Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie la Directia Silvica Mehedinti


Anunt de participare numarul 143099/13.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia silvica Mehedinti
Adresa postala: Str. Eroii de la Cerna nr. 22, ,Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: Ing. Alin Neagoe, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia silvica Mehedinti
Adresa postala: Str. Eroii de la Cerna nr. 22, ,Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: Ing. Alin Neagoe, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Mehedinti
Adresa postala: Str. Eroii de la Cerna nr. 22, ,Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: I, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de curatenie la Directia Silvica Mehedinti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Directia Silvica Mehedinti si cele 9 Ocoale Silvice:
-DS MEHEDINTI
-OS ORSOVA
-OS DR. TR.SEVERIN
-OS TOPOLNITA
-OS SIMIAN
-OS VINJU MARE
-OS STREHAIA
-OS CORCOVA
-OS TARNITA
-OS TOPOLNITA
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie servicii de curatenie si de intretinere a sediului Directiei Silvice Mehedinti si a sediilor celor noua subunitati situate in localitatile: Baia de Arama, Croica, Drobeta Turnu Severin, Orsova, Strehaia, Simian, Vinju Mare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90919200-4 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- cate o norma zilnica intreaga (8 ore de munca) la subunitatile Baia de Arama, Corcova, Drobeta Turnu Severin, Orsova, Strehaia, Simian + SP Simian, Vinju Mare, Tarnita, ;
-o jumatae de norma la O.S.Topolnita (4 ore de munca)
-o norma si jumatate doua norme zilnice (12 ore de munca) la sediulD.S. Mehedinti.
Valoarea estimata fara TVA: 153, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare, in cuantum de 1550 lei, sau echivalentul in euro (la cursul euro al BNR la data :5 zile inainte de termenul limita de depunere a oertelor); Perioada de valabilitate a garantiei: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor - Forma de constituire a garantiei de participare: - Scrisoare de garantie bancara (in acest sens se va completa formularul , ,Scrisoare de garantie bancara), -Instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate de asigurari - ordin de plata sau fila cec cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor (cont RO48RZBR0000060000625761 ? Raiffeisen Bank ? sucursala Drobeta TurnuSeverin ) Dovada achitarii garantiei de participare, va fi prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor.Garantia de participare se retine in urmatoarele situatii: -ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; -oferta sa fiind stabilita cistigatoare, ofertantul a refuzfat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei In conformitate cuprevederile art. 278 alin.1 dinOUG 34\2006 contestatarului caruia ia fost respisa contestatia ca nefondata de CNCS suma calculata se va retine.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Eligibilitatea ofertantului. Este necesara pentru cunoasterea situatiei ofertantului pe baza unor documente oficiale, fiind solicitata prezentarea formularelor privind:
-?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, ?Declaratie privind eligibilitatea?, ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?, ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, cu modificarile si completarile ulterioare?, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1., cu modificarile si completarile ulterioare?.?Certificatul de atestare fiscala?
Persoanele cu functie de decizie, in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director Stefan Lazarescu, Director tehnic ing.Adrian Sodolescu, Director Economic Ec. Halalau Agnes, jurist Buzatu Florin, Ing. Alin Neagoe, Ing Tataru Valeriu si Ing. Burtea Marilen. - Calitatea ofertantului de a desfasura activitatea economica. Este necesara cunoasterea calitatii ofertantului de a desfasura activitatea. S-a solicitat prezentarea ?Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- ?Informatii generale? se solicita informatii privind cifra de afaceri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
FORMULAR INFORMATII GENERALE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-?Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contrctului de prestari servicii?, ?ste necesar ca autoritatea contractanta sa cunoasca capacitatea tehnica de executare a serviciilor in mod corespunzator si intimp scurt, conform celor impuse in caietul de sarcini.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
DECLARATII
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.04.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2013 12:00
Locul: Directia Silvica Mehedinti, str. Eroii de la Cerna nr. 22, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii sau persoanele inputernicite de acestia
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care procedura de atribuire este offline (cu sau fara etapa finala de licitatie electronica) si se constata ca ofertele clasate pe primulloc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Mehedinti - oficiul juridic
Adresa postala: Str. Eroii de la Cerna nr. 22, Localitatea: Dr. Tr. Severin, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 252317970, Email: [email protected], Fax: +40 252312308
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.04.2013 13:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer