Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie si igienizare in spatiile interioare si exterioare pentru 11 sucursale ale SC Hidroelectrica SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 143254/20.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Brebu, Tel. +40 213074641, Email: [email protected], Fax: +40 213032545, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de curatenie si igienizare in spatiile interioare si exterioare pentru 11 sucursale ale SC Hidroelectrica SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: sediile celor 11 sucursale ale Hidroelectrica SA: Bistrita, Buzau, Caransebes, Cluj, Curtea de Arges, Hateg, Oradea, ramnicu Valcea, Sebes, Slatina, Tg. Jiu,
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatenie si igienizare in spatiile interioare si exterioare pentru 11 sucursale ale Hidroelectrica SA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini si anexelor corespunzatoare pentru cele 11 sucursale ( Anexe 1-14)
Valoarea estimata fara TVA: 1, 465, 464RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
DaCuantumul garantiei de participare: Lot1=1120lei;Lot2=626 lei;Lot3= 250 Lei;Lot4 = 920 lei;Lot5 = 4025 lei;Lot6 =945 lei;Lot7 =1925 lei;Lot8 = 3125 lei;Lot9 =390 lei; Lot10=640 Lei; Lot11=700 Lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv, 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor: conform anunt de participare.Modul de constituire a garantiei pentru participare: a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, care se va prezenta in original.Se va utiliza drept model Formularul nr.17 din Sectiunea III a documentatiei de atribuireb) OP in favoarea autoritatii contractante, vizat de banca;c) Sunt acceptate si alte modalitati de constituire a garantiei de participare prevazute in HG nr. 925/2006, art 86, cu modificarile si completarile in vigoare (instrumente de garantare emise de o banca ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada mentionate mai sus, prezentate in ORIGINAL). Instrumentele de garantare vor fi irevocabile iar plata garantiei de participare se va executa conform art. 86, alin. 3 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile in vigoare.In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul mai sus precizat. Data la care se face echivalenta leu/valuta pentru situatia in care se va depune si in valuta este cu 4 zile inainte de datalimita de depunere a ofertelor. DaCuantumul garantiei de buna executie se stabileste la cota de 5 % din valoarea contractului, fara TVA. Ofertantul invitat sa semneze contractul are OBLIGATIA de a constitui Garantia de buna executie a contractului in termen de 10 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti contractante.Garantia de buna executie se poate constituiprin: a) scrisoare de garantie bancara emisa in favoarea autoritatiicontractante. Se va completa in conformitate cu Formularul nr. 21 din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari. Se va prezenta in original si va deveni anexa la contract. Instrumentele de garantare vor fi irevocabileiar plata garantiei de buna executie se va executa conform art. 86, alin. 3 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile in vigoare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 180 si art. 181 din OUG. Nr. 34/2006, cu modificarile si completarile in vigoare.
a) prezentare Formular nr. 2 din Sectiunea FORMULARE, DECLARATIE privind situatia personala a operatorului economic (original)
b) se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, trebuie sa fie prezentata situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prin prezentarea formularului tip, eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Ministerul Finantelor Publice, autoritatea competenta din Romania saudocumentul echivalent emis de autoritati competente din tara de origine sau din tara in care ofertantul este stabilit (original sau copie xerox cu mentiunea ?conform cu originalul?).
c) se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor catre bugetele locale, trebuie sa fie prezentata situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prin prezentarea de documente emise de autoritatea administrativa locala (original sau copie xerox cu mentiunea ?conform cu originalul?).
In cazul in care este inregistrat cu datorii privind plata taxelor si impozitelor operatorul economic va fi exclus din procedura.
2)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006
Se va completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006(Formularul nr.3Sectiunea FORMULARE, in original).
Daca este cazul, documentul solicitat va fi completat si de fiecare ofertant asociat, subcontractant sau tert sustinator.Incadrarea Ofertantului/ Ofertantului asociat/Tertului sustinator in situatiile prevazute de dispozitiile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu/sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt urmatoarele: 1. Borza Remus Adrian - Administrator Judiciar;2. Vulpescu Dumitru Remus - Administrator Special;
3. Mihail Viorelian Stanculescu - Director General4. SilaghiRadu -Manager Departament Managementul Utilitatilor;
5. Goran Gheorghe - Manager Departament Achizitii si Logistica;
6. Laurean Cetatean - Sef Serviciu Contracte;
7. Bogatoniu Sorin Gheorghe - Sef Birou Achizitii;
8. Carmen Brebu - inginer Biroul Achizitii;
9. Anca Proteasa-Sef Serviciu Administrarea Patrimoniului;
10. Cristina Mindru ? Inginer Pr. Serviciu Administrarea Patrimoniului.;
11. Mircea Relenschi ? Ing. Pr. Spec. Serviciul Contracte
12. Emanuela Tarnoveanu ? consilier juridic Serv. Juridic
13. Sandel Ursu ? cons. jur. Birou achizitii
14. Andrei Ionu? ?Sef SMU SH Curtea de Arges
15. Stricescu Nicolae ? Administrativ SH Rm. Valcea.
16. Rozalia Draghici-Dir. Adj.Ec.SH Curtea de Arges
3)Declaratia privind calitatea de participant la procedura.Se va completa Formularul nr. 4 din Sectiunea FORMULARE in original.4)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Se va completa Formularul nr. 5 din Sectiunea FORMULARE in original. Persoane juridice/fizice romane: a) Certificat constatator, emis de ONRC (copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul).Din documentele prezentate trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic are inscris obiectul de activitate in concordanta cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Persoane juridice /fizice straine: a) Documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic are inscris obiectul de activitate in concordanta cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara:
a) Informatii privind situatia financiara: - Declararea Cifrei mediide afaceri globala pe ultimii 3 ani, in lei si in euro.Cerinta minima de calificare - realizarea unei cifre medii de afaceri globala, pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decat valoarea minima impusa: pentru Lotul 1:223.512 lei, Lotul 2=125.088lei.; Lotul 3 = 49.752 Lei; Lotul 4 = 183.792 Lei; Lotul 5 = 804.984 Lei; Lotul 6 = 188.784 Lei; Lotul 7 = 384.840 Lei; Lotul 8 = 624.552 Lei; Lotul 9 = 77.616 Lei; Lotul 10= 128.016 lei; Lotul 11 = 139.992 Lei
Se va completa Formularul nr. 6din Sectiunea FORMULARE, in original;
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 6din Sectiunea FORMULARE, in original;
Nota 1 - Pentru Conversia cifrei globale de afaceri din Lei in Euro, pentru candidatii romani, se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta o lista cu subcontractantii care vor participa la indeplinirea contractului, cu datele de identificare ale acestora si specializarea lor si procentul pe care acestia il vor indeplini din contract. Lista se va intocmi conform Fomularului nr. 10 din Sectiunea FORMULARE. La semnarea contractului se vorprezenta obligatoriu si acordurile de subcontractare, conformanexei la Formularul 10 din sectiunea FORMULARE care vor deveni anexe la contract
Se va prezenta, potrivit art. 188, alin (2), lit. a) din OUG 34/2006 in vederea dovedirii experientei similare, minim un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa ?valoarea, perioada de prestare, beneficiari?. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta minim un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate, ori de catre clientul beneficiar.Se vor prezenta originale sau copii semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul.
c) Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat, al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani .
Modalitatea de indeplinire
Se va prezentaFormularul 9 din sectiunea FORMULARE, in original;
b)Declaratie privind echipamentele tehnice si specializate, utilaje si dotari, de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, conform cerintelor caietului de sarcini, cap. 7, aceasta lista trebuie sa contina cel putin:
-Aspiratoare praf si lichide de medie si mare capacitate cu accesorii;
-Masina spalat suprafete industriale (mochete, parchet, etc.);
-Masina de spalat cu generator de spuma-Masina curatat si lustruit cu turatie joasa/mare;
-Masina pentru maturat spatii exterioare
-Stativ mobil (carucior) complet echipat;
-Trusa profesionala curatat geamuri;
-Masina pentru tuns iarba, gard viu;
-Motofierastrau, motocoasa;
-Scule pentru gradinarit;
-Utilaje pentru udarea spatiilor verzi si pentru spalarea suprafetelor betonate;
-Lopeti pentru dezapezire
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in proprietate sau in folosinta cate o bucata din fiecare echipament mentionat mai sus pentru fiecare lot ofertat.Daca operatorul economic nu detine in proprietate un echipament, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere, se permite si prezentarea unui angajament in care sa se specifice ca ofertantul va dispune de echipamentul solicitat, la incheierea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezentaFormularul 10 din sectiunea FORMULARE, in original;
Informatii privind capacitatea tehnica
a) Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii de curatenie similare efectuate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Suma valorilor contractului/contractelor sus mentionate trebuie sa fie de minim: Lotul 1 =111.500 lei, Lotul 2 = 62.500 lei; Lotul 3 = 24.500; Lotul 4= 91.500 Lei; Lotul 5 = 402.300 Lei; Lotul 6 = 94.000 Lei; Lotul 7 = 192.000 Lei; Lotul 8 = 312.000 Lei; Lotul 9 = 38.500 Lei; Lotul 10 = 64.000 Lei; Lotul 11 = 69.500 Lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 7 din sectiunea FORMULARE, in original.
2)Standarde de management al mediului
Modalitatea de indeplinire
Documente emise de organisme acreditate, pe care sa fie mentionat termenul de valabilitate si care confirma certificarea sistemului de management al mediului, conformISO 14001/2005, (copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul), sau certificate echivalente, emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei.
1)SREN ISO 9001/2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Documente emise de organisme acreditate, pe care sa fie mentionat termenul de valabilitate si care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, conformISO 9001/2008, (copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul), sau certificate echivalente, emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.05.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.05.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.05.2013 11:00
Locul: sediul Hidroelectrica SA, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucuresti,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
MENTIUNI PRIVIND INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALIFICARE: In conformitate cu art. 11, alin. 4 din HG nr. 925/2006, pentru indeplinirea criteriilor de calificare prevazute la capitolul III.2) din cadrul fisei de date a achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte (Formular nr. 11+Anexa).Atunci cand un ofertant uzeaza de acest drept, el are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare in cel mult 3 zile lucratoare, de la primirea unei cereri in acest sens, din partea autoritatii contractante.Situatia economico-financiara (cap III.2.2) si/sau Capacitatea tehnica si profesionala (cap. III.2.3) a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economico-financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata, atunci are obligatia de a dovedi aceasta sustinere prin prezentarea unui angajament ferm, incheiat in forma autentica prin care se confirma punerea la dispozitia ofertantului a resusrelor invocate. (Formularul 12 A, respectiv 12 B + Anexe). Persoana care asigura sustinerea conform celor mentionate mai sus nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006, prezentand o declaratie pe proprie raspundere in acest sens (se va completa Formularul nr. 2).In cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comuna, cerintele privind situatia personala a candidatului/ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si standarde de asigurare a calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, situatia economica si financiara (cap. III.2.2 si cap. III.2.3) trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. In acest caz se va completa Formularul 13, urmand ca legalizarea asocierii sa se faca doar daca oferta respectiva va fi declarata castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune conform prevederilor art. 256^1-256^2 si art.270-271 din PUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al SC Hidroelectrica SA
Adresa postala: str. Ctin Nacu nr. 3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Tel. +40 213032500, Email: [email protected], Fax: +40 213032564, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.04.2013 14:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer