Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare


Anunt de participare (utilitati) numarul 137966/02.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: biroul Atribuire Contracte P.L.S. al E.M.C. Rosia-Pesteana, Tel. +40 253371188 / +40 253371189 / +40 374176069, In atentia: cotruna cristina, Email: [email protected], Fax: +40 374176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana
Adresa postala: str. Constructorilor, nr.9, Registratura, etaj.1, jud. Gorj, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: biroul Atribuire Contracte P.L.S. al E.M.C. Rosia-Pesteana, Tel. +40 0374/176069, In atentia: cotruna cristina, Email: [email protected], Fax: +40 0374/176014
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala nationala care desfasoara activitati relevante
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: sed.admin.ale E.M.C.Rosia-Pest.C.Rosia(Sed.central, C.Rosia, Sec.Asec.Sec.El.+Sec.incar.Sec.Mec.At.Vulc.si C.Pes.Sed.expl.Sec.mec.Sed.form.revizie, Dep.mat.din Pest.Sud, Sec.Pest.Nord si Dep.Cocoreni)
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contractul are ca scop prestarea serviciilor de deratizare, dezinfectie si dezinsectie in sediile administrative ale E.M, C. Rosia-Pesteana in vederea eliminarii sau prevenirii aparitiei unor focare de infectie, a unor epidemii, boli infectioase, daune materiale ca urmare a proliferarii in sediile unitatilor miniere, in depozite, cantine, a insectelor (tantari, muste, gandaci de bucatarie, plosnite, purici, furnici, capuse, etc.), a rozatoarelor (soareci si/sau sobolani), a bacteriilor si germenilor microbieni specifici anumitor boli, etc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90923000-3 - Servicii de deratizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatile/suprafetele ce urmeaza a fi supuse serviciilor si numarul de treceri si calendarul derularii serviciilor de deratizare, sunt prezentate explicit in Anexa din Caietul de sarcini. Sertvicii de dezinsectie 64058 mp, servicii de dezinfectie 64058 mp, servicii de deratizare 13534mp
Valoarea estimata fara TVA: 6, 758.26RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
130 lei Per.valab.a gar.ptr. part. va fi cel putin eg.cu per.de valab.a of.adica de 90 de zile de la data limita de dep.a of.Gar.ptr.part.se poate const.in lei in urm.forme: a) prin viram.bancar sau printr-un instr.de garant.emis in cond.legii de o soc.banc.ori de o soc.de asig.care se prez.in orig., in cuantumul si ptr per.de valab.prev.in doc.de atr.de ex.scris.de gar.banc.in original, compl.conform formular nr. 2 model anexat);b) prin dep.la cas.aut.cont.- 1. a unui ordin de plata sau a unei fila CEC, cu con.confirm.acestora de catre banca emitenta pana la data deschid.of.; Contul aut.contrac.este RO97 RZBR0000060014678821 deschis la Raiffeisen Bank Suc.Tg-Jiu;2. a sumei in numerar.Aut.cont.are dreptul de a retine gar.ptr.part.of. pierzand suma constit.at.cand acesta din urma se afla in oricare dintre urm.sit.a) isi retrage of.in per.de val.a acesteia;b) of.sa fiind stab.castig. nu cons.gar.de buna ex. in per.de valab.a of.si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la sem.contrac.c) of.sa fiind stab. castig. refuza sa semn.contr.de achiz.pub.in per.de valab.a of.In cazul in care of.a depus o contes.care a fost res.ca nefondata de catre CNSC, indif.de modul de cons.al gar.de part.nu se va retine nicio suma deoarece val.estim.este sub pragul prev.la art. 278?1 din OUG 34/2006. Cond.de rest.a gar.de part.: in conf.cu art.88 din HG 925/2006 actual.la zi. In oric.din sit.dovada constit.gar.de part.tr.sa fie prez. cel mai tarziu la data si ora stab.ptr. deschid.Of.care nu sunt insotite de dov.constit.gar.ptr. part. in cuantumul si ptr. per.de valab.solic.vor fi resp.si return.la deschid.IMM-urile, care fac dov.in acest sens prin prez.doc.prev.in Legea 346/2004 de ex.Form.A model atasat, benef.de reduc.cu 50% a gar. de part. Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii);Modul de constituire al garantiei de buna executie: - de regula printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului, se va completa de exemplu formularul nr. 12 model anexat;
- prin depunere la casierie ;
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conformitate cu art.90 al.(3) din HG 925/2006 modificata prin HG1045/2011.- garantia de buna executie se va restitui in conditiile prevazute de art.92 al.(2) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse prop.Mod.leg.de pl.de reg.prin compen.cu en.el.conf.HG 685/1999 cu ob.ca pres.sa fie init.circ. de comp.sau prin alte mod.leg.de pl.numai daca ex.disp.in ter.de 90zile de la emit.fact.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare se va prezenta formularul Anexa 21
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul, in original, prezentarea Formularul nr. 12A model anexat; Cerinta nr. 2 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul ? conf. prevederilor art.181 lit.a), lit. c)1si lit. d) din OUG 34/2006, in original, prezentareaFormularul nr. 12B model anexat;Cerinta nr. 3 Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura, prezentarea Formularul 12C, model anexat, Cerinta nr. 4 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind 1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care abroba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inlusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Matyas Moise Director E.M.C. Rosia-Pesteana, Pistol Ion Director directia economica, Mohora Marius sef Departament Achizitii Publice, Marilena Dinu, Cotruna Cristina, Tambu Ion, Tivig Cerasela. Prezentarea Formularul 12D, model anexat, Se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de tertul sustinator- daca este cazul, Cerinta nr. 5 Declaratia de participare cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/12.10.2010, prezentatea Formular 12E, model anexat Cerinta nr. 1 Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. prezentarea Prezentarea Certificatului constatator ? copie.Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata. Cerinta nr. 2 autorizatie pentru prestari de servicii cu produse de uz fitosanitar eliberata de Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara al judetului__________, in conformitate cu Anexa 4 din Ordinul nr.6/1995 si a Ordonantei nr.4/1995, cu modificarile si completarile la zi. Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata. Prezentarea autorizatie pentru prestari de servicii cu produse de uz fitosanitar, vizata la zi, - copie. Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Bilantul contabil sau extrase de bilant in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul valabil la 30.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, Prezentarea Bilantul contabil/extras de bilant
Cerinta nr. 2 Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani fin.incheiati in masura in care aceste informatii sunt disp.- tr.sa fie cel putin egala cu 6.759 lei.Daca op.ec.nu are 3 ani de la infiintare, media cifrei de afaceri globala va fi rap.la data infiintarii sau data la care op.ec.si-a inceput activitatea comerciala (conform art.185 al.(1) lit.c din OUG 34/2006 actualizata).
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, op.ec. nu are posib.de a prez.docum.solic.de aut.contrac., acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prez.altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului (conform art.185 al.(2) din OUG 34/2006 actualizata)Prezentarea Anexei 23 - fisa de informatii generale, model anexat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati Prezentarea Formularului 12F model anexat contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2 Certificat de atestare profesionala a specialistilor angajati pentru prestari servicii cu produse de uz fitosanitar din grupele de toxicitate III si IV, eliberat de Inspectoratul pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara al judetului____, in conform. cu Anexa 7 din Ordinul nr.6/1995 si a Ordonantei nr4/1995, cu modificarile si completarile la zi. Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc prez.pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata.
Cerinta nr. 3 Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze (daca este cazul)Ofertantul declarat castigator, are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte contractele de subcontractare deja semnate, in aceleasi conditii in care semneaza si el contractul de servicii.In cazul in care ofertantul urmeaza sa subcontracteze parti din contract, va prezenta atat lista cu subcontractantii si specializarea acestora (conform formularului 12G, model anexat), precum si acordurile de subcontractare cu precizarea explicita a partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate (conform Anexei 22 model anexat); in acest caz toti subcontractantii vor trebui sa prezinte propriile date inscrise in Fisa de informatii generale (conform anexei 23 dar numai datele de recunoastere ale acestora ).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
NUMARUL DE RUNDE ELECTRONICE: 1 RUNDA; DURATA RUNDEI: 1 ZI. In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP si doar ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul (lei fara TVA), in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?. Eventualele limite ale valorilor pana la care elementul ofertei poate fi imbunatatit: nu exista limite. In cursul desfasurarii licitatiei electronice, sistemul informatic nu va dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor sau noile preturi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
23044
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.08.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.08.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2012 11:00
Locul: str. Constructorilor, nr.9, Sala de sedinte, etaj.1, loc. Rovinari, jud. Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OPERATORILOR ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care sunt doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, dupa derularea etapei de licitatie electronica, se va solicita of. aflati in aceasta situatie, o noua oferta de pret in plic inchis. Pentru vizualiz.docum.de atrib.incarcate in SEAP, op.ec. treb.sa aiba un program necesar vizualiz.fisierelor semnate electr.(acest program este disponibil gratuit pe site-urile furniz. de semnatura electronica. Ev.obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta, respectiv la data desf.sedintei de deschid., ulterior acestei date obiect. form. nu vor fi luate in considerare. Nu se admit neg.de clauze contrac.care nu au fost obiectate prin oferta initiala. Cap.ec.si finan.a ofert.poate fi sustinuta si de o alta persoana, conform art. 186 din OUG 34/2006 actualiz.prin completareaform.nr.6 model anexat.Cap.tehn.si profes. a ofert. poate fi sustinuta si de o alta pers.conf.art. 190 din OUG 34/2006 actualiz., prin compl.form.nr. 7 model anexat, anexa 1- form.nr. 7 model anexat, anexa 2 - form.nr. 7, model anexat. Pentru demonst. indepl. crit.de calif.prev. la art. 176 din OUG nr. 34/2006, of. are dreptul de a prez.initial doar o decl.pe propria rasp.semnata de reprez.sau legal, prin care confirma ca indepl.cerintele de calif. astfel cum au fost solic.prin documen.de atrib. Decl.tr.sa fie insotita de o anexa in care ofert.tr.sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? conf. art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare , completare formular nr. 10, model anexat. In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edific.care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de cel putin 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a uneisolicitari in acest sens.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: of[email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Audit, Legislatie si Control al S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Divizia Miniera Targu Jiu
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, Localitatea: Tg.Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253222015, Fax: +40 374171114, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2012 14:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer