Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE DESZAPEZIRE DRUMURI FORESTIERE D.S.PRAHOVA


Anunt de participare numarul 149300/14.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: prin DIRECTIA SILVICA PRAHOVA, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100143, Romania, Punct(e) de contact: COMPARTIMENT ACHIZITII, Tel. +40 244594706, In atentia: KISSINGER ADY, Email: [email protected], Fax: +40 244595836, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE DESZAPEZIRE DRUMURI FORESTIERE D.S.PRAHOVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Ocoalele silvice Campina, Sinaia, Slanic, Valenii de Munte.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 973, 232.82RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: ianuarie 2014, decembrie 2014, decembrie2015
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de deszapezire a drumurilor forestiere din cadrul ocoalelor silvice Campina, Sinaia, Slanic, Valenii de Munte.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI ALE UNUI SINGUR CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN ANEXA , , CANTITATI ACORD CADRU, CONTRACT SUBSECVENT''.
Valoarea estimata fara TVA: 973, 232.82RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.CUANTUM IN RON: CONFORM ANEXEI B DIN FISA DE DATE A ACHIZITIEI.2.Data de referinta pentru cursul de schimb, comunicat de BNR, ce va fi avuta in vedere la conversia valorii, aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda este: cu 3 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.3. Perioada de valabilitate: 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.4. Modalitate de constituire: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor;
- sau prin virament bancar, in cont RO53BRDE 300 SV 2110 6963 000 deschis la BRD Ploiesti;
- sau numerar la caseria DIRECTIEI SILVICE PRAHOVA.5. Cuantumul ce se va retine se va stabilii in conditiile art. 278 indice 1din O.U.G. nr. 34/2006.6. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87, alin.1, lit. a si c din H.G.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 (incadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contratului de achizitie publica).Documente obligatorii:
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006,
Cerinta nr.2 Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contratului de achizitie publica).Documente obligatorii:
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006,
- certificat de atestare fiscala care sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidatscadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor,
- certificat de taxe si impozite locale care sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau echivalent, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 3 Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 (incadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contratului de achizitie publica). Persoanele de decizie definite conform O.U.G. nr. 34/2006 in cadrul D.S. Prahova: Dragos Ciomag, Teleanu Valentin, Radu Elvira, Claudiu Udroiu, Mihai Lucan, Kissinger Ady, Iova Alina.
Documente obligatorii:
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Cerinta nr. 4 Operatorii economici participanti la procedura au obligatia sa participe la procedura in concordanta cu regulile de concurenta.Documente obligatorii:
- Certificat de participare la procedura cu oferta independenta. Cerinta nr. 1 Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a executa serviciile ce fac obiectul procedurii.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Documente obligatorii:
- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Datele prevazute in certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii referitoare la utilaje, echipamente de care dispun ofertantii pentru indeplinirea contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente obligatorii: - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de caredispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Neasigurarea, pentru fiecare lot in parte pentru care se depune oferta, urmatorului necesar de utilaje, echipamente tehnice conduce la descalificarea automata a operatorului economic: - un autogreder cu putere nominala de minim 175 C.P., dotat cu lama de deszapezire cu latime de lucru de maxim 4 m si orientabila atat in plan orizontal cat si in plan vertical;
- un buldozer cu putere nominala de minim 190 C.P., dotat cu lama de deszapezire cu latime de lucru de maxim 2, 75 m;
- un IFRON dotat cu lama de deszapezire cu latime de lucru de maxim 2, 75 m;
- un Tractor dotat cu plug pentru zapada si remorca.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In sit. in care mai multi ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile de catre A.C. si sunt clasate pe primul loc, avand acelasi pret, A.C.va solicita clarificari prinintermediul SEAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
IN CONFORMITATE CU ART. 256 INDICE 2 DIN O.U.G. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC AL DIRECTIEI SILVICE PRAHOVA
Adresa postala: str. Iuliu Maniu, nr.3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100143, Romania, Tel. +40 244594706, Email: [email protected], Fax: +40 244595836
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 10:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer