Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de dirigentie de santier pentru lucrarile care se vor executa in cadrul proiectului ?lucrari privind modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in Cartierul Militari (delimitat de Sos Virtutii, Str. Ariesul Mare, Str. Baia de Aries, B-dul


Anunt de participare numarul 144159/07.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sectorului 6 (Primaria sectorului 6)
Adresa postala: Bd. Regiei nr. 6-8 sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060204, Romania, Punct(e) de contact: Pop Anghel Raluca, Tel. +40 0213180144, In atentia: Pop Anghel Raluca, Email: [email protected], Fax: +40 0213180143, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de dirigentie de santier pentru lucrarile care se vor executa in cadrul proiectului ?lucrari privind modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in Cartierul Militari (delimitat de Sos Virtutii, Str. Ariesul Mare, Str. Baia de Aries, B-dul Iuliu Maniu) cod SMIS 7807?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Servicii de dirigentie de santier pentru lucrarile care se vor executa in cadrul proiectului ?lucrari privind modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in Cartierul Militari (delimitat de Sos Virtutii, Str. Ariesul Mare, Str. Baia de Aries, B-dul Iuliu Maniu) cod SMIS 7807?Procentul de diverse si neprevazute este 0.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de dirigentie de santier pentru lucrarile care se vor executa in cadrul proiectului ?lucrari privind modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in Cartierul Militari (delimitat de Sos Virtutii, Str. Ariesul Mare, Str. Baia de Aries, B-dul Iuliu Maniu) cod SMIS 7807?
In conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
Procentul de diverse si neprevazute este 0.
Valoarea estimata fara TVA: 746, 380RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
42 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 14927 lei. Forma de constituire a garantiei: 1)instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;sau 2)virament bancar in cont RO86TREZ7065006XXX000134, deschis la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, cod fiscal: RO 4340730 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea autoritatii.Perioada de valabiliatate a garantiei va fi cel putin egala cu perioada mininima de valabilitate a ofertei (90zile), cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea autoritatii. Autoritatea are dreptul de a retine garantia, atunci cand ofertantul se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)Isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;b)Oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei;c)Ofert sa fiind stabilita castigatoare, nu a constit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei.d) Ofertantul a contestat un act al autoritatii la CNSC, Consiliul respinge contestatia, retinerea se va calcula conform art. 278^1 alin(1) OUG 34/2006.Nota: a)In cazul constituirii garantiei printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul 15 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune scanat in SEAP si in original la adresa de la I.1), pana la data limita de depunere a ofertelor. b)Autoritatea va elibera/restitui garantia de participare conform art 88 din HG 925/2006.c) Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara T.V.A.. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform. art.90 alin.(1), alin(2) din HG nr.925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, conform art.90 alin.(3) din HG nr.925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii va fi de 0.5% din pretul contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea va elibera/restitui garantia de buna executie conform art. 91- 92 din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri StructuraleProg Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 1;Buget local al Sectorului 6
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelorCerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - completare formular 1 din Sectiunea III. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.) Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 - completare formular 2 din Sectiunea III. Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din stuatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.). Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea asocierii de ofertanti din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
2.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).
3.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat). In cazul existentei punctelor de lucru, operatorii economici au obligatia de a prezenta certifcate eliberate de autoritatile publice locale pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea (sediul principal, sedii secundare, punctele de lucru), doar pentru sediile/punctele de lucru care vor fi implicate in derularea contractulu
NOTA: A) Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat consolidat sau catre bugetul local, vor fi respinse.
Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
Cerinta nr. 3 Declaratii privind calitatea de participant. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3 din Sectiunea III. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.).
Cerinta nr. 4 Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? completare formular 4 din Sectiunea III, conform Ordinului 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
Cerinta nr. 5 Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 69^1. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? completare formular 5 din Sectiunea III. Evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum ar fi: ?Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Rares Serban Manescu - Primar
Petrea Gabriel - Viceprimar
Floricica Gheorghe - Secretarul Sectorului 6
Manolache Doru - Director economic
Pascu Doru - Director Directia Investitii
Cristea Ana-Maria - Director Directia Juridica
Bordei Niculae - Consilier Local
Enache Adrian-Nicolae - Consilier Local
Iacobescu Valeria - Consilier Local
Avramescu Manuel - Consilier Local
Buznicea Cristinel - Consilier Local
Gaspar Florentina - Consilier Local
Stan Sorin-Cristian - Consilier Local
Surulescu Aurelia - Consilier Local
Neacsu Ioana-Mihaela - Consilier Local
Anton Cristian-Ioan - Consilier Local
Butacu Simona-Valentina - Consilier Local
Catrina Eugen-George - Consilier Local
Eftimie Cristinel - Consilier Local
Gheorghe Iulian - Consilier Local
Jicman Liviu Sebastian - Consilier Local
Moisa Constantin - Consilier Local
Nicolescu Aurelia - Consilier Local
Niculae Roxana-Nicoleta - Consilier Local
Orhei Ovidiu-Lucian - Consilier Local
Petrescu Conona - Consilier Local
Puscas Ionel - Consilier Local
Simion Adrian - Consilier Local
Stan Robert - Consilier Local
Stanescu Dan-Gheorghe - Consilier Local
Tulugea Danil - Consilier Local
Tanasuica Ion - Consilier Local
Iscoviciu Lucian - Sef Serviciu Derulari Contracte
Pop Anghel Raluca - Sef Serv Achizitii Publice
(Aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare din membrii asocierii si de subcontractanti si de tertul sustinator.) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din Declaratiile prezentate de ofertanti.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratiile/certificatele mentionate mai sus. Cerinta nr. 1
Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economic
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.
Nota: a. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.?;b. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator ONRC in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a candidatului/ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte si fiecare trebuie sa prezinte documentele mai sus mentionate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin egala: 1.400.000 lei
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele mai sus mentionate se reduc cu 50%.- Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani, completare formular 6 din Sectiunea III.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)
Cerinta nr. 2
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Tertul sustinator In conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. Alin. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate
Continuare cerinta de mai sus Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). Alin. (3). Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2). Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). ? dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire- completare formular 6 din Sectiunea III.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinerecontinuare cerinta de mai sus
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie si Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, completare formular 7 si anexa acestuia.
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere oferta) a executat din minim un contract servicii similare celor solicitate prin documentatia de atribuire (servicii de dirigentie de santier) a carui valoare sa nu fie mai mica decat 700.000, exclusiv TVA.
In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)
Continuare cerinta 1
Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii ofertantul va prezenta documente/certificate prin care sa confirme executarea de servicii similare celor solicitate prin documentatia de atribuire. In cazul in care documentele contin clauze de confidentialitate care impiedica prezentarea acestora in integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile care contin referinte privind partile, obiectul, durata, pretul/valoarea, precum si semnatura/stampila partilor. Copiile respective vor fi certificate prin semnarea pe proprie raspundere a documentelor (numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal), cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani- Formular 8 si Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului, conform Ordinul 277/2012.
1. Manager de proiect: studii superioare, Certificat profesional manager de proiect autorizat CNFPA sau echivalent, experienta in participarea intr-un proiect similar de supraveghere a lucrarilor ? 1 persoana;
2. Arhitect: studii superioare in domeniul arhitectura, cu drept de semnatura ? 1 persoana
3. Inginer diriginte: autorizare in domeniul 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu, studii superioare in domeniul tehnic, respectiv CFDP sau echivalent ? 2 persoane
4. Inginer Planificare si Cost control: studii superioare in domeniul tehnica/ financiar, experienta in analiza de cost ? 1 persoana
Continuare cerinta 2Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta urmatoarele documente: CV-uri in original semnate si datate, Autorizatii in termen de valabilitate ? in copie, Declaratii de disponibilitate in original. Toate documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Prezentarea tuturor documentelor se va face in limba romana sau traducere autorizata si legalizata.Ofertantii vor prezenta Declaratii de disponibilitate (Formularul 10) pe perioada serviciilor din partea personalului propus pentru indeplinirea contractului.
Subcontractantii. Prez Listei cuprinzand subcontractantii cu specializ acestora. Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.In cazul in care ofertantul este decl castigator, se vor incheia subcontractele respective, pana la semnarea contractului. Subcontractele vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. Pe parcursul derularii contr, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontra nominaliz in oferta fara acceptul aut contr. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus. Res mat si umane ale subcontr declarati se vor lua in cons pentru partea lor de implicare in contr ce urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prez doc relev in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Asocierea. Op econ au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta min urm: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
-nominalizarea liderului asociatiei;
-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
-platile se vor face catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte. In cazul asocierii unui grup de op economici, indeplinirea cerintelor privind situatia eco-fin, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a res tuturor membrilor grupului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor crit de calificare si selectie prevazute la sect. III.2.1). Aut contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare
Tert sustinator
In conformitate cu prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.Alin. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Continuare cerinta de mai sus (tert)
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Alin. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). ? dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireDeclaratie si Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, completare formular 7 si anexa acestuia din Sectiunea IIIOfertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii similareNota: In cazul asocierilor, cerinta minima mai sus mentionata se va considera indeplinita in mod cumulativ, prin luarea in considerare a tuturor membrilor asocierii.Continuare cerinta de mai sus1. Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani- Formular 8 si Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o Declaratie centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.Ofertantii care nu prezinta documentele de mai sus vor fi declarati respinsiContinuare cerinta de mai susModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta Lista subcontractantilor, formular 11Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va prezenta acordul de asociere, formular 12.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocieriiDaca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinereContinuare cerinta de mai sus
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va utiliza licitatia electronica ca o etapa finala a licitatiei deschise. Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile Pentru a participa la licitatia electronica, operatorii economici TREBUIE sa fie inregistrati in SEAP si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Licitatia electronica se va desfasura in 1 runda :1 (una) zi lucratoare. In cadrul licitatiei electronice se va reoferta pretul ofertei. Autoritatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie. Fara limitari ale valorilor pana la care poate fi imbunatatit pretul. Fara pas de licitare. Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu acelasi pret autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Prog Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 1;CODURI SMIS 7809, 7810, 7811, 7806, 7807Buget local al Sectorului 6
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Bd Regiei nr. 6-8, Sector 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060204, Romania, Tel. +40 213180144, Fax: +40 213180143
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2013 10:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer