Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 113552 | 113951 | 114184 | 114867 | 1150 | 115360 | 117063 | 117355 | 117526 | 117555 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE


Anunt de participare numarul 145518/06.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU
Adresa postala: Strada Spiru Haret, nr. 2 - 4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600114, Romania, Punct(e) de contact: SJU Bacau - Birou Licitatii, Tel. +40 234534000/1606, In atentia: Ec. ROSU Teofil Tel0744387586, Email: [email protected], Fax: +40 234517424/515184, Adresa internet (URL): www.sjubc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate Sanitara cu paturi
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: SJU Bacau Sectiile : Oftalmologie, ORL, Dermatovenerologie.
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 259, 740 si 1, 558, 440RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvanta se vor incheia periodic la un interval de 6 (sase) luni
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatenie si igienizare conform Caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de curatenie si igienizare aferenta sectiilor ORL, Dermato, Oftalmologia conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 259, 740 si 1, 558, 440RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuant garantia de participare (GP) este de 38420, 00 lei Perioada de valabilitate a GP 90 zile de la data limita de depun a ofertelor.GP se constit prin virament bancar cu OP la Trez Bc in contul: RO 31 TREZ 0615 006XXX 00 6582, CF 4278728, al AC sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In orice situatie dovada constit GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor Data la care se face echivalenta ptr oper. ec. care constit GP in alta moneda decat lei este data stabilita cu 3 zile inainte de data LIMITA depunerii ofertelor, la cursul de schimb BNR ; Form 13. In conformit cu preved art 278 ind 1, alin 1) si alin 2), in masura in care CNSC respinge contestatia ca nefondata, sau contestatarul renunta la contestatie, AC va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: b) intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei, respectiv suma de 5701, 03 lei. In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei CNSC de respingere a contestatiei, AC are obligatia de a returna contestatorului sumele prevazute la alin. (1), in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata. Reducere 50% pt IMM-uri def. cf L346/2004 rep. Form 14. Daca ofertantul a constituit gar de part la proced de achiz publica in calitate de IMM si nu face dov ca este IMM cf alin precedent, oferta va fi respinsa la deschidere. Ptr a se putea prevala de preved art.16 alin.2 din L 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM toti membrii unei asoc. vor avea oblig prezentarii decl privind incadrarea in categ IMM. Restituire : conf. Art.88 din HG.925/ 2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 2 % din valoarea contractului fara TVA si se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform HG 925/2006, art 90, modificat si completat prin HG 1045/2011. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.Reducere 50% pentru IMM-uri definite conform Legii 346 / 2004 republicata. Pentru a se putea prevala de prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii toti membrii unei asociatii vor avea obligatia prezentarii declaratiei privind incadrarea in categoria IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii obtinute din Contractul cu CAS
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 1;Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta proceduraCerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareDeclaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, actualizat, completata in conformitate cu Formularul 2;Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.Formularul 2 va fi insotit de : A. Pentru persoanele fizice sau juridice romane: 1. Document emis de catre Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat care sa faca dovada platii obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, si2. Document emis de catre directia de impozite si taxe locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local care sa faca dovada platii obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, B. Pentru persoanele fizice sau juridice straine: 1. Prezentarea documentelor mentionate la lit. A, pct. 1. si 2., emise de autoritatile corespunzatoare din statul de origine, sau2. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele A 1. si -2. ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea acestor obligatii.Cerinta nr. 3Declaratie privind neincardarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul 3;ART. 69^1Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.Persoane ce detin functii de decizie: Manager ? ing. Stoica Dan;Director Medical dr. Taga AureliaDirector Fin. Contabil ec. Popa George AdrianSef Serviciu Licitatii ? ec Dragomir DoinaSef Birou Licitatii ec. Rosu TeofilCerinta nr 4Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/12.10.2010 ? Formular 4 Cerinte obligatorii: 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990; Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta in original sau copie legalizata sau copii semnate si stampilate ?conform cu originalul?.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certif. Constatator.Persoane juridice/fizice straine - Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, similare celor din Romania, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, insotite de traducerea autorizata in limba romana, in original sau copie legalizata sau copii semnate si stampilate ?conform cu originalul?,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
Cerinta nr. 2 Ultimul Bilant contabil vizat si inregistrat la organele
competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta 1 : Completarea Form 5Cerinta 2 : Prezentarea Bilantului in copie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea , ,conf.cu originalul"
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind echipamentele / logistica de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii
2. Experienta similara ; Lista serviciilor executate in ultimii 3 ani, din care sa
rezulte ca a executat cel putin un contract de servicii similare insotita de certificate / documente emise sau contrasemnate de catre beneficiarul contractelor prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei
3.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
4.Personalul declarat pentru indeplinirea contractului trebuie sa fie absolventi ai cursurilor de instruire privind insusirea notiunele fundamentale de igiena asa cum prevede OMS/MECT nr 1225/5031 2003
Cerinta nr. 1 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are implementat Sistemul de Management al Calitatii ISO 9001/2008, sau echivalent in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are implementat Sistemul de Management al Mediului ISO 14001/2005, sau echivalent in termen de
valabilitate la data limita de depunere a ofertelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr.7 + anexaSe va completa Formularul nr.6 si anexaFormularul nr 8 : Formularul nr 9Certificat de absolvire a cursurilor respective Copie conf cu originalul.Se va prezenta o copie a certificatuluiSe va prezenta o copie a certificatului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.09.2013 11:00
Locul: SJU Bacau - Serviciul Licitatii, Pavilionul Administrativ Pediatrie
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Departajarea in cazul INCHEIERII acordului cadru: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe locul 3 au preturi egale pentru incheierea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita depunerea de noi oferte in plic inchis, astfel incat imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cea clasata pe locul 1 sau locul 2;2.Departajarea in cazul REOFERTARII: a) in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul au preturi egale dupa reofertare, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor; b) Pentru ofertele egale clasate pe locul 2 la reofertare imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cea clasata pe locul1; c) Pentru ofertele egale clasate pe locul 3 la reofertare imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cea clasata pe locul 2.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SJU Bacau - Compartimentul Juridic
Adresa postala: Strada Spiru nHaret nr 2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600114, Romania, Tel. +40 234534000, Fax: +40 234517424
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2013 08:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer