Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de dirigentie pt. Restaurarea, reabilitarea a doua cladiri de patrimoniu din mun. Tulcea incluse in circuitele turistice regionale


Anunt de participare numarul 95501/08.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TULCEA
Adresa postala: Str. Pacii 20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Punct(e) de contact: Aspazia Costachescu, Tel.0240-511960, Email: [email protected], Fax: 0240-513071, Adresa internet (URL): www.cjtulcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii generale ale autoritatilor publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii de dirigentie pt. Restaurarea, reabilitarea a doua cladiri de patrimoniu din mun. Tulcea incluse in circuitele turistice regionale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: mun. Tulcea
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de supraveghere lucrari la doua cladiri din mun.Tulcea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de supraveghere lucrari la doua cladiri din mun.Tulcea: Muzeul de Arta si Casa Avramide
Valoarea estimata fara TVA: 505, 989.92RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 5000 lei; garantie de buna executie de 5%din valoarea contractului fara tva
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
finantare din fonduri structurale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere legalizat in cazul in care oferta comuna este castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind art. 181 din oug 34/2006; declaratie privind calitatea de participant; certificate ORC; certificate plata taxe si impozite
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-cifra medie de afaceri pe anii 2007, 2008, 2009;
-bilanturi contabile 2007, 2008, 2009
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra medie de afaceri de maximum 50.000 euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani;
-experienta similara in supravegherea unui contract de constructie/restaurare/renovare monumente istorice sau de arhitectura;
-experienta similara in supravegherea unui contract de constructii civile
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
experienta similara in supravegherea unor lucrari in valoare totala de 7.000.000 euro (valoarea se refera la contractul de lucrari pt care s-au prestat serviciile de supraveghere si este mai mica decat valoarea lucrarilor ce urmeaza a fi supravegheate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.03.2010 12:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Tulcea, str. Pacii, nr.20
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantul autorizat sau un imputernicit al acestuia
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013 -pe axa prioritara 5, domeniul de interventie 5.1-Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea /modernizarea infrastructurii conexe
VI.3) Alte informatii
conf. documentatiei atasate
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.r
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: str. Traian, nr.23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241-606591, Email: [email protected], Fax: 0241-616003, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul JUdetean Tulcea-Directia Contencios Juridic si Administratie Locala
Adresa postala: str. Pacii, nr.20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Tel.0240-511960, Email: [email protected], Fax: 0240513071, Adresa internet (URL): www.cjtulcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2010 09:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer