Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de deservire generala: defrisari , taieri, evacuare masa lemnoasa


Anunt de participare (utilitati) numarul 113728/04.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TG-JIU
Adresa postala:  EC Rosiuta, municipiu Motru, Localitatea:  MOTRU, Cod postal:  COD 215200, Romania, Punct(e) de contact:  MARINELA COMAN, Tel. 03741718372, 0253410022, In atentia:  ing.Vasile Stelian , tel. 0720666133, Email:  [email protected], Fax:  0253-410038, 03741718377, Adresa internet (URL):  www.snlo.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de deservire generala: defrisari , taieri, evacuare masa lemnoasa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: EC ROSIUTA
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de deservire generala: defrisari , taieri, evacuare masa lemnoasa
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77211300-5 - Servicii de defrisare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
defrisari, taieri, evacuare masa lemnoasa- 27, 5 ha in 2011
Valoarea estimata fara TVA: 841, 100RON
II.2.2) Optiuni
Da
posib.prelung.contract 4 luni in 2012 cu 210270 lei in cond.art.6, al.3din HG 925/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.02.2011 pana la 30.12.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantiei de participare: 12616 lei. Gar buna exec 10% din val contr,
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare: surse proprii. : Modalitatea de plata este compensarea cu energie electrica conform HG 685/1999 si alte modalitati legale de plata in termen de 90 de zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul asocierii mai multor ofertanti, asocierea va fi legalizata-cu desemnarea unui lider -fara obligatia ca prin aceasta asociere sa se formeze o noua persoana juridica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta declaratii pe propria raspundere sau alte documente echivalente din care sa rezulte ca operatorul economic ofertant nu se afla in nici una din sit.prev.la art.180-181 din OUG 34/2006 si/sau cazier judiciar/certif.echivalent, Persoanele juridice romane vor prez.Certificat constatator si Certificat de inreg., emise de Of. Registrului Comertului de pe langa Cam.de Comert si Ind.Nationala sau Teritoriala.Atestatul Comisiei de Atestare a Agentilor Economici in Activitatea de Exploatare Forestiera.Pers. juridice/fizice straine vor prez.doc.edif.care sa dovedeasca o forma de inreg./atestare ori apart.din punct de vedere profesional, in conf.cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-bilant fin-cont, scrisoare de bonitate de la banci sau de la societati recunoscute de audit fin-cont precum si orice alte doc legale edificatoare2-cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani -1.250.000 lei
3-lichiditati generale (active circul/datorii curentex100) mai mici de 100%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
inf generale subcontractanti; -exp similara: in ult 3ani cel putin un contract de servicii similare, suma valorii sa cumuleze 630000 lei; -declaratie proprie-lista principalelor servicii in ult 3 ani;
-declaratie referitoare la echipamentele tehnice; - inform. referitoare la studiile, pregatirea si calificarea personalului de conducere si responsabil de indeplinirea contractului(tabel nominal cu personalul conf. legislatiei in vigoare); - minim 1 recomandare -efectiv medii ale persoanele angajate in ult 3ani -; lista utilajelor, echipamentelor si instalatiile
SR EN ISO 9001; SR EN ISO 14001; EN OHSAS 18001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.01.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.01.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.01.2011 11:00
Locul: EC Rosiuta, Calea Severinului nr.3, etaj III , sala de licitatii., jud. Gorj,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: 15.12.2011
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleus, nr. 6, Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  030184, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova, Sectia Comerciala si de Contencios Administr (cale de atac)
Adresa postala:  str. Nicolae Titulescu, nr. 4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200136, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT LEGISLATIE, EC ROSIUTA
Adresa postala:  LOCALITATEA ROSIUTA, MUNICIPIU MOTRU, Localitatea:  Motru, Cod postal:  215200, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.12.2010 10:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer