Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie in piete


Anunt de participare numarul 143578/14.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.
Adresa postala: str. Traian nr. 63, Localitatea: Galati, Cod postal: 800043, Romania, Punct(e) de contact: Laurian-Demetrio Mocanu-Plasoianu, Tel. +40 236411054, Email: [email protected], Fax: +40 236411544, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala de administrare a pietelor agroalimentare
Activitate (activitati)
Altele: Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de curatenie in piete
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sediul SC APA SA Galati, Pietele Centrala , Calea Basarabiei, Veche , Ancora , Tiglina I , Turist, Micro 19, Micro 20, Micro 17 nou si vechi, Micro 16, Micro 14, Micro 40, Micro 39
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatenie in piete
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90600000-3 - Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Suprafata totala 64.382 mp din care Lotul1-26630mp, Lotul2-22559mp, Lotul3-5261mp, Lotul4-9932mp
Valoarea estimata fara TVA: 774, 240RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se va constitui garantia de participare pentru fiecare lot: Lot 1 - 2800 lei, Lot 2 - 1900 lei, Lot 3 - 1500 lei, Lot 4 - 1700 lei. Documentul de constituire a garantiei de participare se va anexa documentatiei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data primirii ofertelor si egala cu perioada de mentinere a valabilitatii ofertei. Constituirea garantiei de participare se va face conform art.86 din HG 925/2006. Se poate constitui si prin depunere la caseria autoritatii contractante a unui OP sau fila CEC vizate de banca, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, sau cu chitanta, si se vor atasa documentatiei. Pentru IMM se aplica Legea 346/2004.Pentru ofertantii persoane juridice straine valorile se calculeaza la cursul de schimb al BNR la o data cu 4 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie se va constitui in baza prevederilor art.90 din HG 925/2006 cu modificarile din HG 1045/2011. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 7% din valoarea contractului pentru fiecare lot in parte.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind neincadrarea in art. 69 ind.1 din OUG 34/2006. Persoanele cu functie de decizie si cele responsabile cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Zaharia Eugen ?director general, Sandu Viorica ? director economic, Laurian Mocanu Plasoianu ? sef comp. achizitii, Neagu Vasile ? sef serv. Administrativ, Carp Carmen ? sef comp. contencios, Matei Silvia ? cons. Juridic, Marin Costel ? sef comp. administratori, Constantin Dorina ? sef sev. Contabilitate;
- declaratia privind eligibilitatea, se va completa formularul 2;
- declaratia privind neincadrarea in art 181 din OUG 34/2006, se va completa formularul 3;
- certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314 din 12.10.2010
- certificat de atestare fiscala eliberat de autoritatea fiscala, competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul de stat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
- certificat de atestare fiscala eliberat de autoritatea fiscala, competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul local scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele; - certificat constatator eliberat de ONRC. Informatiile din certificat sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Din certificatul constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
sau, documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, si , dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- bilantul contabil la decembrie 2012, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul
- fisa de informatii generale din care sa reiasa cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- se va depune in copie bilantul contabil la decembrie 2012, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul;
- se va completa fisa de informatii generale, din care sa reiasa cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani;formular 4
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- fisa de informatii privind experienta similara in ultimii 3 ani;
Valoarea minima impusa, defalcata pentru fiecare lot in parte, este dupa cum urmeaza:
Lot 1 ? prezentarea minimum/cel putin a unui contract ("servicii duse la bun sfarsit? ) in ultimii 3 ani care sa confirme prestarea de servicii de curatenie, in valoare de cel putin 140.000 lei;
Lot 2 - prezentarea minimum/cel putin a unui contract ("servicii duse la bun sfarsit? ) in ultimii 3 ani care sa confirme prestarea de servicii de curatenie, in valoare de cel putin 91.000 lei;
Lot 3 -prezentarea minimum/cel putin a unui contract ("servicii duse la bun sfarsit? ) in ultimii 3 ani care sa confirme prestarea de servicii de curatenie, in valoare de cel putin 74.000 lei;
Lot 4 - prezentarea minimum/cel putin a unui contract ("servicii duse la bun sfarsit? ) in ultimii 3 ani care sa confirme prestarea de servicii de curatenie, in valoare de cel putin 82.000 lei;
- pentru atestarea prestarii de servicii similare se vor prezenta certificate/documente emise saucontrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari /confirmari din partea acestuia , demonstrarea prestarilor de serviciu se reazeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
- declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; declaratia va fi insotita de prezentarea dovezii ca prestatorul are angajat sau cu contract de colaborare, un inspector autorizat SSM;
- declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii;
- declararea subcontractantilor
- certificat de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001/2008 sau echivalente, pentru activitatea de curatenie
- certificat de mediu SR EN ISO 14001/2005 sau echivalent, pentru activitatea de curatenie;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- se va prezenta fisa de informatii privind experienta similara in ultimii 3 ani;formular 5Valoarea minima impusa, defalcata pentru fiecare lot in parte, este dupa cum urmeaza: Lot 1 ? prezentarea minimum/cel putin a unui contract ("servicii duse la bun sfarsit? ) in ultimii 3 ani care sa confirme prestarea de servicii de curatenie, in valoare de cel putin 140.000 lei;Lot 2 - prezentarea minimum/cel putin a unui contract ("servicii duse la bun sfarsit? ) in ultimii 3 ani care sa confirme prestarea de servicii de curatenie, in valoare de cel putin 91.000 lei;Lot 3 -prezentarea minimum/cel putin a unui contract ("servicii duse la bun sfarsit? ) in ultimii 3 ani care sa confirme prestarea de servicii de curatenie, in valoare de cel putin 74.000 lei;Lot 4 - prezentarea minimum/cel putin a unui contract ("servicii duse la bun sfarsit? ) in ultimii 3 ani care sa confirme prestarea de servicii de curatenie, in valoare de cel putin 82.000 lei;
- pentru atestarea prestarii de servicii similare se vor prezenta certificate/documente emise saucontrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari /confirmari din partea acestuia , demonstrarea prestarilor de serviciu se reazeaza printr-o declaratie a operatorului economic.- se va depune declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;formular 6. Declaratia va fi insotita de prezentarea dovezii ca prestatorul are angajat sau cu contract de colaborare, un inspector autorizat SSM;
- se va depune declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii; formular 7- se va depune declaratia subcontractantilor; formular 8- se va depune in copie certificatul de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent, pentru activitatea de curatenie- se va depune in copie certificatul de mediu SR EN ISO 14001/2005 sau echivalent, pentru activitatea de curatenie;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.06.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.06.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.06.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Delegatii firmelor ofertante. Acestia vor prezenta cartea de identitate si o imputernicire semnata de reprezentantul legal al firmei
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale, modalitatea de departajare va fi pretul. Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate, in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Pentru ofertantii persoane juridice straine valorile se calculeaza la cursul de schimb al BNR la o data cu 4 zile inainte de termenul limita de depunere al ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in art.252 ind.2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2013 13:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer