Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE DEZINSECTIE, LARVICIDARE SI TRATAMENTE FITOSANITARE la SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV


Anunt de participare numarul 143905/25.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV
Adresa postala: str. Colentina nr. 1, localitatea Mogosoaia, judetul Ilfov, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 077135, Romania, Punct(e) de contact: VICTORIA NEAGA, Tel. +40 213514034, In atentia: VICTORIA NEAGA, Email: [email protected], Fax: +40 213514034, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Serviciu Judetean
Activitate (activitati)
Altele: Servicii de protectie a plantelor si ecologizare mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE DEZINSECTIE, LARVICIDARE SI TRATAMENTE FITOSANITARE la SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sediul si domeniul administrat de autoritatea contractanta
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 5, 978, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 2013:1 contract; 2014:2 contract; 2015:2 contract; 2016:1 contract
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE DEZINSECTIE, LARVICIDARE SI TRATAMENTE FITOSANITARE la SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOVConform caietului de sarciniValoare estimata totala: 5978000Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: 2013:1 contract1494500 lei
2014:2 contract 1901375 lei
2015:2 contract 1901375 lei
2016:1 contract 680750 leiCel mai mare contract subsecvent :1494500 lei.Cel mai mic contract subsecvent: 680750 leiCantitatile maxime, minime ale acordului cadru si ale contractului subsecvent se regasesc in Caietul de sarcini (nu a putut fi salvat in formatul Fisei de date)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90670000-4 - Servicii de dezinfectare si dezinfestare in mediu urban sau rural (Rev.2)
77313000-7-Servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)
90921000-9-Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE DEZINSECTIE, LARVICIDARE SI TRATAMENTE FITOSANITARE la SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOVConform caietului de sarciniValoare estimata totala: 5978000Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: 2013:1 contract1494500 lei
2014:2 contract 1901375 lei
2015:2 contract 1901375 lei
2016:1 contract 680750 leiCel mai mare contract subsecvent :1494500 lei.Cel mai mic contract subsecvent: 680750 leiCantitatile maxime, minime ale acordului cadru si ale contractului subsecvent se regasesc in Caietul de sarcini (nu a putut fi salvat in formatul Fisei de date)
Valoarea estimata fara TVA: 5, 978, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este: 119.000 lei. Per de valabilitate: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor, cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea aut contr.Forma de constituire: instr de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o soc bancara ori de o soc de asigurari; sau ordin de plata in contul RO 57TREZ4215006XXX004067 - Trezoreria Ilfov, cod fiscal: 21470625 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea autoritatii.Perioada de valabiliatate a garantiei va fi cel putin egala cu perioada mininima de valabilitate a ofertei (90 zile), cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea autoritatii. Autoritatea are dreptul de a retine garantia, atunci cand ofertantul se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)Isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;b)Oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei;c) Ofertantul a contestat un act al autoritatii la CNSC, Consiliul respinge contestatia, retinerea se va calcula conform art. 278^1 alin(1) OUG 34/2006.Nota: a)In cazul constituirii garantiei printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul 15 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune scanat in SEAP si in original la adresa de la I.1), pana la data limita de depunere a ofertelor. b)Autoritatea va elibera/restitui garantia de participare conform art 88 din HG 925/2006.c) Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent fara T.V.A.. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform. art.90 alin.(1), alin(2) din HG nr.925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, conform art.90 alin.(3) din HG nr.925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii va fi de 0.5% din pretul contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea va elibera/restitui garantia de buna executie conform art.91- 92 din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - completare formular 1 din Sectiunea III, in original.. Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 2. Certificat de cazier judiciar pentru operatorul economic (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).
Cerinta nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 - completare formular 2 din Sectiunea III, in original. Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afa intruna
din stuatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.). Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea asocierii de ofertanti din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
2.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat). In cazul existentei punctelor de lucru, operatorii economici au obligatia de a prezenta certifcate eliberate de autoritatile publice?locale pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea (sediul principal, sedii secundare, punctele de lucru), numai pentru?sediile/punctele de lucru care vor fi implicate in derularea contractului.
3.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).
4. Certificat de cazier fiscal, valabil la data limita depunerii ofertelor, pentru operatorul economic eliberat de organele competente, cu valabilitate la data depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat.
Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate,
caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus
Cerinta nr. 3 Declaratii privind calitatea de participant Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3 din Sectiunea III, in original (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.)
Cerinta nr. 4 Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? completare formular 4din Sectiunea III , in original, conform Ordinului 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta certificatul mentionat mai sus.)
Cerinta nr. 5 Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 691 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ?completare formular 5 din Sectiunea III, in original. Evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum ar fi: ?Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Neaga Victoria - Director, Surugiu Aurelia ? contabil sef, Ivan Ionela ? sef birou financiar-contabilitate, resurse umane, Simion Ivona - Presedinte comisie evaluare, Cojocaru Constanta - membru comisie evaluare, Popescu Mircea - membru comisie evaluare(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.Aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare din membrii asocierii si de subcontractanti si de tertul sustinator.) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din Declaratiile prezentate de ofertanti. Cerinta nr. 1 Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economicModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentarea Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate sau orice document care sa ateste forma de inregistrare legala pentru desfasurarea activitatii.
Nota: a. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.b. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator ONRC in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.Cerinta nr. 2: -Aviz sanitar pentru substantele folosite ?Ministerul Sanatatii; in conformitate cu ORDIN nr. 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila;
Cerinta nr. 3: -Autorizatie pentru prestari servicii cu produse de uz fitosanitar ? emisa de Ministerul Agriculturii in conformitate cu prevederile ORDONANTA nr. 41 din 22 august 2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar si a Ordonantei Guvemului Dr. 41/ 2007 pentru comercializarea produselor de preotectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar;
Cerinta nr. 4: -Autorizatie de Mediu pentru depozitul de substante si utilaje - in conformitate cu prevederile ORDONANTA DE URGENTA nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; ORDIN pentru aprobarea Procedurii de emitere a autoriza?iei de mediu nr 1.798/ 19 noiembrie 2007;
Cerinta nr. 5: -Autorizatie emisa de ANSVSA ? DSV - in conformitate cu prevederile Ordonanta 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari;
Cerinta nr. 6: -Licenta clasa I pentru prestarea serviciului public de dezinsectie, dezinfectie, eliberata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice- in conformitate cu prevederile Legii nr. 101 din 25/04/2006 serviciului de salubrizare a localitatilor; Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, legea 51/2006;
Cerinta nr. 7: -Contract pentru distrugere deseuri incheiat cu o firma autorizata, conform prevederilor OUG nr. 78/ 2000.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul si in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare cu 2.800.000 lei.Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii sumele mai sus mentionatese reduc cu 50%.
Cerinta nr. 2
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, respectiv 2010, 2011, 2012 din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si a altor documente relevante pentru dovedirea indeplinirii acestei cerinte.
Autoritatea contractanta va permite prezentarea de orice alte documente edificatoare, in masura in care reflecta o imagine fidela a situatiei economice a ofertantilor.
Tertul sustinator
In conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. Alin. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.
Continuare cerinta de mai sus (tert)
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). Alin. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: - Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani, completare formular 6 din Sectiunea III, in original.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)Nota: a. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati;Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, respectiv 2010, 2011, 2012 din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.Autoritatea contractanta va permite prezentarea de orice alte documente edificatoare, in masura in care reflecta o imagine fidela a situatiei economice a ofertantilor.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica- declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).- dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinereContinuare cerinta de mai sus
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data depunerii ofertei) au prestat servicii similare celor solicitate prin documentatia de atribuire un contract a carui valoare sa fie de minim 1.300.000 lei, exclusiv TVA. Declaratie si Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, completare formular 7 si anexa acestuiaIn situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate
Continuare Cerinta nr. 1Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar prin care sa confirme prestarea de servicii similare celor solicitate prin docum de atribuire.In cazul in care documentele contin clauze de confidentialitate care impiedica prezentarea acestora in integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile care contin referinte privind partile contractului, obiectul contractului, durata contractului, pretul/valoarea contractului, precum si semnatura/stampila partilor. Copiile respective vor fi certificate prin semnarea pe proprie raspundere a documentelor (numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal), cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic.
Continuare Cerinta nr. 1Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 2Declaratie pe proprie raspundere privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice detinute, indiferent de modalitatea juridica - completare formular 8 din Sectiunea III, in original; Ofertantul trebuie sa aiba in dotarea sa indiferent de modalitatea juridica, urmatoarele echipamente/ vehicule/ instalatii etc.: a) Mijloace de transport autorizate de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, pentru prestarea activitatii de DDD ? minim 2 buc.b) Operatorul va face dovada ca detine urmatoarele utilaje, mijloace de transport si echipamente pentru efectuarea activitatilor: 1. aparate tip atomizor - minim 10 buc;?2. aparate portabile (tip fogger) generatoare de ceata calda/rece - minim 5 buc;c) aparat autopurtat de mare capacitate generator de ceata rece, care sa poata efectua pulverizarea solutiei la minim 30 metri pentru zone cu vegetatie medie - minim 5 buc;
Continuare Cerinta 2d) mijloace auto (autoutilitare) pe care pot fi montate aparate autopurtate de mare capacitate generator de ceata rece ? minim 5 buce) minim un utilaj de mare capacitate autopropulsat (cu propulsie proprie) generator de ceata rece cu capacitate de pulverizare de minim 50 m pe verticala pentru zonele cu vegetatie foarte inalta, capacitate minima rezervor substanta de lucru 1500 litri pentru a asigura o autonomie de lucru ridicata, cu sistem de tractiune 4x4 pentru a putea efectua tratamente in zone mlastinoase, terenuri accidentate, zone impadurite, maluri de lacuri, etc.f) minim 2 utilaje de mare capacitate ce permit efectuarea lucrarilor de larvicidare de pe luciu de apa, generatoare de ceata rece, care sa poata efectua pulverizarea solutiei la minim 25 metri, capacitate minima rezervor substanta de lucru minim 250 litri pentru a asigura o autonomie de lucru ridicata (vor fi operate de pesonal calificat in conformitate cu prevederile legale).
Continuare Cerinta 2Se va prezenta dovada detinerii, indiferent de modalitatea juridica de detinere, a echipamentelor solicitate si prezentare specificatii tehnice (precum: facturi fiscale, contracte de vanzare-cumparare/ inchiriere/ leasing, contracte de prestari servicii, angajament de punere la dispozitie etc.).
Cerinta nr. 3
Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani- Formular 9 si Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului.
Operatorul va dispune de un numar minim de personal, format din 12 persoane, din care: a) operatori calificati si instruiti conform legislatiei in vigoare pentru prestarea activitatilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie (fiecare persoana trebuie sa fie calificata pentru prestarea activitatilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie) - 10 persoane;
b) medic veterinar atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania in baza Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, cu modificarile si completarile ulterioare.(Se va prezenta atestatul) - 1 persoana;
c) cadru abilitat de autoritatea fitosanitara (se va prezenta atestatul) ? 1 persOfertantii vor prezenta Declaratii de disponibilitate (Formularul 10) pe perioada serviciilor din partea personalului propus pentru indeplinirea contractului.
Continuare Cerinta 3
Pentru cei de mai sus se vor mai prezenta in copie: copii dupa diplome si atestate, conform cu originalul, ale diplomelor si certificatelor.
Se vor prezenta Pentru agentii DDD de care dispun ofertantii: ?- Certificate de instruire profesionala a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena - modulul?V-deratizare, dezinsectie, dezinfectie, eliberate in conformitate cu O.M.S. nr.1225/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Certificate de calificare profesionala, pentru ocupatia de agent deratizare, dezinsectie, dezinfectie, eliberate de un furnizor de calificare profesionala conform O.G. 129/2000 cu modificarile si completarile ulterioare care precizeaza ca ? Certificatele de calificare profesionala sunt tiparite de Ministerul Muncii, poarta antetul Ministerului Muncii si al Ministerului Educatiei si Cercetarii si au regimul actelor de studii?Prezentarea tuturor documentelor se va face in limba romana sau traducere autorizata si legalizata
Subcontractantii. Prez Listei cuprinzand subcontractantii cu specializ acestora. Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.In cazul in care ofertantul este decl castigator, se vor incheia subcontractele respective, pana la semnarea contractului. Subcontractele vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. Pe parcursul derularii contr, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontra nominaliz in oferta fara acceptul aut contr. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus. Res mat si umane ale subcontr declarati se vor lua in cons pentru partea lor de implicare in contr ce urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prez doc relev in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Asocierea. Op econ au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta min urm: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
-nominalizarea liderului asociatiei;
-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
-platile se vor face catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte. In cazul asocierii unui grup de op economici, indeplinirea cerintelor privind situatia eco-fin, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute la sect. III.2.1. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare
Tert sustinator
In conformitate cu prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.Alin. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Continuare cerinta de mai sus (tert)
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Alin. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). ? dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii
Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 in domeniul ce face obiectul prezentului contract sau echivalent valabil la data limita depunerii ofertelor sau Certificate echivalente emise de organisme abilitate. Se vor accepta orice probe sau dovezi in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din continutul acestuia reiese ca acestia vor primi certificarea.
Cerinta nr. 2ISO 14001/2005 sau echivalent.Ofertantul trebuie sa prezinte un certificat care sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de protectia mediului conform cu cerintele din standardul ISO 14001/2005 sau echivalent, emis in favoarea sa, valabil la data limita depunerii ofertelor. Certificatul trebuie sa fie emis de catre un organism de certificare acreditat a sistemelor de management al calitatii. Acest certificat se solicita in copie certificata prin semnarea pe proprie raspundere a documentului, cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic.? Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din continutul acestuia reiese ca acestia vor primi certificarea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Declaratie si Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, completare formular 7 si anexa acestuia din Sectiunea III
Pentru calculul experientei similare exprimate in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)Continuare cerinta de mai susContinuare cerinta de mai susModalitatea de indeplinire
1. Declaratie pe proprie raspundere privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice detinute, indiferent de modalitatea juridica - completare formular 8 din Sectiunea III, in original;Se va prezenta dovada detinerii, indiferent de modalitatea juridica de detinere, a echipamentelor solicitate si prezentare specificatii tehnice (precum: facturi fiscale, contracte de vanzare-cumparare/ inchiriere/ leasing, contracte de prestari servicii, angajament de punere la dispozitie etc.).Continuare cerinta de mai susContinuare cerinta de mai susModalitatea de indeplinireDeclaratie referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului.Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani- Formular 9 si Formular 9.1In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o Declaratie centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.Ofertantii care nu prezinta documentele de mai sus vor fi declarati respinsiContinuare cerinta de mai susModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va prezenta Lista subcontractantilor, formular 11Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va prezenta acordul de asociere, formular 12Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinereContinuare cerinta de mai susModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 in domeniul ce face obiectul prezentului accord cadru sau echivalentIn cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.Ofertantul trebuie sa prezinte un certificat care sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de protectia mediului conform cu cerintele din standardul ISO 14001/2005 sau echivalent, emis in favoarea sa.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va utiliza licitatia electronica ca etapa finala. Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile Licitatia electronica se va desfasura in 1 runda :1 (una) zi lucratoare. In cadrul licitatiei electronice se va reoferta pretul ofertei. Autoritatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor. Fara pas de licitare, fara limite ale valorilor pana la care preturile pot fi imbunatatite. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu acelasi punctaj, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, oferta castigatoare fiind cea clasata pe locul 1
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.07.2013 19:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.07.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV
Adresa postala: str. Colentina nr. 1, localitatea Mogosoaia, judetul Ilfov, Mogosoaia, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 077135, Romania, Tel. +40 213514034, Email: [email protected], Fax: +40 213514034
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.05.2013 09:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer