Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE DERATIZARE, DEZINFECTIE, DEZINSECTIE


Anunt de participare (utilitati) numarul 138533/31.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG. JIU - EXPLOATAREA LIVRARI CAI FERATE UZINALEStr. CEFERISTULUI, nr.12, Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: MODORAN CAMELIA, Tel. +40 0758250687, In atentia: BIROU ACHIZITII PUBLICE, LEGISLATIE, Email: [email protected], Fax: +40 253410085, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCETATE COMERCIALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE DERATIZARE, DEZINFECTIE, DEZINSECTIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: EL CFU - SEDIU ADMINISTRATIV
- SECTIA CFU ROVINARI, - SECTIA CFU MOTRU - MEHEDINTI,
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE DERATIZARE, DEZINFECTIE, DEZINSECTIE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90923000-3 - Servicii de deratizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Dezinsectie6180 mp x 2 treceriDezinfectie6180 mp x 2 treceriDeratizare3090 mp x 2 treceri
Valoarea estimata fara TVA: 2, 818.08RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIE PARTICIPARE 29 LEI.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia pentru participare se va constitui in lei, conform art.86 din HG 925/2006. Contul autoritatii contractante este RO 35 RZBR 0000 0600 1467 8870 RAIFFEISEN BANK MOTRU. Ofertele vor fi insotite de dovada constituirii garantiei de participare. Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Ofertantii cu statut de IMM-uri vor prezenta documentele legale care certifica acest lucru, acestia beneficiind de legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. 10%, (5% pt. IMM-uri) din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu art.90 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII .Plata in termen de 90 zile de la inregistrarea facturii la EL CFU MOTRU prin ord. de compens. cu en. electr. Cf.HG685/1999 saupri alte madalit.legale de plata in fct. De disponib.achiz.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-DECLARATIE DE ELIGIBILITATE
-DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE la art.181 din OUG 34/2006
-DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 69.1 din OUG 34/2006 (Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Director ? Valentin Tatomir; Contabil Sef ? Marian Olaru ; Sef Departament tehnic ? Nicolae Giuran, ;Sef Dep. SSM PM ? Elena Izabela Popa; Sef Birou Achizitii Publice, Legislatie ? Camelia Modoran;? Cj. Corinita Urucu).
-CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA CU OFERTA INDEPENDENTA
-DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA -CERTIFICAT CONSTATATOR de la Oficiul National al Registrului si Comertului emis cu 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor. ( se va solicita prezentarea Certificatului Constatator in oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).-Autorizatie pentru prestatorii de servicii cu produse de uz fitosanitar eliberata de Inspectoratul pentru Protectia plantelor si Carantina Fitosanitara al judetului... in conformitate cu Anexa 4 din Ordinul nr.6/1995 si al Ordonantei nr. 4/1995 cu modificarile si completarile la zi vizata pe anul 2012(se va solicita in oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani.
- Certificat de atestare profesionala a specialistilor angajati pt. prestari servii de uz fitosanitar din grupele de toxicitate III si IV elib. de Inspectoratul pt. Protectia Plantelor si Carantina al judetului ...in conf. cu anexa nr.7 din Ordin nr. 6/1995 si a Ordonantei nr.4/1995 ci modif. si completarile la zi(se va solicita in oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).
-INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
23042
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.09.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.09.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.09.2012 10:00
Locul: EL CFU MOTRU - SALA DE LICITATII
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele nominalizate prin dispozitia directorului autoritatii contractante, persoanele imputernicite ale operatorilor economici participanti la procedura de achizitie publica
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere insotita de o anexa, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. -In cazul in care 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va cere ofertantilor sa depuna noi oferte in plic inchis. -Contractul de servicii se va incheia de EL CFU MOTRU cu ofertantii castigatori in baza raportului procedurii de atribuire si se va semna la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta, conf. art.2562, alin (1), lit.b) din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
EL CFU MOTRU ? BIROU ACHIZITII PUBLICE, LEGISLATIE
Adresa postala: STR. CEFERISTULUI NR.12, Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 0758250687, Fax: +40 0253410085
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2012 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer