Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de deszapezire in iarna 2013-2014 prestate cu vehicule industriale si camioane cu sofer inchiriate, un numar minim de 42 si maxim 68 vehicule/camioane


Anunt de participare numarul 146385/10.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. SALUBRITATE CRAIOVA
Adresa postala: STR. Brestei nr. 129A cod postal 200207, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUPU, Tel. +40 0251414660, Email: [email protected], Fax: +40 0251417967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
Altele: salubrizarea localitatii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de deszapezire in iarna 2013-2014 prestate cu vehicule industriale si camioane cu sofer inchiriate, un numar minim de 42 si maxim 68 vehicule/camioane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Arterele de circulatie si trotuarele din municipiul Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 600, 000 si 2, 510, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoareacelui mai mare contract subsecventeste de maxim 1770000 lei, pentru un numar de 74 zile de contract si 26 zile de actionare efectiva cu maxim 68 vehicule si utilaje.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere vehicule industriale cu sofer si camioane cu sofer pentru activitati specifice de deszapezire in iarna 2013-2014, un numar minim de 42 autovehicule si maxim 68, functie de necesitati.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
60181000-0-Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)
60182000-7-Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Inchiriere vehicule industriale cu sofer si camioane cu sofer, un numar minim de 42 autovehicule si maxim 68 pentru activitati specifice de deszapezire in iarna 2013-2014 si anume: minim 12 buc maxim 14 buc de vehicule pentru impins zapada si imprastiat material antiderapant, minim 27 buc si maxim 44 buc de vehicule multifunctionale si minim 3 buc si maxim 10 buc de vehicule pentru transport zapada, material antiderapant(sare, nisip) si tractare.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 600, 000 si 2, 510, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum de 50.000 lei pentru perioada de 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constiui si prin OPin contul autoritatii deschis la BCR Craiova: RO98RNCB0134024343310039. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a acestor cuantumuri. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare ofertantul pierzand astfel suma constituita atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia; b) De asemenea, in cazul in care ofertantul depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor contestatie la procedura de atribuire, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare, in conformitate cu art.278^1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; d) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in orginal si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si trebuie sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica este de: 5 % din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie conform art 90 alin. 1-3 din HGR nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, care devine anexa la contract. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. In cazul unei asocieri, reducereacu 50% se aplica daca toti asociatii sunt IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Se completeaza formularul: declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG34/2006 a operatorului economic formular 1 din SECTIUNEA FORMULARE.2) Se completeaza formularul: declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c) si lit d) din OUG34/2006 a operatorului economic formular 2 din SECTIUNEA FORMULARE.3) Se completeaza formularul: Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, formular 4 din SECTIUNEA FORMULARE.4) Se completeaza formularul: Declaratie privind calitatea de participant la procedura, formular 5 din SECTIUNEA FORMULARE.5) Se completeaza formularul: declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 , privind conflictul de interese, formular 3 din SECTIUNEA FORMULARE.Persoanele din cadrul autoritatii contractante si care au legatura directa cu derularea contractului de furnizare: Cristian Stefan POPESCU ?administrator, Doina Gingioveanu ?director economic, Petre Ionel -director tehnic, Lupu Mihaela -comp achizitii, Daladimos Raluca - comp. juridic, ec. Duta Lavinia - birou contabilitate, Baltaretu Larisa- comp juridic, Florea Ovedel-sectia salubrizare stradala, Saizu Mihai -compartiment achizitii6) Confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat (certificat atestare fiscala) si 7) la bugetul local (certificat fiscal privind impozitele si taxele locale), certificate din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care depune oferta. 8) Certificat constatator emis de Oficiul National Registrul Comertului ? original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, atfel incat obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei. Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de comunicarea rezultatului procedurii, i se va solicita sa prezinte documentul in original sau copie legalizata.ATENTIE: In momentul ofertarii fiecare operator participant trebuie sa detina licenta de transport.
Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane(tertul sustinator)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
10)Fisa cu informatii generale din care rezulta media cifrei de afaceri globale a ofertantului din ultimii 3 ani si care trebuie sa fie in valoare de minim 3.500.000 lei(valoarea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 1.770.000 lei). Pentru calculul echivalentei in valuta se va aplica cursul mediu anual leu/valuata comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
11) Ofertantul va prezenta copie "conform cu originalul "de pe certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea ceritei de calificare si anume: Bilanturi contabile/Rapoarte de audit/rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012) NOTA: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.
NOTA: Daca un grup de operatori depun o oferta comuna, cerinta de calificare se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
TERT SUSTINATOR: 1.Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva(art. 186 din OUG34/2006 cu modiciarile si completarile ulterioare si art. 111din HG925/2006 cu modiciarile si completarile ulterioare). 2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, conform modelului anexat in sectiunea FORMULARE.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
10) Completare "Fisa cu informatii generale"11)Copie "conform cu originalul "de la Bilanturi contabile /Rapoarte de audit/rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII, daca este cazul "Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora". INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA: Mai multi operatori economici au dreptuld e a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
TERT SUSTINATOR: Capacitatea tehica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva(art. 186 din OUG34/2006 cu modiciarile si completarile ulterioare si art. 111din HG925/2006 cu modiciarile si completarile ulterioare). 2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta formularul aferent din sectiunea FORMULARE si anexa acestuia prin care acesta confirma faptul ca pune la dispozitie ofertanului resursele tehnice invocate.
12)- Copie licenta de transport pentru autovehiculele ofertate, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".NOTA 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate de catre toti membrii din asociatie.NOTA 2: Pentru persoane fizice/jurice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional ? copii traduse in limba romana legalizate.NOTA 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurtii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.13)"Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 (trei)ani" formular din sectiunea FORMULARE, din care sa se confirme ca s-au prestat servicii specifice in valoare cumulata de minim 1.700.000 lei in ultimii 3 ani ). Pentru calculul echivalentei in valuta se va aplica cursul mediu anual leu/valuata comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Daca beneficiarul este client privat, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarii de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.14) Informatii privind dotarea cu autovehiculele si camioanele industriale cu sofer solicitate a fi inchiriate pentru activitati specifice de deszapezire, numarul minim si maxim solicitat in caietul de sarcini. 15) Documente care atesta forma de proprietate/inchiriere/asociere a vehiculelor si camioanelor cu sofer ce vor fi implicate in derularea contractului.16) Declaratie cu personalul care va duce la indeplinire contractul de prestari-servicii, inclusiv personalul de conducere
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII, daca este cazul sau INFORMATII PRIVIND12)Copii licenta de transport pentru autovehiculele ofertate, conform cu originalul.13) "Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 (trei)ani"14) Informatii privind dotarea cu autovehiculele si camioanele industriale cu sofer solicitate a fi inchiriate pentru activitati specifice de deszapezire, numarul minim si maxim solicitat in caietul de sarcini.15) Documente care atesta forma de proprietate/inchiriere/asociere a vehiculelor si camioanelor cu sofer ce vor fi implicate in derularea contractului.16) Declaratie cu personalul care va duce la indeplinire contractul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: ofertele financiare pentru nr. maxim de vehicule - valoarea maxima a acordului cadru, depuse in cadrul licit. electronice nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.Ofertantul poate sa vadanumarul de participant la procedura si clasamentul. Licitatia se prelungeste automat daca oferta e imbunatatita sau se opreste daca aceasta nu se modifica. Numarul de runde licit. electr: 1. Licit electr incepe la 2 zile lucratoare de la invitatie. Durata runda: 1 zi. Daca dupa licit. electr 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, autorit. contr. va solicita depunerea de noi oferte in plic inchis, in vederea departajarii.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.10.2013 11:30
Locul: Sediul AC din Craiova, str. Brestei, nr. 129A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii sau imputernicitii legali ai acestora, comisia de evalaure si observatorii UCVAP daca sunt numiti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu art 11 alin (4) din HGR nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11, alin.(4) din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. Documentele edificatoare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, contin in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, reofertarea in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta a oricarui act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform prevederilor art. 256/2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul jridic din cadrul S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.
Adresa postala: STR. BRESTEI, NR. 129A, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 0251414660, Email: [email protected], Fax: +40 0251417967
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2013 09:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer