Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de curatenie si igienizare in spatiile interioare si exterioare pentru 7 sucursale ale Hidroelectrica si Sediul Executiv:Lot 1 ? SH Bistrita; Lot 2 - SH Cluj; Lot 3 ? SH Curtea de Arges; Lot 4 ? SH Hateg; Lot 5 ? SH Ramnicu Valcea; Lot 6 ? SH Se


Anunt de participare (utilitati) numarul 148181/27.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: ION MIHALACHE, NR. 15-17, SECTOR1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Dulau, Tel. +40 213074660, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213032545, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de curatenie si igienizare in spatiile interioare si exterioare pentru 7 sucursale ale Hidroelectrica si Sediul Executiv: Lot 1 ? SH Bistrita; Lot 2 -SH Cluj; Lot 3 ? SH Curtea de Arges; Lot 4 ? SH Hateg; Lot 5 ? SH Ramnicu Valcea; Lot 6 ? SH Sebes; Lot 7 ? SH Portile de Fier ? UH Targu Jiu; Lot 8 ? Sediul Executivului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Sediul Executivului si Sediile Sucursalelor de hidrocentrale, conform Caietului de Sarcini si Anexelor acestuia.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 5, 782, 080RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa atribuiri contractelor subsecvente este anuala.Valoarea estimata fara TVA/12 luni a celui mai mare contract subsecvent: Lotul 1 = 117.396 lei ; Lotul 2 = 234.132 lei; Lot 3 = 425.964 lei; Lot 4 = 108.780 lei; Lot 5 = 309.420 lei; Lot 6 = 67.836 lei; Lot 7 = 81.312 lei; Lot 8 = 100.692 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord Cadru cu un singur operator economic/lot sau loturi atribuite pt.?Servicii de curatenie si igienizare in spatiile interioare si exterioare pentru 7 sucursale ale HIDROELECTRICA SA si sediul Executiv Bucuresti: Lot 1 ? SH Bistrita ; Lot 2 -SH Cluj; Lot 3 ? SH Curtea de Arges; Lot 4 ? SH Hateg; Lot 5?SH Ramnicu Valcea; Lot 6? SH Sebes; Lot 7 ? SH Portile de Fier?UH Targu Jiu; Lot 8 ?Sediul Executivului din Bucuresti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Informatiile detaliate privind cantitatile minime si maxime, repartitia cantitatilor servicii pentru fiecare lot se gasesc in Caietul de sarcini al achizitiei si anexele acestuia.Total cantitate executie contract?Servicii de curatenie si igienizare in spatiile interioare si exterioare pentru 7 sucursale ale HIDROELECTRICA SA si sediul Executiv Bucuresti: Lot 1 ? SH Bistrita; Lot 2 -SH Cluj; Lot 3 ? SH Curtea de Arges; Lot 4 ? SH Hateg; Lot 5 ? SH Ramnicu Valcea; Lot 6 ? SH Sebes; Lot 7 ? SH Portile de Fier ? UH Targu Jiu; Lot 8 ? Sediul Executivului.?Cantitatile minime si maxime pentru un singur contract subsecvent pentru fiecare lot sunt: Lot 1-Suprafata interioara: minim 4229 mp, maxim 4440 mp, Suprafata exterioara: minim 3597mp, maxim 3777mp; Lot 2- Suprafata interioara: minim 7896 mp, maxim 8291 mp, Suprafata exterioara: minim 12013 mp, maxim 12614 mp;Lot 3-Suprafata interioara: minim 15861 mp, maxim 16654 mp, Suprafata exterioara: minim 16705 mp, maxim 17540 mp;Lot 4-Suprafata interioara: minim 6402 mp, maxim 6722 mp, Suprafata exterioara: minim 3140 mp, maxim 3297 mp;Lot 5-Suprafata interioara: minim 9964 mp, maxim 10462 mp, Suprafata exterioara: minim 18686 mp, maxim 19620 mp;Lot 6-Suprafata interioara: minim 1769 mp, maxim 1857 mp, Suprafata exterioara: minim 949 mp, maxim 996 mp; Lot 7- Suprafata interioara: minim 4092 mp, maxim 4297 mp, Suprafata exterioara: minim 890 mp, maxim 935 mp;Lot 8-Suprafata interioara: minim 3265 mp, maxim 3428 mp.Cantitatile minime si maxime pentru acordul cadru pentru fiecare lot sunt: Lot 1-Suprafata interioara: minim 16916 mp, maxim 17760 mp; Suprafata exterioara: minim 14388 mp, maxim 15108 mp; Lot 2-Suprafata interioara: minim 31584 mp, maxim 33164 mp, Suprafata exterioara: minim 48052 mp, maxim 50456 mp; Lot 3-Suprafata interioara: minim 63264 mp, maxim 66616 mp, Suprafata exterioara: minim 66820 mp, maxim 70160 mp; Lot 4-Suprafata interioara: minim 25608 mp, maxim 26888 mp, Suprafata exterioara: minim 12560 mp, maxim 13188 mp;Lot 5-Suprafata interioara: minim 39856 mp, maxim 41848 mp, Suprafata exterioara: minim 74744 mp, maxim 78480 mp;Lot 6-Suprafata interioara: minim 7076 mp, maxim 7428 mp, Suprafata exterioara: minim 3796 mp, maxim 3984 mp;Lot 7- Suprafata interioara: minim 16368 mp, maxim 17188 mp, Suprafata exterioara: minim 3560 mp, maxim 3740 mp;Lot 8-Suprafata interioara: minim 13060 mp, maxim 13712 mp. In cazul in care se depune oferta pentru unu sau mai multe loturi, este obligatorie ofertarea tuturor cantitatilor de servicii aferente din cadrul lotului/loturilor respective.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 782, 080RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul total al garantiei de participare pentru toate loturile ce urmeaza a fi atribuite este de 33.685 lei.Pentru participarea la achizitie pentru mai multe loturi garantia de participare = S Garantie de participare lot n; n = 1 ... 8(n = indice lot pentru care se depune oferta.Cuantumul garantiei de participare pe fiecare lot este: Lot 1=4.250 lei;Lot 2=4.717 lei;Lot 3=5.485 lei;Lot 4=4.216 lei;Lot 5=5.020 lei;Lot 6=2.714 lei;Lot 7=3.253 lei;Lot 8=4.030 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pt.participare este de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor: conform anunt de participare.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara.a)scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, care se va prezenta in original.Se va utiliza drept model Formularul nr.17 din Sectiunea III?Formulare, a documentatiei de atribuire.b)OP in favoarea autoritatii contractante, vizat de banca;c)Sunt acceptate si alte modalitati de constituire a garantiei de participare prevazute in HG nr.925/2006, art.86, cu modif.si completarile ulterioare(instrumente de garantare emise de o banca ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pt.perioada mentionata mai sus, prezentate in ORIGINAL).Instrumentele de garantare vor fi irevocabile iar plata garantiei de participare se va executa conform art.86, alin.3 din HG nr.925/2006, cu modif.si completarile in vigoare.In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii(facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004)garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul mai sus precizat.Data la care se face echivalenta leu/valuta pentru situatia in care se va depune si in valuta este cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, curs leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data. Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste la cota de 5 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA, pe fiecare lot in parte. Ofertantul invitat sa semneze contractul are OBLIGATIA de a constitui Garantia de buna executie a contractului in termen de 10 zile de la data semnarii contractului subsecvent de catre ambele parti contractante.Garantia de buna executie se poate constituiprin: a) scrisoare de garantie bancara emisa in favoarea autoritatii contractante. Se va completa in conformitate cu Formularulnr. 18din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari. Se va prezenta in original si va deveni anexa la contract. Instrumentele de garantare vor fi irevocabileiar plata garantiei de buna executie se va executa conform art. 86, alin. 3 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile in vigoare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii Hidroelectrica SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 180 si art. 181 din OUG. Nr. 34/2006, cu modificarile si completarile in vigoare.a) prezentare Formular nr. 2 din Sectiunea FORMULARE, DECLARATIE privind situatia personala a operatorului economic (original), b) se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, trebuie sa fie prezentata situatia obligatiilor, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, prin prezentarea formularului tip, eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Ministerul Finantelor Publice, autoritatea competenta din Romania sau documentul echivalent emis de autoritati competente din tara de origine sau din tara in care ofertantul este stabilit(original sau copie xerox cu mentiunea ?conform cu originalul?. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11, alin.4 din HG 925/2006.c) se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor catre bugetele locale, trebuie sa fie prezentata situatia obligatiilor, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, prin prezentarea de documente emise de autoritatea administrativa locala(original sau copie xerox cu mentiunea?conform cu originalul?).In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11, alin.4 din HG 925/2006.In cazul in care este inregistrat cu datorii privind plata taxelor si impozitelor operatorul economic va fi exclus din procedura, exceptand situatiile in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, conform art.9, alin.1 din Ordinul ANRMAP 509/2011.-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.Se va completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.U.G. nr.34/2006 (Formularul nr.3Sectiunea FORMULARE, in original).Daca este cazul, documentul solicitat va fi completat si de fiecare ofertant asociat, subcontractant sau tert sustinator.Incadrarea Ofertantului/Ofertantului asociat/Tertului sustinator in situatiile prevazute de dispozitiile art. 69^1 din OUG nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu/sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt urmatoarele: Stanculescu Mihail Viorelian ?Presedinte Directorat;Cocos Lucian Aurel ?Membru Directorat;Teleanu Mihai -Membru Directorat;Suciu Andrei ?Manager Departament Managementul Utilitatilor;Goran Gheorghe-Manager Departament Achizitii si Logistica;Fetita Marian -Director Adjunct Economic SH Ramnicu Valcea;Ovidiu Agliceru -Director Directia Producere Energie Electrica;Man Sorin -Sef Serviciu Managementul Utilitatilor SH Sebes;Andrei Ionut-Sef Serviciu Managementul Utilitatilor SH Curtea de Arges;Bogatoniu Sorin Gheorghe-Sef Birou Achizitii; Proteasa Anca Octavia ?Sef Serviciu Administrarea Patrimoniului;Mindru Cristina ?Inginer Pr.Serviciu Administrarea Patrimoniului; Relenschi Constantin Mircea ?Ing.Pr.Spec.Serv.Contracte;Tarnoveanu Emanuela ?Consilier juridic;Ursu Sandel?consilier juridic Birou achizitii;Dulau Mihaela ?Ec.Serv.Contracte;Anghel Alexandru ?Ing.Pr.Spec.Serv.Contracte;Tudor Daniel?Subing.Pr.Serv.Administrarea Patrimoniului.Declaratia privind calitatea de participant la procedura: Se va completa Formularul nr.4 din Sectiunea FORMULARE, in original.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Se va completa Formularul nr.5 din Sectiunea FORMULARE, in original. Persoane juridice/fizice romane: trebuie sa prezinte a)Certificat constatator, emis de ONRC(copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul).Din certificatul ORC sa rezulte obiectul de activitate aloperatorului economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Persoane juridice/fizice straine: trebuie sa prezinte: a)Documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Din certificatul ONRC sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara:
-Declararea Cifrei medii de afaceri globala pe ultimii 3 ani, in lei si alta valuta: realizarea unei cifre medii de afaceri globala, pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decat valoarea minima impusa, respectiv sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contr.subsecvent cel mai mare, pt.fiecare lot ofertat, pt.Lot 1:117.396 lei, Lot 2=234.132 lei;Lot 3=425.964 lei;Lot 4=108.780 lei;Lot 5=309.420 lei;Lot 6=67.836 lei;Lot 7=81.312 lei;Lot 8=100.692 lei
Modalitatea de indeplinire
-Declararea Cifrei medii de afaceri globala pe ultimii 3 ani, in lei si in alta valuta.-Cerinta minima de calificare-realizarea unei cifre medii de afaceri globala, pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decat valoarea minima impusa, respectiv sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului subsecvent cel mai mare, pentru fiecare lot ofertat, respectiv pentru Lotul 1:117.396 lei, Lotul 2 =234.132 lei.;Lotul 3= 425.964 lei;Lotul 4 =108.780 lei;Lotul 5 =309.420 lei;Lotul 6 =67.836 lei;Lotul 7 =81.312 lei;Lotul 8 =100.692 lei.Se va completa Formularul nr.6 din Sectiunea FORMULARE, in original;
Nota 1 - Pentru Conversia cifrei globale de afaceri din Lei in alta valuta, pentru candidatii romani, se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte.
In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) cifra de afaceri globala este in procent de 50% din cuantumul mai sus precizat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind capacitatea tehnica:
a)Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare celor ce fac obiectul contractului, efectuate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertelor.Suma valorilor contractului/contractelor sus mentionate trebuie sa fie de minim: Lot 1=117.396 lei, Lot 2=234.132 lei;Lot 3=425.964;Lot 4=108.780 Lei;Lot 5=309.420 Lei;Lot 6=67.836 Lei;Lot 7=81.312 Lei;Lot 8=100.692 Lei
b)Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;
c) Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
Modalitatea de indeplinire
a)Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare celor ce fac obiectul contractului, efectuate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertelor.Suma valorilor contractului/contractelor sus mentionate trebuie sa fie de minim: Lotul 1 =117.396 lei, Lotul 2 =234.132 lei;Lotul 3 =425.964;Lotul 4 =108.780 Lei;Lotul 5 =309.420 Lei;Lotul 6 =67.836 Lei;Lotul 7= 81.312 Lei;Lotul 8 =100.692 Lei.Se va prezenta Formularul nr.7+Anexa din sectiunea FORMULARE, in original.Nota 1 - Pentru Conversia din Lei in alta valuta, pentru candidatii romani, se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte.
b)Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, conform cerintelor caietului de sarcini, cap.7, aceasta lista trebuie sa contina cel putin:
-Aspiratoare praf si lichide de medie si mare capacitate cu accesorii;
-Masina spalat suprafete industriale(mochete, parchet, etc.);
-Masina de spalat cu generator de spuma;
-Masina curatat si lustruit cu turatie joasa/mare;
-Masina pentru maturat spatii exterioare;
-Stativ mobil(carucior)complet echipat;
-Maturi(PVC, sorg, nuiele);
-Mopuri(rotund, dreptunghiular), galeti, farase
-Perii paienjeni, perii curatat de plastic;
-Lavete(umede, uscate), bureti;
- Trusa profesionala curatat geamuri;
-Scule pentru exterior(masina pentru tuns iarba, gard viu, motofierastrau, motocoasa);
-Utilaje pentru spalarea suprafetelor betonate;(masina de spalat cu jet sub presiune);
- Lopeti pentru dezapezire.Ofertantii trebuie sa faca dovada ca detin in proprietate sau in folosinta echipamentul de curatenie mentionat mai sus, la data participarii la licitatie, pentru fiecare lot ofertat.Se va prezenta Formularul nr.8+Anexa din sectiunea FORMULARE, in original;
c)Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Se va prezenta Formularul nr.9 din sectiunea FORMULARE, in original;
d) Se va prezenta, potrivit art.188, alin(2), lit.a) din OUG nr.34/2006 documente/certif. in vederea dovedirii experientei similare;
e)Informatii privind subcontractantii.Se va prezenta o lista cu subcontractantii care vor participa la indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
d) Se va prezenta, potrivit art.188, alin.(2), lit.a) din OUG nr.34/2006 in vederea dovedirii experientei similare, minim un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa?valoarea, perioada de prestare, beneficiari?.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
e)Informatii privind subcontractantii: Se va prezenta o lista cu subcontractantii care vor participa la indeplinirea contractului, cu datele de identificare ale acestora si specializarea lor si procentul pe care acestia il vor indeplini din contract.Lista se va intocmi conform Fomularului nr.10 din Sectiunea FORMULARE.La semnarea contractului se vor prezenta obligatoriu si acordurile de subcontractare, conformanexei la Formularul nr.10 din sectiunea FORMULARE care vor deveni anexe la contract.
Standard de asigurare a calitatii SREN ISO 9001/2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Sa se prezinte Documente emise de organisme acreditate, pe care sa fie mentionat termenul de valabilitate si care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, conform ISO 9001/2008, (copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul), sau certificate echivalente, emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Standarde de management al mediului, conformISO 14001/2005
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine sau are in curs de implementare un sistem de managementalmediului.Documente emise de organisme acreditate, pe care sa fie mentionat termenul de valabilitate si care confirma certificarea sistemului de management al mediului, conform ISO 14001/2005, (copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul), sau certificate echivalente, emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2014 11:00
Locul: Bd.Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, etaj 13, Sala Vidraru, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate de inmultirea pretului/tarifului unitar (care sta la baza incheierii acordului-cadru) cu cantitatea maxima aferenta acordului-cadru si prin raportare la valoarea maxima (in functie de cantitatea aleasa) a intervalului potrivit caruia a fost exprimata valoarea.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc in clasament au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara.Reofertarea se va prezenta in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Datele de depunere a noilor propuneri financiare si a sedintei de deschidere a acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune conform prevederilor art. 256^1 ? 256^2si art. 270 -271 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, model Formularul nr. 19 din Sectiunea Formulare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic al Hidroelectrica SA
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, etajul 11, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Tel. +40 213032500, Fax: +40 213032564, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2013 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer