigurarii echipamentelor minime necesare, asa cum acestea au fost solicitate;b) Declaratia va cuprinde numai echipamentele tehnice, utilaje si instalatii specifice profesionale care pot fi puse la dispoziie/vor fi utilizate pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului/acordului cadru;c) Formularul ?Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice specifice de care poate dispune (sa poata fi disponibilizate) operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii? va cuprinde informatii edificatoare numai pentru echipamentele tehnice, utilajele si instalatiile specifice profesionale precizate in declaratie;d) Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea cerintelor/conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie;e) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul sa verifice, daca va considera necesar, disponibilul de resurse declarat in cadrul documentelor de calificare.Completareaformularului nr. 10 - original;
- Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani fiscali incheiati (conform formularului nr.10 din sectiunea formulare) ? original.Completarea formularului nr.11 - original- Declaratie de disponibilitate (capacitatea de a aloca resurse umane) referitoare la disponibilitatea ofertantului de a asigura personalul de specialitate minim desemnat, care sa detina ?certificate de absolvire a cursurilor de igiena?, valabile la data limita de depunere a ofertei (conform formularului nr.11 din sectiunea formulare) ? original.Documente probante: - Se vor prezenta doc. edificatoare care sa confirme informatiile prezentate privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani precum si pentru persoanele minime apte responsabile necesare indeplinirii serviciilor/activitatilor mentionate in caietul de sarcini ? original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu originalul?.- Se vor prezenta ?Certificate de absolvire a cursurilor de igiena? pentru toate persoanele disponibile, valabile la data limita de depunere a ofertei ? original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu originalul?, precum si diplome de agenti de curatenie.- Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea cerintelor/conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie;Documente probante: - Certificat (e) emise de organisme acreditate, conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii raportate la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, respectiv SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent in domeniul ?servicii curatenie, igienizare si dezinfectie la interiorul si exteriorul unitatilor sanitare? (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.Nota: a) Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea cerintelor/conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie;b) In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate sunt edificatoare si confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in domeniul mentionat.c) In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.d) Nu se accepta prezentarea de documente care sa ateste ca operatorul economic este in curs de cerificare/recertificare cu exceptia situatiei in care operatorul economic face dovada ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca acesta va primi certificarea.Documente probante/de confirmare/doveditoare: - Certificat (e) emise de organisme acreditate conforme cu seriile de standarde europene, prin care se atesta faptul ca operatorul economic a implementat si mentine standarde de protectie a mediului in timpul indeplinirii contractului de servicii, bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, respectiv detine certificat SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent in domeniul ?servicii curatenie, igienizare si dezinfectie la interiorul si exteriorul unitatilor sanitare? (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu originalul?) aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.Nota: a) Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea cerintelor/conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie;b) In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate sunt edificatoare si confirma asigurarea unui nivel corespunzator al al protectiei mediului in domeniul mentionat.c) In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.d) Nu se accepta prezentarea de documente care sa ateste ca operatorul economic este in curs de cerificare/recertificare cu exceptia situatiei in care operatorul economic face dovada ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca acesta va primi certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) obiectul procesului de reofertare: Pretul abonamentului lunar (PAL) pentru servicii complete.b) eventualele limite a valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: Nu exista limitec) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la calendarul licitatiei electronice, palierul orar stabilit de sistem, numarul participantilor la licitatia electronica si clasament.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.08.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.08.2013 12:00
Locul: SPITALUL CLINIC DE URGENTA DE CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI, CALEA GRIVITEI NR. 218
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI IMPUTERNICITI DE OPERATORII ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
d) Informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: - inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire;
- in vederea realizarii licitatiei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari? din sistem.e) conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: - in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze;
- procedura se va finaliza dupa desfasurarea rundei de licitatie electronica.In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inregistrat in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze si care a fost introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta.f) Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una) runda;g) Inceperea licitatiei electronice: la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei;h) Durata unei runde de licitatie electronica: 1 (una) zi.i) Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica, conform art. 42 din HG 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati on-line si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem (informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la www.e-licitatie.ro). Ofertele depuse de operatorii economici care nu sunt inregistrati on-line si nu detin certificat digital valid pentru acces in sistem, nu pot fi luate in considerare.In cazul in care se constata dupa licitatia electronica ca una sau mai multe oferte sunt clasate pe locul I cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.NOTA: Dupa incheierea rundei de reofertare, se solicita operatorului economic situat pe primul loc, conform clasamentului afisat de operatorul SEAP, sa transmita autoritatii contractante formularul de oferta completat cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE URGENTA DE CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI
Adresa postala: STR. CALEA GRIVITEI, NR. 218, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010761, Romania, Tel. +40 0212240946/ 47, Email: [email protected], Fax: +40 0212241800
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2013 14:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer