Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie pentru S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord S.A - S.D.E.E. BRAILA


Anunt de participare (utilitati) numarul 148202/27.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C Filiala de Distributie a EnergieiElectrice - Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.
Adresa postala: STR. MARASESTI NR. 44, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100024, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 244405001/5350, In atentia: Mariana Corneanu, Email: [email protected], Fax: +40 244405354/5004, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
intreprindere publica cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de curatenie pentru S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord S.A - S.D.E.E. BRAILA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord S.A- S.D.E.E. BRAILA
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de:
Servicii de curatenie pentru S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord S.A - S.D.E.E. BRAILA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate totala contract: 1pachet de servicii, conform caiet de sarcini ( 22.288, 05 ore )
Valoarea estimata fara TVA: 186, 302.05RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie GP in cuantumul de: 3.726, 04 lei, pt IMM =1.863, 02 lei. Perioada de valabilit.?este cel putin egala cu perioada de valabilit.a ofertei?: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor). GP se exprima in lei si poate fi constit., in urmat. forme: a)prin virament bancar sau printr-un instrum. de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pt. perioada prevazuta in doc.de atribuire.b)ordin de plata in contulorganizatorului: SCFDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA- BCR Suc.Ploiesti-RO 08RNCB0205009977340001.c)plata in numerar la casieria organizatorului, cf.prev. legale.In orice situatie, dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. AC are dreptul de a retine GP, conf. art. 87 din HG925/2006, actualiz .Atunci cand ofertantul se afla in situatia prevaz. la art.278 ind.1 alin. (1) din OUG34/2006 , in masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, AC va retine contestatorului din GP, in raport cu val. estimata a contractului urmat.suma: 1.863, 02 lei.Prev. art.278 ind.1 alin. (1) din OUG34/2006se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie (cf.art.278 ind.1 alin. (2) din OUG34/2006) , exceptie fiind situatia cand renuntarea la contestatie se realiz.ca urmare a adoptarii de catre AC a masurilor de remediere necesare, in cond.art.256 ind. 3 alin.(1) din OUG34/2006.Nota: Restituirea GP se va face cf.art.88/HG925/2006, actualiz., in baza cererii depuse de catre ofertant, la sediul organizatorului (Formularul 4.3 din Sect.Formulare), cu precizarea valorii de restituit, a contului si bancii societatii, precum si a nr. si denumirii procedurii. Mentiune: Pt o evaluare si raportare unitara a cuantumului aferent GP, echiv.pentru o GP depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de prestari servicii: 5 % din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA;Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art.89 alin.(2) din H.G. nr. 925/2006, se poate constitui in oricare din formele de la art.90 alin.(1) si alin.(2) din H.G. nr.925/2006.Scrisoarea de garantie bancara ? de regula (Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare) sau orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, se va constitui anterior perfectarii contractului.Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surseproprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Art.180
Declaratie pe proprieraspundere , in temeiul art.180 din OUG 34/2006, actualizata, privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare. ? in original, semnata si stampilataDocumentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.II. Art.181
Declaratie pe proprieraspundere , in temeiul art.181 din OUG 34/2006, actualizata, completata in conformitate cu Formularul A1 din Sectiunea Formulare. ? in original, semnata si stampilata
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c) indice 1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute in acest capitol, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.A. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat ? Formular tip emis de autoritatile competente.Se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Din aceste documente trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
B. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala ? Formular tip emis de autoritatile competente.Se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Din aceste documente trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor .in masura in care procedura de emitere a acestor certificate ( certificate mentionate la pct.A si B) nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.III. ?Certificatului de participare cu oferta independenta?conform Ordinului nr. 314/2010.
Se va prezenta Formularul 4 completat, semnat si stampilat ? in original.
IV. ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 1din O.U.G. nr. 34/2006? care se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator.Se va prezenta Formularul 5 completat, semnat si stampilat ? in original
Nota:
Legat de conflictul de interese, respectiv incadrarea in prevederile art. 69 indice 1, din O.U.G. nr. 34/2006, va prezentam lista cutoate persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire): 1. Darius Dumitru Mesca, Director general
2. Gabriela Blagoi, Director directieeconomica
3. Constantin Coman, Director directie distributie
4. Valentin Branescu, Director directie tehnica 110kV
5. Ion Preda, Director directie control, reglementare si comunicare
6. Gabriel Gheorghe, Director directie dezvoltare
7. Monica Borlovan, Sef serviciul juridic
8. Mariana Corneanu, Sef serviciu achizitii
9. Dorina Burlacu, Inginer serviciul achizitii Cerinta nr. 1
. Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?, emis/eliberatde Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca:
- obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis ONRC
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelorNota: In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, daca la calificare acest document a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?.Pentru persoane fizice romane:
Autorizatia de functionare sau orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. (in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?)Pentru persoane fizice/juridice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare de 360.000 lei , documentele doveditoare fiind bilanturile contabile/alte documenteIn cazul in care, oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat, iar nivelul ?cifrei medii globale de afaceri ? se va considera cel cumulat.
Se va completa si depune, in original, Formularul B2 din Sectiunea Formulare - Informatii generale? cuprinzand informatii privind operatorul economic si media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul B2 din Sectiunea Formulare - Informatii generale? cuprinzand informatii privind operatorul economic si media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, , documentele doveditoare fiind bilanturile contabile/alte documente.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Cerinta nr. 1
In conformitate cu art.188 - (2), lit.a) : ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
In cadrul listei principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani se vor prezenta unul sau mai multe contracte care sa contina servicii similare a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 180.000 lei, fara TVA.In cazul in care, oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat, iar nivelul ?experientei similare ? se va considera cel cumulat.
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR..
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul C2 din Sectiunea Formulare.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Cerinta nr. 1Certificarea implementarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul romanISO 9001:2008sau echivalentSe vor prezenta, in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul certificate emise de organisme acreditate, care sa confirme certificarea sistemului de management al calitatatii ISO 9001 , la ofertant, sau certificate echivalente acestora, valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor/ofertelorModalitatea de indeplinire a cerintei in cazul asocierii: cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Document privind certificarea implementarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul romanISO 9001:2008sau echivalent, valabil la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor/ofertelorSe vor prezenta, in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul, certificate emise de organisme acreditate, care sa confirme certificarea sistemului de management al calitatatii ISO 9001 , la ofertant; sau certificate echivalente acestora.Modalitatea de indeplinire a cerintei in cazul asocierii: cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza
Cerinta nr. 2Certificarea implementarii sistemului de mediu in conformitate cu standardul romanISO 14001-2004sau echivalent.Se vor prezenta, in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul, certificate emise de organisme acreditate, care sa confirme certificarea sistemului de mediu ISO 14001-2004, la ofertant; sau certificate echivalente acestora, documente valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor/ofertelor valabil la data depunerii ofertei .Modalitatea de indeplinire a cerintei in cazul asocierii: cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Document privind certificarea implementarii sistemului de mediu in conformitate cu standardul romanISO 14001-2004sau echivalent, valabil la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor/ofertelor.
Se vor prezenta, in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul. certificate emise de organisme acreditate, care sa confirme certificarea sistemului de mediu ISO 14001-2004, la ofertant; sau certificate echivalente acestora..Modalitatea de indeplinire a cerintei in cazul asocierii: cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.12.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.12.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.12.2013 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante, Ploiesti str.Marasesti nr.44
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale.Procedura de atribuire este offline (fara etapa finala de licitatie electronica). Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi egale, se va solicita o noua propunere financiara care se va depune in aceleasi conditii ca si oferta (in plic sigilat cu scrisoare de inaintare).Reofertarea se va solicita doar ofertantilor clasati pe primul loc.Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre comisia de evaluare.Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2, din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.
Adresa postala: str. Marasesti, nr.44, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100024, Romania, Tel. +40 244405001, Email: [email protected], Fax: +40 244405004, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2013 12:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer