Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de dezvoltare si implementare a sistemului informatic, instruire personal, echipamente si licente


Anunt de participare numarul 147125/09.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Sanatatii Publice
Adresa postala: str.Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010024, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN COMANDASU, Tel. +40 3072594, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 3072508, Adresa internet (URL): www.ms.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de dezvoltare si implementare a sistemului informatic, instruire personal, echipamente si licente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul Ministerului Sanatatii
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de dezvoltare si implementare a sistemului informatic, instruire personal, echipamente si licente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212210-4 - Servicii de dezvoltare de software pentru retele (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
80530000-8-Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 10, 015, 419RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 100.154 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare poate fi constituitasi in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, cu o zi inainte dedata publicarii in SEAP a anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO81TREZ7005005XXX000161, Cod fiscal 4266456 al autoritatii contractante, deschis la DTCMB.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Se va completa Formularul nr. 11 Cuantumul garantiei de buna executie este de 7 % din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Se va completa Formularul nr. 11
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect??Elab si implementarea unui sistem integrat de management al activ si doc din cadrul Ministerului Sanatatii si institutiile subordonate, in scopul imbunatatirii eficacitatii organizationale??
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.1 )Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz)
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular nr.2)Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in prevederile art 181 lit a, lit c indice 1 si lit d din OUG 34/2006).
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.3)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.4)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Ministrul Sanatatii Eugen Nicolaescu
Secretar General George Diga - Ordonator de credite
Director Bogdan Stancu
Director Cornelia Nagy
Director Georgeta Bumbac
Manager proiect Victor Mora
Carmen Comandasu
Valentin Rosca
Se va atasa Certificatul de atestare fiscala eliberat de ANAF, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?pentru persoanele juridice romane, respectiv original sau copie legalizatasi traducere legalizata in limba romana, in cazul persoanelor juridice straine. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Pentru persoanele juridice straine
2.Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declara?ie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 aniPentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in euro, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei:
Anul 2010 - 1 euro = 4.4287 lei
Anul 2011 - 1 euro = 4.3197 lei
Anul 2012 - 1 euro = 4.2848 lei
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda decat euro, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR, pentru anul respectiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1- Ofertantul(operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sademonstreze ca in ultimii 3 ani(calculati de la termenul limita de depunere a ofertelor) a prestat servicii similare celor care fac obiectul contractului in valoare cumulata de minim 6.000.000 lei fara TVA in baza a cel putin 1 sau maxim3 contracte. Ofertantul va prezenta certificate/ documente/ copii parti relevante din contracte/procese verbale de receptie/etc, emise sau contrasemnate de beneficiari, din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, pretul contractului, etc?.Se va completa Formularul- Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3, Formularul nr. 6 din sectiunea Formulare.Pentru echivalenta situatiilor prezentate in alte valute, se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR
In cazul in care ofertantul / candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea a cel putin 1 sau maxim 3 contracte.Tertul sustinator va prezenta certificate/ documente/ copii parti relevante din contracte/procese verbale de receptie/etc, emise sau contrasemnate de beneficiari, din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, pretul contractului, etc?.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Ofertanttrebuie sa faca dovada ca are resursele necesare derularii contractului-cerinte
Expert Cheie nr.1 - Manager de proiect -Absolvirea studiilor universitare cu diploma de licenta.-Competente in domeniul managementului de proiect (dovedite prin certificari in domeniul managementului de proiect de tipulPMP/ PRINCE);
-Certificare in domeniul implementarii si auditarii sistemelor de management pentru securitatea informatiei- Competente in domeniul guvernantei IT (dovedite prin certificare in domeniul IT de tipul ITIL/COBIT);
-Competente in domeniul managementului riscurilor (dovedite prin certificare de nivel profesional in domeniul managementului riscurilor de tipulRMP);
-Competente in domeniul securitatii sistemelor informatice (dovedite prin certificare de nivel profesional in domeniul securitatii sistemelor informatice de tip CISSP);
-Participarea expertului propus ptr functia de manager de proiect in cel putin un proiect/contractin domeniul IT.Expert Cheie nr. 2 ? Expert Asistent Manager de Proiect -Absolvirea studiilor universitare cu diploma de licenta? ; -Certificare in domeniul managementului de proiect de tipulCAPM;
-Experienta dovedita de minim 3 ani, avuti la data depunerii ofertelor, in domeniul IT&C.
Expert Cheie nr. 3 ? Specialist infrastructura IT si baze de date -Absolvirea studiilor universitare cu diploma de licenta ;
-Certificare in domeniul implementarii si auditarii sistemelor de management a informatiilor de tipulITIL Foundation/ COBIT;
-Certificare in domeniul bazelor de date ofertat ;Minimum 3 ani experienta, avuti la data depunerii ofertelor, in administrarea de infrastructuri IT si baze de date.
Expert Cheie nr. 4 ? Specialist tehnic implementare solutie de management de documente
-Absolvirea studiilor universitare cu diploma de licenta.-Certificare in domeniul implementarii si auditarii sistemelor de management a informatiilor de tipulITIL Foundation/COBIT ;
-Certificare in domeniul gestiunii de documente electronice de tipul AIIM Electronic Records Management Specialist;
-Participarea in cel putin un proiect ce a prespus implementarea unei solutii de gestiune a documentelor, in care a desfasurat activitati specifice de analiza model de date si fluxuri de lucru, design si configurare aplicatie, instalare, training si suport tehnic pentru solutia de gestiune a documentelor in tehnologia ofertata sau o tehnologie similara cu aceasta.
Expert Cheie nr. 5 ? Specialist testare software -Absolvirea studiilor universitare cu diploma de licenta ;
-Certificare, recunoscuta international in domeniul testare software de tipul ITSQB (Foundation Level Testing Qualifications Board) ;
-Minimum 3 ani de experienta, avu?i la data depunerii ofertelor, in domeniul IT, in dezvoltarea si executarea testelor automate, de functionalitate sau de performanta.
Expert Cheie nr. 6 ? Specialist in securitatea informatiei/Expert securitate software
-Absolvirea studiilor universitare cu diploma de licenta;
-Certificare in domeniul implementarii si auditarii sistemelor de management pentru securitatea informatiei certificat de tipul CISA - Certified Information Systems Auditor eliberat de catre ISACA - Information Systems Audit and Control Association; -Certificare profesionala in domeniul securitatii sistemelor informatice de tipul CISSP ? Certified Information Systems Security Professional; ;
-Minimum 3 ani de experienta, avuti la data depunerii ofertelor, in domeniul IT, in activitati de management al securitatii IT&C
5 Experti dezvoltatori pentru tehnologia oferita -Absolvirea studiilor universitare cu diploma de licenta ;
-Minimum 3 ani de experienta, avuti la data depunerii ofertelor, in domeniul tehnologiilor oferite
NOTA1: Toare certificarile solicitate pentru toti experti vor fi eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 6Documente relevante(Diploma de licenta, certificate, CV)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
EN 9223/19.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.11.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.11.2013 11:00
Locul: Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu , nr.1-3 sector 1 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect??Elaborareasi implementarea unui sistem integrat de management al activitatilor si documentelor din cadrul Ministerului Sanatatii si institutiile subordonate, in scopul imbunatatirii eficacitatii organizationale??
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerutede opertorii economici sau formulate de autoritatea contractanta /decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere, vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii precum si daca este cazul prin publicare de erate. In cazul ofertelor clasate la egalitate pe primul loc, in vederea departajarii acestora autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis.Pentru departajare se va solicita reofertarea pretului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in 10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii Publice si Directia Juridica si Contencios
Adresa postala: Str. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 10098, Romania, Tel. +40 213072581, Fax: +40 213072508
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2013 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer