Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de difuzare streaming prin internet a programelor SRTv pe o retea de tip CDN


Anunt de participare numarul 126051/14.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE
Adresa postala:  CALEA DOROBANTILOR 191, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010565, Romania, Punct(e) de contact:  Aura Linte, Tel. 0213058859, Email:  [email protected], Fax:  0213058859, Adresa internet (URL):  www.tvr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
Altele: Media
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de difuzare streaming prin internet a programelor SRTv pe o retea de tip CDN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul SRTV, Calea Dorobantilor 191, Sector 1 , Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de difuzare streaming prin internet a programelor SRTv pe o retea de tip CDN
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Documentatiei Descriptive anexate
Valoarea estimata fara TVA: intre 190, 000 si 240, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 2.400 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaCertificat de atestare fiscalaCertificat fiscal privind impozite si taxe locale valabile la data deschiderii ofertelorCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conf Doc Descr anexate:
1Sa fie posesor al unei retele nat. de distributie a cont video (CDN), capabila sa sustina:
-100000 utiliz simult in Rom
-50000 utiliz simult in afara granitelor
2Sa detina clustere reg de distrib, in jurul oraselorppale
3Nodurile de distributie vor tb sa fie conectate, peste o retea proprie de transp.prin leg. de 10 Gbps, upgradabile pana la 40 Gbps
4Reteaua nat. de transptb sa asig mecanisme de tip QoS si prioritizarea traficului video
5Cand. tb sa asig legaturi dir cu providerii maj de Internet din Rom
6Cand tb sa asig min 2 ies externe de Internet de la 2 provideridiferiti, precum si cel putin unnod de distrib intr-un Exchange Int?l major
7Arhitectura solutiei tb sa prevada elem redundante pt toate punctele critice
8Ret CDN a Cand tb sa permita distrib in timp real (live streaming) pt 12 canale tv + Video on Demand
9Platf soft a Cand tb sa asig indepl parametrilor tehnici impusi de furnizorii majori de continut pt securizarea continutului
10Cand tb sa asigure preluarea semnalelor video din TVR (SDI si HD-SDI) prin leg si echip proprii.
11Platf Cand tb sa fie capabila sa genereze continut pt VOD
12Platf Cand tb sa dispuna de capacitati tehnice pt urmat:
aIngest continut
bEncodare continutcStocare continut
13Platf Cand tb sa asigure uneltele cu care se poate adauga metadata la inregistrarile emisiunilor
14Platf Cand tb sa asigure uneltele pt DRM
15Platf Cand tb sa genereze stream-uri compatibile cu toate platf mobile majore si cu platf PC
16Candidatul tb sa asigure pe chelt sa dezv de aplicatii de tip media player pt platf mobile
17Platf Cand tb sa permita interconectarea cu sist de e-commerce
18Platf Cand tb sa ofere inf in timp real despre consumul video
19 Platf Cand tb sa permita asigurarea geo-protectiei
20 Platf Cand tb sa asigure posibilitatea de interoperativitate cu dispozitivele de tip media player, Google TV, Samsung Connected TV
21 Cand tb sa asigure dezv si apoi distrib pe chelt sa a cel putin unui dispozitiv tip media player compatibil cu reteaua sa CDN si cu aplicatiile dezv pt TVR
22 Cand tb sa ofere, la solicitarea TVR, sprijin pt realiz interfetelor de front-end pt utiliz finali
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 10
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.07.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.07.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.07.2011 11:00
Locul: sediul SRTV, Calea Dorobantilor 191, Sector 1 , Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai candidatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 0213195180, Fax:  0213195183, Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia va fi depusa in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala:  Calea Dorobantilor 191, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010565, Romania, Tel. 0213058871, Email:  [email protected], Fax:  0213058871, Adresa internet (URL):  www.tvr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.07.2011 17:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer