Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de curatenie, igienizare si dezinfectie in interiorul si exteriorul unitatilor sanitare


Anunt de participare numarul 143811/23.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino
Adresa postala: Str.Ion Movila nr.5-7 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 73206, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Uleia, Tel. +40 212107100, Email: [email protected], Fax: +40 212106435, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii de curatenie, igienizare si dezinfectie in interiorul si exteriorul unitatilor sanitare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: SEDIUL SPITALULUI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 3, 377, 136RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar, trimestrial sau semestrial in functie de perioada pentru care se aloca bugetul. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru: 562856 Lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatenie , igenizare, dezinfectie profilactica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoare minima a acordului cadru 2510462, 40lei, valorea maxima 3377136lei; valoare minim a celui mai mic contract subsecvet/ 1 luna 52301, 3lei, valoarea maxima 70357lei; valoare minima a celui mai mare contract subsecvent/ 8 luni 418410, 40 lei, valorea maxima 562856lei.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 377, 136RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei de participare tb sa fie egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantie de participare 1% din valorea maxima estimata fara tva = 33771 lei. Echivalentul leu /euro se face prin raporatrea la cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participare. Garantia de buna executie reprezinta 5% din pretul contractului subsecvent, fara TVA. Se constituie in conformitate cu prevederile art.89 alin(2) din HGR 925/2006 astfel: printr-un instrument de garantie emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, prin depunerea la caseie a unor sume in numerar sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor HG 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria rasp privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34 /2006 (conf formular specific din sect formulare). (vor trebui prezentate si de tertul sustinator si toti membrii asocierii, daca este cazul)2. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea dispoz art. 181 din OUG 34/2006 (conf formular specific din sect formulare);
(daca este cazul, documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 vor fi depuse de catre toti membrii asocierii si de tertul sustinator in ceea ce priveste lit a), lit.c) indice 1 si lit.d))
Documente probante:
-certificat(e) de atestare din care sa reiasa obligatiile exigibile ale operatorului economic (datorii la bugetul general consolidat si la alte
fonduri care urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor, controbutiilor si al altor sume datorate bugetului general consolidat) la data de 25 ale lunii anterioare celei in care se depun ofertele si/sau faptul ca operatorul economic nu are obligatia achitarii acestora.
-certificat(e) de taxe si impozite locale pentru sediul principal (inclusiv pentru sediile secundare/punctele de lucru care au cod fiscal propriu si care figureaza in certificatul constatator emis de ONRC daca acestea au legatura cu indeplinirea obiectivului acordului-cadru/vor fi implicate in derularea acestuia) eliberate de Autoritatile Publice Locale pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea operatorul economic, din care sa reiasa obligatiile exigibile ale acestuia la data de 25 ale lunii anterioare celei in care se depun ofertele.
Precizari:
a) Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
b) Dovada indeplinirii obligatiilor, asa cum sunt acestea solicitate se va face pentru punctele de lucru implicate in derularea acordului cadru.
Criteriu/Conditie de calificare:
- Cu exceptia impozite si taxe si/sau alte fonduri care urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate la bugetul general consolidat pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora si/sau operatorii economici nu au obligatia achitarii acestora, operatorii economici care figureaza cu datorii restante/neachitate (indiferent de cuantumul acestora) la bugetele componente ale bugetului general consolidat si/sau la alte fonduri care urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate acestuia sau catre bugetul local si/sau faptul ca operatorul economic nu face dovada ca nu are obligatia achitarii acestora, la data de 25 ale lunii anterioare celei in care se depun ofertele in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care operatorul este stabilit, vor fi exclusi din procedura aplicata;In situatia in care s-au acordat inlesniri la plata/operatorul economic nu are obligatia achitarii acestora, asa cum se mentioneaza mai sus, operatorul economic va prezenta inscrisuri edificatoare in acest sens.
- Oferta va fi considerata inadmisibila daca: a fost depusa de un operator economic care a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; in ultimii 2 (doi) ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor/cerinetelor/conditiilor de calificare.
Nota:
a. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
b. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate
situatiile cuprinse la art.180 si 181 din OUG 34/2006, atunci operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta: fie o
declaratie pe propria raspundere (original); fie o declaratie autentica (art. 58 din Legea nr. 36/1995) data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens; fie orice documente edificatoare precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal incheiat/pentru anul calendaristic in curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document sau deschiderea unui punct de lucru in Romania, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta in limba in care au fost emise insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (declaratie pe propria raspundere prin care candidatul/ofertantul certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta), conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta (conform formular specific din sectiunea formulare).
Daca va fi cazul, se va prezenta de catre fiecare asociat, sustinator.
Conditie de calificare:
Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 46 alin. (1) si (2) din OUG 34/2006 atrage excluderea operatorului economic din procedura pentru atribuirea contractului.4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69_1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 (conform formular specific din sectiunea formulare).
Daca va fi cazul se va prezenta atat de catre asociat, subcontractant, sustinator.
Conditie de calificare:
Operatorul economic care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire), va fi exclus din procedura. Persoanele fizice/juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt:
Nume si prenume Conf. dr. Iulian Brezean(manager);
Nume si prenume EC. Buzasu Valentina(director financiar-contabil);
Nume si prenume Ref. Spec. Gina Parvu ( sev serv administrativ );
Nume si prenume Ec. Carmen Musat ( sef birou achizitii );
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (conform formular specific din sectiunea formulare).
Nota:
- Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele si prenumele persoanei semnatare si se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) daca este cazul.Cu exceptia formularelor/declaratiilor care se vor depune in original, se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
- In conformitate cu art. 11 alin (3) din OUG 34/2006, autoritatea contractanta, isi rezerva dreptul de a verifica informatiile prezentate de catre operatorul economic prin consultarea mijloacelor edificatoare (orice site oficial al unei institutii publice sau al unei alte entitati abilitate prin lege in acest scop, in masura in care sursa de date respectiva contine informatii actualizate, cum ar fi https: //e-justice.europa.eu; http: //recom1-ssl.onrc.ro/cgi-bin/recom.cgi; www.mfinante.ro /pjuridice.html si altele asemenea).- In documentele intocmite nu se vor folosi prescurtari. Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta.
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, din care sa rezulte: codurile CAEN; codul unic de inregistrare; sediul social actual, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati; structura actionariatului; numele administratorilor (reprezentatilor legali) ai operatorului economic; domeniul de activitate principal; domeniile de activitate secundare; inscrierea in certificatul constatator a declaratiei/iilor tip pe propria raspundere (conform legii 359/2004-art.15 alin.(1) lit.b) potrivit careia persoana juridica/fizica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru desfasurarea activitatii in afara sediului social/secundar. Datele trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Conditie de calificare: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN (activitati principale si/sau secundare) si sa fie autorizat conform prevederilor art. 15 din Legea 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota:
- Persoanele juridice/fizice autorizate straine vor prezenta documente edificatoare (echivalente) care dovedesc o forma de inregistrare/atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (stabilit) din care sa reiasa indeplinirea conditiei. Informatii generale cu privire la modelele certificatelor emise de institutiile din statele membre UE, se pot obtine accesand: http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do. Documentele se vor prezenta in limba in care au fost emise insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
- Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea cerintelor/conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
- Se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte Certificatul constatator in original sau in copie legalizata, pentru conformitate, daca anterior a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?..
- In conformitate cu art. 11 alin (3) din OUG 34/2006, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica informatiile prezentate de catre candidat/ofertant prin consultarea mijloacelor edificatoare (orice site oficial al unei institutii publice sau al unei alte entitati abilitate prin lege in acest scop, in masura in care sursa de date respectiva contine informatii actualizate, cum ar fi https: //e-justice.europa.eu; http: //recom1-ssl.onrc.ro/cgi-bin/recom.cgi; www.mfinante.ro /pjuridice.html si altele asemenea).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte de calificare:
-Completarea si prezentarea Formularului ?Declaratie privind cifra de afaceri?? din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire, din care sa reiasa cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului a ofertantului in ultimii 3 ani (pentru care exista exercitiu financiar incheiat), calculata in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului trebuie sa fie egala sau mai mare cu suma de 1.125.712 lei.Modalitatea de indeplinire/doc probante
-Bilant contabil (comple/extrase relevante) pentru ultimii 3 ani, vizat si inregistrat de organele competente sau, in cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator in scris, ofertantul nu are posibilitatea de
a prezenta aceste documente, se pot prezenta alte documente legale edificatoare (ex: raport de audit financiar in conformitate cu legea 346/2004 si OMFP 3055/2009 executat de entitati autorizate/certificate in Romania, raport al cenzorilor si altele asemenea) din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative, a valorii reprezentand cifra de afaceri care vizeaza activitatea in domeniul de activitate aferent obiectului contractului din ultimii 3 ani, prin care operatorul economic isi poate dovedi capacitatea economica si financiara, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Fisa de inf gen (conform formular specific din sectiunea formulare);Prezentare bilanturi contabileNota: a. Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea cerintelor/conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie;c. Cerinta priv. CA in dom. de activit. aferent obiect contr. poate fi indeplinita avand in vedere cod CAEN pentru obiect. principal al contract, mentionat la sect III.2.1.b) a FDA.d. Daca operat ec. a fost infiintat sau si-a inceput activit. economica de mai putin de 3 ani, CA neta se va calcula corespunz per. efective de activitate.f. Val. aferenta acestui indicator financiar trebuie sa se regaseasca in bilanturi contabile sau in alte doc. prin care se reflecta o imagine fidela a situatie economico ? financiare pe care Autoritatea le poate considera edificatoare..g. Cu exceptia form/declaratiilor care se vor depune in origal, se va permite depunerea doc. solicitate in cadrul acestei sectinui in oricare din formele: orig./copie legalizata/copie lizibila cu ment ?conf. cu orig?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Experienta similara nivel financiarOfertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat servicii similare cu domeniul de activitate principal al contractului, duse la bun sfarsit/finalizate, in unitati de stat sau private, in ultimii 3 ani impliniti de la data limuta de depunere a ofertelor (36 de luni calculate prin raportare la data limita de depunere), Se vor prezenta documente/certificate din care sa reiasa/rezulte experienta similara in cel putin un contract - maxim 2 contracte cu o valoare cumulata de cel putin 562856 lei fara TVA aferente listei prezentate care sa confiirme indeplinirea cerintei.Pentru indeplinirea cerintei se vor prezenta documente/certificate din care sa rezulte seviciul prestat (finalizat), beneficiarii, valori, perioade de prestare cat si modul de indeplinire a acestora.Prin sintagma "serv duse la bun sf"/"prez unui contr de serv recept/finaliz"/"serv prest si duse la bun sf" se intelege: serv recept part sau serv recept la sf prestarii;Pentru calcul pret contract/servicii finalizate, exprim in Euro/alta valuta, se va folosi curs med comunicat de BNR ptr anul/anii la care s-au finalizat activitatile efectuate in baza contr respectiv.
Cerinta nr. 2
Utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice
Pentru demonstrarea potentialului tehnic al ofertantului, acesta trebuie sa sa faca dovada ca poate dispune de utilaje, instalatii, echipamente tehnice (sa poata fi disponibilizate) specifice profesionale necesare indeplinirii serviciilor/activitatilor conform cerintelor mentionate in caietul de sarcini, determinate conform necesitatilor concrete impuse de complexitatea si riscurile asociate contractului si ?OMSP nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare?:
1. Carucior profesional transport materiale curatenie pentru efectuarea activitatilor in mai multe zone simultan astfel incat activitatea sa se finalizeze cat mai repede datorita necesitatii reducerii expunerii pacientilor internati la inconfortul creat de aceste activitati ?8 buc;
2. Aspirator dual(praf+lichide) special conceput pentru spitale pentru efectuarea activitatilor in mai multe zone simultan astfel incat activitatea sa se finalizeze cat mai repede datorita necesitatii reducerii expunerii pacientilor internati la zgomot - 8 buc;
3. Masini de polisare - 1 buc;
4. Masini curatare pavimente special conceputa pentru spitale -1 buc;
5. Masina de spalat pentru spalarea si dezinfectia mater. moale folosit in activit. de curatenie -1 buc;
6. Masina dezapezire- 1 buc;
7. Utilaj/aparat ptr curatarea locurilor greu accesibile ? 1 buc.
Documente probante:
Documente de proprietate, detinere in dotare (contract inchiriere sau comodat prin care se face dovada detinerii sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie)) a nr. minim de echipamente/utilaje profesionale necesare pentru indeplinirea tuturor activitati precizate in caietul de sarcini.
Cerinta nr. 3
PersonalInformatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate (dupa caz) de care dispune, sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant din care sa reiasa ca pot fi disponibilizate un numar de minim 50 persoane apte, responsabile (ingrijitori/agenti pentru/de curatenie) care au absolvit cursuri de igiena, necesare indeplinirii serviciilor/activitatilor mentionate in caietul de sarcini, conform necesitatilor concrete impuse de complexitatea si riscurile asociate contractului si prevederile?OMSP nr. 261/2007?, ?OMSP nr. 1778/2006? si ?Ordinului MS nr. 1224/2010?.
- Se vor prezenta doc. edificatoare care sa confirme informatiile prezentate privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani precum si pentru persoanele minime apte responsabile necesare indeplinirii serviciilor/activitatilor mentionate in caietul de sarcini ? original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu originalul?.
- Se vor prezenta ?Certificate de absolvire a cursurilor de igiena? pentru cele 50 de persoane, valabile la data limita de depunere a ofertei ? original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu originalul?.
Cerinta nr. 1
STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATIIOfertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent in domeniul ?servicii curatenie, igienizare si dezinfectie la interiorul si exteriorul unitatilor sanitare? (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu originalul?).
Cerinta nr. 2
Ofertantul va demonstra ca poate aplica masuride protectie a mediului in timpul indeplinirii contractului de servicii prinprezentarea unor certificate, emise de organisme independente, respectiv detine certificatul SR EN ISO 14001 sau echivalent in domeniul ?servicii curatenie, igienizare si dezinfectie la interiorul si exteriorul unitatilor sanitare? (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu originalul?).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta o lista a principalelor servicii similare cu domeniul de activitate principal al contractului, duse la bun sfarsit/finalizate, continand cel putin refererinte privind: parti contractante, val fara TVA, obiect detalaliat al contractului, perioade de prestare/durata (conf. formular specific din sect. formulare) si anexe la acesta (formular de Experienta similara) ptr. fiecare din pozitiile prezentate in lista.Documente probante: - Se vor prezenta documente/certificate din care sa reiasa/rezulte experienta similara in cel putin un contract - maxim 2 contracte cu o valoare cumulata de cel putin 562856 lei fara TVA aferente listei prezentate care sa confiirme indeplinirea cerintei? original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu originalul? .Nota: a) Se vor prezenta documente edificatoare ptr. serviciile duse la bun sfarsit, ptr. contractele respectiv(e) prezentate in scopul demonstrarii cerintei.Inscrisurile vor fi emise sau contrasemnate de catre beneficiar, vor contine informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant si, daca este cazul, la eventuale prejudicii, si vor fi aferente (corelate) contractelor prezentate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei.b) Daca se demonstreaza indeplinirea cerintei prin prezentarea unui acord-cadru, documentul constatator, va fi luat in considerare fiind considerat document edificator, daca confirma terminarea prestatiei aferente acordului-cadru respectiv (conf. art. 97_1 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006).c) Daca contractul a fost semnat/inceput inainte de perioada de 3 ani/contractele sunt in derulare, se vor lua in considerare serviciile prestate, cu mentiunea ca ptr indeplinirea nivelului valaloric impus, se vor cuantifica numai acele servicii receptionate/prestate efectiv/duse la bun sfirsit in intervalul de 36 de luni.d) Data finalizarii prestarii de servicii trebuie sa se incadreze in acest interval (sf./finalizarea prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie);e) Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea cerintelor/conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie.f) Daca ofertantantul a participat la prestarea unor servicii conform cu domeniulde activitate principal al contractului, in calitate de asociat, valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a acestuia in cadrul contractuluiprezentat.g) Autoritatea contractanta are drept de a verifica informatiile prezentate direct de la beneficiarul declaratiei sau de la ANRMAP (dupa caz).- Declaratie referitoare la echipamentele tehnice specifice (conf form specific din sect. formulare) ? original;
- Informatii referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice specifice de care poate dispune (sa poata fi disponibilizate) operatorul economic ptr. indeplinirea corespunzat a contractului de servicii (implicate in realizarea contractului) (conf. formular specific din sect. formulare)? original.Documente probante: Documente de proprietate, detinere in dotare (contract inchiriere sau comodat prin care se face dovada detinerii) a nr. minim de echipamente/utilaje profesionale necesare pentru indeplinirea tuturor activitati precizate in caietul de sarcini.Nota: a) Inscrisurile prezentate pentru demnostrarea cerintei, trebuie sademonstreze atat dreptul de proprietate sau de folosinta ori existenta reala a posibilitatii asigurarii echipamentelor minime necesare, asa cum acestea au fost solicitate;b) Declaratia va cuprinde numai echipamentele tehnice, utilaje si instalatii specifice profesionale care pot fi puse la dispoziie/vor fi utilizate pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului/acordului cadru;c) Formularul ?Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice specifice de care poate dispune (sa poata fi disponibilizate) operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii? va cuprinde informatii edificatoare numai pentru echipamentele tehnice, utilajele si instalatiile specifice profesionale precizate in declaratie;d) Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea cerintelor/conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie;e) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul sa verifice, daca va considera necesar, disponibilul de resurse declarat in cadrul documentelor de calificare.- Declaratie privind efective medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani fiscali incheiati (conf. formular specific din sect. formulare) ? original.- Declaratie de disponibilitate (capacitatea de a aloca resurse umane) referitoare la disponibilit ofertantului de a asigura personalul de specialitate minim desemnat, care sa detina ?certificate de absolvire a cursurilor de igiena?, valabile la data limita de depunere a ofertei (la propria conceptie a ofertantului). ? original.Documente probante: - Se vor prezenta doc. edificatoare care sa confirme informatiile prezentate privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani precum si pentru persoanele minime apte responsabile necesare indeplinirii serviciilor/activitatilor mentionate in caietul de sarcini ? original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu originalul?.- Se vor prezenta ?Certificate de absolvire a cursurilor de igiena? pentru cele 50 de persoane, valabile la data limita de depunere a ofertei ? original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu originalul?.- Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea cerintelor/conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie.Documente probante: - Certificat (e) emise de organisme independente conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii raportate la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, respectiv SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent in domeniul ?servicii curatenie, igienizare si dezinfectie la interiorul si exteriorul unitatilor sanitare? (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu originalul?) aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.Nota: a) Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea cerintelor/conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie;b) In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate sunt edificatoare si confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in domeniul mentionat.c) In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.d) Nu se accepta prezentarea de documente care sa ateste ca operatorul economic este in curs de cerificare/recertificare cu exceptia situatiei in care operatorul economic face dovada ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca acesta va primi certificarea.Documente probante/de confirmare/doveditoare: - Certificat (e) emise de organisme independente conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, prin care se atesta faptul ca operatorul economic poate aplica masuride protectie a mediului in timpul indeplinirii contractului de servicii, raportate la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea, respectiv certificatul SR EN ISO 14001 sau echivalent in domeniul ?servicii curatenie, igienizare si dezinfectie la interiorul si exteriorul unitatilor sanitare? (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu originalul?) aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.Nota: a) Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea cerintelor/conditiilor de calificare se va verifica conform reglementarilor legale aplicabile privind formularea criteriilor de calificare si selectie;b) In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate sunt edificatoare si confirma asigurarea unui nivel corespunzator al al protectiei mediului in domeniul mentionat.c) In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.d) Nu se accepta prezentarea de documente care sa ateste ca operatorul economic este in curs de cerificare/recertificare cu exceptia situatiei in care operatorul economic face dovada ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca acesta va primi certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.07.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.07.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.07.2013 10:00
Locul: sediul spitalului
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Un imputernicit pt fiecare ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care vor fi depuse oferte cu preturi egale, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret, clasate pe primul loc, se va realiza prin solicitarea din partea autoritatii contractante a unei noi oferte, care va fi depusa de operatorii economici in plic sigilat, la sediul autoritatii contractante.Autoritatea contranta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea doc. solicitat in forma in care acesta a fost mentionat in documentatia de atribuire (original, copie legalizate, document autentificat sau copie-semnata si stampilata avand mentiunea ?conform cu originalul?) inainte de calificarea ofertei si/sau inainte de evaluarea ofertei tehnico-financiare, daca documentul este inteligibil sau exista incertitudini cu privire la veridicitatea acestuia;Operatorii economic nerezidenti (straini) vor prezenta documentul mentionat in limba de origine insotite de traducere autorizata si legalizata a in limbaba romana;Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele eliberate de terti (cu exceptia documentelor expres indicate in prezenta documentatie de atribuire) in forma in care au fost emise insotite de traduceri autorizate si legalizate a acestora in limba romana;Operatorii economici isi asuma raspunderea exclusiv ptr legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura; Evaluarea documentelor prezentate de ofertant de catre comisia de evaluare, nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Orice participant la procedura de achizitie, prin depunerea ofertei, se considera ca si-a insusit regulile si termenele prezentete in documentatia de atribuire.Prin depunerea unei oferte, ofertantantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare/specialele care guverneaza acest contract, in forma si continutul juridic stabilit de achizitor, dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire ca singura baza a acestei proceduri, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantantului.Dupa desemnarea oftei castigatoare nu exista nici o posibilitate de negociere a contractului, ci doar revizuira acestuia in functie de conditiile concrete ale ofertei declarata castigatoare, fara a se modifica conditiile de baza ale documentatieide atribuire.In caz asocierii, plata aferenta contractului se va realiza numai catre liderul asocierii.Oferta neinsotita de toate doc. prin care ofertantul demonstr. indeplinirea conditiilor/cerintelor de calificare, sau acestea nu au fost depuse in totalitate (incomplete) va fi tratata de comisia de evaluare ca inacceptabila.In situatia in care comisia de evaluare va lua decizia de a transmite solicitari de clarificare ptr. oferta depusa, acestea se vor transmite exclusiv prin referire la documentele depuse odata cu oferta, nefiind permisa depunerea documentelor lipsa.Se solicita in mod obligatoriu ca prezentarea documentelor sa fie facuta in ordinea stabilita de catre autoritate in fisa de date, ptr. facilitarea eval acestora.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante, considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2013 10:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer