Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie la sediile ST Craiova


Anunt de participare (utilitati) numarul 149070/29.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: ST Craiova, str. Brestei, nr.5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 251307136, In atentia: Jeana Croitoru, Email: [email protected], Fax: +40 251307108, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de curatenie la sediile ST Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: locatiile ST Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii privind asigurarea curateniei in spatiile cu destinatie de birouri cat si spatiile tehnologice in vederea protejarii sanatatii personalului angajat precum si asigurarea unor conditii optime de lucru, in conformitate cuprevederile din Caietul de Sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii privind asigurarea curateniei in spatiile cu destinatie de birouri cat si spatiile tehnologice in vederea protejarii sanatatii personalului angajat precum si asigurarea unor conditii optime de lucru, in conformitate cuprevederile din Caietul de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 130, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
2.000 lei ;a) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare :60 zile de la data limita de depunere a ofertelorb) Modul de constituire : -prin virament bancar (Cont: RO21RNCB 0134 0416 5271 0001), sau-prin instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurare, care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta la punctele a) si b) de mai sus, : in limba romana sau, in limba in care a fost emis, insotit de traducere legalizata in limba romana, si care trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat;saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a autoritatii contractante, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.-prin depunerea la casieria auroritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor sau a sumei in numerar .c) Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zileIn cazul in care operatorul economic se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta atasat dovezii constituirii garantiei de participare documentele care dovedesc inregistrarea ca IMM, in conformitate cu Legea 346/2004 cu modificarile in vigoare la data prezenta . Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara T.V.A.Ea se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din facturile partiale introduse la plata.In acest caz operatorul economic are obligatia , in conformitate cu prevederile art.90 alin (3) din HGR 1045 din 19 octombrie 2011, de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis este de 0, 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii/ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
In sensul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertanii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordin Presedinte ANRMAP nr.314/2010(Formular B1.3),
Neincadrarea operatorului economicin prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile uleterioare (FormularB1.2),
Persoanele ce detin functii de decizie cu privire la organizarea, derulare si finalizarea procedurii de atribuire in cadrul ST Craiova
-Ion Merfu- Director
-Paul Dadulescu - Director Tehnic
-Ioan Florescu-Director Economic
-Dana Popescu -SCMSSM
-Nicusor Bulubasa -Sef Serviciu Patrimoniu Administrativ
-Roxana Ionescu-Serv Comercial
-Doru Dumitru Raditoiu-SCM SSM-Mirela Mateescu-Oficiul Juridic
-Jeana Croitoru-responsabil achizitie
Cerinta nr. 2
Neincadrarea operatorului economicin prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratie privind eligibilitatea (FormularB0)
Neincadrarea operatorului economicin prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratie privind situatia personala a ofertantului privind neincadrarea in prevederile art. 181 (Formular B1.1)
Cerinta nr. 3
Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local - Formular tip emis de autoritatile competente;Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului - Formular tip emis de autoritatile competenteDin Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei. Certificatele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de operatorul economic pentru ?conformitate?cu originalul.Nota: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorul economic care inregistreaza datorii la bugetul consolidat general precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in termenul legal al scadentei la plata.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11alin.4 din HG nr.925/2006 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele teritoriale, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In cazul prezentarii certificatului in copie, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asociatii( daca exista)
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati. ( Formular F 7 din Formulare)
-fiecare asociat va prezenta propriul dosar cuprinzand documentele de calificare solicitate la pct.III.2.-indeplinirea cerintelor minime privind capacitatea tehnica si profesionala (pct.III.2.3) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor
Modalitatea de indeplinire
Formular F 7.
Partea/partile din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o/le subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie ( Formular B6 )
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii
Modalitatea de indeplinire
Declaratie
Resursele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului Declaratie pe proprie raspundere Formular B.7 si anexa
Modalitatea de indeplinire
Formular B.7 si anexa
Prestarea de servicii similareLista principalelor servicii similare prestatein ultimii3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Declaratie ( Formular B5 si anexa)Decalaratia va fi insotita de Certificate/Documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar(minim1) In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
Declaratie ( Formular B5 si anexa)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise simultan de catre SEAP, tuturor ofertantilor inregistrati in SEAP pe cale electronica.Invitatia de participare va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice.Obiectul procesului repetitiv: pretul total al ofertei. Eventualele limite ale valorilor pana la care poate fi imbunatatit pretul ofertei: nu exista limite, cu respectarea preved.art. 202 din OUG 34/2006. In cursul desfasurarii licitatiei electronice nu se vor dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor sau noile preturi, nu se va utiliza pasul de licitatie. Etapa finala se desfasoara intr-o singura runda, avand durata de 1 zi. in cazul in care, in urma finalizarii licitatiei electronice, doua sau mai multe oferte au pretul total cel mai mic identic, autoritatea contractanta va solicita in termen de 48 ore o noua propunere financiara in plic inchis, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA625
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.02.2014 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.02.2014 10:00
Locul: Craiova ST Craiova, str. Brestei, nr.5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentatii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, in urma incheierii licitatiei electronice, doua sau mai multe oferte au pretul total cel mai mic identic, autoritatea contractanta va solicita in termen de 48 ore o noua propunere financiara in plic inchis, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In vederea solutionarii contestatiilor , partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze CNSC, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006, art. 256^2, art. 270, art. 271.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N. ? Transelectrica S.A.Bucuresti - Sucursala de TransportCraiova-Oficiul Juridic
Adresa postala: str.Brestei, nr5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel. +40 0251307119, Email: [email protected], Fax: +40 0251307108
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2014 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer