Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE CURATENIE LA IMOBILE ADMINISTRATE DE S.A.I.F.I.


Anunt de participare numarul 142541/15.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Adresa postala: Moliere nr.6-8, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011964, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Mirela Trandafir, Tel. +40 212080414, In atentia: Camelia Mirela Trandafir, Email: [email protected], Fax: +40 212080414, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA SI INTRETINEREA FONDULUI IMOBILIAR
Adresa postala: Str. FABRICA DE GLUCOZA NR. 3A, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020331, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul achizitii, Tel. +4 0214091224, In atentia: Cristina Burciu, Email: [email protected], Fax: +4 0214091209
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA SI INTRETINEREA FONDULUI IMOBILIAR
Adresa postala: Str. FABRICA DE GLUCOZA NR. 3A, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020331, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul achizitii, Tel. +4 0214091224, In atentia: Cristina Burciu, Email: [email protected], Fax: +4 0214091209
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA SI INTRETINEREA FONDULUI IMOBILIAR
Adresa postala: Str. FABRICA DE GLUCOZA NR. 3A, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020331, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul achizitii, Tel. +4 0214091224, In atentia: Cristina Burciu, Email: [email protected], Fax: +4 0214091209
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: administrare de imobile pe baza de tarife sau contracte
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE CURATENIE LAIMOBILE ADMINISTRATE DES.A.I.F.I.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Imobile aflate in administrarea autoritatii contractante, situate in municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatenie in spatiile( birouri) din imobilele administrate de SAIFI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90919200-4 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total cantitati/ prestatii servicii conform Caiet de sarcini (suprafata- m.p. curatenie) =31.500 mp, din care nr. grupuri sanitare = 254 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 650, 160RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 13.000lei. ( pt. IMM-uri ? reducere 50% din valoare)Pentru o garantie de participare depusa in euro, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare ? 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar sau orice instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Precizari: 1)In cazul in careGarantia de participare se constituie prin Scrisoare de Garantie Bancara, aceasta se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Se prezinta formularul 19.2) Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractantea unui ordin de plata , cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor;Cont SAIFI: RO51RNCB0082044172580001 BCR Sucursala Unirea.Nu se accepta depunerea de numerar, la casieria autoritatii contractante.Se accepta numai ordine de plata care sunt vizate de banca.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.In masura in care Consiliul respinge contestatia depusa de operatorul economic in cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare a ofertantului contestator o suma raportata la valoarea estimata a contractului, in conformitate cu prevederile art.278ยน, alin.(1) din OUG 34/2006, respectiv suma de 4.430, 15 lei. Garantia de buna executie a contractului va fi de 5% ( 2, 5 % pt. IMM-uri) din valoarea acestuia, fara TVA.Garantia de buna executie a contractului se va constitui conf. art.90 alin.(1) sau alin(3)din HG 925/2006: (1) Prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5 zile de la semnarea contractului .(3) Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform HG 1045/2011.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art.92 alin (2) din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta 34/2006 cu modificarile si actualizarile ulterioare.)
Note:
a. Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.
b.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
c.In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare tert sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Modalitatea de indeplinire- Completare formular1.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind calitateade participant la procedura.
Modalitatea de indeplinire- Completare formular 2.
Cerinta nr.3
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta 34/2006cu modificarile si actualizarile ulterioare.Autoritatea contractanta va exclude operatorii care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din ordonanta 34/2006cu modificarile si actualizarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinireCompletare formular3.
Conditie de calificare : Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora). Certificatele fiscale trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente aferente lunii anterioare depunerii ofertelor, pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.Note: a. Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti .b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.c. Persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilorart. 181 lit. a), c1) si d). Drept urmare, aceasta( tertul sustinator) va prezenta o declaratie pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art.181 lit. a) , c1) si d).
Documente de confirmare :
1. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale, eliberat de Consiliul local teritorial ?(original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).2. Certificat fiscal cu privire la indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, emis de autoritatea competenta(original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?).Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaConf. Ord. ANRMAP 314/2010
Modalitatea de indeplinireCompletare formular 4.
Cerinta nr. 5
Declaratie pe propria raspundere privind neicadrarea in prevederile art 691din OUG 34/2006a. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: D-l Georgian Gabriel Surdu ? Director General R.A A.P.P.S., D-na Emilia Serban ? Director economic R.A A.P.P.S, D-l Ion Sterian ? Director Tehnic R.A A.P.P.S, D-l Cristian Sebastian Mihai ? Director juridic R.A A.P.P.S, D-na Camelia Trandafir ? sef Serviciu Achizitii R.A A.P.P.S, D-na Monica Petrescu ? Biroul Intocmire DocumentatiiR.A A.P.P.S, D-na Mirela Pavel ? Biroul Avizare Legislatie R.A A.P.P.S, D-l Ion Boblea ? Director S.A.I.F.I., Dl.Marius Grajdan ? Director Tehnic S.A.I.F.I, D-na Bianca Pop ? Director Economic S.A.I.F.I, D-na Liliana Dumitru ? Director Comercial interimar S.A.I.F.I, D-na Cristina Burciu ? sef Serviciu Achizitii S.A.I.F.I, Dl.Liviu Chirila ? sef sectie prestari servicii intretinere S.A.I.F.I.
Modalitatea de indeplinireCompletare formular 5.
b. Se solicita prezentarea ? Declaratiei pe propria raspundere privind neicadrarea in prevederile art 691din OUG 34/2006?, atat de subcontractant cat si de tertul sustinator. Cerinta nr. 1
Persoane juridice/fizicea). Prezentarea de certificate/documente emise de organisme abilitate care confirma inregistrarea si domeniul de activitate.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, depunerea certificatului constatator in original sau copie legalizata, pentru conformitate.
Modalitatea de indeplinireDocumente de confirmare : - certificat constatator emis de ONRC in original/ copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? . Operatorul economic trebuie sa aiba inscris ca domeniu de activitate, obiectul prezentei proceduri. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertei
Note: a. Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.- Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M. ? urilor (daca este cazul) .
In cazul persoanelor juridice /fizice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Fisa de informatii generale- se specificamedia cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012).
Pentru a fi considerat calificat ofertantul trebuie sa indeplineasca urmatoarea cerinta:
- Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie minim 650.000 lei.
Note: a. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.b. Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm, incheiat in forma autentica, semnat de catre persoana care il sustine. Pentru sustinerea nivelului minim al indicatorului cifra de afaceri, angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze ca in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.c. Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilord. Eventualilor subcontractanti nu li se impune indeplinirea cerintelor de calificare privind capacitatea economico-financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular 6Documente de confirmare : - Bilantul contabil inregistrat la organele competente, pentru confirmarea cifrei de afaceri aferente f iecarui an.- Operatorii economici pot prezenta si alte documente in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare si, din motive obiective, justificate corespunzator, nu pot prezenta bilanturile contabile; autoritatea contractanta lasala latitudinea ofertantului documentele care vor fi prezentate in vederea indeplinirii cerintei de calificare (conf.art.185 al.2din OUG 34/2006).- Se prezinta copiile respectivelor documente.*Pentru conversia in lei, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerarecursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR/BCE pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani ? prezentarea listei privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani ce va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2
Dotarea tehnica-Declaratie referitoare la dotarile specifice, asigurarea cu acele echipamente considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului.
Cerinta nr.3
Cerinte privind personalul
a) Se va prezenta Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.b) Se va prezenta Declaratia privind personalul de specialitate responsabil direct de executarea contractului
Informatii privind asocierea, sustinerea, dupa caz.a) Se va prezenta un Acord de asociere In cazul in care oferta comuna a asociatilor este declarata castigatoare acestia vor prezenta actul privind asocierea, legalizat, inainte de semnarea contractului. b) Se vor prezenta Angajamente de sustinere de catre terti
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze.Declaratie privind datele de recunoastere a subcontractantilor, partile din contract pe care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora.
Cerinta nr. 1
Certificarea sistemului demanagement al calitatii pentru servicii de curatenie.Se solicita dovada certificarii sistemului de management al calitatii, pentru servicii de curatenie, conform standardului ISO 9001:2008 ( sau echivalent) de catre un organism abilitat. .
In cazul asociere/sustinere tert, standardul de calitate se va asigura conform Ordinului ANRMAP 509/2011.
Cerinta nr. 2
Certificarea sistemului de management al mediului pentru servicii de curatenie.
Se solicita dovada certificarii sistemului de management al mediului, pentru servicii de curatenie conform standardului ISO 14001:2004 (sau echivalent).In cazul asociere/sustinere tert , standardul de protectia mediului se va asigura conform Ordinului ANRMAP 509/2011
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Completareformular 7+anexa- Se solicita certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Modalitatea de indeplinireCompletare formular 8 + anexa- Completareformularul 9.- Completare formularul 10a) Completareformularul 11.b) Completareformularele 12 ? 15.Completare formular 16Se va prezenta copia conforma cu originalul dupa respectivul certificatSe va prezenta copia conforma cu originalul dupa respectivul certificat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) (conform art. 42 si 44 alin (2) din Hotararea nr. 1660/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din O.U.G. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.b) In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la : http: //www.e-licitatie.ro .c) Invitatia de participare va fi transmisa pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat.d) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a incepe licitatia electronica mai devreme de doua zile lucratoare dupa data la care au fost trimise invitatiile, conform art. 165 alin. 4 din O.U.G. nr. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare;e) In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera la : pretul total al ofertei.f) Sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o suporta in clasament.Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: 1. cea mai buna oferta financiara2. numarul participantilor la licitatie electronica.g) Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze :1. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultimaoferta depusa.2. Numarul de runde: 1.3. Durata runda: o zi.4. In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica pretul ofertei, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa in cadrul procedurii de evaluare initiala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilitin documentatia de atribuire.5. Autoritatea contractanta va atribui contractul de furnizare cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul castigator va prezenta in termen de 24 de ore de la finalizarea rundei de licitatie electronica oferta finala aferenta, in plic inchis. Oferta finala trebuie sa contina propunerea tehnica si propunerea financiara.6. In cazul in care ofertele prezentate in ultima runda a licitatiei electronice sunt egale, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.04.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.04.2013 12:00
Locul: Sediul S.A.I.F.I. din str. Fabrica de Glucoza nr. 3A, Sector 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, dupa derularea etapei finale de licitatie electronica: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, in urma licitatiei electronice, au preturi egale , atunci AC va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, conform criteriului de atribuire.Orice document /declaratie/formular solicitat va fi completat si prezentat numai in original de ofertant/candidat si va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa reprezinte ofertantul. In acest ultim caz, persoana autorizata va depune si imputernicirea reprezentantului legal.In cazul ofertelor in asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaratie/formular solicitat va fi completat si prezentat de catre fiecare membru al grupului de operatori.Documentele/declaratiile/certificatele/emise de terta parte(institutii competente)vor fi prezentate in limba romana si vor indeplini una din urmatoarele conditii de forma: original, copie sau copie legalizata, in masura in care prezentarea in una din cele trei forme nu contravine instructiunilor si reglementarilor legale.Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documentele/declaratiile/certificatele in copie legalizata, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG 925/2006, o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul de a depune initial declaratia pe propria raspundere prin care confirma indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a completa si prezenta formularul D.Completarea formularului se va face respectand instructiunile din subsol, astfel incat informatiile sa fie complete si fara echivoc pentru a permite verificarea concordantei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritatii contractante.Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfasura in conformitate cu prevederile cap VI din HG 925/2006.Contractul se atribuie ofertantului care indeplineste criteriile decalificare impuse si a carui oferta a fost stabilita castigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare si documentatia de atribuire, in urma licitatiei electronice.Stabilirea ofertei castigatoare, informarea ofertantilordespre deciziile referitoare la rezultatul procedurii, ori dupa caz, la anularea procedurii de atribuire, se va face in conformitate cu prevederile cap.V-, sectiunea a 4-a, a 5-a, si a 6-a din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Inainte de a se adresa Consiliului, pers vatamata notifica AC cu priv la pretinsa incalc a dispoz leg in mat achiz publ si la intentia de a sesiza Cons.Term de exercit a caii de atac: art. 256 2 al 1 lit.a / art 256 2 al 2 din OUG 34/2006, actual.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL ACHIZITII
Adresa postala: Str. Fabrica de Glucoza nr.3A, sector 2., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020331, Romania, Tel. +4 0214091224, Email: [email protected], Fax: +4 0214091209
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2013 11:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer