Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de dezinsectie, deratizare, igienizare ? dezinfectie a spatiilor publice, tehnice, tunele si galerii de metrou, trenuri electrice de metrou si erbicidare a zonei liniilor de cale ferata din depouri


Anunt de participare (utilitati) numarul 148488/12.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
METROREX S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Elena Irimie, Tel. +40 0213193670/5466, In atentia: Gabriel Mocanu ? Director Infrastructura, Email: [email protected], Fax: +40 0213125149, Adresa internet (URL): www.metrorex.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de dezinsectie, deratizare, igienizare ? dezinfectie a spatiilor publice, tehnice, tunele si galerii de metrou, trenuri electrice de metrou si erbicidare a zonei liniilor de cale ferata din depouri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Bucuresti, statii si tuneluri de metrou
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 14, 584, 622RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: trimestrial / anual, in functie de necesitatile aparute. Nr contracte subsecvente estimate a fi incheiate: minim 4 ? maxim 16, cu durata intre 3 si 12 luni.Valoarea minima estimata a unui contract subsecvent ? 911.539, 00 lei fara TVA.Valoarea maxima estimata a unui contract subsecvent ? 3.646.156, 00 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de dezinsectie, deratizare, igienizare ? dezinfectie a spatiilor publice, tehnice, tunele si galerii de metrou, trenuri electrice de metrou si erbicidare a zonei liniilor de cale ferata din depouri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90921000-9 - Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
77312100-1-Servicii de erbicidare (Rev.2)
90923000-3-Servicii de deratizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
O detaliere privind serviciile care vor face obiectul contractului este prezentata in Caietul de sarcini ? Sectiunea II.
-Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, care se aticipeaza a fi atribuit pe toata perioada de derulare a acordului-cadru, este de: 3.646.156, 00 lei.
-Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent, care se aticipeaza a fi atribuit pe toata perioada de derulare a acordului-cadru, este de: 911.539, 00 lei.
-Valoarea estimata a acordului-cadru: 14.584.622, 00 lei.Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent:
1. Dezinsectie spatii publice si tehnice statii de metrou: minim 450.000 mp; maxim2.000.000 mp;
2. Deratizare spatii publice si tehnice statii de metrou: minim 207.500 mp.; maxim 910.000 mp;
3. Dezinsectie galerii si tuneluri de metrou: minim 2.000.000 mc; maxim 8.800.000 mc;
4. Dezinsectie rame electrice de metrou: minim 50.000 mc; maxim 220.000 mc;
5. Erbicidare in zona liniilor C.F. din depouri: minim 50.000 mp; maxim 220.000 mp;
6. Dezinfectie ? igienizare: minim 700 mp; maxim 3.000 mp.Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru: 1. Dezinsectie spatii publice si tehnice statii de metrou: minim 450.000 mp; maxim8.000.000 mp;
2. Deratizare spatii publice si tehnice statii de metrou: minim 207.500 mp.; maxim 3.640.000 mp;
3. Dezinsectie galerii si tuneluri de metrou: minim 2.000.000 mc; maxim 35.200.000 mc;
4. Dezinsectie rame electrice de metrou: minim 50.000 mc; maxim 880.000 mc;
5. Erbicidare in zona liniilor C.F. din depouri: minim 50.000 mp; maxim 880.000 mp;
6. Dezinfectie ? igienizare: minim 700 mp; maxim 12.000 mp.
Valoarea estimata fara TVA: 14, 584, 622RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Garantia de participare: 290.000 lei, valabila cel putin pe perioada de valabilitate a ofertei.2. Daca ofertantul este IMM, aceasta se reduce la jumatate, cu conditia atasarii documentelor doveditoare, cf. Legii nr. 346/2004.3. se poate constitui astfel: ? prin OP/ virament bancar in contul RO87 BPOS 7040 2775 727R ON02 deschis la BANC POST - PALAT CFR, sector 1, sau? prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formularul nr. 11) ori de o societate de asigurari, prezentat in original si care trebuie sa prevada in mod expres urmatoarele: ? dreptul achizitorului de a retine garantia de participare atunci cand ofertantul se afla in oricare din situatiile: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, ? dreptul achizitorului de a retine din garantia de participare suma de 9.018, 46 lei, calculata in conformitate cu prevederile art. 278¹, alin. (1), lit c) din O.U.G. nr. 34/2006, in cazul in care ofertantul depune o contestatie, iar aceasta este respinsa pe fond de CNSC, precum si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.4. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.5. In cazul in care instrumentul de garantare este emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari din strainatate, acesta va fi insotit de o traducere autorizata/legalizata in limba romana.6. Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.7. In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare poate fi emis in numele Liderului asocierii sau al oricarui membru al asocierii, cu conditia nominalizarii, pentru situatiile de executare totala sau partiala, a tuturor membrilor asocierii. 1.Ofertantul invitat de catre achizitor sa incheie acordul-cadru are obligatia de a constitui garantia de buna executie a carei valoare va fi de 10 % din pretul fara TVA al fiecarui contract subsecvent.2. Societatile care fac dovada ca sunt IMM, depunand documentele respective impreuna cu oferta, vor beneficia de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de buna executie.3. Garantia de buna executie a contractului se constituie in conformitate cu prevederile art. 90 din H.G. nr. 925/2006.4. Garantia de buna executie a contractului se prezinta in original.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit sunt asigurate prin buget din venituri proprii si subventie de la bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006:
Prezentarea declaratiei completate in conformitate cu Formularul nr. 12A din Sectiunea III - Formulare.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Acest document va fi completat de fiecare Ofertant / Candidat / Ofertant asociat / Tert sustinator.
Cerinta nr. 2 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006:
Prezentarea declaratiei pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul nr. 12B din Sectiunea III ? Formulare
Acest document va fi completat de fiecare Ofertant / Candidat / Ofertant asociat / Tert sustinator. Tertului sustinator ii sunt aplicabile prev. art. 181 din OUG 34/2006, lit.a, c1 si d.
Cerinta nr. 3 ? Certificate de atestare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata:
Certificate de atestare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat, precum si catre bugetul local. Din certificatele prezentate trebuie sa rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Ofertantii, persoane juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor / taxelor / contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta;
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si, in cazul persoanelor juridice straine, vor fi insotite de o traducere legalizata / autorizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.NOTA: Data de deschidere a ofertelor se regaseste la sectiunea ?Data si ora deschiderii ofertelor? din anuntul / invitatia de participare publicat(a) in SEAP.
Ofertantii pot ridica certificatele si pot obtine informatii cu privire la impozite si taxe catre bugetul de stat consolidat / bugetul local de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice si respectiv de la Primariile de care apartin.
NOTA:
In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare privind indeplinirea la zi a obligatiilor de plata conform graficului de esalonare (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
In masura in care procedura de emitere a certificatelor de atestare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat, precum si catre bugetul local, nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11, alin (4) din H.G. nr. 925/2006, situatie in care devin aplicabile prevederile art. 9, alin (3) din Ordinul nr. 509/2011.
Cerinta nr. 4 ? Declaratie privind respectarea regulilor concurentei: In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010, ofertantii au obligatia de a prezenta un ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, intocmit conform modelului prevazut in Formularul nr. 4 din Sectiunea III ? Formulare.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular
Cerinta nr. 5 ? Declaratie pe proprie raspundere conf. art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
Se va completa Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmita conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III ? Formulare. Declaratia va fi completata de fiecare Ofertant / Candidat / Ofertant asociat / Subcontractant / Tert sustinator.
Persoanele care detin functii de decizie la nivelul S.C. METROREX S.A., aproba bugetul aferent prezentei achizitii sau sunt direct implicate in organizarea procedurii de achizitie sunt urmatoarele: Director General ? ing. Aurel Radu
Director Managementul Operatiunilor ? ing. Marin Aldea
Director Reglementari si Siguranta Circulatiei ? ing. Liviu Daniel DinuDirector Investitii si Achizitii Publice ? ing. Catalin Homor
Director Tehnic si Tehnologia Informatiei ? ing. Constantin Marius Rudnitchi
Director Exploatare ? Gabriel Constantin Sburlan
Director Infrastructura ? ing. Gabriel Daniel Mocanu
Director Comercial ? ec. Mariana Petre
Director Economic ? ec. Nicolae Grigore
Sef Serviciu Juridic ? cons.jr. Sorin Cristea
Sef Serviciu Programe Investitii ? ing. Adrian Claudiu AngelescuSef Serviciu Tehnic ? ing. Viorel SimoiuSef Serviciu Urmarire Contracte de Exploatare. ? ing. Ramona Carmen Paveliu
Sef Serviciu Linii Tunele si Statii ? ing. Radu Nicolae Anghelescu
Sef Serviciu Urmarire Lucrari de Investitii? ing. Mustatea Constantin
Sef Serviciu Instalatii ? ing. Adrian Ciobanu
Sef Serviciu Situatii de Urgenta si Informatii Clasificate ? ing. Traian Gustav Luca
Sef Sectie Administare si Intretinere Statii ? ing. Ionel Vrabie
Sef Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei ? ing. Emilia Sabau
Sef Serviciul Managementul Finantarilor Externe si Relatii Internationale ? ec. Mariana MiclausSef Serviciu Comercial ? ing. Tiberiu Moldovan
Sef Birou Reglementari Avize si Autorizari ? ing. Mihai ZaharescuSef Birou Urmarire Contracte si Reparatii Material Rulant ? ing. Mariana DumitruSef Birou Achizitii Servicii ? ec. Mihaela Cristina Dragan
Serviciul Tehnologia Informatiei ? ec. Cristina Mihaela Angela Oancea
Serviciul Linii Tunele si Statii ? ing. Daniela Cristina Ene
Serviciul Urmarire Contracte de Exploatare ? ing. Emil Serbanescu
Biroul Achizitii Servicii ? ing. Elena Irimie
Serviciul Juridic ? cons. jr. Eduard SafciuCerinta nr. 6 ? Calitatea de participant la procedura
1. Prezentarea declaratiei privind calitatea de participant la procedura, completata in conformitate cu Formularul nr. 12C din Sectiunea III ? Formulare.
2. Daca este cazul, lista cuprinzand asociatii/subcontractantii (Formularul 12G si anexa 1 la acesta, din Sectiunea III) cu precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre acestia, precum si specializarea acestora.Oferta trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere / subcontractare (formularul Acordului de asociere este prezentat in anexa 2 la Formularul 12G).Pentru acordul de asociere se va mentiona ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea, ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in Asociere pe intreaga durata a contractului.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat achizitorului, inainte de data semnarii contractului.
Fiecare dintre asociati va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/ 2006 (se va completa formularul 12A). Persoane juridice romane:
Se solicita prezentarea in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata, a Certificatului Constatator emis, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sau Tribunalul teritorial. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator emis de catre ONRC trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor. Nota: Data de deschidere a ofertelor se regaseste la sectiunea ?Data si ora deschiderii ofertelor? din anuntul / invitatia de participare publicat(a) in SEAP.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document
Persoane juridice straine:
Se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, din care sa rezulte ca obiectul acordului cadru are corespondenta in obiectul de activitate al persoanei juridice straine. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata si vor fi insotite de o traducere legalizata / autorizata in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Ofertantul declarat castigator va avea obligatia prezentarii Certificatului Constatator in original sau copie legalizata, inainte de data semnarii contractului.
Documente emise de AFER care sa ateste conformarea la prevederile O.M.T. nr. 290/2000, corespunzator indeplinirii obiectului contractului de achizitie, asa cum este acesta detaliat in cerintele caietului de sarcini. In cazul in care ofertantii detin documente emise conform procedurilor proprii de organisme competente din alte state, cu aceleasi atributii la nivel national ca si A.F.E.R., acestea vor fi acceptate la momentul depunerii ofertei, cu conditia sa fie insotite de dovada depunerii dosarului in vederea obtinerii documentelor emise de A.F.E.R. si de angajamentul ofertantului de a intreprinde toate demersurile necesare obtinerii acestora.
Prezentarea documentelor emise de A.F.E.R. care sa ateste conformarea la prevederile O.M.T. nr. 290/2000, este obligatorie nu mai tarziu de data incheierii raportului procedurii de atribuire, urmare a primirii unei solicitari in acest sens din partea autoritatii contractante.
Autorizatie pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie pe teritoriul Municipiului Bucuresti, eliberata de Primaria Municipiului Bucuresti.
Se va prezenta autorizatia, in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata.
Autorizatie sanitar veterinara de functionare eliberata de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Se va prezenta autorizatia, in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata.
Autorizatie pentru utilizarea substantelor si materialelor pentru DDD emisa de Ministerul Sanatatii ? Directia de Sanatate Publica.
Se va prezenta autorizatia, in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata.
Nota: Daca valabilitatea documentelor prezentate expira pe parcursul derularii acordului-cadru, ofertantul va prezenta un angajament privind prelungirea valabilitatii acestora.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ? Informatii privind situatia economico-financiara: ? datele de identificare a operatorului economic;
? cifra globala de afaceri pe ultimii trei ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat.
Cerinta minima: media cifrei globale de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 7.200.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea III a documentatiei.
Pentru valorile exprimate in alta valuta, se va utiliza cursul mediu leu/alta valuta comunicat de B.N.R. pentru anul respectiv.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document, iar cerinta minima trebuie indeplinita in mod cumulativ.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ? ofertantii vor prezenta o declaratie privind principalele prestari de servicii similare celor prevazute in obiectul contractului, realizate in ultimii 3 ani.Cerinta minima: servicii similare celor care fac obiectul contractului, realizate in ultimii 3 ani prestate la nivelul unui contract sau maxim 3 contracte (cumulate), in valoare cumulata de minim 3.543.000 lei, defalcata pe prestatii dupa cum urmeaza:
-Servicii de deratizare: experienta similara in valoare de minim 220.000 lei;
-Servicii de dezinsectie: experienta similara in valoare de minim 3.300.000 lei
-Servicii de erbicidare: experienta similara in valoare de minim 23.000 lei.
Contractele prezentate de ofertant in indeplinirea cerintei mentionate se vor evidentia in tabelul anexat formularului 12E.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 12E si anexa la acesta din Sectiunea III
Pentru valorile exprimate in alta valuta se va utiliza cursul mediu leu/alta valuta comunicat de B.N.R. pentru anul respectiv.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document, iar cerinta minima trebuie indeplinita in mod cumulativ.
Cerinta nr. 2 ? certificate / documente emise din partea beneficiarilor din care sa reiasa prestarea serviciilor mentionate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind experienta similara. Documentele trebuie sa cuprinda informatii privind obiectul contractului (explicit) si perioada de derulare a acestuia. In cazul in care documentele respective nu contin informatiile mentionate, ofertantul va prezenta orice alte documente (copii de parti relevante ale contractului) care sa furnizeze aceste informatii.
Modalitatea de indeplinire
Documentele trebuie sa cuprinda informatii privind obiectul contractului (explicit) si perioada de derulare a acestuia.
Cerinta nr. 3 ? Resurse umane ? declaratie pe propria raspundere privind personalul pe care ofertantul se angajeaza sa il utilizeze in cadrul contractului (Formularul 12I din Sectiunea III), cu precizarea persoanei responsabile cu indeplinirea obiectului acordului - cadru. Ofertantul va prezenta o lista cu personalul ce va participa efectiv la indeplinirea contractului, anexand copii ale certificatelor care atesta ca acestia sunt instruiti conform reglementarilor in vigoare, corespunzator prestarii serviciilor care fac obiectul procedurii, respectiv:
a) Certificate de instruire profesionala a personalului, privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, eliberate conform prevederilor cap. I, art. 1, alin (3), lit e) din O.M.S. nr. 1225/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena emis de Ministerul Sanatatii, versiunea actualizata din 12.06.2013
b) Compentente profesionale dobandite in ocupatiile deratizare, dezinsectie, dezinfectie, erbicidare, conform O.G. nr. 129/2000 si H.G. nr. 522/2003.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si personal, conform Formularului 12I din Sectiunea III
Cerinta nr. 4. ?se va prezenta o declaratie privind dotarile care vor fi utilizate in indeplinirea obiectului contractului, care va cuprinde cel putin urmatoarele:
o Aparate tip atomizor, dotate cu sistem de dispersie,
o Aparate autoportante de mare capacitate generatoare de ceata rece / calda (tun ceata),
o Pulverizatoare,
o Pompe stropit cu piston
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 12H din Sectiunea III, din care sa reiasa ca ofertantul dispune de dotarile prevazute in caietul de sarcini.
Ofertantii vor prezenta documente emise de organisme acreditate privind atestarea sistemului de management al calitatii, la nivelul ISO 9001/2008, corespunzator activitatii care face obiectul prezentei proceduri. In cazul in care ofertantul nu detine un certificat care sa ateste implementarea sistemului de management al calitatii ISO 9001/2008, cerinta exprimata se va considera indeplinita prin prezentarea oricaror documente echivalente/probe sau dovezi, in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
In cazul unei asocieri, conditia trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte, corespunzator specificului activitatii desfasurate in cadrul contractului.
Ofertantii vor prezenta documente emise de organisme acreditate privind atestarea sistemului de management al mediului, la nivelul ISO 14001/2005, corespunzator activitatii care face obiectul prezentei proceduri. In cazul in care ofertantul nu detine un certificat care sa ateste implementarea sistemului de management al mediului ISO 14001/2005, cerinta exprimata se va considera indeplinita prin prezentarea oricaror documente echivalente/probe sau dovezi, in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii
Modalitatea de indeplinire
In cazul unei asocieri, conditia trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte, corespunzator specificului activitatii desfasurate in cadrul contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul;Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta;Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie;Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1;Licitatia electronica va incepe la 2 zile de la transmiterea invitatiei; durata rundei: 1 zi.Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din O.U.G. nr. 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice, asa cum prevede art. 169 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006.Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate automat si transmise simultan de catre SEAP, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile. Informatiile necesare pentru conectare si inregistrare, inclusiv referitoare la echipamentul electronic folosit, sunt disponibile la adresa de internet: http: //www.e-licitatie.ro
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.01.2014 12:00
Locul: S.C. METROREX S.A., Bucuresti, MT, sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 9, cam.41
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii pot participa la sedinta de deschidere a ofertelor prin reprezenatii imputerniciti in acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care, dupa faza finala de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerilor financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit pretul cel mai mic o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Contractul va fi incheiat numai in conditiile respectarii prevederilor art. 94 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art. 256² din OUG nr.34/2006, persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. METROREX S.A., Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213193601/5389, Fax: +40 213125149
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 14:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer