Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE CURATENIE PENTRU SEDIILE SUCURSALEI JUDETENE PRAHOVA


Anunt de participare numarul 22077/03.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala: Bd. Carol I nr. 17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Punct(e) de contact: DUMITRA MIHAILA, Tel.021 3054974, Email: [email protected], Fax: 021 3150305, Adresa internet (URL): www.apia.org.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA, SUCURSALA JUDETEANA PRAHOVA
Adresa postala: Adresa postala: Str. Anton Pann, nr. 7, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: -, Romania, Tel.0244 510111, In atentia: ROXANA STERE, Email: [email protected], Fax: 0244 510111
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA, SUCURSALA JUDETEANA PRAHOVA
Adresa postala: Adresa postala: Str. Anton Pann, nr. 7, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: -, Romania, Tel.0244 510111, In atentia: ROXANA STERE, Email: [email protected], Fax: 0244 510111
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE CURATENIE PENTRU SEDIILE SUCURSALEI JUDETENE PRAHOVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: SEDIILE SUCURSALEI JUDETENE APIA PRAHOVA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor realiza servicii de curatenie pentru sediile sucursalei judetene APIA PRAHOVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74700000-6 - Servicii de curatenie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor realiza servicii de curatenie pentru o suprafata estimata de 1.000 mp, conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 000 si 5, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Da
Autoritatea contractanta prevede posibilitatea prelungirii perioadei de prestare a serviciilor
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.08.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Se solicita garantie de buna executie: 3% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul va fi finantat din bugetul autoritatii contractante, pe anul 2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatie legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie de eligib. 2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34 / 2006 3.Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la data de 30.04.2007.4.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la data de 30.04.2007.5.Certificat constatator.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant la 31.12.2006 vizat si inregistrat de organele competente ( copie stampilata, semnata si cu mentiunea conform cu originalul pe fiecare pagina)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare Formular F04 Informatii generale din sectiunea formulare 2. Minim 2 recomandari din partea altor beneficiari. 3. Resurse tehnice . 4.Resurse umane.5.Declaratie privind conditiile de munca si protectia muncii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24090/03.07.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.07.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.08.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.08.2007 11:00
Locul: AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA, SUCURSALA JUDETEANA PRAHOVA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, pe baza de imputernicire scrisa.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: 01.01.2008 - 15.03.2008
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, , Localitatea: , Cod postal: , Romania , Tel., Email: , Fax: , Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: www.cnsc.ro, Fax: 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala: Adresa postala: Bd Carol I nr. 17 , sector 2, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030161, Romania, Tel.021 3054948, Email: www.apia.org.ro, Fax: 021 3150305
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2007 17:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer