Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie, serviciul de colectare a deseurilor de hartie, deratizare si dezinsectie pentru SFEE TRANSILVANIA SUD - AFEE HARGHITA


Anunt de participare (utilitati) numarul 144889/12.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare , nr. 1A , Partial PARTER , Et. 1 si 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: DRAGOS STOICA, Tel. +40 372442020, Email: [email protected], Fax: +40 372778528, Adresa internet (URL): www.electricafurnizare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de curatenie, serviciul de colectare a deseurilor de hartie, deratizare si dezinsectie pentru SFEE TRANSILVANIA SUD - AFEE HARGHITA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Miercurea Ciuc
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatenie, serviciul de colectare a deseurilor de hartie, deratizare si dezinsectie pentru SFEE TRANSILVANIA SUD - AFEE HARGHITA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
90921000-9-Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
90923000-3-Servicii de deratizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de curatenie, serviciul de colectare a deseurilor de hartie, deratizare si dezinsectie pentru SFEE TRANSILVANIA SUD - AFEE HARGHITA
Valoarea estimata fara TVA: 19, 135.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
G.P. de 380, 00 RON ( 190, 00 RON pt IMM 50%)sau echivalent in valuta .Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertelor cu 5 zile . G.P. se constituie prin: 1.Instrument de garantare(scrisoare de garantie) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. 2. Ofertantul trebuie sa constituie G.P.pe o perioada de valab. de 90 zile incepind cu data limita de depunere a ofertelor.3.G.P se poate constitui si prin O.P. Contul in care se poate depune garantia de participare este: cod IBAN RO64INGB0001008197998910 deschis la ING BANK NV Suc. BUCURESTI ( UTILITATI- SURSE PROPRII). 4. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor depuse.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine si de a incasa in nume propriu garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sa semneze contractul in termenul stabilit;c)fiind declarat castigatorul procedurii, nu constituie garantia de buna executie a contractului. Garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului . (IMM beneficiaza , conform legislatiei in vigoare , de 50% reducere din suma mentionata ) Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare : - 1.Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , care se prezinta in original , in cuantumul si pentru perioada de derulare a contractului , asa cum este prevazut in documentatia de atribuire - Formular 11 din Sectiunea FORMULARE 2.Prin retineri succesive din valoarea fiecarei facturi (fara TVA) , prestatorul avand obligatia constituirii unui cont de garantii in favoarea achizitorului , deschis la o banca agreata de ambele parti , si va depune la constituirea contului 0, 5% din valoarea totala (fara TVA) a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 si art. 181 din ordonantaDeclaratii privind situatia personala a operatorului economic completate in conformitate cu Formularul 12A si Formularul 12B din Sectiunea Formulare. ? in original;Cerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din ordonanta OUG 34/2006Declaratie privind situatia personala a operatorului economic completata in conformitate cu Formularul 12D din Sectiunea Formulare. ? in original;Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este DIR. GENERAL - Mircea PATRASCOIU, DIR ECONOMIC - Cristina PANA, DIR. COMERCIAL - Mihai BEU, Sef Serv. Dezv. Invest. Achizitii Publice - Dragos STOICA, SEF SERV. JURIDIC - Oana PIRVULETE, Sef Serv. Patrimoniu Administrativ U.C.C - Cristian IONESCU, Disciplina Contractuala - Alexandra Raluca GRECU, Serv. Dezv. Invest. Achizitii Publice - Elena Camelia NAGHI, consilier juridic - Ionut Claudiu ANGHEL, consilier juridic-Andrei Alexandru MIREA, Serv. Dezv. Invest. Achizitii Publice - Vasile NICOLAE, Serv. Dezv. Invest. Achizitii Publice - Stela Carmen RADOVICI, Director SFEE TRANSILVANIA SUD - Viorel SCORTIA, Dir. Ec. SFEE TRANSILVANIA SUD - Alin CHEBAC, Sef B.P.A.U.C.C. SFEE TRANSILVANIA SUD - Catalin PROCA, Sef B.D.I.A.P. SFEE TRANSILVANIA SUD - Carmen TANASIECerinta nr. 3Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Formular 12J din Sectiunea Formulare ? in original;Cerinta nr. 4Certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si bugetul local1. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat ? din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata sau in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?Conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic.2. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala?, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata sau in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?Conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic.Cerinta nr.5Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formularul 12C ? Sectiunea Formulare) - in originalNota 1: Pentru a fi valabile, certificatele de atestare fiscala trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Nota 2: Ofertantul are dreptul sa depuna initial, in locul certificatului constatator privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si a certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal , prin care confirma indeplinirea acestor obligatii de plata. In cazul in care se opteaza pentru aceasta variant, ofertantului ii revine obligatia , ca la solicitarea autoritatii contractante , sa prezinte certificatele fiscale , din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata sau in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?Conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic. ? In acest caz se va complecta Formularul B1 din sectiunea Formulare.Nota 3: Ofertele depuse de agentii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local, vor fi respinse. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCerinta nr. 1Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Ofertantul va prezenta Certificat constatator, in original, copie legalizata sau in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?Conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, (ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca inform sunt valabile/reale la data limita de dep. a ofertelor)Nota: Ofertantului clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea pentru conformitate a certificatului constatator in original / copie legalizata daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul.Persoane juridice /fizice straineCerinta nr.2Documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica ori apartenenta profesionalaOfertantul va prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara: Declararatie cifra de afaceri globala (2010, 2011, 2012) Nivel specific minim necesar: media cifrei de afaceri globala, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, (2010, 2011, 2012).Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin: de 38.270, 80 RON(19.135, 40 RON pt IMM)Conversia leu-euro se va face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de B.N.R.: 2010-1 euro =4, 2099 RON 2011-1 euro =4, 2379 RON 2012-1 euro =4, 4560 RON Daca ofertantii isi demonstreaza situatia economico-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantilor respectivi resursele financiare invoc .
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul B2, din sectiunea Formulare .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara-Formular 12F, ANEXA 12F si Formular F 12.1.Ofertantul va prezenta o declaratie privind lista principalelor prestari servicii similare din in ultimii 3 ani, cu valori, durata ctr., beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Din lista contractelor similare, ofertantul va prezenta cel putin un contract , maxim 3 contracte a caror valoare cumulatasa fie de cel putin 19.100, 00 lei;Dovedirea experientei similar se va face prin prezentarea de certificate/documente, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar cf art. 188, alin.2, OUG34/2006. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic cf art 188(1)lit.a OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 12 F cu Anexa la formularul 12F si formularul F 12.1 , din sectiunea Formulare
Certificare ISO 9001:2008 Certificarea sistemelor de management al calitatii sau echivalent. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor dar se accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea
Modalitatea de indeplinire
Certificatul care atesta implementarea sistemului: ISO 9001 sau echivalent se va prezenta, in copie (lizibila)
Certificare ISO 14001:2004 Certificarea sistemelor de de management al mediului sau echivalent. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor dar se accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea Certificatul care atesta implementarea sistemului: ISO 14001 sau echivalent se va prezenta, in copie (lizibila)
Modalitatea de indeplinire
Certificatul care atesta implementarea sistemului: ISO 14001 sau echivalent se va prezenta, in copie (lizibila)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
EF_10/13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.07.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.07.2013 12:00
Locul: SC ELECTRICA FURNIZARE SA - SDIAP, et 1, BUCURESTI-sos. Stefan cel Mare, nr.1 A, Sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Directorii societilor participante sau imputernicitii acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca, in urma prezentarii ofertelor de pret se constata existenta unei egalitati de preturi pentru ofertele aflate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret ce va fi prezentata in plic inchis, la sediul acesteia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ELECTRICA FURNIZARE SA -SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: Sos. Stefan cel Mare nr.1A, parter partial. etajul 1, 2 si 3 partial, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Tel. +40 0372442006, Email: [email protected], Fax: +40 2304477
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.07.2013 10:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer