Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE DESZAPEZIRE SI DE INLATURARE A GHETII, PRIN INCHIRIERE DE UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT CU CARBURANT SI DESERVENT, PENTRU COMBATEREA INZAPEZIRII SI INLATURAREA GHETII, PE STRAZILE DIN MUNICIPIUL ONESTI, 6 loturi


Anunt de participare numarul 146577/16.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: Directia Administratie Publica - Juridic, Compartimentul Achizitii Publice, Tel. +40 234317132, In atentia: DIrector executiv, cons jur Chiriac Robert Ionut, responsabil procedura, cons jur. Iuliana Popa, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 234313911/ +40 234312502, Adresa internet (URL): www.onesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE DESZAPEZIRE SI DE INLATURARE A GHETII, PRIN INCHIRIERE DE UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT CU CARBURANT SI DESERVENT, PENTRU COMBATEREA INZAPEZIRII SI INLATURAREA GHETII, PE STRAZILE DIN MUNICIPIUL ONESTI, 6 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Strazile din Municipiul Onesti
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 600 si 234, 200RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia 3 contracte subsecvente pentru fiecare lot, in functie de necesitati.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE DESZAPEZIRE SI DE INLATURARE A GHETII, PRIN INCHIRIERE DE UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT CU CARBURANT SI DESERVENT, PENTRU COMBATEREA INZAPEZIRII SI INLATURAREA GHETII, PE STRAZILE DIN MUNICIPIUL ONESTI, 6 loturi:
Lotul nr. 1 Inchiriere Buldoexcavator cu capacitatea de 1, 2 mc, dotat cu lama si cupa, pentru efectuare servicii de deszapezire si de inlaturare a ghetii ( 3 buc);
Lotul nr. 2Inchiriere Autogreder pana la 175 CP, pentru efectuare servicii de deszapezire si deinlaturare a ghetii(1 buc);
Lotul nr. 3Inchiriere Incarcator frontal pe pneuri, tip Wolla, dotat cu lama si cupa, cap. cupei de 3, 4 mc, pentru efectuare servicii de deszapezire si de inlaturare a ghetii (1 buc);
Lotul nr. 4 Inchiriere Autobasculanta de 30 to echipata cu lama si RNSP, pentru efectuareservicii de deszapezire si de inlaturare a ghetii (1 buc);Lotul nr. 5 Inchiriere Unimog prevazut cu lama si sararita, pentru efectuare servicii dedeszapezire si de inlaturare a ghetii (1 buc);
Lotul nr. 6Inchiriere Autobasculantade 30 tone, pentru efectuare servicii de deszapezire si de inlaturare a ghetii (3 buc).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
45500000-2-Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)
60180000-3-Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE DESZAPEZIRE SI DE INLATURARE A GHETII, PRIN INCHIRIERE DE UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT CU CARBURANT SI DESERVENT, PENTRU COMBATEREA INZAPEZIRII SI INLATURAREA GHETII, PE STRAZILE DIN MUNICIPIUL ONESTI, 6 loturi. Nr. minim si maxim de ore pentru fiecare acord cadru:
Lotul nr. 1 Inchiriere Buldoexcavator cu capacitatea de 1, 2 mc, dotat cu lama si cupa, pentru efectuare servicii de deszapezire si de inlaturare a ghetii (3 buc) - min.- 24 ore, max. 960 ore;
Lotul nr. 2Inchiriere Autogreder pana la 175 CP, pentru efectuare servicii de deszapezire si de inlaturare a ghetii (1 buc) - min. 8 ore, max. 200 ore;
Lotul nr. 3Inchiriere Incarcator frontal pe pneuri, tip Wolla, dotat cu lama si cupa, cap. cupei de 3, 4 mc, pentru efectuare servicii de deszapezire si de inlaturare a ghetii (1 buc) - min. 8 ore, max. 200 ore;
Lotul nr. 4 Inchiriere Autobasculanta de 30 to echipata cu lama si RNSP, pentru efectuareservicii de deszapezire si de inlaturare a ghetii (1 buc) - min. 8 ore, max. 100 ore;
Lotul nr. 5 Inchiriere Unimog prevazut cu lama si sararita, pentru efectuare servicii dedeszapezire si de inlaturare a ghetii (1 buc) - min. 8 ore, max. 200 ore;
Lotul nr. 6Inchiriere Autobasculantade 30 tone, pentru efectuare servicii de deszapezire si de inlaturare a ghetii (3 buc) - min. 24 ore, maxim 600 ore.
Informatiile privind cantitatile minime si maxime pentru primul contract subsecvent la fiecare lot sunt precizate in caietul de sarcini nr. 14859/22.07.2013 si planului operativ de actiune pentru deszapezire si inlaturare a ghetii pe strazile din Municipiul Onesti, in perioada 1 noiembrie 2013 - 31 martie 2014.
Valoare estimata totala - min. 8600 lei fara TVA, maxim 234200 lei fara TVA. Procentul de diverse si neprevazute este de 0%, iar suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de o lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 600 si 234, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantumul - 4684 lei cumulat pentru cele 6 loturi, astfel: 1824 lei pentru lotul I, 440 lei pentru lotul II, 480 lei pentru lotul III, 300 lei pentru lotul IV, 800 lei pentru lotul V, si 840 lei pentru lotul VI.2. Perioada de valabilitate :120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii per de valabilit a ofertei, per de valabilit a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod coresp, potrivit art. 6 alin (2) din HG 925/2006 cu modif si complet ult.3.Modalitate de constituire: - cf art. 86, alin. (1) din HG 925/2006 cu modif si complet ult - cont RO76TREZ0625006XXX000084 deschis la Trezoreria Onesti. In cazul incadrarii in categ IMM, operatorii economici si, dupa caz, asociatii acestora vor prezenta doc justificative sianume: Anexa nr. 1 sau nr. 2 din Legea 346/2004, cu modif si complet ult, utilizand modelele ce se gasesc in sectiunea FORMULARE. In cazul asocierii, fiecare membru trebuie sa se incadreze in categ IMM-urilor si sa prezinte anexat la doc reprezentand garantia de participare, decl pe proprie raspundere privind incadrarea fiecarei firme componente a asociatiei in categ IMM-urilor.Codul fiscal Municipiul Onesti: 4353250. Ofertantul are obligatia de a asigura primirea si inregistrareade catre autoritatea contractanta a garantiei de participare pana la termenul limita pentru primirea ofertelor, prin posta la sediul Autoritatii contractante sau direct la registratura acesteia. Pentru echivalenta se va lua in calcul cursul lei/alta valuta al BNR la data anterioara termenului limita pentru primirea ofertelor cu trei zile, fara a lua in considerare ziua depunerii ofertelor. 1. Cuantumul: 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA.2. Modul de constituire: - conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; In situatia constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive, contul de garantie se va deschide conform art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare la Trezoreria Statului ; In cazul in care ofertantii si, dupa caz, asociatii acestora intrunesc conditiile prevazute de Legea 346/2004privind stimularea infiintarii IMM, valoarea garantiei de buna executie poate fi de 5 %.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerintele de la acest capitol sunt valabile pentru fiecare lot in parte.
1. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta formularul nr.3 in original.2. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta formularul nr.4 in original.Persoana care asigura sustinerea financiara/tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.181 lit. a), c1), si d) din OUG 34/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta formularul nr. 4.1 in original.3.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.Certificatele fiscale pentru bugetul de stat se elibereaza de catre Directia Generala a Finantelor Publice, iar certificatele fiscale pentru bugetele locale de catre autoritatile administratiei publice locale, de la sediul social.Certificatele nu vor avea datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.4.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/ tertul sustinator vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura.Se va prezenta formularul nr. 5 in original.5. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta un certificat de participare la procedura cu oferta independenta.Se va prezenta formularul nr. 6 in original.6. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator/subcontractantii vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art.
69.1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta formularul nr. 7 in original.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: - primar ? Victor Laurentiu Neghina
- administrator public - Tenie Ionut
- secretar ? cons. jur. Daniel Spanu- director economic - ec. Neculai Gabureanu- director DTDPP - ec. Oprea Manuela Gabriela
- dir. Ex. DAPJ - Cons. jur. Robert-Ionut Chiriac- cons. jur. Laura Teodora Romedea - sef Biroul Juridic si membru in comisie
- ec. Doina Ghiba - sef Serviciu Buget Contabilitate- Comisia de evaluare si membrii de rezerva: - cons. jur. Popa Iuliana
- sing. Tarcau Mariana
- ec. Chiriac Cristina
- ing. Dumitras Radu
- cons. jur. Luca Alice Cristina
- cons. jur. Anghel Irina Elena
- ec. Plop Cristina
- ec. Ciurea Georgeta
- sing. Rotaru Monica
- cons. Leustean Elena
- cons. Paval Camelia
- cons. Pietraru Mariana
- cons. Circei Mihaela- ing. Sava Claudiu Valentin
Consilieri locali: - Agapi Mircea- Alexe Corina- Antohe Marica Loredana- Brinzaniuc Adrian- Buzdugan Vasile- Cristea Alexandru- Ene Gheorghe- Florian Constantin- Gnatiuc Nicolae- viceprimar si consilier local- Jitcovici Vicentiu Aurelian- Lazar Aurel- Lemnaru Emil- Martin Stefan- Oprea Danut- Sergentu Adrian- Stan Lucian- Sova Mihai- Tofan Ioan- Zarzu Octavian Ciprian Pentru fiecare lot: Se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
Documentul se va prezenta in una din urmatoarele forme: original/copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.Toate documentele solicitate si prezentate de persoanele fizice/juridice straine vor fi prezentate in limba romana - traducere autorizata.Nota: Autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare, va solicita ofertantului clasat pe primul loc, daca a depus certificatul constatator emis de ORC in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, sa il prezinte in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru fiecare lot: Se solicita informatii privind Cifra medie de afaceri a ofertantului, pe ultimii 3 (trei) ani sau, dupa caz, de la data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul valutar comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se va prezenta formularul 8 din sectiunea FORMULARE in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Pentru fiecare lot se va prezenta: Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
2. Pentru fiecare lot se va prezenta: Lista cu personalul implicat in realizarea contractului in cauza.
Ofertantii vor face dovada detinerii de personal calificat pentru fiecare utilaj, respectiv mijloc de transport auto, in vederea prestarii serviciilor de deszapezire si de inlaturare a ghetii.
Pentru deserventii utilajelor si mijloacelor de transport ce fac obiectul loturilor ofertate, se vor prezenta documente justificative, din care sa rezulte raportul juridic dintre ofertant si persoanele nominalizate, respectiv contracte de munca/Revisal, pentru angajatii ofertantului si angajamente de participare/contract de colaborare/Revisal, etc., pentru persoanele care nu sunt angajatii ofertantului.Se va face dovada calificarii deserventului pentru lucrul cu utilajul sau mijlocul de transport implicat (diplome, certificate, alte acte doveditoare) Operatorul utilajului, respectiv conducatorul auto va avea o vechime de minim 3 (trei) ani, in domeniu.Pentru deserventii utilajelor si mijloacelor de transport se solicita declaratii de disponibilitate pe toata durata acordului ? cadru.
3. Pentru fiecare lot se va prezenta: Declaratie referitoare la utilajele, mijloacele de transport, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului ? cadru.
Ofertantii vor face dovada ca dispun de utilajele sau mijloacele de transport ofertate, prezentand in acest sens documente doveditoare: contract vanzare ? cumparare; contract de inchiriere sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie.
4. Pentru fiecare lot se va prezenta: Declaratie privind subcontractantii. Se va prezenta lista cu subcontractantii, date de identificare: denumire societate, adresa, partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se va prezenta formularul nr.9 din sectiunea FORMULARE in original.Certificarile/documentele se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul"2.Se va prezenta lista cu presonalul implicat in realizarea contractului (model propriu) in original.Declaratiile de disponibilitate se vor prezenta in original.Documentele doveditoare pentru calificarea deserventilor si pentru raportul juridic dintre ofertant si persoanele nominalizate se prezinta in copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?.3.Se va prezenta formularul nr.10 din sectiunea FORMULARE in original.Documentele doveditoare se prezinta in copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?.4.Se va prezenta formularul 11 din sectiunea FORMULARE in original.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
16/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.10.2013 11:00
Locul: Sala de sedinte a Consiliului Local, Primaria Municipiului Onesti, parter.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor cu imputernicire si CI.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Sg. modific. a continutului prop.financiare care este permisa in oferta, este corectarea erorilor aritmetice. Erorile aritmetice se corecteaza conf. art. 80 din HG 925/2006 cu modif.si compl.ult. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului.Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerata neconforma si, in consecinta, va fi respinsa. Compararea val. ofertate se va face la pretul fara TVA. Daca in cadrul procedurii, vor fi doua sau mai multe oferte admisibile clasate pe primul loc cu valori ofertate egale, atunci comisia de evaluare va solicita reofertarea intrun termen rezonabil stabilit. Noile oferte sevor prezenta la sediul autorit.contract., in plic inchis, netransparent pe care se va tipari sau scrie cu cerneala neradiabila, doar celementionate: 1. Municipiul Onesti B-dul Oituz nr.17, Onesti, jud. Bacau 2. , ,A nu se deschide inainte de data de ..., ora ..;? 3. Numele achizitiei.Pe parcursul analiz. si verific. docum.prezentate de ofertanti, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale docum.prezentate de acestia pt. demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, in conform. cu art. 35 din H.G. 925/2006, cu modif.si complet.ult.Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor docum.prezentate in vederea participarii la procedura.Corespondenta dupa deschiderea ofertelor se va realiza prin fax si/sau posta.Ofertantii au obligatia de a se asigura ca nr. de fax declarat in form. de inf. generale si contul de acces in SEAP sunt in stare de functionare pe toata durata de evaluare a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii atribuirii si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 indice 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratiei Publice- Juridic
Adresa postala: B-dul Oituz, nr. 17, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Tel. +40 234324243-522, Email: [email protected], Fax: +40 234313911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2013 12:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer