Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de dezvoltare si implementare a tuturor solutiilor software si integrarea solutiilor folosite, echipamente TIC si alte dotari necesare ? Sistemul national de e-guvernare cu nivel 3 de sofisticare pentru suportul aviatiei civile


Anunt de participare numarul 136523/14.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Transporturilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Laura Puscasu, Tel. +40 213196156, Email: [email protected], Fax: +40 213196199, Adresa internet (URL): www.mt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare a activitatilor de transport
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de dezvoltare si implementare a tuturor solutiilor software si integrarea solutiilor folosite, echipamente TIC si alte dotari necesare? Sistemul national de e-guvernare cu nivel 3 de sofisticare pentru suportul aviatiei civile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul MTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Livrarea produselor respectiv echipamente TIC si a altor dotari necesare si prestarea de servicii de dezvoltare si implementare a tuturor solutiilor software si integrarea solutiilor folosite pentru implementarea Sistemului national de e-guvernare cu nivel 3 de sofisticare pentru suportul aviatiei civile
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72211000-7 - Servicii de programare de sisteme informatice si software utilitare (Rev.2)
34967000-3-Sistem de comunicatii aeroportuar (COM) (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48610000-7-Sisteme de baze de date (Rev.2)
48732000-8-Pachete software pentru securitatea datelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform prevederilor caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 871, 249RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita de catre ofertant, in cuantum de 57.400 lei.Modul de constituire: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante, (Formularul 10 ). Perioada de valabilitate a garantiei: 60 de zile de la termenul limita de depunerea ofertelor . Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata in ORIGINAL si anexata/atasata la coletul cu oferta. In cazul ofertantilor care se incadreaza in categoria de intreprinderi mici si mijlocii, stabilita conform Legii nr. 346/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de participare se va constitui in procent de 50% din suma precizata la punctul V.3., ofertantul prezentand, obligatoriu pentru aceasta. Documente care dovedesc incadrarea ofertantului in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.In cazul depunerii unei oferte in asociere, toti membrii asocierii trebuie sa faca dovada faptului ca se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii pentru a beneficia de prevederile legii 346/2004.In masura in care CNSC respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participaresuma de 6.651 lei conform prevederilor art. 2781 alin.(1) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Eliberarea garantiei de participare se va face In conformitate cu prevederile art.88 din H.G. nr.925/2006 Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioareAutoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioareintreprinderilor mici si mijlocii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareIn cazul subcontractarii se va completa Formularul 9.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, Ofertantii / Tertii sustinatori vor prezenta Formularul 1 ? in original, semnat si stampilat, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, Ofertantii / Tertii sustinatori vor prezenta Formularul 2 ? in original, semnat si stampilat, Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formularul 3, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Formularul 4, Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoana cu functie de decizie din cadrul MTI este dl. ministru Ovidiu Silaghi, dir.gen Catalin Radu, dir.gen. Mariana Ionita Ofertantii / Subcontractantii / Tertii sustinatori vor prezenta Formularul 5 ? in original, semnat si stampilat.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiile pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa reiasa ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, in luna anterioara celei In care se depune oferta, in original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa reiasa ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, in luna anterioara celei In care se depune oferta, in original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul » Certificat constatator emis de ONRC, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertei, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului ofertant. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Ptr persoanele juridice straine se va prezenta echivalentul documentelor de mai sus insotite de traducere autorizata si legalizata.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului castigator prezentarea pentru conformitate a certificatului constatator in original sau copie legalizata inainte de data semnarii contractului.
Documentele emise in alta limba se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Pentru evitarea aparitiei conflictului de interese, atat subcontractantii cat si tertii sustinatori (daca este cazul) vor prezenta certificatul constatator.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011) trebuie sa fie de minim egala cu valoarea bugetului alocat pentru contract, si anume: 2.800.000 lei.
In cazul ofertantilor straini, convertirea in RON se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2009:1 euro = 4, 2373 RON;
Anul 2010:1 euro = 4, 2099 RON;
Anul 2011:1 euro = 4, 2379 RON.Se vor depune xerocopii ale bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2009, 2010 si 2011, vizate si inregistrate de organele competente .Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai susse va completa Fisa de Informatii generale-form 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Of. treb sa faca dov realizarii in ultimii 3ani, in cadrul a maxim2 contracte, a urmatoarelorinfrastructura hardware, interfete pentru preluarea automata si in timp real de informatii din domeniul aviatiei civile, asigurand cel putin prelucrarea de mesaje IATA, servicii deconfigurare/reconfigurare, instalare, incarcare, update/upgrade, monitorizare procese baza de date, aplicatii software pentru managementul documentelor, managementul defectelor, autentificare unitara la aplicatii Web pe baza de certificat digital, inclusiv servicii asociate aplicatiilor software: de analiza, dezvoltare, implementare si instruire, sisteme de protectie electromagnetica tip TEMPEST, administrare utilizatori si drepturi de acces pentru aplicatie, in valoare totala de minim 2.750.000 RON.-realiz.prin cumulul a max 2 contr
Lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani (calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor), continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati - conform Formular7 ? in original, semnat si stampilat. Pentru fiecare contract declarat ca experienta similara, se va prezenta o Fisa de experienta similara- conform Formular8 ? in original, semnat si stampilat. Documentele/contractele/procesele verbale de receptie/recomandarile vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara ori de catre clientul privat beneficiar si vor fi depuse in oricare din formele: original / copie legalizata / copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. Convertirea in RON, in cazul unui contract incheiat in Euro, se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul respectiv Anul2009:1 euro =4, 2373RON; Anul2010:1 euro =4, 2099RON;Anul2011:1 euro=4, 2379 RON
In cazul in care contractul a fost incheiat si platit in alta moneda decat EURO, echivalentul in euro va fi stabilit utilizand rata medie de schimb euro / moneda de plata a Bancii centrale a statului in moneda caruia s-a efectuat plata din anul in care contractul a fost efectuat. In aceasta situatie, se va mentiona si rata de schimb respectiva. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul. Pentru contractele aflate in derulare se vor lua in calcul pentru indeplinirea cerintei minime de calificare numai partile din contract finalizate si receptionate de beneficiar / client.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, conform art 188, aliniat 2, litera e) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si completata conform Formular 11 - in original, semnat si stampilat.Declaratie privind personalul de specialitate, responsabil pentru indeplinirea contractului (echipa de proiect), completata conform Formular 12 - in original, semnat si stampilat. NOTA: 1. Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate; 2. Toate diplomele sau certificarile vor fi emise de institutii abilitate conform legislatiei in vigoare; In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va prezenta in forma autentica Declaratia de disponibilitate conform modelului prevazut la Formular 13
Informatii privind efectivul personalului angajatInformatii privind calificarile si experienta profesionala a expertilor din cadrul echipei de proiect Echipa propusa trebuie sa includa cel putin urmatorii specialisti:
Pentru personalul de specialitate propus pentru proiect, se vor prezenta urmatoarele documente: CV actual aferent fiecarei persoane propusa in cadrul echipei, semnat de catre fiecare titular in parteDocumente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al pregatirii sicompetentelor/calificarilor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in documenta?ia de atribuire: diplome, atestate, certificari, autorizari, recomandari de la beneficiari / angajatori, etc.Recomandarile se vor prezenta de catre operatorul economic ce urmeaza a fi declarat castigator.
MANAGER DE PROIECT: Absolvent de studii superioare de lunga durata in domeniul IT&C;.Detinerea de competente in domeniul managementului de proiect obtinuta prin participarea la minim 1 curs in domeniul managementului de proiect De?inerea de competen?e in management obtinute prin participarea la minim 1 curs in domeniul managementului acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalita?ii de ?anse si/sau de Ministerul Educatiei, Cercetarii ?i Tineretului, sau echivalentDetinerea de competente privind managementul prin obiective obtinute prin participarea la minim 1 curs privind tehnici de management prin obiectiveDetinerea de competente privind rezolvarea problemelor obtinute prin participarea la minim 1 curs privind tehnici de rezolvare a problemelor. Se vor prez: CV, diplome, atestate, certificari, autorizari, recomandari de la beneficiari / angajatori, etc.Recomandarile se vor prezenta de catre operatorul economic ce urmeaza a fi declarat castigator.
MANAGER ADJUNCT DE PROIECT: Absolvent de studii superioare de lunga durata in domeniul IT&C;Minim 3 ani experienta profesionala in managementul proiectelor IT. Detinerea de competente de nivel avansat in domeniul managementului de proiect dovedita prin prezentarea diplomei sau certificarii in management de proiectSe vor prez: CV, diplome, atestate, certificari, autorizari, recomandari de la beneficiari / angajatori, etc.Recomandarile se vor prezenta de catre operatorul economic ce urmeaza a fi declarat castigator.
ARHITECT SISTEM INTEGRAT: Abso de studii sup de lunga durataExperie in realiz a minim1 proiectsimilarCompetente in domeniul arhitecturilor complexe - certificare profesion TOGAF 9 sau echivCompetente in dom managementului serviciilor IT ? certificare profesionala ITIL Foundation sau echiv Competente avansate privind controlul si evaluarea riscurilor in sistemele informatice - certificare Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) sau echivCunoasterea aprofundata a unei metodologii recunoscute international de auditare, control si evaluare a sistemelor informatice - certificare Certified Information Systems Auditor (CISA) sau echivDetinerea de cunostiinte avansate privind managementul securitatii sistemelor informatice -certificare Certified Information Security Manager (CISM) sau echivSe vor prez: CV, diplome, atestate, certificari, autorizari, recomandari de la beneficiari/angaj.Recomanda se vor prezen deop ec urm.a fi decl castig
EXPERT SISTEME IT&C COMPLEXE Absolv de studii sup de lunga durata in dom IT&C Experie in reali a minim 1 proiect similar Certificari profesio priv sistemele de comunicatii (CCIP - Cisco Certified Internetwork Professional sau echivalent, CCSP - Cisco Certified Security Professional sau echiv, CCNP - Cisco Certified Network Professional sau echiv, CCDA - Cisco Certified Design Associate sau echiv, CCNA - Cisco Certified Network Associate sau echiv, CCNA Security sau echiv, recunoastere CNSS 4011 sau echiv, recunoastere CNSS 4013 sau echiv); - Certificariprofesionale privind securizarea si administrarea comunicatiilor (CompTIA Security+, CompTIA Network+); - Certificari profesionale in adminis si suportul sistemelor informatice (Microsoft MCSA sau echiv, Microsoft MCSE sau echiv, Microsoft MCTS sau echiv, Microsoft MCP sau echiv)CV, diplome, atestate, certificari, autorizari, recomandari de la beneficiari/angaj.Recomandarile se vor prezenta deop ec urm.a fi decl castig
RESPONSABIL TESTAREA SECURITATII SISTEMULUI INTEGRAT Absolvent de studii superioareExperienta in realizarea a minim 1 proiect similarCertificate profesionale privind analiza si testarea securitatii sistemelor informatice: Licensed Penetration Tester - LPT sau echivalent, Certified Ethical Hacker - CEH sau echivalent, EC-Council Security Analyst - ECSA sau echivalent Se vor prez: CV, diplome, atestate, certificari, autorizari, recomandari de la beneficiari / angajatori, etc.Recomandarile se vor prezenta de catre operatorul economic ce urmeaza a fi declarat castigator.
ANALIST SISTEME INFORMATICE Absolvent de studii superioare de lunga durata Experienta dovedita ca analist sisteme informatice pentru minim un proiect ce include realizarea si implementarea unui sistem software de tip operational in domeniul aviatiei civileDetinerea de competente de nivel avansat referitoare la analiza de business, dovedite prin certificari ca IBM Certified Specialist for Requirements Management sau echivalent Expunerea la metodologii si unelte de modelare UML dovedite prin participarea la cursuri UML sau echivalent.Se vor prez: CV, diplome, atestate, certificari, autorizari, recomandari de la beneficiari / angajatori, etc.Recomandarile se vor prezenta de catre operatorul economic ce urmeaza a fi declarat castigator.
EXPERT SECURITATEA SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT Absolvent de studii superioare de lunga durata in ITExperienta profesionala specifica: experienta in asigurarea securitatii pentru minim un sistem informatic in domeniul aviatiei civile. Master in Managementul Securitatii Informatiilor;Cunostiinte avansate privind controlul riscurilor ce pot afecta sistemele informatice - certificare Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) sau echivalent Detinerea de cunostiinte aprofundate in managementul securitatii sistemelor informatice - certificare Certified Information Security Manager (CISM) sau echivalent Detinerea de competente de nivel avansat referitoare la auditarea sistemelor informatice de securitate (detinere diplome absolvire cursuri sau certificari ca auditor intern BS7799 sau echivalent)Se vor prez: CV, diplome, atestate, certificari, autorizari, recomandari de la beneficiari / angajatori, etc.Recomandse vor prezenta deop ec decl castig
EXPERT TEAM LEADER DEZVOLTARE APLICATII: Absolvent de studii superioare in domeniul IT&C; Participarea in calitate de expert team leader dezvoltare aplicatii in cel putin un proiect ce include realizarea si implementarea unui sistem software de tip operational in domeniul aviatiei civile -;Expunerea la tehnologii de management al continutului dovedita prin certificare ca IBM Certified Solution Designer DB2 Content Manager sau echivalentExpunerea la administrare serverelor de aplicatii dovedita prin certificare ca IBM Certified System Administrator WebSphere Application Server sau echivalentExpunerea la dezvoltarea de aplicatii in tehnologie SOA dovedita prin certificare ca Oracle SOA Suite Architect sau echivalentSe vor prez: CV, diplome, atestate, certificari, autorizari, recomandari de la beneficiari / angajatori, etc.Recomandarile se vor prezenta de catre operatorul economic ce urmeaza a fi declarat castigator.
DEZVOLTATORI SOFTWARE SENIORI (minim 4 persoane): Absolvent de studii superioare de lunga durata in domeniul IT&C Experienta in calitate de dezvoltator software senior, in realizarea a minim 1 proiect similarSe vor prez: CV, diplome, atestate, certificari, autorizari, recomandari de la beneficiari / angajatori, etc.Recomandarile se vor prezenta de catre operatorul economic ce urmeaza a fi declarat castigator.
RESPONSABIL ASIGURAREA CALITATII
Absolvent de studii superioare Experienta in calitate de responsabil asigurarea calitatii in realizarea a minim 1 proiect similar Auditor ISO 9000:2000 sau echivalentAuditor de terta parte pentru sistemul de management al securitatii informatiei in conformitate cu ISO 27001 sau echivalentSe vor prez: CV, diplome, atestate, certificari, autorizari, recomandari de la beneficiari / angajatori, etc.Recomandarile se vor prezenta de catre operatorul economic ce urmeaza a fi declarat castigator.
Certificat ISO 9001 (sau echivalent)
Certificat ISO 14001 (sau echivalent)
Certificat ISO 27001 (sau echivalent)
Certificat ISO 20000-1 (sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.07.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.07.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.07.2012 13:00
Locul: sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestor oferte.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MTI Directia generala Juridica si resurse Umane
Adresa postala: B.dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 21396166, Fax: +40 213122528, Adresa internet (URL): www.mt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2012 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer